Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

 

 

 

Р Е П У Б Л И К А   С Р Б И Ј А
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Су.бр. I-2  10/2014
27.01.2014.године

Председник Апелационог суда у Београду, судија Душко Миленковић, након разматрања Годишњег извештаја о раду суда за 2013.годину и Извештаја о броју старих предмета по датуму доставе предмета по жалби другостепеном суду и по датуму пријема иницијалног акта, на основу члана 12. Судског пословника, након престављеног Предлога Програма за решавање старих предмета на седници свих судија дана 24.01.2014.године донео је дана 27.01.2014.године

 

ПРОГРАМ РЕШАВАЊА СТАРИХ ПРЕДМЕТА У 2014. ГОДИНИ

I

Увод и анализа статистичких података за 2013. годину

Програм решавања старих предмета обухвата мере неопходне за хитно окончавање најстаријих судских поступака, у свим судским одељењима, утврђивање циљева Програма као што су: евидентирање и праћење рада по старости предмета, решавање старих предмета у роковима предвиђеним овим Програмом, утврђивање непоходних мера за спровођење Програма и дужности судија и запослених, као и друге мере које се укажу за потребу.

На основу годишњег извештај о раду Апелационог суда у Београду за 2013. годину, утврђено је следеће:

Апелациони суд у Београду је на дан 01.01.2013. године имао укупно 12900 нерешених предмета, од тога 3835 старих предмета по датуму доставе предмета по жалби другостепеном суду, што представља 29,73% од укупног броја нерешених предмета на почетку, као и 10440 старих предмета према датуму подношења иницијалног акта, што представља 80,93% од укупног броја нерешених предмета на почетку.

 У периоду од 01.01.2013.године до 31.12.2013.године, суд је примио укупно 31958  нових предмета, тако да је у 2013.години, укупно у раду у свим материјама имао 44858 предмета.

У 2013.години решено је укупно 30407 предмета, од чега је 7486 старих предмета према датуму доставе предмета по жалби другостепеном суду, што представља 24,61% од укупно решених предмета, као и 18598 решено старих према датуму подношења иницијалног акта, што представља 61,16% од укупно решених предмета.

Дана 31.12.2013.године, остало у раду укупно 14451 предметa, од тога 6145 старих предмета према датуму доставе предмета по жалби другостепеном суду, што представља 42,52% од укупног броја нерешених предмета на крају, као и 11989 старих предмета према датуму подношења иницијалног акта, што представља 82,96% од укупног броја нерешених предмета на почетку.

Однос нерешених и стари предмета по претежно судећим материјама за наведени период:

У Грађанском одељењу у Гж материји на дан 31.12.2013. године  у раду суда у овој материји остало је укупно 8171 нерешени предмет, од чега је:

У Грађанском одељењу у Гж2 материји на дан 31.12.2013. године у раду суда у овој материји остало је укупно 82 нерешених предмета, од чега је:

У Грађанском одељењу за радне спорове у Гж1 материји на дан 31.12.2013. године у раду суда у овој материји остало је укупно 4438 нерешених предмета, од чега је:

У Кривичном одељењу у Кж1 материји на дан 31.12.2013. године у раду суда у овој материји остало је укупно 1420 нерешених предмета, од чега је:

У Кривичном одељењу у Кж2 материји на дан 31.12.2013. године у раду суда у овој материји остало је укупно 206 нерешених предмета, од чега је:

У Кривичном одељењу за организовани криминал у Кж1 По1 материји на дан 31.12.2013. године у раду суда у овој материји остало је укупно 15 нерешених предмета, од чега је:

Пратећи Смерницама ЕУ и прописане индикаторе („време“) који се односе  на дужину поступка, односно време које је потребно за решавање поступка, а који се изражавају у данима, тако што се број нерешених предмета на крају године подели са бројем решених предмета у току године, затим помножи са 365, извршена је анализа дужине трајања поступка у 2013. години по материјама у којима је поступао овај суд.

