Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

ПИТАЊА ОСНОВНОГ СУДА У ПАНЧЕВУ

Одговори ВКС на питања нижестепених судова, на која су судије Кривичног одељења Апелационог суда у Београду дали одговоре на седници одржаној 07.04.2014.године:

  1. Застарелост казне затвора и мере безбедности изречене истом пресудом обзиром да члан 107 став 8 Кривичног законика, у делу који се односи на ток и прекид застарелости извршења казне и мера безбедности, гласи да се одредбе става 2 до 5 овог члана сходно примењују на застарелости извршења мере безбедносети, из чега произилази да Законик није предвидео да се одредбе из члана 6 и 7 које се тичу наступања апсолутне застарелости извршења казне, сходно имају примењивати на застарелост извршења мера безбедности, те долази до ситуација у пракси када је, на пример, лице осуђено на казну затвора у трајању од једне године уз коју је изречена мера безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој установи, осуђени је у бекству дуже од четири године, у ком периоду ће доћи до апсолутне застарелости извршења казне, а како застарелост извршења мере безбедности не тече за време за које се по закону извршење не може предузети, имајући у виду рокове застарелости мера безбедносети прописане чланом 106 став 2 Кривичног законика, поставља се питање начина извршења мере безбедности независно од казне уз коју је мера изречена?

ОДГОВОР АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У БЕОГРАДУ: Застарелост извршења мере безбедности је прописана члановима 106 и 107 став 8 КЗ. Стога, време извршења мере безбедности тече и подлеже застарелости, с'тим што кривична санкција и мера безбедности изречене истом судском одлуком не морају да застаре истовремено. Самим тим се казна и мера безбедности могу извршити независно, под условом да извршење није застарело.

ОДГОВОР ВКС – Сагласни са одговором Апелационог суда у Београду.

  1. Обрачун трошкова кривичног поступка, када је реч о предузимању више процесних радњи сукцесивно у складу са тарифним бројем 2 став 4 важеће Тарифе о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката, а у погледу начина обрачуна истих, с обзиром на то да је у ставу 3 тарифног броја 2 важеће Тарифе наведено да адвокату за присуствовање и приступање процесним радњама, поред награде за одбрану, припада и награда у износу од 50 поена за сваки започети сат, рачунајући од времена када је процесна радња била заказана?

ОДГОВОР АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У БЕОГРАДУ: Код сукцесивно предузетих процесних радњи, потребно је посебно определити трошковник за сваку од тих радњи, па ће се зависно од тога одређивати и започети сат, док се за процесне радње предузете током главног претреса, подноси један трошковник и у том смислу се обрачунавају и започети сати.

ОДГОВОР ВКС – Делимично сагласни са одговором Апелационог суда у Београду, јер су по том питању изражавани нешто другачији ставови у одлукама ВКС, посебо по питању броја радњи и записника у истрази – сматра се да је једна радња, а то што се сачињава више записника (за свако саслушање по један) представља чисто техничко олакшавање посла.

  1. Преиначење решења о трошковима судског поступка у правцу утврђивања мањег износа, у ситуацији када је жалбу изјавио ангажовани бранилац окривљеног лица, који у корист окривљеног лица потражује већи износ од утврђеног, а ради се о трошковима који у смислу члана 265 ЗКП падају на терет буџетских средстава суда, да ли би се то могло сматрати повредом начела reformatio in peius.

ОДГОВОР АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У БЕОГРАДУ: У другостепеном поступку, суд законитост и правилност побијане одлуке цени у оквиру основа, дела и правца побијања који су истакнути у жалбама, пе ће од тога зависити и евентуално преиначење одлуке о трошковима, док се начело ''reformatio in peius'' – забрана преиначења на штету оптуженог, сходно члану 453 ЗКП, односи на правну квалификацију кривичног дела и кривичну санкцију,

ОДГОВОР ВКС – Сагласни са одговором Апелационог суда у Београду.

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)