Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ

Су.бр.I-2  11/18

12.01.2018. године

Вршилац функције председника Апелационог суда у Београду, судија Душко Миленковић, након разматрања Годишњег извештаја о раду суда за 2017. годину и Извештаја о броју старих предмета по датуму доставе предмета по жалби другостепеном суду и по датуму пријема иницијалног акта, на основу члана 12. Судског пословника, након представљеног Предлога Програма за решавање старих предмета на седници свих судија дана 12.01.2018. године, донео је истог дана

ПРОГРАМ РЕШАВАЊА СТАРИХ ПРЕДМЕТА У 2018. ГОДИНИ

I

Увод и анализа статистичких података за 2017. годину

Програм решавања старих предмета обухвата мере неопходне за хитно окончање најстаријих судских поступака, у свим судским одељењима, утврђивање циљева Програма као што су: евидентирање и праћење рада по старости предмета, решавање старих предмета у роковима предвиђеним овим Програмом, утврђивање неопходних мера за спровођење Програма и дужности судија и запослених, као и друге мере за које се укаже потреба. Имајући у виду да су у предметима који су обухваћени овим Програмом, протекли рокови за окончање који су прописани законом, Програмом се не продужавају законски рокови, већ се утврђују мере за решавање старих предмета у што краћем року.

На основу Годишњег извештаја о раду Апелационог суда у Београду за 2017. годину, утврђено је следеће:

Апелациони суд у Београду је на дан 01.01.2017. године имао укупно 7649 нерешених предмета, од тога 1918 старих предмета по датуму доставе предмета по жалби другостепеном суду, што представља 25,08% од укупног броја нерешених предмета на почетку, као и 6191 старих предмета према датуму подношења иницијалног акта, што представља  80,94 % од укупног броја нерешених предмета на почетку.

У периоду од 01.01.2017. године до 31.12.2017. године, суд је примио укупно 19514 нових предмета, тако да је у 2017. години, укупно у раду у свим материјама имао 27163 предмета.

У 2017. години решено је укупно 20024 предмета, од чега је 3998 старих предмета према датуму доставе предмета по жалби другостепеном суду, што представља 19,97 % од укупно решених предмета, као и 13436 решених старих предмета према датуму подношења иницијалног акта, што представља 67,10 % од укупно решених предмета.

Дана 31.12.2017. године, остало је у раду укупно 7139 предмета, од тога 2001 старих предмета према датуму доставе предмета по жалби другостепеном суду, што представља 28,03 % од укупног броја нерешених предмета на крају, као и 5922 старих предмета према датуму подношења иницијалног акта, што представља  82,96 % од укупног броја нерешених предмета на крају 2017. године.

Однос нерешених старих предмета по претежно судећим материјама за период од 01.01.2017. године до 31.12.2017. године

У Грађанском одељењу у Гж материји на дан 31.12.2017. године у раду суда у овој материји остало је укупно  3474 нерешених предмета, од чега је:

 • 935 старих предмета према датуму доставе предмета по жалби другостепеном суду, што представља 26,92 % од укупно нерешних предмета.
 • 2947 старих предмета према датуму подношења иницијалног акта, што представља 84,83 % од укупног броја нерешених предмета.

У Грађанском одељењу у Гж2 материји на дан 31.12.2017. године у раду суда у овој материји остало је укупно 82 нерешена предмета, од чега је:

 • 3 стара предмета према датуму подношења иницијалног акта, што представља 3,66 % од укупног броја нерешених предмета.
 • 40 старих предмета према датуму подношења иницијалног акта, што представља 48,78 % од укупног броја нерешених предмета.

У Грађанском одељењу за радне спорове у Гж1 материји на дан 31.12.2017. године у раду суда у овој материји остало је укупно 3078 нерешена предмета, од чега је:

 • 1000 старих предмета према датуму доставе предмета по жалби другостепеном суду, што представља 32,49 % од укупно нерешених предмета,
 • 2608 старих предмета према датуму подношења иницијалног акта, што представља 84,73 % од укупног броја нерешених предмета.

У Кривичном одељењу у Кж1 материји на дан 31.12.2017. године у раду суда у овој материји остало је укупно 164 нерешена предмета, од чега је:

 • 15 предмета према датуму доставе предмета по жалби другостепеном суду, што представља 9,15 % од укупно нерешених предмета,
 • 124 старих предмета према датуму подношења иницијалног акта, што представља 75,61 % од укупног броја нерешених предмета.

У Кривичном одељењу – Посебном одељењу за организовани криминал у Кж1 По1 материји на дан 31.12.2017. године у раду суда у овој материји остало је укупно 16 нерешених предмета, од чега је:

 • 2 стара предмета према датуму доставе предмета по жалби другостепеном суду, што представља 12,50 % од укупно нерешених предмета,
 • 13 старих предмета према датуму подношења иницијалног акта, што представља 81,25 % од укупног броја нерешених предмета.