 

Време потребно за решавање предмета у Апелационом суду у Београду по судећим материјама у 2013. години

 

Материја

Број дана

Број месеци

Гж

383

12,5

Гж2

23

0,7

Гж1

236

7,8

Кж1

71

2,5

Кж2

13

0,5

Кж1 По1

210

7

 

На основу напред наведених индикатора суд ће на крају извештајног периода за 2014. годину пратити успешност овог Програма у смислу скраћења времена потребног за решавање предмета по материјама.

 

II

Категоризација старих предмета у суд

Програм решавања старих предмета за 2014.годину обухвата, шест група старих предмета у судским одељењима.

Првих пет група старих предмета представљају предмети који су као стари означени по датуму доставе предмета по жалби другостепеном суду, а шесту групу старих предмета представљају предмети који су као стари означени по датуму подношења иницијалног акта:


II

Прва група старих предмета

поступци по жалби започети пре 2010.године, а решени на процесни начин

Прву групу старих предмета чине предмети, у којима су поступци по жалби започети пре 2010.године, а који су у овом суду у претходном периоду решени на процесни начин, а којих у раду суда тренутно има 19, и то:

 1. у Грађанском одељењу – 16 предмета, који су након допуне првостепеног поступла враћени овом суду на поновно одлучивање.
 1. у Грађанском одељењу за радне спорове – 3 предмета, који су након допуне првостепеног поступла враћени овом суду на поновно одлучивање. 

У ову групу предмета спадају и предмети у којима су поступци по жалби започети пре 2010.године, а који су у овом суду у претходном периоду решени на процесни начин, и који су враћени у суд ради одлучивања по жалби након ступања на снагу овог Програма.

 

II

Друга група старих предмета

поступци по жалби започети у 2010.години

 

Другу групу старих предмета чине:

Ознаке наведених група предмета утврђене су ради лакшег праћења реализације овог Програма.

II-б1 - поступци по жалби започети у 2010.години, а који овом суду у претходном периоду решени на процесни начин, у раду суда тренутно има 188, и то:

 1. у Грађанском одељењу – 52 предмета, који су након допуне првостепеног поступка враћени овом суду на поновно одлучивање.
 1. у Грађанском одељењу за радне спорове – 136 предмета, који су након допуне првостепеног поступка враћени овом суду на поновно одлучивање. 

У ову групу предмета спадају и предмети у којима су поступци по жалби започети у 2010.години, а који су у овом суду у претходном периоду решени на процесни начин, и који су враћени у суд ради одлучивања по жалби након ступања на снагу овог Програма.

II-б2 - поступци по жалби започети у 2010.години, а који до доношења овог програма нису решени у раду суда тренутно има 4 (што представља 0,03% од укупног броја нерешених предмета у суду), и то:

 1. у Грађанском одељењу – 3 предмета.
 1. у Кривичном одељењу1  предмет.            

 

II

Трећа група старих предмета

поступци по жалби започети у току 2011. године

Трећу групу старих предмета, чине предмети у којима су поступци по жалби започети у току 2011. године, а којих у раду суда тренутно има 165 (што представља 1,15% од укупног броја нерешених предмета у суду), и то:

 1. у Грађанском одељењу – 80 предмета, односно просечно 2,06 по судији.
 1. у Грађанском одељењу за радне спорове84 предмета, односно просечно 5,60 по судији.
 1. у Кривичном одељењу - 1 предмет.

 

II

Четврта група старих предмета

поступци по жалби започети у току 2012. године

 

Четвру групу старих предмета, чине програмски предмети по датуму пријема жалбе и то они у којима је поступак по жалби започео у 2012.години, којих укупно у суду има 3556 (што представља 24,61% од укупног броја нерешених предмета у суду) и то:

у Грађанском одељењу - поступци по жалби којих има укупно 2136, односно просечно 54,77 по судији.

у Грађанском одељењу за радне спорове - поступци по жалби којих има укупно 1384, односно просечно 92,27 по судији.

