Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

ПИТАЊА ОСНОВНОГ СУДА У МЛАДЕНОВЦУ

Одговори ВКС на питања нижестепених судова, на која су судије Кривичног одељења Апелационог суда у Београду дали одговоре на седници одржаној 07.04.2014. године:

  1. Члан 429 став 3 тачка 1 ЗКП прописује да ће писано израђена пресуда бити делимично образложена ако је окривљени признао да је учинио кривично дело и да ће се образложење ограничити на чињенице и разлоге из члана 88 и члана 428 став 10 ЗКП. Да ли у том случају у образложење треба евентуално унети и разлоге који се односе на одлуку о трошковима кривичног поступка и имовинскоправном захтеву?

ОДГОВОР АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У БЕОГРАДУ: Начин израде пресуде у таквим ситуацијама, прописују одредабе чланова 429 и 434 ЗКП, с'тим што у случајевима када се пресуда доноси сходно одредбама члана 429 став 3 тачка 1 ЗКП, иста не мора да садржи разлоге који се односе на одлуку о трошковима кривичног поступка и имовинскоправном захтеву.

ОДГОВОР ВКС – након израде реферата.

  1. Чланом 429 став 1 тачка 2 ЗКП је прописано да писано израђена пресуда не мора да садржи образложење ако је оптуженом изречена казна затвора у трајању до 3 године, новчана казна, казна рада у јавном интересу казна одузимања возачке дозволе, условна осуда или судска опомена, а осуда је заснована на признању окривљеног које испуњава претпоставке из члана 88 ЗКП. Да ли се изостанак образложења односи и на одлуку о изрицању мере безбедности, трошковима кривичног поступка, имовиснкоправном захтеву, одузимању имовинске користи, или одузимању имовине проистекле из кривичног дела?

ОДГОВОР АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У БЕОГРАДУ: У случајевима када се пресуда доноси сходно одредбама члана 429 став 1 тачка 2 ЗКП, иста не мора да садржи образложење, осим ако странке не поступе сходно члану 429 став 2 ЗКП и одмах по објављивању такве пресуде захтевају достављање писано израђене пресуде која садржи образложење.

ОДГОВОР ВКС – након израде реферата.

  1. Да ли се списи предмета у којима је искључена јавност могу користити као доказ у другом кривичном поступку (Виши суд у Београду је одбио да достави списе Км предмета на увид са образложењем да је у том кривичном поступку била искључена јавност и да се списи тог поступка не могу користити као доказ)?

ОДГОВОР АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У БЕОГРАДУ: Спис предмета у коме је јавност била искључена, може бити коришћен као доказ у другом кривичном поступку, али се извођење тог доказа мора спровести уз искључење јавности и уз одговарајућа упозорења странкама у поступку у вези са тим.

ОДГОВОР ВКС – Сагласни са одговором Апелационог суда у Београду.

  1. Ако се код неког у превозном средству које користи у саобраћају налази оружје (нпр.у гепеку или испод седишта у путничком возилу или седишту скутера), да ли то лице оружје држи или носи у смислу члана 348 КЗ?

ОДГОВОР АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У БЕОГРАДУ: Постојаће кривично дело неовлашћено ношење ватреног оружја из члана 348 КЗ, уколико се код неког у превозном средству које користи у саобраћају, налази оружје (нпр.у гепеку или испод седишта у путничком возилу, или у седишту скутера) – односно сматраће се да то лице носи ватрено оружје.

ОДГОВОР ВКС – Сагласни са одговором Апелационог суда у Београду.

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)