Пратећи Смернице ЕУ и прописане индикаторе („време“) који се односе на дужину трајања поступка, односно време које је потребно за решавање предмета, а који се изражавају у данима, тако што се број нерешених предмета на крају године подели са бројем решених предмета у току године, затим помножи са 365, извршена је анализа дужине трајања поступка у 2017. години по материјама у којима је поступао овај суд.

Време потребно за решавање предмета у Апелационом суду у Београду по судећим материјама у 2017. години

 

  Материја

  Број дана

  Број месеци

  Гж

  155,65

  12,97

  Гж2

  36,20

  3

  Гж1

  246,49

  20,54

  Кж1

  41,60

  3,47

  Кж1 По1

  208,58

  17,39

 

На основу напред наведених индикатора,  суд ће на крају извештајног периода за 2018. годину пратити успешност овог Програма у смислу скраћења времена потребног за решавање предмета по материјама.

 

II

Категоризација старих предмета у суду

Програм решавања старих предмета за 2018. годину обухвата седам  група старих предмета у судским одељењима.

Првих шест група старих предмета представљају предмети који су као стари означени по датуму доставе предмета по жалби другостепеном суду, а седму групу старих предмета представљају предмети који су као стари означени по датуму подношења иницијалног акта:

 

II-1

Прва група старих предмета

Поступци по жалби започети пре 2010. године, а решени на процесни начин

Прву групу старих предмета чине предмети, у којима су поступци по жалби започети пре 2010. године, а који су у овом суду у претходном периоду решени на процесни начин, а којих у раду суда тренутно има 3 , и то:

 • 1. у Грађанском одељењу – 2 предмета, који су након допуне првостепеног поступка враћени овом суду на поновно одлучивање.
 • 2. у Грађанском одељењу за радне спорове – 1 предмет, који је након допуне првостепеног поступка враћен овом суду на поновно одлучивање.

У ову групу предмета спадају и предмети у којима су поступци по жалби започети пре 2010. године, а који су у овом суду у претходном периоду решени на процесни начин, и који су враћени у суд ради одлучивања по жалби након ступања на снагу овог Програма.

 

II-2

Друга група старих предмета

Поступци по жалби започети у 2010. 2011., 2012., 2013., 2014., 2015. и 2016. години

Другу групу старих предмета чине 7 подгрупа:

- поступци по жалби започети у 2010. 2011., 2012., 2013., 2014., 2015. и 2016. години, а који су у овом суду у претходном периоду решени на процесни начин (враћање на допуну поступка или се суд огласио ненадлежним), којих у раду суда тренутно има укупно 299, и то:

***

II-2-а – поступци по жалби започети у 2010. години, а који су у овом суду у претходном периоду решени на процесни начин (враћање на допуну поступка или се суд огласио ненадлежним), којих у раду суда тренутно има 4 и то:

 • 1. у Грађанском одељењу – 3 предмета, који су након допуне првостепеног поступка враћени овом суду на поновно одлучивање, или су достављени овом суду на надлежност.   
 • 2. у Грађанском одељењу за радне спорове – 1 предмет, који је након допуне првостепеног поступка враћени овом суду на поновно одлучивање, или су достављени овом суду на надлежност.  

У ову групу предмета спадају и предмети у којима су поступци по жалби започети у 2010. години, а који су у овом суду у претходном периоду решени на процесни начин, и који су враћени у суд ради одлучивања по жалби након ступања на снагу овог Програма.

***

II-2-б – поступци по жалби започети у 2011. години, а који су у овом суду у претходном периоду решени на процесни начин (враћање на допуну поступка или се суд огласио ненадлежним), којих у раду суда тренутно има 5 и то:

 • 3. у Грађанском одељењу – 1 предмет, који је након допуне првостепеног поступка враћени овом суду на поновно одлучивање, или су достављени овом суду на надлежност.   
 • 4. у Грађанском одељењу за радне спорове – 4 предмета, који су након допуне првостепеног поступка враћени овом суду на поновно одлучивање, или су достављени овом суду на надлежност

У ову групу предмета спадају и предмети у којима су поступци по жалби започети у 2011. години, а који су у овом суду у претходном периоду решени на процесни начин, и који су враћени у суд ради одлучивања по жалби након ступања на снагу овог Програма.

***

II-2-в – поступци по жалби започети у 2012. години, а који су у овом суду у претходном периоду решени на процесни начин (враћање на допуну поступка или се суд огласио ненадлежним), којих у раду суда тренутно има 11, и то:

 • 5. у Грађанском одељењу – 7 предмета, који су након допуне првостепеног поступка враћени овом суду на поновно одлучивање, или су достављени овом суду на надлежност.   
 • 6. у Грађанском одељењу за радне спорове – 4 предмета, који су након допуне првостепеног поступка враћени овом суду на поновно одлучивање, или су достављени овом суду на надлежност

У ову групу предмета спадају и предмети у којима су поступци по жалби започети у 2012. години, а који су у овом суду у претходном периоду решени на процесни начин, и који су враћени у суд ради одлучивања по жалби након ступања на снагу овог Програма.