у Кривичном одељењу - поступци по жалби трају који дуже од 4 месеца, којих има укупно 36, односно просечно 1,29 по судији.

 

II

Пета група старих предмета

поступци по жалби започети у току 2013. године

Пету групу старих предмета, чине најмлађи програмски предмети по датуму пријема жалбе и то они у којима је поступак по жалби започео у 2013.години. У кривичној материји су то предмети у којима поступци по жалби нису окончани у роковима предвиђеним Закоником о кривичном поступку, а у грађанској материји предмети у којима поступци по жалби нису окончани у року од 9 месеци од дана пријема списа првостепеног суда, сходно члану 383 став 2 Закона о парничном поступку, којих укупно у суду има 2420 (што представља 16,75% од укупног броја нерешених предмета у суду) и то:

у Грађанском одељењу - поступци по жалби који трају дуже од 9 месеци, којих има укупно 1330, односно просечно 34,11 по судији.

у Грађанском одељењу за радне спорове - поступци по жалби који трају дуже од 9 месеци, којих има укупно 690 односно просечно 46,00 по судији.

у Кривичном одељењу - поступци по жалби трају који дуже од 4 месеца, којих има укупно 390, односно просечно 13,93 по судији.

у Кривичном одељењу - поступци у којима је одређен притвор, а поступак по жалби траје дуже од 3 месеца, којих има укупно 8.

у Посебном одељењу за организовани криминал - поступци по жалби који трају дуже од 4 месеца, којих има укупно 8 односно просечно 0,80 по судији

у Посебном одељењу за организовани криминал - поступци по жалби који трају дуже од 4 месеца, којих има укупно 1.

у Одељењу за поступање по малолетничким предметима - поступци по жалби који трају дуже од 4 месеца, којих има укупно 1.

 

II

Шеста група старих предмета

поступци по који су означени по датуму иницијалног акта

Шесту групу старих предмета чине предмети у којима поступци по иницијалном акту трају дуже од 2 године, односно који су започети пре 2012.године, а које је овај суд према обавези из Судског пословника дужан да прати кроз Програм решавања старих предмета.

На дан 31.12.2013. године у раду суда било је укупно 11989 ових предмета,  што представља 82,97% од укупног броја нерешених предмета на крају извештајног периода у суду (14451).

Од укупног броја нерешених предмета по датуму подношења иницијалног акта (11989) у:

Грађанском одељењу на дан 31.12.2013. године било је 7208 ових предмета (што представља 49,88% од укупног броја нерешених предмета у суду),

Грађанском одељењу за радне спорове на дан 31.12.2013. године било је 3669 ових предмета (што представља 25,38% од укупног броја нерешених предмета у суду),

Кривичном одељењу на дан 31.12.2013. године било је 1112 ових предмета (што представља 7,70% од укупног броја нерешених предмета у суду).

У ову групу предмета спадају и предмети у којима поступци по иницијалном акту трају дуже од 2 године, а који су примљени у суд ради одлучивања по жалби након ступања на снагу овог Програма, а за које ће се водити посебна евиденција.

Имајући у виду, право странака на правично суђење у разумном року, предвиђено чланом 6 Конвенције за заштиту људских права и основних слобода, за чији случај кршења, се странкама обезбеђује међународна заштита пред Европским судом за људска права, стари предмети из ове групе предмета сврставају се по дужини трајања од момента подношења иницијалног акта у неколико категорија:

 1. Поступци који су по иницијалном акту започети пре 1994.године, и у којима поступак траје дуже од 20 година којих има укупно 152, што представља 1,05% од укупног броја нерешених предмета у суду, и то:

- у Гж материји 127

- у Гж1 материји 23

- у Кж материји 2

 1. Поступци који су по иницијалном акту започети пре 1999.године, и у којима поступак траје од 15 до 20 година којих има укупно 327, што представља 2,26% од укупног броја нерешених предмета у суду,и то:

