Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

ПИТАЊА ПРВОГ ОСНОВНОГ СУДА У БЕОГРАДУ

Одговори ВКС на питања нижестепених судова, на која су судије Кривичног одељења Апелационог суда у Београду дали одговоре на седници одржаној 07.04.2014.године

 1. Да ли се има сматрати прекорачењем оптужбе, уколико суд у пресуди прецизира вредност ствари (одузете, оштећене и сл.), пошто је то пропуштено од стране тужиоца, а све ради исправног правног квалификовања радњи кривичног дела?

  ОДГОВОР АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У БЕОГРАДУ: Ако је висина имовинскоправне користи обележје кривичног дела, постојаће прекорачење оптужбе, док би се у осталим случајевима могло вршити прецизирање у том смислу.

  ОДГОВОР ВКС – Сагласни са одговором Апелационог суда у Београду.
   
 2. Да ли је учињена повреда кривичног закона уколико је, код осуде за кривично дело из члана 246а став 1 КЗ, наведено “једна таблета спида”, без навођења грамаже, те да ли би првостепени суд прекорачио оптужбу уколико би навео грамажу, а која од стране тужилаштва није наведена?

ОДГОВОР АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У БЕОГРАДУ: Неће постојати повреда кривичног закона уколико је, приликом осуде за кривично дело из члана 246а став 1 КЗ, само наведено ''једна таблета спида'', без прецизирања грамаже, јер је евидентно да се ради о малој количини опојне дроге (која је намења за сопствену употребу), а иначе питање ''мале количине'' је ствар оцене суда у сваком конкретном случају.

ОДГОВОР ВКС – Сагласни са одговором Апелационог суда у Београду.

 1. Да ли је довољно да се догађај одиграо “на јавној површини, станици, тргу и слично” да би се понашање окривљеног третирало као “теже ремећење јавног реда и мира”, или је неопходно да на том простору буде окупљен већи број људи у тренутку догађаја, а имајући у виду да се ставови тужилаштва и суда разлику у погледу тог питања?

ОДГОВОР АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У БЕОГРАДУ: У случајевима када се догађај одиграо на јавној површини, станици, тргу или слично, да би се понашање конкретног окривљеног третирало као ''теже ремећење јавног реда и мира'', потребно је да је критичном приликом на конкретном простору био окупљен одређен број људи, с'тим што треба имати у виду и конкретне околности самог случаја, те чињеничне закључке који произилазе из изведених доказа.

ОДГОВОР ВКС – Сагласни са одговором Апелационог суда у Београду.

 1. Ко је према новом ЗКП надлежан за расписивање потернице (имајући у виду да ванрасправно веће Првог основног суда има став да расписивање потернице спада у надлежност судије који поступа у предмету, а што се разликује од става ванрасправних већа других судова)?

ОДГОВОР АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У БЕОГРАДУ: Наредбу за издавање потернице издају јавни тужилац или суд, зависно од врсте и фазе поступка, а расписује полиција.

ОДГОВОР ВКС – Сагласни са одговором Апелационог суда у Београду.

 1. Да ли се сматра да су испуњене процесне претпоставке за одржавање главног претреса, у ситуацији када је, због обавезне одбране, одређен бранилац по службеној дужности, а на главни претрес приступи бранилац по заменичком пуномоћју?

ОДГОВОР АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У БЕОГРАДУ: Испуњене су процесне претпоставке за одржавање главног претреса, ако уместо браниоца по службеној дужности, који је окривљеном постављен због обавезне одбране, на главни претрес по заменичком пуномоћју приступи други бранилац.

ОДГОВОР ВКС – Сагласни са одговором Апелационог суда у Београду.

 1. Да ли је исправно сматрати да постоји кривично дело ''насиље у породици'', у случају само једног догађаја, уколико је радња трајала (нпр.члан породице је физички или психички злостављан више сати), а имајући у виду став неких већа да једна радња – није кривично дело, те став других већа да се у том случају цене њихови претходни односи? Ако члан 112 тачка 30 КЗ предвиђа да се “трајним глаголом одређена радња кривичног дела сматра да је дело учињено ако је радња извршена једном или више пута” зашто поједина већа Апелационог суда код кривичног дела насиље у породици сматрају да “једна радња није довољна да би се говорило о овом кривичном делу”?

ОДГОВОР АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У БЕОГРАДУ: Код кривичног дела насиље у породици, под термином ''угрожава'' подразумева се последица тог кривичног дела, која треба да буде трајнијег карактера, па у сваком конкретном случају у том контексту треба ценити и предузете противправне радње и утврдити да ли исте за последицу имају перманентнији осећај угрожености код оштећеног.

ОДГОВОР ВКС – Начелно сагласни са одговором Апелационог суда у Београду, уз напомену да је став у вези са овим изражен у КЗЗ 83/12.

 1. Да ли је код кривичног дела из члана 358 КЗ неопходно да је конкретно наведено лице које се доводи у заблуду, или је довољно да у оптужењу стоји “надлежни орган”?

ОДГОВОР АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У БЕОГРАДУ: Код кривичног дела из члана 358 КЗ, потребно је конкретно навести лице које се доводи у заблуду, тако да није довољно да у оптужењу стоји “надлежни орган”.

ОДГОВОР ВКС – Сагласни са одговором Апелационог суда у Београду.

 1. а) Питање функционалне надлежности у поступку одлучивања, када се осуђено лице, које је правноснажном пресудом осуђено на казну затвора, а коју треба да издржава сходно члану 45 став 5 Кривичног законика не одазове на издржавање казне затвора, Министарство правде – Одељења за третман и алтернативне кривичне санкције.

б) Питање функционалне надлежности у поступку одлучивања када осуђено лице које је правноснажном пресудом осуђено на казну затвора у смислу члана 45 став 5 КЗ, прекрши прописана правила понашања, а започело је са наведеним начином издржавања казне?

в) Да ли је Одељење за извршење кривичних санкција Основног суда надлежно да поступа у предметима Привредног суда када је решењем због непоступања по пресуди, новчана казна замењена казном затвора?

г) Да ли је Одељење за извршење кривичних санкција Основног суда надлежно да поступа када суд у извршном поступку у смислу одредбе члана 228 став 3 Закона о извршењу и обезбеђењу, извршном дужнику решењем изрекне казну затвора која може трајати највише 60 дана, као средство обезбеђења у случају да исти не поступи по налогу суда?

ОДГОВОР АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У БЕОГРАДУ: Одговори на напред наведена питања, садржани су у одредбама Закона о извршењу кривичних санкција.

ОДГОВОР ВКС – Сагласни са одговором Апелационог суда у Београду, осим када је у питању одговор на потпитање под в), јер је о томе ВКС изразио став у одлуци којом је решавао о сукобу надлежности између Трговинског суда и суда опште надлежности – за извршење кривичних санкција надлежно је Одељење за извршење кривичних санкција у надлежном основном суду, јер то подразумева скуп техничких мера нужних за спровођење одговарајуће кривичне санкције.

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)