Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English


 

 

 

Р Е П У Б Л И К А   С Р Б И Ј А
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
I Су. бр.
2/10-26
Дана,
12.02.2010. године

 

Б е о г р а д

Вршилац функције председника Апелационог суда у Београду, судија Радмила Драгичевић Дичић, након разматрања Извештаја о броју нерешених преузетих предмета у раду суда и утврђивања постојања великог броја нерешених старих предмета у свим судским одељењима, на основу члана 12. Судског пословника, дана 12.02.2010. године, донела је

ПРОГРАМ РЕШАВАЊА СТАРИХ ПРЕДМЕТА У 2010. ГОДИНИ

I

Програм решавања старих предмета обухвата мере неопходне за хитно окончавање најстаријих судских поступака, у свим судским одељењима, као што су: измена унутрашње организације суда, промена годишњег распореда судија, привремена прерасподела радног времена и увођење прековременог рада и друге неопходне и корисне мере.

II

Програм обухвата, две групе старих предмета у судским одељењима:

Прву групу старих предмета чине предмети у којима су поступци започети пре 2008.године, као и најстарији предемти, у којима су поступци започети пре 2006.године:

1.  у Грађанском одељењу – укупно 7852, односно просечно 206 предмета по судији, укључујући најстарије предмете у којима је поступак започет пре 2006.године, којих укупно има 5151, односно просечно 135 предмета по судији.

2.  у Грађанском одељењу за радне спорове – укупно 3037, односно просечно 337  предмета по судији, укључујући најстарије предмете у којима је поступак започет пре 2006.године, којих укупно има 1592, односно просечно 176,8 предмета по судији.

3.  у Кривичном одељењу - укупно 859, односно просечно 33 предмета по судији, укључујући најстарије предмете у којима је поступак започет пре 2006.године, којих има укупно 315, односно просечно 12 по судији.

4.  у Посебном одељењу за сузбијању организовани криминал - укупно 15, односно просечно 1,5 предмета по судији, укључујући најстарије предмете у којима је поступак започет пре 2006.године, којих има укупно 3, односно просечно 0,3 по судији.

5.  у Посебном одељењу у поступцима за ратне злочине - укупно 7, односно просечно 1,4 предмета по судији, укључујући најстарије предмете у којима је поступак започет пре 2006.године, којих има укупно 4, односно просечно 0,8 по судији.

6.  у Одељењу за поступање у војним предметима - укупно 4, односно просечно 1,3 предмета по судији, укључујући најстарије предмете у којима је поступак започет пре 2006.године, којих има укупно 1, односно просечно 0,3 по судији

Другу групу старих предмета, чине предмети у којима поступци по жалби нису окончани у роковима предвиђеним Законом о парничном поступку и Закоником о кривичном поступку:

1.  у Грађанском одељењу- поступци по жалби који трају дуже од 6 месеци, којих има укупно 5764 ,односно просечно 147,7 по судији.

2.  у Грађанском одељењу за радне спорове - поступци по жалби који трају дуже од 6 месеци, којих има укупно 2409, односно просечно 267,6 по судији.

3.  у Кривичном одељењу - поступци по жалби трају који дуже од 4 месеца, којих има укупно 470, односно просечно 18 по судији

4.  у Кривичном одељењу - поступци у којима је одређен притвор, а поступак по жалби траје дуже од 3 месеца, којих има укупно 31, односно просечно 1,19 по судији

5.  у Посебном одељењу за сузбијању организовани криминал - поступци по жалби трају који дуже од 4 месеца, којих има укупно 3, односно просечно 0,3 по судији

6.  у Одељењу за поступање у војним предметима - поступци по жалби трају који дуже од 4 месеца, којих има укупно 7, односно просечно 2,3 по судији

Најстарији предмети у овој групи предмета, представљају предмети у којима поступци по жалби нису окончани у року од 1 године.

III

ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА

Смањење укупног броја нерешених старих предмета у грађанској материји у којима су поступци започети пре 2008.године, за 30% у односу на број нерешених преузетих предмета закључно са 31.12.2010.године.

Смањење укупног броја нерешених старих предмета у којима поступци по жалби нису окончани у роковима предвиђеним Законом о парничном поступку и Закоником о кривичном поступку, за 30% у односу на број нерешених преузетих предмета закључно са 31.12.2010.године.