у Гж материји 277

у Гж1 материји 41

у Кж материји 9

 1. Поступци који су по иницијалном акту започети пре 2004.године, и у којима поступак траје од 10 до 15 година, којих има укупно 949, што представља 6,56% од укупног броја нерешених предмета у суду и то:

у Гж материји 675

у Гж1 материји 227

у Кж материји 47

 1. Поступци који су по иницијалном акту започети пре 2009.године, и у којима поступак траје од 5 до 10 година којих има укупно 3931, што представља 27,20% од укупног броја нерешених предмета у суду и то:

у Гж материји 2386

у Гж1 материји 1188

у Кж материји 347

у Рех-ж материји 2

у Кж По1 материји 7

у Кж По2 материји 1

 1. Поступци који су по иницијалном акту започети пре 2010.године, и у којима поступак траје од 3 до 5 година којих има укупно 4116, што представља 28,48% од укупног броја нерешених предмета у суду и то:

у Гж материји 2336

у Гж1 материји  1380

у Кж материји 392

у Кж По1 материји 4

у Кж По2 материји 1

у Кжм материји 1

у Рех-ж материји 2

 1. Поступци који су по иницијалном акту започети пре 2012.године, и у којима поступак траје од 2 до 3 годинe којих има укупно 2514, што представља 17,39% од укупног броја нерешених предмета у суду и то:

у Гж материји 1403

у Гж1 материји  810

у Кж материји 296

у Кж По1 материји 3

у Кж По2 материји 1

у Кжм материји 1

Предмети обухваћени у тачки 1, 2 и 3 представљају најстарије предмете у овој групи предмета у грађанској материји, док предмети у тачки  1, 2, 3 и 4 представљају најстарије предмете у овој групи предмета у кривичној материји.

 

III

ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА

Потпуно окончање старих предмета који су одређени према датуму доставе предмета по жалби другостепеном суду, и означени у првој групи старих предмета (II-а) и друга група старих предмета (II-б) закључно са 01.03.2014. године

Потпуно окончање старих предмета који су одређени према датуму доставе предмета по жалби другостепеном суду, и означени у  трећој групи старих предмета (II-в) закључно са 01.06.2014. године

Потпуно окончање старих предмета који су одређени према датуму доставе предмета по жалби другостепеном суду, и означени у  четвртој групи старих предмета (II-г) закључно са 30.09.2014. године

Потпуно окончање свих најстарији предмета из шесте групе старих предмета који су одређени према датуму подношења иницијалног акта, и означени у  шестој групи старих предмета (II-ђ) и означени под 1, 2  и 3 у грађанској материји и 2,3 и 4: у кривичној материји  закључно са 30.06.2014. године:

започети пре 1994.године и који трају дуже од 20 година којих има укупно 152, закључно са 31.03.2014. године

започети пре 1999.године и који трају од 15 до 20 година којих има укупно 327, закључно са 30.04.2014. године

започети пре 2004.године, и који трају од 10 до 15 година, којих има укупно 949, закључно са 30.06.2014. године

Смањење укупног броја нерешених из пете групе старих предмета (II-д), за 50% у односу на укупан број предмета у раду суда закључно са 31.12.2014.године.

Смањење укупног броја нерешених старих предмета у којима поступци по иницијалном акту трају дуже од 2 године, наведених под тачком 4, тачком 5 и тачком 6 у шестој групи старих предмета, за 30% у односу на број предмета закључно са 31.12.2014.године.

Умањење укупног броја старих предмета по одељењима за 30% почетком следеће године у односу на текућу.

Скраћење „времена“ потребног за решавање предмета по материјама на основу индикатора  за рачунање времена утврђених према Смериницама ЕУ за 25%.

 

IV

МЕРЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА

Поступање по старим предметима одвијаће се у одељењима и већима формираним Годишњим распореда послова за 2014.годину.

