Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

ПИТАЊА ОСНОВНОГ СУДА У СМЕДЕРЕВУ

Одговори ВКС на питања нижестепених судова, на која су судије Кривичног одељења Апелационог суда у Београду дали одговоре на седници одржаној 07.04.2014.године

  1. Ко је судија појединац код опозива условне осуде (члан 546 ЗКП)?

ОДГОВОР АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У БЕОГРАДУ: Члан 545 ЗКП прописује који суд суди у поступку за опозив условне осуде, па се зависно од тога одређује и судија појединац, при чему то може бити судија који је изрекао условну осуду, али и не мора.

ОДГОВОР ВКС – Сагласни са одговором Апелационог суда у Београду.

  1. Када је поступак по оптужном предлогу оштећеног обустављен због застарелости кривичног гоњења, да ли оштећени има право на накнаду трошкова кривичног поступка због ангажовања пуномоћника? Ако има, на чији терет падају ти трошкови (члан 265 и 266 ЗКП)?

ОДГОВОР АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У БЕОГРАДУ: У случају када је поступак обустављен због застарелости кривичног гоњења, право оштећеног на накнаду трошкова које је имао због ангажовања пуномоћника одређено је чланом 265 став 1 ЗКП, при чему треба посебно обратити пажњу на одредбе члана 103 ЗКП.

ОДГОВОР ВКС – Сагласни са одговором Апелационог суда у Београду.

  1. На оптужницу је по старом ЗКП изјављен приговор, по новом ЗКП је предвиђен скраћени поступак, како третирати приговор?

ОДГОВОР АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У БЕОГРАДУ: У случају када је на оптужницу по старом ЗКП изјављен приговор, а по новој законској регулативи је за тај случај предвиђен скраћени поступак, судија појединац ће поступати као да приговора нема, а оптужни акт ће испитати сходно одредбама о скраћеном поступку, који прописује нови ЗКП.

ОДГОВОР ВКС – Сагласни са одговором Апелационог суда у Београду.

  1. Оптужни предлог је поднет за време важења старог ЗКП, има ли по новом ЗКП овлашћеног тужиоца, будући да према новом ЗКП оштећени може да преузме гоњење од јавног тужиоца само када јавни тужилац по потврђивању оптужнице изјави да одустаје од оптужбе (члан 523 ЗКП)?

ОДГОВОР АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У БЕОГРАДУ: Уколико је оштећени преузео гоњење и поднео захтев за спровођење истраге по коме још није одлучено, захтев се има сматрати приговором ВЈТ, а у свим другим случајевима, с обзиром на члан 604 сада важећег ЗКП, оштећени је стекао својство овлашћеног тужиоца по одредбама раније важећег ЗКП.

ОДГОВОР ВКС – Сагласни са одговором Апелационог суда у Београду.

  1. Шта мора да садржи извештај КПЗ у поступку по молби за условни отпуст? Да ли је потребно да се КПЗ децицирано изјасни да ли је остварена сврха кажњавања (члан 46 КЗ)?

ОДГОВОР АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У БЕОГРАДУ: Завод за извршење казне затвора се, у Извештају о владању и понашању осуђеног за време издржавања казне, не мора децидно изјашњавати о томе да ли је у односу на то лице постигнута сврха кажњавања, с'обзиром да је то предмет оцене суда који одлучује о условном отпусту.

ОДГОВОР ВКС – Сагласни са одговором Апелационог суда у Београду.

  1. Шта радити са предметима у којима је истекла кушња? Да ли о томе обавештавати надлежну Полицијску управу како би брисали осуду (члан 569 ЗКП)?

ОДГОВОР АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У БЕОГРАДУ: Члан 569 ЗКП прописује да поступак за законску рехабилитацију по службеној дужности покреће орган надлежан за вођење казнене евиденције, при чему се, након правноснажности одлуке којом се изриче кривична санкција, препис исте уз одговарајући допис шаље надлежним полицијским органима. Стога, у случајевима у којима је правноснажно изречена условна осуда, након истека времена проверавања није потребно посебно обавештавати надлежну полицијску управу ради брисања осуде, пошто иста већ располаже потребним подацима.

ОДГОВОР ВКС – Сагласни са одговором Апелационог суда у Београду.

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)