***

II-2-г – поступци по жалби започети у 2013. години, а који су у овом суду у претходном периоду решени на процесни начин (враћање на допуну поступка или се суд огласио ненадлежним), којих у раду суда тренутно има 28, и то:

 • 7. у Грађанском одељењу – 11 предмета, који су након допуне првостепеног поступка враћени овом суду на поновно одлучивање, или су достављени овом суду на надлежност.   
 • 8. у Грађанском одељењу за радне спорове – 17 предмета, који су након допуне првостепеног поступка враћени овом суду на поновно одлучивање, или су достављени овом суду на надлежност

У ову групу предмета спадају и предмети у којима су поступци по жалби започети у 2013. години, а који су у овом суду у претходном периоду решени на процесни начин, и који су враћени у суд ради одлучивања по жалби након ступања на снагу овог Програма.

***

II-2-д – поступци по жалби започети у 2014. години, а који су у овом суду у претходном периоду решени на процесни начин (враћање на допуну поступка или се суд огласио ненадлежним), којих у раду суда тренутно има 29, и то:

 • 9. у Грађанском одељењу – 13 предмета, који су након допуне првостепеног поступка враћени овом суду на поновно одлучивање, или су достављени овом суду на надлежност.   
 • 10. у Грађанском одељењу за радне спорове – 16 предмета, који су након допуне првостепеног поступка враћени овом суду на поновно одлучивање, или су достављени овом суду на надлежност

У ову групу предмета спадају и предмети у којима су поступци по жалби започети у 2014. години, а који су у овом суду у претходном периоду решени на процесни начин, и који су враћени у суд ради одлучивања по жалби након ступања на снагу овог Програма.

***

II-2-ђ – поступци по жалби започети у 2015. години, а који су у овом суду у претходном периоду решени на процесни начин (враћање на допуну поступка или се суд огласио ненадлежним), којих у раду суда тренутно има 67 и то:

 • 11. у Грађанском одељењу – 28 предмета, који су након допуне првостепеног поступка враћени овом суду на поновно одлучивање, или су достављени овом суду на надлежност.   
 • 12. у Грађанском одељењу за радне спорове – 39 предмета, који су након допуне првостепеног поступка враћени овом суду на поновно одлучивање, или су достављени овом суду на надлежност

***

У ову групу предмета спадају и предмети у којима су поступци по жалби започети у 2016. години, а који су у овом суду у претходном периоду решени на процесни начин, и који су враћени у суд ради одлучивања по жалби након ступања на снагу овог Програма.

II-2-e – поступци по жалби започети у 2016. години, а који су у овом суду у претходном периоду решени на процесни начин (враћање на допуну поступка или се суд огласио ненадлежним), којих у раду суда тренутно има 154 и то:

 • 1. у Грађанском одељењу – 95 предмета, који су након допуне првостепеног поступка враћени овом суду на поновно одлучивање, или су достављени овом суду на надлежност.   
 • 2. у Грађанском одељењу за радне спорове – 59 предмет, који су након допуне првостепеног поступка враћени овом суду на поновно одлучивање, или су достављени овом суду на надлежност.  

У ову групу предмета спадају и предмети у којима су поступци по жалби започети у 2016. години, а који су у овом суду у претходном периоду решени на процесни начин, и који су враћени у суд ради одлучивања по жалби након ступања на снагу овог Програма.

 

II-3

Трећа група старих предмета

Поступци по жалби започети у току 2014. године

Трећу групу старих предмета, чине предмети у којима су поступци по жалби започети у току 2014. године, а којих у раду суда тренутно има 8 (што представља 0,12% од укупног броја нерешених предмета у суду), и то: 

 • 1. У Грађанском одељењу за радне спорове – 2 предмета.
 • 2. У Одељењу за ратне злочине 1 предмет.
 • 3. У Одељењу за разумни рок – 5 предмета.

 

II-4

Четврта група старих предмета

Поступци по жалби започети у току 2015. године

Четврту групу старих предмета, чине програмски предмети по датуму пријема жалбе и то они у којима је поступак по жалби започео у 2015. години, којих укупно у суду има 39  (што представља 0,55%  од укупног броја нерешених предмета у суду) и то:  

 • 1. у Грађанском одељењу – 9 предмета.
 • 2. У Грађанском одељењу за радне спорове – 26 предмета.
 • 3. У Одељењу за ратне злочине1 предмет.
 • 4. У Одељењу за суђење у разумном року3 предмета.

