Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

СТВАР­НО ПРА­ВО - БИЛТЕН 3

  1. Питање:

У то­ку по­ступ­ка утвр­ђе­но је да је прет­ход­ник ту­жи­ла­ца оту­ђио за жи­во­та имо­ви­ну ко­ју су ту­жи­о­ци по ре­ше­њу о на­сле­ђи­ва­њу на­сле­ди­ли, а тра­же пре­да­ју не­по­крет­но­сти од тре­ћег ли­ца. Да ли је по­треб­но утвр­ђи­ва­ти по ком осно­ву то тре­ће ли­це ту не­по­крет­ност др­жи?

Од­го­вор:

Ово је кла­си­чан слу­чај пар­ни­це у ко­јој се ис­ти­че кон­ку­рен­ци­ја два прав­на осно­ва. Ту­жи­о­ци твр­де да су не­по­крет­ност сте­кли по ре­ше­њу о на­сле­ђи­ва­њу и то је основ за пре­да­ју у др­жа­ви­ну, а ту­же­ни се на­ла­зи у др­жа­ви­ни те не­по­крет­но­сти и суд је ду­жан да утвр­ди по ком осно­ву ту­же­ни ту не­по­крет­ност ко­ри­сти и да це­ни ко је од стра­на­ка ја­чи у пра­ву, од­но­сно ко­ја од њих има ја­чи прав­ни основ у скла­ду са од­ред­бом чла­на 41. став 1. и 2. За­ко­на о осно­ва­ма сво­јин­ско прав­них од­но­са.

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)