Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

 

 

 

Р Е П У Б Л И К А   С Р Б И Ј А
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
I-2 Су.бр. 12/11
11. март 2011.године

Вршилац функције председника Апелационог суда у Београду, судија Радмила Драгичевић Дичић, након разматрања Извештаја о броју нерешених преузетих предмета у раду суда и броја старих предмета, на основу члана 12. Судског пословника, утврдила је дана 14.02.2011.године, Предлог Програма решавања страих предмета, који је након разматрања, донет на седници свих судија дана 11.03.2011. године,

ПРОГРАМ РЕШАВАЊА СТАРИХ ПРЕДМЕТА У 2011. ГОДИНИ

I

Програм решавања старих предмета обухвата мере неопходне за хитно окончавање најстаријих судских поступака, у свим судским одељењима, као што су: измена унутрашње организације суда, промена годишњег распореда судија, привремена прерасподела радног времена и увођење прековременог рада и друге неопходне и корисне мере.

II

Програм обухвата, три групе старих предмета у судским одељењима:

II

Прву групу старих предмета чине предмети у којима су поступци по жалби започети у току 2009.године, као и најстарији предемти, у којима су поступци започети у току 2008.године:

1.  уГрађанском одељењу – укупно 2323, односно, 1 у коме је поступак по жалби започет у току 2007.године, 78 у којима су поступци по жалби започети у току 2008.године, и 2244 у којима су поступци по жалби започети у току 2009.године.

2.  уГрађанском одељењу за радне спорове – укупно 803, односно, 5 у којима су поступци по жалби започети у току 2008.године, и 798 у којима су поступци по жалби започети у току 2009.године.

3.  уКривичном одељењу – укупно 575, односно, 115 предмета, у којима су поступци започети у току 2009.године (114 предмета у Кж1 материји и 1 предмет у Кж2 материји), као и 460 предмета у којима су поступци по жалби започети у првом полугодишту 2010.године.

II

Другу групу старих предмета, чине предмети у кривичној материји у којима поступци по жалби нису окончани у роковима предвиђеним Закоником о кривичном поступку или предмети грађанској материји у којима поступци по жалби нису окончани у разумном року, сходно члану 10 Закона о парничном поступку :

1.  уГрађанском одељењу- поступци по жалби који трају дуже од 6 месеци, којих има укупно 3983,односно просечно 110,7 по судији.

2.  уГрађанском одељењу за радне спорове - поступци по жалби који трају дуже од 6 месеци, којих има укупно 1683, односно просечно 129,5 по судији.

3.  уКривичном одељењу - поступци по жалби трају који дуже од 4 месеца, којих има укупно 718, односно просечно 28,8 по судији

4.  уКривичном одељењу - поступци у којима је одређен притвор, а поступак по жалби траје дуже од 3 месеца, којих има укупно 9, односно просечно 0,4 по судији

5.  уПосебном одељењу за сузбијању организовани криминал - поступци по жалби трају који дуже од 4 месеца, којих има укупно 2 односно просечно 0,2 по судији

Најстарији предмети у овој групи предмета, представљају предмети у којима поступци по жалби нису окончани у року од 1 године у Гж и Гж1 материји, односно 6 месеци у Кж материји.

II

Трећу групу старих предмета чине предмети у којима су поступци по иницијалном акту започети пре 2009.године, којих има укупно 8494.

Ценећи обавезе овог суда, као апелационог суда који поступа у другом степену, да приоритетно решава предмете по датуму пријема жалбе, Програмом решавања старих предмета, након провере у евиденцији писарнице о трајању судских поступака по датуму подношења иницијалног акта, обухваћени су и предмети који се сходно Судском пословнику, по дужини трајања поступка имају сматрати старим предметима.