 

II-5

Пета група старих предмета

Поступци по жалби започети у току 2016. године

Пету групу старих предмета, чине најмлађи програмски предмети по датуму пријема жалбе и то они у којима је поступак по жалби започео у 2016. години, којих укупно у суду има 1067 (што представља 14,95% од укупног броја нерешених предмета у суду) и то:

 • 1. у Грађанском одељењу – којих има 494 што са: 4 предмета из уписника „Гж3“, 8 предмета из уписника „Гж4“, чини укупно 506 предмета, односно просечно 14,89  по судији.
 • 2. У Грађанском одељењу за радне спорове - којих има 559 што са: 1 предметом из уписника „Р3“, чини укупно 560 предмета, односно просечно 37,34  по судији.
 • 3. У Кривичном одељењу, у материји „Кж1“ – којих има укупно 1.

 

II-6

Шеста група старих предмета

Поступци по жалби започети у току 2017. године

Шесту групу старих предмета, чине најмлађи програмски предмети по датуму пријема жалбе и то они у којима је поступак по жалби започео у 2017. години.               У кривичној материји то су предмети у којима поступци по жалби нису окончани у роковима предвиђеним Закоником о кривичном поступку, а у грађанској материји предмети у којима поступци по жалби нису окончани у року од 9 месеци од дана пријема списа првостепеног суда, у складу са чланом 383. став 2. Закона о парничном поступку, којих укупно у суду има 887 (што представља 12,43% од укупног броја нерешених предмета у суду) и то:

 • 1. у Грађанском одељењу – поступци по жалби који трају дуже од 9 месеци, којих има 432, што са: 3 предмета из уписника „Гж2“, 8 предмета из уписника „Гж3“, 10 предмета из уписника „Гж4“ , чини укупно 453 предмета, односно просечно 12,95  по судији.
 • 2. у Грађанском одељењу за радне спорове - поступци по жалби који трају дуже од 9 месеци, којих има укупно 413  односно просечно 27,54  по судији.
 • 3. у Кривичном одељењу, у материји „Кж1“ – поступци по жалби који трају дуже од 4 месеца, којих има 14, што са: 1 предмет из уписника „Кж2“, 1 предмет из уписника „Кж-Тои“, 1 предмета из уписника „Кж-Пои“, 2 предмета из уписника „Кж1 По3“,  чини укупно 19 предмета, односно просечно 0,71  по судији.
 • 4. у Посебном одељењу за организовани криминал – поступци по жалби који трају дуже од 4 месеца, којих има укупно 2.

 

II-7

Седма група старих предмета

поступци који су означени по датуму иницијалног акта

Седму групу старих предмета чине предмети у којима поступци по иницијалном акту трају дуже од 2 године, односно који су започети пре 2016. године, а које је овај суд према обавези из Судског пословника дужан да прати кроз Програм решавања старих предмета.

На дан 31.12.2017. године у раду суда било је укупно 5922 предмета старих по иницијалном акту, што представља 82,96 % од укупног броја нерешених предмета на крају извештајног периода у суду (7139).

Од укупног броја нерешених предмета по датуму подношења иницијалног акта (7139) у:

Грађанском одељењу, у општој грађанској материји, на дан 31.12.2017. године било је 3113  старих предмета по датуму подношења иницијалног акта (што представља 43,61% од укупног броја нерешених предмета у суду),

Грађанском одељењу за радне спорове на дан 31.12.2017. године било је 2625 старих предмета по датуму подношења иницијалног акта (што представља 36,77 % од укупног броја нерешених предмета у суду),

Кривичном одељењу, укупно у свим материјама, на дан 31.12.2017. године било је 144 старих предмета по датуму подношења иницијалног акта (што представља 2,02 % од укупног броја нерешених предмета у суду).

Посебном одељењу за организовани криминал, укупно у свим материјама, на дан 31.12.2017. године било је 17 старих предмета по датуму подношења иницијалног акта (што представља 0,24% од укупног броја нерешених предмета у суду).

Одељењу за ратне злочине, укупно у свим материјама, на дан 31.12.2017. године било је 4 старих предмета по датуму подношења иницијалног акта (што представља 0,06% од укупног броја нерешених предмета у суду).

Одељењу за рехабилитацију, укупно у свим материјама, на дан 31.12.2017. године било је 19 старих предмета по датуму подношења иницијалног акта (што представља 0,27 % од укупног броја нерешених предмета у суду).

У ову групу предмета спадају и предмети у којима поступци по иницијалном акту трају дуже од 2 године, а који су примљени у суд ради одлучивања по жалби након ступања на снагу овог Програма, а за које ће се водити посебна евиденција.