Потпуно окончање свих најстаријих предмета у грађанској материји у којима су поступци започети пре 2006.године закључно са 31.12.2010.године.

Потпуно окончање свих старих предмета у кривичној материји у којима су поступци започети пре 2008.године закључно са 01.05.2010.године.

Умањење укупног броја старих предмета по одељењима за 30% почетком следеће године у односу на текућу.

IV

МЕРЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА

Поступање по старим предметима одвијаће се у одељењима и већима формираним Годишњим распореда послова за 2010.годину, I Су бр. 2/2010-1 од 06.01.2010.године.

У циљу реализације мера за спровођење програма, неопходно је предузети следеће активности:

1.  Преко судске писарнице у сарадњи са судијским помоћницима, утврдити, по судским већима, број најстаријих нерешених преузетих предмета у којима су поступци започети пре 2006.године.

2.  Утврдити да ли постоји очигледна несразмера оптерећености судија најстаријим нерешеним преузетим предметима,

3.  Уколико се утврди да постоји већа несразмера у оптерећеносати судија, в.ф.председника суда, ће у циљу равномерног оптерећења судија најкасније до 30.03.2010.године, посебном одлуком извршити прерасподелу најстаријих нерешених преузетих предмета у којима су поступци започети пре 2006.године.

Након реализације наведених активности, потребно је започети са мерама за спровођење Програма.

IV

Дужности судија:

Свако судско веће је дужно да направи план већања најстаријих нерешених преузетих предмета, водећи рачуна о трајању поступка (датум подношења иницијалног акта) и трајању поступка по жалби (датум пријема жалбе). Председници већа дужни су да План већања доставе председницима судских одељења најкасније до 01.04.2010.године.

Сваки судија је дужан да за седницу већа по утврђеном плану већања припрема предмете тако што ће приоритет, најмање до 30%, у реферисању и већању, дати нерешеним преузетим предметима који су започети пре 2000.године и у којима поступци по жалби нису окончани у року од 1 године.

Сваки судија је дужан да поштује редослед пријема жалбе у већању предмета и изради одлука, водећи рачуна о времену подношења иницијалног акта, осим у хитним предметима и предметима који спадају у прву групу старих предмета, а поступак по жалби није окончан у роковима предвиђеним Законом о парничном поступку и Закоником о кривичном поступку.

Препоручује се ангажовање судијских помоћника из судских одељења за припрему и организацију већања, као и за сачињавање извештаја на обрасцима за појединачне старе предмете, као и за израду извештаја у предметима кривичне материје о роковима наступања застарелости.

Посебно хитно поступање, очекује се у најстаријим предметима у којима поступање у предметима, подразумева припрему предмета у грађанској материји (поступци започети пре 2000.године и у којима поступци по жалби нису окончани у року од 1 године) за седницу већа и одлучивање по жалби закључно са 31.12.2010.године, као и припрему предмета у кривичној материји (поступци започети пре 2008.године и у којима поступци по жалби нису окончани у року од 1 године) за седницу већа и одлучивање по жалби закључно са 01.05.2010.године

Све судије су дужне да поштују радно време суда утврђено одлуком председника Врховног касационог суда, а о евентуалној прерасподели радног времена биће благовремено обавештени.

Судије могу заказивати седнице већа и ван радног времена, после 15,30 часова, по претходном обавештавању судске управе, у којим случајевима ће судијама и запосленима чији је рад неопходан, може бити исплаћена накнада за прековремени рад.

Све судије, су дужне да редовно достављају председнику суда извештаје о најстаријим поступцима (нерешени преузети предмети који су започети пре 2000.године и у којима поступци по жалби нису окончани у року од 1 године) у којима поступак по жалби, пред овим судом, траје преко два месеца, са образложењем због чега је предмет још увек нерешен, као и очекивани датум његовог решавања.

IV

Дужности Управитеља  судских писарница и референата у писарницама

Управитељ судских писарница је дужан да организује рад писарница тако да најстари предмети који улазе у програм буду видно обележени црвеном бојом у горњем десном углу корица предмета, изнад пословног броја, сенчењем и речју "програм".

Управитељ судских писарница дужан је да рад писарница организује тако да се означавање коначно решених предмета води искључиво у складу са чланом 250 Судског пословника.

