Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English


 

 

 

Р Е П У Б Л И К А   С Р Б И Ј А
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Су.бр. I-2 32/2012
27.01.2012.године

Вршилац функције председника Апелационог суда у Београду, судија Радмила Драгичевић Дичић, након разматрања Годишњег извештаја о раду суда за 2011.годину и Извештаја о броју старих предмета по датуму подношења жалбе и иницијалном акту, на основу члана 12. Судског пословника, дана 27.01.2012.године донет је Програм решавања старих предмета, а како следи:

 

ПРОГРАМ РЕШАВАЊА СТАРИХ ПРЕДМЕТА У 2012. ГОДИНИ

I

Програм решавања старих предмета обухвата мере неопходне за хитно окончавање најстаријих судских поступака, у свим судским одељењима, утврђивање циљева Програма као што су: евидентирање и праћење рада по старости предмета, утврђивање непоходних мера за спровођење Програма и дужности судија и запослених, као и друге мере које се укажу за потребу.

II

Програм обухвата, четири групе старих предмета у судским одељењима и то прве три групе представљају стари предмети по датуму подношења жалбе, а четврту групу представљају стари предмети по датуму подношења иницијалног акта:

II

Прву групу старих предмета чине предмети, у којима су поступци по жалби започети у току 2008.године, којих укупно у суду има 4, и сви су у Грађанском одељењу, као и предмети у којима су поступци по жалби започети у току 2009. године, којих укупно у суду има 26, од тога у Грађанском одељењу 22, а у Грађанском одељењу за радне спорове 4, и то:

1.  у Грађанском одељењу – 1 предмет у коме је поступак по жалби започет у току 2007.године, 4 предмета у којима су поступци по жалби започети у току 2008.године, и 22 предмета у којима су поступци по жалби започети у току 2009.године. 

2.  у Грађанском одељењу за радне спорове4 предмета у којима је поступак по жалби започет у току 2009.године. 

II

Другу групу старих предмета чине предмети у којима су поступци по жалби започети у току 2010. године, којих укупно у суду има 1683, од тога:

1.  у Грађанском одељењу – 1017 предмета у којима је поступак по жалби започет у току 2010.године.

2.  у Грађанском одељењу за радне спорове629предмета у којима је поступак по жалби започет у току 2010.године.

3.  у Кривичном одељењу37предмета у којима је поступак по жалби започет у току 2010.године.

II

Трећу групу старих предмета, чине најмлађи програмски предмети по датуму пријема жалбе и то они у којима је поступак по жалби започео у 2011.години. У кривичној материји су то предмети у којима поступци по жалби нису окончани у роковима предвиђеним Закоником о кривичном поступку, а у грађанској материји предмети у којима поступци по жалби нису окончани у разумном року (трају дуже од 6 месеци), сходно члану 10 Закона о парничном поступку, којих укупно у суду има 3715 и то:

1.  у Грађанском одељењу - поступци по жалби који трају дуже од 6 месеци, којих има укупно 1920,односно просечно 53,33 по судији.

2.  у Грађанском одељењу за радне спорове - поступци по жалби који трају дуже од 6 месеци, којих има укупно 1141 односно просечно 95,08 по судији.

3.  у Кривичном одељењу - поступци по жалби трају који дуже од 4 месеца, којих има укупно 652, односно просечно 27,17 по судији.

4.  у Кривичном одељењу - поступци у којима је одређен притвор, а поступак по жалби траје дуже од 3 месеца, којих има укупно 10.

5.  у Посебном одељењу за организовани криминал - поступци по жалби који трају дуже од 4 месеца, којих има укупно 2 односно просечно 0,2 по судији

II

Четврту групу старих предмета чине предмети у којима су поступци по иницијалном акту трају дуже од 2 године, односно започети пре 2010.године, којих има укупно 9169, од тога у Грађанском одељењу 5055, Грађанском одељењу за радне спорове 2669, а у Кривичном одељењу 1445, а који су сходно Судским пословником обуваћени овим Програмом.