Имајући у виду право странака на правично суђење у разумном року, предвиђено чланом 6. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода, и да се за случај кршења ових права странкама обезбеђује међународна заштита пред Европским судом за људска права, стари предмети из ове групе предмета сврставају се по дужини трајања, од момента подношења иницијалног акта, у неколико категорија:

 1. Поступци који су по иницијалном акту започети пре 1998. године, и у којима поступак траје дуже од 20 година, којих има укупно 73, што представља 1,03% од укупног броја нерешених предмета у суду, и то:
 • у Гж материји    53
 • у Гж1 материји  16
 • у Гж4 материји  1
 • у Кж3 материји  1
 • у Р материји      1
 • у Р3 материји    1

 

 1. Поступци који су по иницијалном акту започети пре 2003. године, и у којима поступак траје од 15 до 20 година, којих има укупно 103, што представља  1,45% од укупног броја нерешених предмета у суду, и то:
 • у Гж материји     76
 • у Гж1 материји   24
 • у Гж2 материји   1
 • у Р4 материји     1
 • у Р материји       1

 

 1. Поступци који су по иницијалном акту започети пре 2008. године, и у којима поступак траје од 10 до 15 година, којих има укупно 479, што представља 6,71% од укупног броја нерешених предмета у суду, и то:
 • у Гж материји            263
 • у Гж1 материји          180
 • у Гж2 материји            1
 • у Гж3 материји            1
 • у Гж4 материји            9
 • у Кж1 материји           10
 • у Кж1 По1 материји    2
 • у Кж3 материји            2
 • у Р3 материји              5
 • у Р4 материји              6

 

 1. Поступци који су по иницијалном акту започети пре 2013. године, и у којима поступак траје од 5 до 10 година, којих има укупно 2039, што представља 28,57% од укупног броја нерешених предмета у суду, и то:
 • у Гж материји             1071
 • у Гж1 материји           835
 • у Гж2 материји           4
 • у Гж3 материји           8
 • у Гж4 материји           12
 • у Кж1 материји           67
 • у Кж2 материји           6
 • у Кж1 По1 материји    8
 • у Кж1 По2 материји    2
 • у Кж1 По3 материји    2
 • у Кж3 материји            1
 • у Р материји                1
 • у Р3 материји              8
 • у Р4 материји             10
 • у Рех-Ж материји        4

 

 1. Поступци који су по иницијалном акту започети пре 2015. године, и у којима поступак траје од 3 до 5 година, којих има укупно 1981, што представља  27,73% од укупног броја нерешених предмета у суду, и то:
 • у Гж материји               907
 • у Гж1 материји             960
 • у Гж2 материји             13
 • у Гж3 материји             26
 • у Гж4 материји             14
 • у Кж1 материји             33
 • у Кж2 материји             2
 • у Кж1 По1 материји     1
 • у Кж2 По1 материји     3
 • у Кж2 По3 материји     2
 • у Кж-Тои материји        1
 • у Р материји                 5
 • у Рех-Ж материји        14

 

 1. Поступци који су по иницијалном акту започети пре 2016. године, и у којима поступак траје од 2 до 3 године, којих има укупно 1247, што представља 17,47% од укупног броја нерешених предмета у суду, и то:
 • у Гж материји            577
 • у Гж1 материји          593
 • у Гж2 материји          21
 • у Гж3 материји          21
 • у Гж4 материји          11
 • у Р материји                1
 • у Кж1 материји          14
 • у Кж2 материји            3
 • у Рех-Ж материји        1
 • у Кж1 По1 материји    2
 • у Кж2 По1 материји    1
 • у Кж2 По2 материји    2

 

Предмети обухваћени у тачки 1, 2. и 3. представљају најстарије предмете у овој групи предмета у грађанској материји, док предмети у тачки 1, 2, 3. и 4. представљају најстарије предмете у овој групи предмета у кривичној материји.

 

III

ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА

Потпуно окончање старих предмета који су одређени према датуму доставе предмета по жалби другостепеном суду, и означени у првој групи старих предмета (II-1) закључно са 31.03.2018.

Потпуно окончање старих предмета који су одређени према датуму доставе предмета по жалби другостепеном суду, и означени у другој групи старих предмета (II-2-а до II-2-e ) закључно са 30.09.2017, а према табеларном приказу група.

 

ГОДИНА

ГРУПА ОЗНАЧЕНИХ ПРЕДМЕТА

рок за потпуно окончање предмета

2010

II-2-а

31.03.2018.

2011

II-2-б

31.03.2018.

2012

II-2-в

31.03.2018.

2013

II-2-г

31.03.2018.

2014

II-2-д

30.04.2018.

2015

II-2-ђ

30.06.2018.

2016

II-2-e

30.06.2018.

 

 

Потпуно окончање старих предмета који су одређени према датуму доставе предмета по жалби другостепеном суду, и означени у трећој групи старих предмета (II-3) закључно са 31.03.2018. године.

Потпуно окончање старих предмета који су одређени према датуму доставе предмета по жалби другостепеном суду, и означени у четвртој групи старих предмета (II-4) закључно са 31.03.2018. године.