У циљу реализације мера за спровођење Програма, неопходно је предузети следеће активности:

 1. Преко судске писарнице у сарадњи са судијским помоћницима, судије упознати са извештајем о предметима означених према датуму доставе предмета по жалби другостепеном суду, одређених у првој, другој и трећој групи старих предмета.
 1. Преко судске писарнице у сарадњи са судијским помоћницима, судије упознати са извештајем о предметима означених према датуму подношења иницијалног акта, одређених у шестој групи старих предмета, под тачком 1, 2 и 3.
 1. Формирати Комисију и подкомисије по судским одељењима које ће обављати непосредну контролу над споровођењем мера програма и реализовати програм у појединачним судским одељењима.
 1. Преко управитеља Судске писарнице у сарадњи са судијским помоћницима, председнику суда, заменицима председника суда, председницима судских одељења, као и председницима подкомисија сваког 10. у месецу, достављати извештаје о нерешеним предметима означене у првој, другој и трећој групи старих предмета, као и шестој групи старих предмета под тачком 1, 2 и 3.

Након реализације наведених активности, потребно је започети са мерама за спровођење Програма.

Након достављања предметних извештаја председника суда, уколико процени да је то потребно, председник суда ће тражити појединачна изјашњења судија о даљем току и времену потребном за окончање поступaка, а затим ће, у сарадњи са председницима одељења и председницима подкомисија, утврдити посебан програм мера неопходних за што брже окончање ових поступака, којим ће се утврдити процесне могућности за брже окончање ових поступака.

Након достављања предметних извештаја председницима подкомисија, исти ће упознавати председника одељења и председнике већа о броју ових предмета, док ће председници одељења и већа о томе даље обавештавати судије известиоце и упознавати их о њиховим предметима који су обухваћени Програмом, као и о евентуалним мерама које је потребно да судије предузму у циљу окончања тих предмета.

Ради праћења реализације овог програма, формира се Комисија коју сачињавају заменици председника суда, председници судских одељења, управитељ судских писарница, статистичар и секретар суда. Радом ове комисије руководиће заменик председника суда судија Милица Поповић Ђуричковић.

Подкомисије по судским одељењима, формиране приликом реализације предходног Програма решавања старих предмета ће наставити да обављају непосредну контролу над споровођењем мера програма и о томе достављати редовне извештаје председнику суда, а најмање једном у току три месеца, уз евентуалне предлоге даљих мера које сматрају да је потребно предузети у циљу реализације програма.

 

IV

Дужности Управитеља  судских писарница и референата у писарницама:

Управитељ судских писарница је дужан да организује рад писарница тако да најстари предмети који улазе у Програм, и то:

Предмети из прве групе старих предмета, у којима су поступци по жалби започети пре 2010.године, а који су у овом суду у претходном периоду решени на процесни начин, а којих у раду суда тренутно има 19,

Предмети из друге групе старих предмета, у којима су поступци по жалби започети у 2010.години (означени као II-б1 група) који су у овом суду у претходном периоду решени на процесни начин, а којих у раду суда тренутно има 188, поступци по жалби започети у 2010.години (означени као II-б2 група) који нису решени у овом суду, а којих у раду суда тренутно има 4,

Предмети из треће групе старих предмета у којима су поступци по жалби започети у току 2011. године, а којих у раду суда тренутно има 165,

Предмети из четврте групе старих предмета у којима су поступци по жалби започети у току 2012. године, а којих у раду суда тренутно има 3556,

Предмети из пете групе старих предмета у којима су поступци по жалби започети у току 2013. године, а којих у раду суда тренутно има 2420,

Предмети из шесте групе старих предмета у којима су поступци по иницијалном акту:

започети пре 1994.године и који трају дуже од 20 година којих има укупно 152,

започети пре 1999.године и који трају од 15 до 20 година којих има укупно 327,

започети пре 2004.године, и који трају од 10 до 15 година, којих има укупно 949,

Предмети из шесте групе старих предмета у којима поступци по иницијалном акту трају дуже од 20 година, од 15 до 20 година, од 10 до 15 година, а који буду примљени у суд ради одлучивања по жалби након ступања на снагу овог Програма.