Имајући у виду, право странака на правично суђење у разумном року, предвиђеним чланом 6 Конвенције за заштиту људских права и основних слобода, за чији случај кршења, се странкама обезбеђује међународна заштита пред Европским судом за људска права, стари предмети из ове групе предмета сврставају се по дужини трајања од момента подношења иницијалног акта у неколико категорија:

  1. Поступци који су по иницијалном акту започети пре 1991.године, и у којима поступак траје дуже од 20 година којих има укупно 80, и то: 71 у Гж материји, 5 у Гж1 материји и 4 Кж материји.
  1. Поступци који су по иницијалном акту започети пре 1996.године, и у којима поступак траје дуже од 15 година којих има укупно 409, и то: 337 у Гж материји, 62 у Гж1 материји и 10 у Кж материји.
  1. Поступци који су по иницијалном акту започети пре 2001.године, и у којима поступак траје дуже од 10 година којих има укупно 1259, и то: 998 у Гж материји, 223 у Гж1 материји и 38 у Кж материји.
  1. Поступци који су по иницијалном акту започети пре 2006.године, и у којима поступак траје дуже од 5 година којих има укупно 4225, и то: 2882 у Гж материји, 982 у Гж1 материји 361 у Кж материји.
  1. Поступци који су по иницијалном акту започети пре 2009.године, и у којима поступак траје дуже од 2 године којих има укупно 9726, и то: 5951 у Гж материји, 2406 у Гж1 материји и 1369 у Кж материји.

Предмети обухваћени у тачки 1, 2 и 3 представљају најстарије предмете у овој групи предмета у грађанској материји, док предмети у тачки 1, 2, 3 и 4 представљају најстарије предмете у овој групи предмета у кривичној материји.

III

ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА

Потпуно окончање свих најстаријих предмета у грађанској материји у којима су поступци по жалби започети у току 2008.године, закључно са 01.04.2011. године.

Потпуно окончање свих најстаријих предмета у грађанској материји у којима су поступци по жалби започети у току 2009.године, закључно са 01.09.2011. године.

Потпуно окончање свих најстарих предмета у кривичној материји у којима су поступци по жалби започети у току 2009.године, закључно са 01.06.2011.године.

Потпуно окончање свих старих предмета у кривичној материји у којима су поступци по жалби започети у току првог полугодишта 2010.године закључно са 01.09.2011.године.

Потпуно окончање свих најстаријих предмета у којима поступци по иницијалном акту:

Смањење укупног броја нерешених старих предмета у грађанској материји у којима су поступци по жалби започети у току 2010.године, за 30% у односу на број предмета закључно са 31.12.2010.године.

Смањење укупног броја нерешених старих предмета у којима поступци по жалби нису окончани у роковима предвиђеним Законом о парничном поступку и Закоником о кривичном поступку, за 30% у односу на број предмета закључно са 31.12.2010.године.

Смањење укупног броја нерешених старих предмета у којима поступци по иницијалном акту трају дуже од 2 године, за 30% у односу на број предмета закључно са 31.12.2010.године.

Умањење укупног броја старих предмета по одељењима за 30% почетком следеће године у односу на текућу.

IV

МЕРЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА

Поступање по старим предметима одвијаће се у одељењима и већима формираним Годишњим распореда послова за 2011.годину.

У циљу реализације мера за спровођење програма, неопходно је предузети следеће активности:

1.  Преко судске писарнице у сарадњи са судијским помоћницима, судије упознати са извештајем о предметима, и то: у грађанској материји у којима су поступци по жалби започети у току 2008.године и 2009.године, односно у кривичној материји са предметима у којима су поступци по жалби започети у току 2009.године, као и првом полугодишту 2010.године.

2.  Преко судске писарнице у сарадњи са судијским помоћницима, судије упознати са извештајем о предметима и то: у грађанској материји који по иницијалном акту трају дуже од 15 година, односно у кривичној материји са предметима који по иницијалном акту трају дуже од 10 година.

3.  За најстарије предмете, у којима су поступци по жалби започети у току 2008.године и у току 2009.године, каo и за поступке који по иницијалном акту у грађанској материји трају дуже од 15 година, односно у кривичној материји трају дуже од 10 година, након појединачних изјашњења судија о даљем току и времену потребном за окончање поступaка, утврдити посебан програм мера неопходних за што брже окончање ових поступака, којим ће се у сарадњи са председницима судских одељења, утврдити процесне могућности за брже окончање ових поступака.

4.  Формирати Комисију и подкомисије по судским одељењима које ће обављати непосредну контролу над споровођењем мера програма и реализовати програм у појединачним судским одељењима.

Након реализације наведених активности, потребно је започети са мерама за спровођење Програма.