Потпуно окончање старих предмета који су одређени према датуму доставе предмета по жалби другостепеном суду, и означени у петој групи старих предмета (II-5) закључно са 30.06.2018. године.

Потпуно окончање свих најстаријих предмета из седме групе старих предмета,  који су одређени према датуму подношења иницијалног акта, и означени у седмој групи старих предмета (II-7): у грађанској материји под 1, 2. и 3.; а у кривичној материји предмети означени под 1, 2, 3. и 4., закључно са 30.09.2018. године, и то:

У општој грађанској материји:

Поступци започети пре 1998. године и који трају дуже од 20 година, којих има укупно 55, закључно са 31.03.2018. године

Поступци започети пре 2003. године, и који трају од 15 до 20 година, којих има укупно 78, закључно са 30.06.2018. године

Поступци започети пре 2008. године, и који трају од 10 до 15 година, којих има укупно 208, закључно са 30.09.2018. године.

У грађанској материји радних спорова:

Поступци започети пре 1998. године и који трају дуже од 20 година, којих има укупно 17, закључно са 31.03.2018. године

Поступци започети пре 2003. године, и који трају од 15 до 20 година, којих има укупно 24, закључно са 30.06.2018. године

Поступци започети пре 2008. године, и који трају од 10 до 15 година, којих има укупно 185, закључно са 30.09.2018. године.

Смањење укупног броја нерешених предмета из шесте групе старих предмета (II-7), за 50% у односу на укупан број предмета у раду суда закључно са 31.12.2017. године.

Смањење укупног броја нерешених старих предмета у којима поступци по иницијалном акту трају дуже од 2 године, наведених под тачком 4, тачком 5. и тачком 6. у седмој групи старих предмета, за 30% у односу на број предмета закључно са 31.12.2018. године.

Смањење укупног броја старих предмета по одељењима за 30% почетком следеће године у односу на текућу.

Скраћење „времена“ потребног за решавање предмета по материјама на основу индикатора за рачунање времена утврђених према Смерницама ЕУ за 25%.

 

IV

МЕРЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА

Поступање по старим предметима одвијаће се у одељењима и већима формираним Годишњим распоредом послова за 2018. годину.

У циљу реализације мера за спровођење Програма, неопходно је предузети следеће активности:

 1. Преко судске писарнице, у сарадњи са судијским помоћницима, судије упознати са извештајем о предметима означеним према датуму доставе предмета по жалби другостепеном суду, који су одређени у првој, другој, трећој и четвртој групи старих предмета.
 1. Преко судске писарнице, у сарадњи са судијским помоћницима, судије упознати са извештајем о предметима означеним према датуму подношења иницијалног акта, који су одређени у седмој групи старих предмета, под тачком 1, 2, 3 и 4.
 1. Формирати Комисију и поткомисије по судским одељењима, које ће обављати непосредну контролу над спровођењем мера Програма и реализовати Програм у појединачним судским одељењима.
 1. Преко управитеља судских писарница, у сарадњи са судијским помоћницима, председнику суда, заменицима председника суда, председницима судских одељења, као и председницима поткомисија сваког 10. у месецу, достављати извештаје о нерешеним предметима означеним у првој, другој, трећој и четвртој групи старих предмета, као и седмој групи старих предмета, под тачком 1, 2, 3 и 4.

Након реализације наведених активности, потребно је започети са мерама за спровођење Програма.

Након достављања предметних извештаја председнику суда, уколико процени да је то потребно, председник суда ће тражити појединачна изјашњења судија о даљем току и времену потребном за окончање поступка у старим предметима, а затим ће, у сарадњи са председницима одељења и председницима поткомисија, утврдити посебан програм мера неопходних за што брже окончање ових поступака, којим ће се утврдити процесне могућности њихово брже окончање.

Након достављања предметних извештаја председницима поткомисија, председници поткомисија ће упознати председнике одељења и председнике већа о броју старих предмета, док ће председници одељења и већа о томе даље обавештавати судије известиоце и упознавати их о њиховим предметима који су обухваћени Програмом, као и о евентуалним мерама које је потребно да судије предузму у циљу окончања тих предмета.

Ради праћења реализације овог програма, формира се Комисија коју сачињавају заменици председника суда, председници судских одељења, управитељ судских писарница, статистичар и секретар суда. Радом ове комисије руководиће заменик председника суда, судија Милица Поповић Ђуричковић.

Поткомисије по судским одељењима, формиране приликом реализације претходног Програма решавања старих предмета, наставиће да обављају непосредну контролу над спровођењем мера програма и о томе ће достављати редовне извештаје председнику суда, а најмање једном у току три месеца, уз евнетуалне предлоге даљих мера које сматрају да је потребно предузети у циљу реализације Програма.