Имајући у виду, право странака на правично суђење у разумном року, предвиђено чланом 6 Конвенције за заштиту људских права и основних слобода, за чији случај кршења, се странкама обезбеђује међународна заштита пред Европским судом за људска права, стари предмети из ове групе предмета сврставају се по дужини трајања од момента подношења иницијалног акта у неколико категорија:

  1. Поступци који су по иницијалном акту започети пре 1992.године, и у којима поступак траје дуже од 20 година којих има укупно 84, и то:

-  у Гж материји 73

-  у Гж1 материји 11

  1. Поступци који су по иницијалном акту започети пре 1997.године, и у којима поступак траје од 15 до 20 година којих има укупно 284, и то:

-  у Гж материји 219

-  у Гж1 материји 61

-  у Кж материји 4

  1. Поступци који су по иницијалном акту започети пре 2002.године, и у којима поступак траје од 10 до 15 година, којих има укупно 748 и то:

-  у Гж материји 561

-  у Гж1 материји 153

-  у Кж материји 34

  1. Поступци који су по иницијалном акту започети пре 2007.године, и у којима поступак траје од 5 до 10 година којих има укупно 2749, и то:

-  у Гж материји 1556

-  у Гж1 материји 894

-  у Кж материји 299

  1. Поступци који су по иницијалном акту започети пре 2010.године, и у којима поступак траје од 2 до 5 година којих има укупно 5304, и то:

-  у Гж материји 2646

-  у Гж1 материји  1550

-  у Кж материји 1108

Предмети обухваћени у тачки 1, 2 и 3 представљају најстарије предмете у овој групи предмета у грађанској материји, док предмети у тачки  2, 3 и 4 представљају најстарије предмете у овој групи предмета у кривичној материји.

III

ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА

СТАРИ ПРЕДМЕТИ ПО ДАТУМУ ПРИЈЕМА ЖАЛБЕ

Потпуно окончање свих најстаријих предмета у грађанској материји у којима су поступци по жалби започети у току 2008. и 2009. године, којих има укупно 30 и то закључно са 31.03.2012. године.

Потпуно окончање свих најстаријих предмета у грађанској материји у којима су поступци по жалби започети у току 2010.године, којих има укупно 1646 и то закључно са 30.06.2012. године.

Потпуно окончање свих најстаријих предмета у кривичној материји у којима су поступци по жалби започети у току 2010.године, којих има укупно 37 и то закључно са 31.03.2012.године.

Потпуно окончање свих старих предмета у грађанској материји у којима су поступци по жалби започети у току првог полугодишта 2011.године, којих има укупно 3061 и то закључно са 01.09.2012.године.

Потпуно окончање свих старих предмета у кривичој материји у којима су поступци по жалби започети пре 01.09.2011.године, којих има укупно 654 и то закључно са 01.06.2012.године.

СТАРИ ПРЕДМЕТИ ПО ИНИЦИЈАЛНОМ АКТУ

Потпуно окончање свих најстаријих предмета у којима поступци по иницијалном акту:

IV

МЕРЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА

Поступање по старим предметима одвијаће се у одељењима и већима формираним Годишњим распоредом послова за 2012.годину.

У циљу реализације мера за спровођење програма, неопходно је предузети следеће активности:

Преко управитеља писарнице у сарадњи са судијским помоћницима, в.ф.председнику суда и заменику в.ф.председника суда судији Милици Поповић Ђуричковић, као и председницима подкомисија сваког 10. у месецу, достављати извештаје о најстаријим предметима по датуму подношења жалбе и по иницијалном акту, и то:

У грађанској материји:

- за предмете у којима су поступци по жалби започети у току 2008.године, 2009. и 2010.године

- за предмете који по датуму иницијалног акта трају дуже од 20, од 15 до 20 година и од 10 до 15 година