IV

Дужности Управитеља  судских писарница и референата у писарницама

Управитељ судских писарница је дужан да организује рад писарница тако да најстари предмети који улазе у Програм, и то:

v  предмети у грађанској материји у којима су поступци по жалби започети у току 2008. и 2009.године

v  предмети у кривичној материји у којима су поступци по жалби започети у току 2009.године, као у првом полугодишту 2010.године,

v  предметима у који по иницијалном акту у грађанској материји трају дуже од 10 година, односно у кривичној материји трају дуже од 5 година

буду видно обележени црвеном бојом у горњем десном углу корица предмета, изнад пословног броја, сенчењем и речју "програм".

 Управитељ судских писарница дужан је да рад писарница организује тако да се означавање коначно решених предмета води искључиво у складу са чланом 250 Судског пословника.

Референти у писарницама дужни су да месечно прате број нерешених старих предмета и да саставе писмени извештај о броју предмета и достави га управитељу писарнице до 5-ог у месецу за претходни месец.

Референти у писарницама, у сарадњи са секретарима већа, дужни су најкасније до 5-ог у месецу, евидентирају предмете у којима су поступци по жалби започети у току 2008. и 2009.године у грађанској материји или у току 2009.године, као у првом полугодишту 2010.године у кривичној материји, као и предмете у грађанској материји трају дуже од 15 година, односно у кривичној материји трају дуже од 10 година, те да попуне Извештајни лист чији образац је саставни део овог Програма:

v  име и презиме судије,

v  број предмета и основ спора,

v  странке у поступку,

v  датум пријема жалбе,

v  датум пријема иницијалног акта.

Извештајни лист референти у писарницама достављају судијама ради изјашњења.

Рокови евиденције у овим предметима не би смели бити дужи од 15 дана.

Референти у писарницама дужни су, такође посебно да евидентирају предмете по свим материјама који по иницијалном акту трају дуже од 5 година, а поступак по жалби у њима није окончан у роковима предвиђеним Законом о парничном поступку и Закоником о кривичном поступку. Предмети се евидентирају по хронолошком реду, укључујући број предмета, основ спора, датум када је предмет заведен у суду, тренутну фазу у којој се предмет налази и следећи корак у поступку. Референти у писарницама су, такође, дужни да посебну пажњу обрате приликом руковања овим предметима.

Управитељ судских писарница дужан је да најкасније до 5. у месецу подноси извештај о предметима у којима је одлука по жалби донета на седници већа, а у њима нису урађене одлуке у року од 30 дана, извештај о старим и најстаријим предметима из прве, друге и треће групе старих предмета.

Извештај се доставља председницима Комисија за споровођење Програма, председнику суда, председницима судских одељења, судији извстиоцу чији је предмет обухваћен извештајем и председнику већа у чијем већу се налази одређени судија.

IV

Дужности судија:

Свако судско веће је дужно да направи план већања најстаријих предмета, првенствено водећи рачуна о трајању поступка по жалби (датум пријема жалбе), а уједно водећи рачуна о трајању поступка (датум подношења иницијалног акта). Председници већа дужни су да План већања доставе председницима Комисија за споровођење Програма и председницима судских одељења најкасније до 20.03.2011.године.

Сваки судија је дужан да за седницу већа по утврђеном плану већања припрема предмете тако што ће приоритет, хронолошки, у реферисању и већању дати следећим предметима

v  у грађанској материји у којима су поступци по жалби започети у току 2008. и 2009.године,

v  у кривичној материји у којима су поступци по жалби започети у току 2009.године, као у првом полугодишту 2010.године,

v  који по иницијалном акту у грађанској материји трају дуже од 15 година, односно у кривичној материји трају дуже од 10 година.

Сваки судија је дужан да поштује редослед пријема жалбе у већању предмета и изради одлука, водећи рачуна о времену подношења иницијалног акта, осим у хитним предметима и предметима који спадају у најстарије предмете из прве, друге и треће групе старих предмета, који морају приоритетно да се реше.

Препоручује се ангажовање судијских помоћника из судских одељења за припрему и организацију већања, као и за сачињавање извештаја на обрасцима за појединачне старе предмете, као и за предмете кривичне материје којима прети наступање застарелости.