 

IV-a

Дужности управитеља судских писарница и референата у писарницама:

Управитељ судских писарница  дужан је да организује рад писарница тако да најстарији предмети који су обухваћени Програмом, и то:

 1. Предмети из прве групе старих предмета, у којима су поступци по жалби започети пре 2010. године, а који су у овом суду у претходном периоду решени на процесни начин, а којих у раду суда тренутно има 3,
 1. Предмети из друге групе старих предмета, у којима су поступци по жалби започети у 2010., 2011., 2012., 2013., 2014., 2015. и 2016. години (означени као 7 подгрупа од II-2-а до II-2-е) који су у овом суду у претходном периоду решени на процесни начин, а којих у раду суда тренутно има 298,
 2. Предмети из треће групе старих предмета у којима су поступци по жалби започети у току 2014. године, а којих у раду суда тренутно има 8,
 1. Предмети из четврте групе старих предмета у којима су поступци по жалби започети у току 2015. године, а којих у раду суда тренутно има 39,
 1. Предмети из пете групе старих предмета у којима су поступци по жалби започети у току 2016. године, а којих у раду суда тренутно има 1067,
 1. Предмети из шесте групе старих предмета у којима су поступци по жалби започети у току 2017. године, а којих у раду суда тренутно има 887,
 1. Предмети из седме групе старих предмета у којима су поступци по иницијалном акту:

Започети пре 1998. године и који трају дуже од 20 година, којих има укупно 73,

Започети пре 2003. године и који трају од 15 до 20 година, којих има укупно 103,

Започети пре 2008. године и који трају од 10 до 15 година, којих има укупно 479,

 1. Предмети из седме групе старих предмета у којима поступци по иницијалном акту трају дуже од 20 година, од 15 до 20 година, од 10 до 15 година, а који буду примљени у суд ради одлучивања по жалби након ступања на снагу овог Програма,

буду видно обележени црвеном бојом у горњем десном углу корица предмета, изнад пословног броја, сенчењем за:

 • предмете старе преко 2 године – СТАРИ ПРЕДМЕТ
 • предмете старе преко 5 година – ХИТНО – СТАРИ ПРЕДМЕТ
 • предмете старе преко 10 година – НАРОЧИТО ХИТНО – СТАРИ ПРЕДМЕТ

Управитељ судских писарница дужан је да рад писарница организује тако да се означавање коначно решених предмета води искључиво у складу са чланом 250. Судског пословника.

Референти у писарницама, у сарадњи са секретарима већа, дужни су најкасније до 5. у месецу, евидентирају нерешене предмете означене у тачки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. и 8. Одељка IV-a овог Програма, те да извештаје предају управитељу писарница.

Предмети се евидентирају по хронолошком реду, укључујући број предмета, основ спора, датум када је предмет заведен у суду, тренутну фазу у којој се предмет налази и следећи корак у поступку. Референти у писарницама су, такође, дужни да посебну пажњу обрате приликом руковања овим предметима.

Управитељ судских писарница дужан је да најкасније до 10. у месецу председнику суда, заменицима председника суда, председницима судских одељења, као и председницима поткомисија, доставља извештаје о нерешеним предметима означеним у тачки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. и 8.  Одељка IV-a овог Програма.

Управитељ судских писарница дужан је да најкасније до 10. у месецу подноси извештај о нерешеним предметима означеним у тачки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. и 8.  Одељка    IV-a овог Програма, у којима је одлука по жалби донета на седници већа, а у којима нису урађене одлуке у року од 30 дана. Извештај се доставља председнику суда, заменицима председника суда, председницима судских одељења, као и председницима поткомисија.

Управитељ судских писарница дужан је да најкасније до 5. у месецу подноси судској управи извештај о предметима у којима је одлука по жалби донета на седници већа, а у којима нису урађене одлуке у року од 30 дана.

Управитељ судских писарница дужан је да најкасније до 5. у месецу подноси судској управи извештај о предметима у којима је одлука по жалби донета на седници већа, а писмено израђена одлука, достављена и задржана у Одељењу судске праксе, у складу са чланом 199.  Судског пословника.

 

IV-б

Дужности судија:

Председник већа је дужан да направи план већања најстаријих предмета, првенствено водећи рачуна о трајању поступка по жалби (датум доставе предмета по жалби другостепеном суду), а уједно водећи рачуна о трајању поступка (датум подношења иницијалног акта). Председници већа дужни су да План већања доставе председницима поткомисија за спровођење Програма и председницима судских одељења, најкасније до 15.02.2018. године.

Сваки судија је дужан да за седницу већа по утврђеном плану већања, припрема предмете тако што ће приоритет дати предметима означеним у првој, другој и трећој групи старих предмета, као и седмој групи старих предмета под тачком 1, 2, 3 и 4. у складу са роковима одређеним овим Програмом.

Сваки судија је дужан да поштује редослед датума доставе предмета по жалби другостепеном суду у већању предмета и изради одлука, водећи рачуна о времену подношења иницијалног акта, осим у напред наведеним предметима, који морају приоритетно да се реше.