У кривичној материји:

- за предмете у којима су поступци по жалби започети у току 2010.године

- за предмете који по датуму иницијалног акта трају од 15 до 20 година, од 10 до 15 година и од 5 до 10 година

- за притворске предмете у којима поступци по жалби трају дуже од 3 месеца

Након достављања предметних извештаја в.ф.председника суда, уколико процени да је то потребно, в.ф.председника суда ће тражити појединачна изјашњења судија о даљем току и времену потребном за окончање поступaка, а затим ће, у сарадњи са председницима одељења и председницима подкомисија, утврдити посебан програм мера неопходних за што брже окончање ових поступака, којим ће се утврдити процесне могућности за брже окончање ових поступака.

Након достављања предметних извештаја председницима подкомисија, истиће упознавати председника одељења и председнике већа о броју ових предмета, док ће председници одељења и већа о томе даље обавештавати судије известиоце и упознавати их о њиховим предметима који су обухваћени Програмом, као и о евентуалним мерама које је потребно да судије предузму у циљу окончања тих предмета.

Ради праћења реализације овог програма, формира се Комисија коју сачињавају заменици в.ф. председника суда, председници судских одељења, управитељ судских писарница, статистичар и секретар суда. Радом ове комисије руководиће заменик в.ф.председника суда судија Милица Поповић Ђуричковић.

Подкомисије по судским одељењима, формиране приликом реализације предходног Програма решавања старих предмета ће наставити да обављају непосредну контролу над споровођењем мера програма и о томе достављати редовне извештаје в.ф. председника суда, а најмање једном у току три месеца, уз евентуалне предлоге даљих мера које сматрају да је потребно предузети у циљу реализације програма.

IV

Дужности Управитеља  судских писарница и референата у писарницама:

Управитељ судских писарница поред дужности описаних на страни 5 став 3, 4 и 5, дужан је да рад писарница организује тако да новопримљени предмети, који су по датуму подношења иницијалног програмски, буду видно обележени црвеном бојом у горњем десном углу корица предмета, изнад пословног броја, сенчењем и речју "програм", уз напомену којој категорији старих предмета припадају (од 2 до 5, од 5 до 10, од 10 до 15, од 15 до 20 година).

Референти судских писарница су дужни да уредно и савесно обавештавају о свим проблемима Управитеља судских писарница, а судијама достављају спискове о старим предметима којима су задужени.

Управитељ судских писарница дужан је да најкасније до 5. у месецу подноси судској управи извештај о предметима у којима је одлука по жалби донета на седници већа, а у њима нису урађене одлуке у року од 30 дана.

IV

Дужности судија:

Председник већа је дужан да направи план већања најстаријих предмета, првенствено водећи рачуна о трајању поступка по жалби (датум пријема жалбе), а уједно водећи рачуна о трајању поступка (датум подношења иницијалног акта). Председници већа дужни су да План већања доставе председницима подкомисија за споровођење Програма и председницима судских одељења најкасније до 10.02.2012.године.

Сваки судија је дужан да за седницу већа по утврђеном плану већања припрема предмете тако што ће приоритет дати следећим предметима:

v  у грађанској материји – предметима у којима су поступци по жалби започети у току 2008, 2009.и 2010.године,

v  у кривичној материји - предметима у којима су поступци по жалби започети у току 2010.године, као и предметима у којима су поступци по жалби започети пре 01.09.2011.године и притворским предметима који су старији од 3 месеца,

v  предметима који по иницијалном акту грађанској материји трају дуже од 15 година, односно у кривичној материји трају дуже од 10 година.

Сваки судија је дужан да поштује редослед пријема жалбе у већању предмета и изради одлука, водећи рачуна о времену подношења иницијалног акта, осим у хитним предметима и предметима који спадају у најстарије предмете из прве, друге, треће и четврте групе старих предмета, који морају приоритетно да се реше.