Референти у писарницама дужни су да евидентирају предмете по свим материјама који су старији од две године, као и оне који су старији од пет година у односу на дан подношења иницијалног акта, а поступак по жалби у њима није окончан у роковима предвиђеним Законом о парничном поступку и Закоником о кривичном поступку. Предмети се евидентирају по хронолошком реду, укључујући број предмета, основ спора, датум када је предмет заведен у суду, тренутну фазу у којој се предмет налази и следећи корак у поступку. Референти у писарницама су, такође, дужни да посебну пажњу обрате приликом руковања овим предметима.

Управитељ судских писарница дужан је да најкасније до 5. у месецу подноси извештај о предметима у којима је одлука по жалби донета на седници већа, а у њима нису урађене одлуке у року од 30 дана, извештај о старим и најстаријим предметима из прве групе старих предмета, као и извештај о старим предмететима из друге групе старих предмета у којима поступци по жалби нису окончани у роковима предвиђеним Законом о парничном поступку и Закоником о кривичном поступку.

Извештај се доставља председнику суда, председницима судских одељења, судији извстиоцу чији је предмет обухваћен извештајем и председнику већа у чијем већу се налази одређени судија.

VI

ПРАЋЕЊЕ СПОРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА

Ради праћења реализације Програма решевања старих предмета, формира се комисија коју сачињавају: в.ф. председника суда, заменици в.ф. председника суда, председници судских одељења, управитељ писарнице и секретар суда, са задатком надзора за праћење спровођења програма

Председници свих судских одељења у складу са овим програмом формираће подкомисије, које ће обављати непосредну контролу над споровођењем мера програма и реализовати програм у појединачним судским одељењима. Комисија се састоји од двоје судија из одељења, двоје судијских помоћника и референта писарнице. Одлуку о формирању подкомисија, председници судских одељења, доставиће в.ф. председнику суда, најкасније до 01.04.2010.године.

Председници судских одељења дужни су да прате спровођење Програма и да једном месечно одржавају састанак свих судија из тог одељења на коме ће разматрати месечне извештаје о старим предметима сваког судије понаособ. На састанку се утврђују и активности које је неопходно предузети за смањење броја старих предмета, а записник са састанка доставља се председнику суда.

Председници судских већа дужни су да прате извршење мера предвиђених Програмом у свом већу, а о спориним питањима и проблемима обавештавају председнике одељења и председника суда.

Свака три месеца председник суда обавештаваће све судије о старим предметима сваког судије понаособ (број, врста и старост предмета).

VII

МЕРЕ КОЈИМА СЕ СПРЕЧАВА ПОВЕЋАЊЕ БРОЈА СТАРИХ ПРЕДМЕТА

Писарница ће све новопримљене предмете хитно износити судијама којима су распоређени у рад, који ће одмах размотрити испуњеност процесних претпоставки за одлучивање о основаности жалбе (дозвољеност, благовременост и уредност жалбе).

Једном месечно ће се одржавати седнице Одељења судске праксе на којима ће се заузимати правни статови о спорним правним питањима који ће допринети бржем решавању старих предмета.

 В.ф.председника суда, ће у току 2010.године, када у суду буде запослено 83 извршилаца на радном месту судијски помоћник, и буду испуњене и друге претпоставке, формирати Припремна одељења у оквиру судских одељења, ради испитивања процесних претпоставки за вођење поступка и одлучивање о правним лековима, као и за обављање дугих послова, који ће допринети ефикаснијем и ажурнијем раду суда.

Изменама Годишњег распореда послова за 2010.годину, ближе ће се одредити послови који се обављају у припремном одељењу и судијски помоћници који ће обављати послове.

VIII

Програм решавања старих предмета ступа на снагу одмах.

Од момента ступања на снагу програма, судије су дужне да председнику суда сваког 1. до 5. у месецу доставе извештај о поступању у старим предметима, а да у извештају о поступању у најстаријим предметима посебно назначе рокове и мере неопходне за окончање поступка.

В.ф председника суда надзираће спровођење овог програма, истовремено су одговорни за његово функционисање и успешно испуњење.

 

в. ф. председника Апелационог суда у Београду, судија

Радмила Драгичевић Дичић

 

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)