Посебно хитно поступање, очекује се у најстаријим предметима у којима поступање у предметима, подразумева припрему предмета у грађанској материји (поступци по жалби започети у току 2008.године) за седницу већа и одлучивање по жалби закључно са 01.04.2011.године, као и припрему предмета у кривичној материји (поступци по жалби започети у току 2009.године) за седницу већа и одлучивање по жалби закључно са 01.06.2011.године.

Све судије су дужне да поштују радно време суда утврђено одлуком председника Врховног касационог суда, а о евентуалној прерасподели радног времена биће благовремено обавештени.

Све судије, су дужне да редовно достављају председницима Комисија које прате спровођење Програма извештаје о најстаријим поступцима, са образложењем због чега је предмет још увек нерешен, као и очекивани датум његовог решавања.

Извештајни лист судији доставља референт писарнице, а судија је дужан да у роковима које одреди Комисија за споровођење Програма, у извештајном листу наведе следеће податке:

Након изјашњења предметног судије, Комисија за споровођење Програма, доставља председнику суда извештај о ефикасности предузетих активности, ради предузимања мера које су у ингеренцији председника суда, на решавању предмета предвиђених чл. 12 Судског пословника.

VI

ПРАЋЕЊЕ СПОРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА

Ради праћења реализације Програма решевања старих предмета, формира се комисија коју сачињавају: в.ф. председника суда, заменици в.ф. председника суда, председници судских одељења, управитељ писарнице и секретар суда, са задатком надзора за праћење спровођења програма.

Председници свих судских одељења у складу са овим програмом формираће подкомисије, које ће обављати непосредну контролу над споровођењем мера програма и реализовати програм у појединачним судским одељењима. Комисија се састоји од двоје судија из одељења, двоје судијских помоћника и референта писарнице. Одлуку о формирању подкомисија, председници судских одељења, доставиће в.ф. председнику суда, најкасније до 20.03.2011.године.

Председници судских одељења, у сарадњи са председницима Комисије за споровођење Програма, дужни су да прате спровођење Програма и да једном месечно одржавају састанак свих судија из тог одељења на коме ће разматрати извештаје о старим предметима сваког судије понаособ. На састанку се утврђују и активности које је неопходно предузети за смањење броја старих предмета, а записник са састанка доставља се председнику суда.

Председници судских већа дужни су да прате извршење мера предвиђених Програмом у свом већу, а о спориним питањима и проблемима обавештавају председника Комисије за споровођење Програма, председника судског одељења и председника суда.

Свака три месеца председник суда обавештаваће све судије о старим предметима сваког судије понаособ (број, врста и старост предмета).

VII

МЕРЕ КОЈИМА СЕ СПРЕЧАВА ПОВЕЋАЊЕ БРОЈА СТАРИХ ПРЕДМЕТА

Писарница ће све новопримљене предмете хитно износити судијама којима су распоређени у рад, који ће одмах размотрити испуњеност процесних претпоставки за одлучивање о основаности жалбе (дозвољеност, благовременост и уредност жалбе). Поред, наведеног поступајући судија ће одмах проценити, да ли новопримљени предмет, по дужини трајања од момента подношења иницијалног акта, спада у трећу групу најстаријих предмета, у ком случају ће писарница такав предмет увести и означити у складу са овим Програмом.

Једном месечно ће се одржавати седнице Одељења судске праксе на којима ће се заузимати правни статови о спорним правним питањима који ће допринети бржем решавању старих предмета.

 В.ф.председника суда, ће у току 2011.године, када у суду буде запослено 88 извршилаца на радном месту судијски помоћник, и буду испуњене и друге претпоставке, формирати Припремна одељења у оквиру судских одељења, ради испитивања процесних претпоставки за вођење поступка и одлучивање о правним лековима, као и за обављање дугих послова, који ће допринети ефикаснијем и ажурнијем раду суда.

Изменама Годишњег распореда послова за 2011.годину, ближе ће се одредити послови који се обављају у припремном одељењу и судијски помоћници који ће обављати послове.

VIII

Програм решавања старих предмета ступа на снагу одмах.

Комисије за спровођење Програма надзираће реализацију овог програма, и спровођењу редовно ће обавештававати председника суда који је истовремено одговоран за његово функционисање и успешно испуњење.

В.Ф.ПРЕДСЕДНИКА СУДА

СУДИЈА

Радмила Драгичевић Дичић

 

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)