Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
9.10.2019.

Кж1 947/2019

Република Србија
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж1 947/2019
09.10.2019. године
Београд


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија: Милене Рашић, председника већа, Мирјане Поповић и др Миодрага Мајића, чланова већа, са вишим саветником Јеленом Мијушковић, записничарем, у кривичном предмету осуђеног АА, због кривичног дела неовлашћено држање опојих дрога из члана 246а став 1 КЗ и др., одлучујући о жалби осуђеног АА, изјављеној против пресуде Вишег суда у Београду К бр.182/17 Кв бр.3075/19 од 28.08.2019.године, у седници већа одржаној дана 07.10.2019. године у смислу члана 447 ЗКП, у одсуству уредно обавештеног заменика Апелационог јавног тужиоца у Београду, након већања и гласања дана 09.10.2019. године, већином гласова, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

УСВАЈАЊЕМ жалбе осуђеног АА УКИДА СЕ пресуда Вишег суда у Београду К бр.182/17 Кв бр.3075/19 од 28.08.2019.године и списи предмета враћају првостепеном суду на поновно одлучивање.


О б р а з л о ж е њ е

Пресудом Вишег суда у Београду К бр.182/17 Кв бр.3075/19 од 28.08.2019. године одбијен је као неоснован захтев осуђеног АА од 07.08.2019.године, да му се у поступку за изрицање јединствене казне преиначе у погледу одлуке о казни пресуда Вишег суда у Београду К бр.182/17 од 29.03.2018.године, преиначена пресудом Апелационог суда у Београду Кж1 бр.1038/18 од 04.12.2018.године и пресуда Вишег суда у Београду К бр.492/12 Кв бр.2776/15 од 23.11.2015.године, правноснажна 15.12.2015.године.

Против наведене пресуде жалбу је изјавио осуђени АА, због битне повреде одредаба кривичног поступка и због погрешно утврђеног чињеничног стања, с предлогом да се побијана пресуда Вишег суда укине или преиначи у његову корист, тако што ће му Апелациони суд изрећи јединствену казну затвора у складу са законом.

Заменик Апелационог јавног тужиоца у Београду је у поднеску КТЖ бр.1011/19 од 24.09.2019.године предложио да Апелациони суд у Београду одбије као неосновану жалбу осуђеног АА и пресуду Вишег суда у Београду К бр.182/17 Кв бр.3075/19 од 28.08.2019.године, потврди.

Апелациони суд у Београду је одржао седницу већа у смислу члана 447 ЗКП, у одсуству уредно обавештеног заменика Апелационог јавног тужиоца у Београду, на којој је размотрио списе предмета, заједно са побијаном пресудом, изјављеном жалбом и предлогом заменика Апелационог јавног тужиоца у Београду, датим у наведеном поднеску, те је, након што је првостепену пресуду, у смислу одредбе члана 451 став 1 ЗКП, испитао у оквиру основа, дела и правца побијања који су истакнути у жалби, нашао:

-жалба је основана.

По оцени Апелационог суда у Београду, првостепеном пресудом учињена је битна повреда одредаба кривичног поступка, која се састоји у томе што су разлози пресуде потпуно нејасни, због чега није било могуће испитати правилност и законитост пресуде

Наиме, првостепени суд је у образложењу пресуде навео да је увидом у предмет утврђено да је осуђени АА кривично дела неовлашћено држање опојних дрога из члана 246а став 1 КЗ и кривично дело напад на службено лице у вршењу службене дужности из члана 323 став 4 и став 2 у вези става 3 и 1 КЗ, из касније пресуде – пресуде Вишег суда у Београду К бр.182/17 од 29.03.2018.године, преиначене пресудом Апелационог суда у Београду Кж1 бр.1038/18 од 04.12.2018.године извршио 15.11.2016.године, а да је на издржавање казне затвора по ранијој пресуди – пресуди Вишег суда у Београду К бр.492/12 Кв бр.2776/15 од 23.11.2015.године, правноснажној 15.12.2015.године ступио дана 09.03.2015.године, као и да је у периоду од 09.06.2016. године до 29.03.2018.године био у бекству. Како је, дакле, наведена кривична дела из касније пресуде – пресуде Вишег суда у Београду К бр.182/17 од 29.03.2018.године, преиначене пресудом Апелационог суда у Београду Кж1 бр.1038/18 од 04.12.2018. године, осуђени извршио док је био у бекству са издржавања казне затвора по ранијој пресуди Вишег суда у Београду К бр.492/12 Кв бр.2776/15 од 23.11.2015.године, правноснажној 15.12.2015.године, првостепени суд је закључио да у конкретном случају нису испуњени услови за примену одредбе члана 552 став 1 тачка 1 ЗКП.

Одредбом члана 62 КЗ прописано је да ће суд, ако се осуђеном лицу суди за кривично дело учињено пре него што је започело издржавање казне по ранијој осуди или за кривично дело учињено за време издржавања казне затвора или малолетничког затвора, изрећи јединствену казну за сва кривична дела применом одредбе члана 60 овог законика, узимајући раније изречену казну као већ утврђену.

По налажењу Апелационог суда у Београду, основано се жалбом осуђеног истиче да су наводи првостепеног суда да у конкретном случају нису испуњени услови за примену одредаба о одмеравању јединствене казне затвора нејасни, имајући у виду да је, у смислу наведене законске одредбе, у ситуацији када је кривично дело учињено када је осуђени већ започео са издржавањем казне затвора по ранијој пресуди, ирелевантно то што је у конкретном случају осуђени кривична дела за која је осуђен каснијом пресудом извршио док је био у бекству са издржавања казне затвора по ранијој осуди, већ је за правилну примену одредбе члана 62 КЗ битно да у време када је учињено кривично дело по каснијој осуди казна затвора по ранијој осуди није издржана.

Имајући у виду наведену битну повреду одредаба кривичног поступка, првостепена пресуда је усвајањем жалбе осуђеног морала бити укинута и списи предмета враћени првостепеном суду на поновно одлучивање.

У поновном поступку, првостепени суд ће отклонити битну повреду одредаба кривичног поступка на коју му је указано овим решењем и водити рачуна о правилној примени одредбе члана 62 КЗ, након чега ће бити у могућности да донесе правилну и закониту одлуку о основаности захтева осуђеног за за изрицање јединствене казне, за коју ће дати јасне, довољне, уверљиве и аргументоване разлоге.
 
Имајући у виду наведено, Апелациони суд у Београду је применом одредбе члана 458 ЗКП донео одлуку као у диспозитиву решења.

Записничар        Председник већа-судија
Јелена Мијушковић, с.р.       Милена Рашић, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Јасмина Ђокић
 

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)