Препоручује се ангажовање судијских помоћника из судских одељења за припрему и организацију већања, као и за сачињавање извештаја на обрасцима за појединачне старе предмете, као и за предмете кривичне материје којима прети наступање застарелости.

Такође се препоручује председницима већа да организују рад у већу тако да, преко секретара већа или другог судијског помоћника, обављају припремне радње, које се односе на утврђивање да ли новопримљени предмет улази у Програм решавања старих предмета и захтева приоритетно поступање, као и да ли су испуњене све процесне претпоставке за одлучивање, како би се избегла ситуација да предмет стоји неколико месеци у већу и да се тек када предмет дође на ред за већање, утврди да предмет треба да се врати првостепеном суду ради допуне поступка, или да је предмет погрешно додељен у рад судији а да треба да се пресигнира другом судији у рад и слично.

Посебно хитно поступање очекује се у најстаријим предметима, који су у претходном периоду решени на процесни начин (враћање на допуну или се суд огласио ненадлежним), а поступање подразумева припрему предмета и њихово потпуно окончање закључно са 31.03.2018. године.

У старим предметима у којима су отворене расправе и претреси, потребно је да се расправе и претреси заказују у интервалима, не дужим од 30 дана.

Све судије су дужне да, у року од 5 дана од дана истека сваког од рокова утврђених овим Програмом, председнику суда и председницима поткомисија доставе извештаје о предметима којима су задужени и који су требали да буду решени у том року а нису, са образложењем због чега предмет још увек није решен, као и очекивани датум његовог решавања.

Након достављања предметних извештаја судија, председник комисије за спровођење Програма, доставља председнику суда извештај о ефикасности предузетих активности, ради предузимања мера за решавање предмета, које су у ингеренцији председника суда, а које су предвиђене чланом 12. Судског пословника.

 

VI

ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА

Председници судских одељења, у сарадњи са председником Комисије и председницима поткомисија за спровођење Програма, дужни су да прате спровођење Програма и да једном месечно одржавају састанак свих судија из тог одељења, на коме ће разматрати извештаје о старим прдметима сваког судије понаособ. На састанку се утврђују и активности које је неопходно предузети за смањење броја старих предмета, а записник са састанка доставља се председнику суда.

Председници судских већа дужни су да прате извршење мера предвиђених Програмом у свом већу, а о спорним питањима и проблемима обавештавају председника Комисије и председника Поткомисије за спровођење Програма, председника судског одељења и председника суда. 

Ради праћења реализације Програма, Статистичар суда дужан је да сваког месеца сачињава извештај о предметима обухваћеним овим Програмом, о броју решених предмета и нерешених предмета по групама предвиђеним овим Програмом, као и да наведени извештај о реализацији Програма решавања старих предмета сачини за 2018. годину.

Статистичар је дужан да на крају извештајног периода, за који се прати реализација овог програма, сачини извештај о времену потребном за решавање предмета према индикаторима одређеним смерницама Европске Уније.

Председник суда прати и надзире месечно спровођење Програма ради његове евентуалне измене или допуне.

 

VII

МЕРЕ КОЈИМА СЕ СПРЕЧАВА ПОВЕЋАЊЕ БРОЈА СТАРИХ ПРЕДМЕТА

У оквиру овог Програма ће се пратити и предмети примљени у суд након ступања на снагу овог Програма, и то посебно предмети из прве и седме групе, као и други предмети који се према Судском пословнику одређују као стари предмети.

На крају сваког месечног извештаја ће се утврдити број нових предмета који буду достављени овом суду ради одлучивања по жалби, а који улазе у категорију старих предмета означених у првој, другој и трећој групи старих предмета, као и седмој групи старих предмета под тачком 1, 2, 3 и 4. и њихово решавање ће се спроводити и пратити у складу са овим Програмом.

На крају сваког шестомесечног извештаја, посебно ће се утврдити број нових предмета који по основу датума доставе предмета по жалби другостепеном суду, у складу са одредбама ЗКП-а и ЗПП-а, улазе у категорију старих предмета и њихово решавање ће се спроводити и пратити у складу са овим Програмом.  У кривичној материји, редовно ће се пратити поступање по притворским предметима.

Једном месечно ће се одржавати седнице судских одељења, на којима ће се разматрати рад одељења, поступање по старим предметима, расправљати о спорним правним питањима и усвајати правна схватања одељења, која ће допринети бржем решавању старих предмета.

 

VIII

Програм решавања старих предмета ступа на снагу одмах.

Комисије за спровођење Програма надзираће реализацију овог Програма, и о спровођењу ће редовно обавештавати председника суда, који је одговоран за благовремен и законит рад суда, а у оквиру тога и за реализацију Програма решавања старих предмета.

В.Ф. ПРЕДСЕДНИКА СУДА

СУДИЈА

Душко Миленковић  

 

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)