Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

ОСТАЛО - БИЛТЕН 4

1.      Пи­та­ње:

Да ли суд мо­же од­ло­жи­ти из­вр­ше­ње на пред­лог тре­ћег ли­ца уко­ли­ко је то тре­ће ли­це без упу­та су­да под­не­ло ту­жбу про­тив из­вр­шног по­ве­ри­о­ца, ко­јом тра­жи да се утвр­ди да је из­вр­ше­ње не­до­пу­ште­но на пред­ме­ту из­вр­ше­ња?

Од­го­вор:

До­но­ше­њем За­ко­на о из­вр­ше­њу и обез­бе­ђе­њу ("Слу­жбе­ни гла­сник Ре­пу­бли­ке Ср­би­је", број 31 од 09. ма­ја 2011. го­ди­не) ко­ји је по­чео да се при­ме­њу­је од 17. сеп­тем­бра 2011. го­ди­не и на за­по­че­та из­вр­ше­ња, а спор­но по­тра­жи­ва­ње на по­ста­вље­но пи­та­ње ви­ше не­ма зна­ча­ја. Од­ред­бом чла­на 6. на­ве­де­ног За­ко­на пред­ви­ђе­но је да је по­сту­пак из­вр­ше­ња и обез­бе­ђе­ња хи­тан и да у по­ступ­ку из­вр­ше­ња и обез­бе­ђе­ња од­ла­га­ње ни­је до­зво­ље­но, осим ако за­ко­ном ни­је из­ри­чи­то про­пи­са­но дру­га­чи­је. Сто­га, на­ве­де­ни члан За­ко­на из­ри­чи­то про­пи­су­је да не­ма од­ла­га­ња из­вр­ше­ња ка­ко на пред­лог из­вр­шног по­ве­ри­о­ца, та­ко и на пред­лог из­вр­шног ду­жни­ка и тре­ћег ли­ца. Ин­сти­тут од­ла­га­ња из­вр­ше­ња био је ре­гу­ли­сан од­ред­ба­ма чла­но­ва од 63. до 67. За­ко­на о из­вр­ше­њу у из­вр­шном по­ступ­ку ("Слу­жбе­ни гла­сник Ре­пу­бли­ке Ср­би­је" 125 од 22. но­вем­бра 2004. го­ди­не) ко­ји је пре­стао да ва­жи да­ном по­чет­ка при­ме­не За­ко­на о из­вр­ше­њу и обез­бе­ђе­њу, сход­но од­ред­ба­ма чла­на 358, 362. и 363. истог За­ко­на. Пре­ма од­ред­ба­ма ра­ни­је ва­же­ћег За­ко­на о из­вр­шном по­ступ­ку суд ни­је мо­гао од­ла­га­ти из­вр­ше­ње на пред­лог тре­ћег ли­ца уко­ли­ко је то тре­ће ли­це без упу­та на пар­ни­цу под­не­ло ту­жбу про­тив из­вр­шног по­ве­ри­о­ца ко­јим тра­жи да се утвр­ди да је из­вр­ше­ње не­до­пу­ште­но на пред­ме­ту из­вр­ше­ња. Усло­ви по­треб­ни за од­ла­га­ње из­вр­ше­ња на пред­лог тре­ћег ли­ца сход­но од­ред­би чла­на 65. на­ве­де­ног За­ко­на би­ли су да је суд тре­ће ли­це упу­тио на пар­ни­цу ра­ди про­гла­ше­ња, да је из­вр­ше­ње на од­ре­ђе­ном пред­ме­ту не­до­пу­ште­но, да је тре­ће ли­це пар­ни­цу по­кре­нуло и да би тре­ће ли­це спро­во­ђе­њем из­вр­ше­ња прет­рпе­ло зна­чај­ну ште­ту. На­ве­де­ни усло­ви би­ли су ку­му­ла­тив­но про­пи­са­ни и без ис­пу­ње­ња свих усло­ва ни­је се мо­гло од­ло­жи­ти из­вр­ше­ње.

 

2.      Пи­та­ње:

Да ли при­су­ство пу­но­моћ­ни­ка из­вр­шног по­ве­ри­о­ца о по­пи­су и про­це­ни по­крет­них ства­ри, као и јав­ној про­да­ји, спа­да у по­треб­не тро­шко­ве ко­ји се до­су­ђу­ју по­ве­ри­о­цу?

Од­го­вор:

Тро­шко­ви по­во­дом при­сту­па адво­ка­та као пу­но­моћ­ни­ка из­вр­шног по­ве­ри­о­ца, о спро­во­ђе­њу слу­жбе­них рад­њи по­пи­са за про­це­не и про­да­је по­крет­них ства­ри из­вр­шног ду­жни­ка, су по­треб­ни тро­шко­ви јер из­вр­шни по­ве­ри­лац та­ко кон­тро­ли­ше спро­во­ђе­ње из­вр­ше­ња, од­но­сно има увид у рад суд­ског из­вр­ши­те­ља. На тај на­чин се пу­но­моћ­ни­ку стран­ке, а чи­ја је осно­в­на функ­ци­ја пру­жа­ње струч­не по­мо­ћи, омо­гу­ћа­ва увид у це­ло­ку­пан ток по­сту­пка ка­ко би мо­гао да шти­ти пра­ва по­ве­ри­о­ца и пру­жи аде­кват­ну и ефи­ка­сну прав­ну по­моћ. У при­лог ова­квог ста­ва го­во­ри и чи­ње­ни­ца да је За­кон о из­вр­шном по­ступ­ку ("Слу­жбе­ни гла­сник Ре­пу­бли­ке Ср­би­је", број 125/2004) у овој фа­зи по­ступ­ка дао из­вр­шном по­ве­ри­о­цу ак­тив­ну уло­гу ка­ко у по­гле­ду пра­ва на прав­ну за­шти­ту у слу­ча­ју не­пра­вил­но­сти не при спро­во­ђе­њу из­вр­ше­ња у сми­слу чла­на 58. по­ме­ну­тог За­ко­на и зах­те­ва за из­ме­ну пред­ме­та по­пи­са, у сми­слу од­ред­бе чла­на 75. истог За­ко­на, та­ко је у по­гле­ду од­ре­ђи­ва­ња са­мог оби­ма по­пи­са и чла­на 74. истог За­ко­на. Дру­гим ре­чи­ма, ови тро­шко­ви су по­треб­ни ра­ди во­ђе­ња из­вр­шног по­ступ­ка и за­то, са­гла­сно од­ред­би чла­на 43. став 4. За­ко­на о из­вр­шном по­ступ­ку, они мо­ра­ју би­ти до­су­ђе­ни из­вр­шном по­ве­ри­о­цу. Има­ју­ћи у ви­ду да ни За­кон о из­вр­ше­њу и обез­бе­ђе­њу "Слу­жбе­ни гла­сник РС", број 31/2011, као ни пред­ход­ни за­кон не огра­ни­ча­ва пра­во из­вр­шног по­ве­ри­о­ца у фа­зи спро­во­ђе­ња из­вр­ше­ња, то и по за­ко­ну ко­ји је са­да на сна­зи, из­вр­шни по­ве­ри­лац има пра­во на на­кна­ду тро­шко­ва за при­су­ство пу­но­моћ­ни­ка по­пи­су, про­це­ни и јав­ној про­да­ји по­крет­них ства­ри.

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)