Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
27.07.2010.

Кж1 506/10

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж1 506/2010
Дана 27.07.2010. године
Б Е О Г Р А Д, Ул. Немањина бр.9


У ИМЕ НАРОДА


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија: Славке Михајловић, председника већа, Снежане Савић и Гордане Петковић чланова већа, са судијским помоћником Снежаном Доганџић, записничарем, у кривичном предмету окривљеног АА, због кривичног дела неовлашћена производња, држање и стављање у промет опојних дрога из члана 246 став 1 Кривичног законика, одлучујући о жалби јавног тужиоца Окружног јавног тужилаштва у Београду, изјављеној против пресуде Окружног суда у Београду К.бр.1547/08 од 17.06.2009. године, у седници већа одржаној дана 27.07.2010. године, донео је


П Р Е С У Д У

ОДБИЈА СЕ као неоснована жалба јавног тужиоца Окружног јавног тужилаштва у Београду, а пресуда Окружног суда у Београду К.бр.1547/08 од 17.06.2009. године, ПОТВРЂУЈЕ.


О б р а з л о ж е њ е

Пресудом Окружног суда у Београду К.бр.1547/08 од 17.06.2009. године окривљени АА је оглашен кривим због извршења кривичног дела неовлашћена производња, држање и стављање у промет опојних дрога из члана 246 став 3 КЗ, па му је суд применом наведеног законског прописа и чланова 2, 4, 42, 45, 54, 64, 65 и 66 КЗ изрекао условну осуду, тако што је окривљеном утврдио казну затвора у трајању од пет месеци са роком проверавања од три године рачунајући од дана правноснажности пресуде.

Истом пресудом на основу члана 246 став 7 КЗ од окривљеног се одузима опојна дрога хероин нето масе 2,0 грама распоређене у 12 ПВЦ кесица, а на основу члана 83 КЗ према окривљеном АА је изречена мера безбедности обавезног лечења наркомана која ће се извршити у одговарајућој здравственој установи и која ће трајати док постоји потреба за лечењем, али не дуже од три године.

Истом пресудом окривљени је обавезан да на име трошкова кривичног поступка – вештачења плати износ од 21.840,00 динара, а на име паушала износ од 3.000,00 динара, све у року од 30 дана од дана правноснажности пресуде под претњом принудне наплате.

Против наведене пресуде жалбу је изјавио јавни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Београду, због повреде кривичног закона и одлуке о кривичној санкцији, са предлогом да другостепени суд преиначи побијану пресуду тако што ће окривљеног АА огласити кривим за кривично дело из члана 246 став 1 КЗ и изрећи му казну адекватну степену његове кривице или је преиначити тако што ће окривљеном изрећи новчану казну због кривичног дела неовлашћено држање опојно дроге из члана 246 став 3 КЗ.

Јавни тужилац Републичког јавног тужилаштва у Београду је у поднеску Ктж.бр.3574/09 од 21.12.2009. године предложио да другостепени суд уважи жалбу коју је на пресуду Окружног суда у Београду К.бр.1547/08 од 17.06.2009. године изјавио Окружни јавни тужилац у Београду и исту преиначи тако што ће окривљеног АА огласити кривим за кривично дело из члана 246 став 1 КЗ и изрећи кривичну санкцију по закону, или преиначити тако што ће окривљеном изрећи строжу кривичну санкцију од изречене за кривично дело неовлашћено држање опојне дроге из члана 246а КЗ.

Апелациони суд у Београду је одржао седницу већа, на којој је размотрио списе предмета, заједно са побијаном пресудом и жалбом, па је по оцени жалбених навода и предлога, имајући у виду мишљење јавног тужиоца Републичког јавног тужилаштва у Београду, нашао:

- жалба је неоснована.

Побијана пресуда не садржи битне повреде одредаба кривичног поступка, нити повреде кривичног закона на које Апелациони суд као другостепени пази по службеној дужности у смислу одредбе члана 380 став 1 тачке 1 и 2 ЗКП.

Првостепени суд је правилном оценом изведених доказа потпуно и правилно утврдио све одлучне чињенице, како оне од значаја за радњу извршења кривичног дела у питању, тако и оне које се тичу субјективног односа оптуженог према тој радњи и о томе у побијаној пресуди дао јасне, довољне и аргументоване разлоге, које у свему прихвата и Апелациони суд.

На тако утврђено чињенично стање, првостепени суд је правилно применио кривични закон када је нашао да се у радњама окривљеног стичу сва законска обележја кривичног дела неовлашћена производња, држање и стављање у промет опојних дрога из члана 246 став 3 КЗ за које дело је побијаном пресудом оглашен кривим, при чему је за овакву своју оцену у образложењу побијане пресуде дао јасне, довољне и уверљиве разлоге, које у свему прихвата и Апелациони суд.

Наиме, из доказног поступка произилази да је окривљени АА дрогу која је пронађена код њега држао за сопствену употребу. Чињеница да је дрога била упакована у 12 пакетића приближно исте масе није била довољна да се изведе несумњив закључак да је окривљени предметну дрогу намеравао да стави у промет, нарочито имајући у виду његову зависност од употребе исте у мери повременог коришћења, те укупну количину пронађене дроге (2 грама). Надаље, првостепени суд је током поступка кроз налаз и мишљење судског вештака несумњиво утврдио да се ради о кориснику и зависнику од опојних дрога, као и да није било доказа који би оповргли навод одбране да је окривљени хероин купио само неколико сати пре проналаска од стране полиције због чега се дрога и даље налазила у возилу.

Испитујући побијану пресуду у делу одлуке о кривичној санкцији, по налажењу овога суда, првостепени суд је приликом одлучивања о истој, у смислу члана 54 КЗ, правилно и потпуно утврдио све оне околности које су од значаја за избор и одмеравање казне, па је од олакшавајућих околности на страни окривљеног узео у обзир његову младост, да је запослен, те да је изразио искрено жаљење због извршеног кривичног дела, као и да раније није осуђиван, а да нема отежавајућих околности, те му је применом чланова 65 и 66 КЗ изрекао условну осуду и утврдио казну затвора у трајању од пет месеци са временом проверавања од три године, која кривична санкција и по налажењу овога суда одговара тежини и последици извршеног кривичног дела, степену кривице окривљеног, истовремено нужна и довољна за остварење сврхе кривичних санкција и кажњавања, предвиђених чланом 42 КЗ, због чега је жалба јавног тужиоца оцењена као неоснована.

Са наведених разлога, а на основу одредбе члана 388 ЗКП, Апелациони суд у Београду је одлучио као у изреци пресуде.


Записничар Председник већа-судија
Снежана Доганџић с.р. Славка Михајловић с.р.


За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)