буду видно обележени црвеном бојом у горњем десном углу корица предмета, изнад пословног броја, сенчењем за:

- предмете старе преко 2 године - СТАРИ ПРЕДМЕТ

- предмете старе преко 5 година - ХИТНО-СТАРИ ПРЕДМЕТ

- предмете старе преко 10 година - НАРОЧИТО ХИТНО-СТАРИ ПРЕДМЕТ

Управитељ судских писарница дужан је да рад писарница организује тако да се означавање коначно решених предмета води искључиво у складу са чланом 250 Судског пословника.

Референти у писарницама, у сарадњи са секретарима већа, дужни су најкасније до 5-ог у месецу, евидентирају нерешене предмете означених у тачки 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 одељка IV-а овог Програма, те да Извештаје предају Управитељу писарнице.

Предмети се евидентирају по хронолошком реду, укључујући број предмета, основ спора, датум када је предмет заведен у суду, тренутну фазу у којој се предмет налази и следећи корак у поступку. Референти у писарницама су, такође, дужни да посебну пажњу обрате приликом руковања овим предметима.

Управитељ судских писарница дужан је да најкасније до 10. у месецу председнику суда, заменицима председника суда, председницима судских одељења, као и председницима подкомисија, доставља извештаје о нерешеним предметима означеним у тачки 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 одељка IV-а овог Програма.

Управитељ судских писарница дужан је да најкасније до 10. у месецу подноси извештај о нерешеним предметима означеним у тачки 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 одељка IV-а овог Програма, у којима је одлука по жалби донета на седници већа, а у њима нису урађене одлуке у року од 30 дана. Извештај се доставља председнику суда, заменицима председника суда, председницима судских одељења, као и председницима подкомисија.

Управитељ судских писарница дужан је да најкасније до 5. у месецу подноси судској управи извештај о предметима у којима је одлука по жалби донета на седници већа, а у њима нису урађене одлуке у року од 30 дана.

Управитељ судских писарница дужан је да најкасније до 5. у месецу подноси судској управи извештај о предметима у којима је одлука по жалби донета на седници већа, а писмено израђена одлука, достављена и задржана у Одељењу судске праксе, сходно члану 199 Судског пословника.

 

IV

Дужности судија:

Председник већа је дужан да направи план већања најстаријих предмета, првенствено водећи рачуна о трајању поступка по жалби (датум доставе предмета по жалби другостепеном суду), а уједно водећи рачуна о трајању поступка (датум подношења иницијалног акта). Председници већа дужни су да План већања доставе председницима подкомисија за споровођење Програма и председницима судских одељења најкасније до 15.02.2014.године.

Сваки судија је дужан да за седницу већа по утврђеном плану већања припрема предмете тако што ће приоритет дати  предметима означеним у првој, првој А и другој групи старих предмета, као и шестој групи старих предмета под тачком 1, 2 и 3 у складу са роковима одређеним овим Програмом.

Сваки судија је дужан да поштује редослед датума доставе предмета по жалби другостепеном суду у већању предмета и изради одлука, водећи рачуна о времену подношења иницијалног акта, осим у напред наведеним предметима, који морају приоритетно да се реше.

Препоручује се ангажовање судијских помоћника из судских одељења за припрему и организацију већања, као и за сачињавање извештаја на обрасцима за појединачне старе предмете, као и за предмете кривичне материје којима прети наступање застарелости.

Такође се препоручује председницима већа да организују рад у већу тако да, преко секретара већа или другог судијског помоћника, обављају припремне радње, које се односе на утврђивање да ли новопримљени предмет улази у Програм решавања старих предмета и захтева приоритетно поступање, као и да ли су испуњене све процесне претпоставке за одлучивање, а да би се избегла ситуација да предмет стоји неколико месеци у већу и да се тек када предмет дође на ред за већање, утврди да предмет треба да се врати првостепеном суду ради допуне поступка, или да је предмет погрешно додељељен у рад судији и да треба да се пресигнира другом судији у рад и сл.