Препоручује се ангажовање судијских помоћника из судских одељења за припрему и организацију већања, као и за сачињавање извештаја на обрасцима за појединачне старе предмете, као и за предмете кривичне материје којима прети наступање застарелости.

Такође се препоручује председницима већа да организују рад у већу тако да, преко секретара већа или другог судијског помоћника, обављају припремне радње, које се односе на утврђивање да ли новопримљени предмет улази у Програм решавања старих предмета и захтева приоритетно поступање, као и да ли су испуњене све процесне претпоставке за одлучивање, а да би се избегла ситуација да предмет стоји неколико месеци у већу и да се тек када предмет дође на ред за већање, утврди да предмет треба да се врати првостепеном суду ради допуне поступка, или да је предмет погрешно додељељен у рад судији и да треба да се пресигнира другом судији у рад и сл.

Посебно хитно поступање, очекује се у најстаријим предметима у којима поступање у предметима, подразумева припрему предмета и њихово потпуно окончање закључно са 31.03.2012.године.

Све судије су дужне да поштују радно време суда утврђено одлуком председника Врховног касационог суда, а о евентуалној прерасподели радног времена биће благовремено обавештени.

Све судије су дужне да, у року од 5 дана од дана истека сваког од рокова утврђених овим Програмом, в.ф.председника суда и председницима подкомисија доставе извештаје о предметима којима су задужени и који су требали да буду решени у том року а нису, са образложењем због чега предмет још увек није решен, као и очекивани датум његовог решавања.

Након достављања предметних извештаја судија, председник подкомисија за споровођење Програма, доставља председнику суда извештај о ефикасности предузетих активности, ради предузимања мера које су у ингеренцији председника суда, на решавању предмета предвиђених чл. 12 Судског пословника.

VI

ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА

Председници судских одељења, у сарадњи са председником Комисије и председницима Подкомисија за споровођење Програма, дужни су да прате спровођење Програма и да једном месечно одржавају састанак свих судија из тог одељења на коме ће разматрати извештаје о старим предметима сваког судије понаособ. На састанку се утврђују и активности које је неопходно предузети за смањење броја старих предмета, а записник са састанка доставља се председнику суда.

Председници судских већа дужни су да прате извршење мера предвиђених Програмом у свом већу, а о спорним питањима и проблемима обавештавају председника Комисије и председника Подкомисије за споровођење Програма, председника судског одељења и в.ф. председника суда.

В.ф. председника суда прати и надзире месечно спровођење Програма ради његове евентуалне измене или допуне.

VII

МЕРЕ КОЈИМА СЕ СПРЕЧАВА ПОВЕЋАЊЕ БРОЈА СТАРИХ ПРЕДМЕТА

У оквиру овог Програма ће се пратити и предмети примљени у суд након супања на снагу овог Програма, а који предмети по датуму иницијалног акта према Судском пословнику су стари предмети и они ће бити видно обележени као програмски предмети.

На крају шестомесечног извештаја ће се утврдити број нових предмета који по основу пријема жалбе сходно одредбама ЗКП-а и ЗПП-а улазе у категорију старих предмета и њихово решавање ће се спроводити и пратити сходно овом Програмом.  Редовно ће се пратити у кривичној материји поступање по притворским предметима.

Једном месечно ће се одржавати седнице судских одељења на којима ће се разматрати рад одељења, поступање по старим предметима, затим расправљати о спорним правним питањима и усвајати правна схватања одељења, која ће допринети бржем решавању старих предмета.

VIII

Програм решавања старих предмета ступа на снагу одмах.

Комисије за спровођење Програма надзираће реализацију овог програма, и спровођењу редовно ће обавештававати председника суда који је истовремено одговоран за његово функционисање и успешно испуњење.

В.Ф.ПРЕДСЕДНИКА СУДА

СУДИЈА

Радмила Драгичевић Дичић

 

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)