Посебно хитно поступање, очекује се у најстаријим предметима у којима поступање у предметима, подразумева припрему предмета и њихово потпуно окончање закључно са 31.03.2014.године.

Све судије су дужне да, у року од 5 дана од дана истека сваког од рокова утврђених овим Програмом, председника суда и председницима подкомисија доставе извештаје о предметима којима су задужени и који су требали да буду решени у том року а нису, са образложењем због чега предмет још увек није решен, као и очекивани датум његовог решавања.

Након достављања предметних извештаја судија, председник подкомисија за споровођење Програма, доставља председнику суда извештај о ефикасности предузетих активности, ради предузимања мера које су у ингеренцији председника суда, на решавању предмета предвиђених чл. 12 Судског пословника.


VI

ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА

Председници судских одељења, у сарадњи са председником Комисије и председницима Подкомисија за споровођење Програма, дужни су да прате спровођење Програма и да једном месечно одржавају састанак свих судија из тог одељења на коме ће разматрати извештаје о старим предметима сваког судије понаособ. На састанку се утврђују и активности које је неопходно предузети за смањење броја старих предмета, а записник са састанка доставља се председнику суда.

Председници судских већа дужни су да прате извршење мера предвиђених Програмом у свом већу, а о спорним питањима и проблемима обавештавају председника Комисије и председника Подкомисије за споровођење Програма, председника судског одељења и председника суда.

Ради праћења реализације Програма, Статистичар суда дужан је да сваког месеца сачињава извештај о предметима обухваћеним овим Програмом, о броју решених предмета и нерешених предмета по групама предвиђених овим Програмом, као и да наведени извештај о реализацији Програма старих предмета сачини за 2014. годину.

Статистичар је дужан да на крају извештајног периода, а за који се прати реализација овог Програма сачини извештај о времену потребном за решавање предмета према индикаторима одређеним смериницама ЕУ.

Председник суда прати и надзире месечно спровођење Програма ради његове евентуалне измене или допуне.

 

VII

МЕРЕ КОЈИМА СЕ СПРЕЧАВА ПОВЕЋАЊЕ БРОЈА СТАРИХ ПРЕДМЕТА

У оквиру овог Програма ће се пратити и предмети примљени у суд након супања на снагу овог Програма, и то посебно предмети из прве и пете групе, као и други предмети који се према Судском послвнику одређују као стари предмети.

На крају сваког месечног извештаја ће се утврдити број нових предмета који  буду достављени овом суду ради одлучивања по жалби, а улазе у категорију старих предмета означених у првој, првој А и другој групи старих предмета, као и шестој групи старих предмета под тачком 1, 2 и 3 и њихово решавање ће се спроводити и пратити сходно овом Програмом.

На крају сваког шестомесечног извештаја ће се утврдити број нових предмета који по основу датума доставе предмета по жалби другостепеном суду сходно одредбама ЗКП-а и ЗПП-а улазе у категорију старих предмета и њихово решавање ће се спроводити и пратити сходно овом Програмом.  Редовно ће се пратити у кривичној материји поступање по притворским предметима.

Једном месечно ће се одржавати седнице судских одељења на којима ће се разматрати рад одељења, поступање по старим предметима, затим расправљати о спорним правним питањима и усвајати правна схватања одељења, која ће допринети бржем решавању старих предмета.

 

VIII

Програм решавања старих предмета ступа на снагу одмах.

Комисије за спровођење Програма надзираће реализацију овог програма, и  спровођењу редовно ће обавештававати председника суда који је истовремено одговоран за његово функционисање и успешно испуњење.

 

В.Ф.ПРЕДСЕДНИКА СУДА

СУДИЈА

Душко Миленковић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)