Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
15.10.2019.

Кж2 1877/2019

Република Србија
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж2 1877/2019
15.10.2019. године
Београд

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија: Милене Рашић, председника већа, Мирјане Поповић и др Миодрага Мајића, чланова већа, са вишим саветником Јеленом Мијушковић, записничарем, у кривичном поступку осумњиченог АА, због кривичног дела учествовање у тучи из члана 123 став 1 КЗ, приликом претходног разматрања жалбе браниоца осумњиченог АА, адвоката АБ, изјављеној против решења Вишег јавног тужилаштва у Ваљеву Ктр бр.152/19 од 09.09.2019. године, у седници већа одржаној дана 15.10.2019.године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е
 
Апелациони суд у Београду оглашава се СТВАРНО НЕНАДЛЕЖНИМ за одлучивање о жалби браниоца осумњиченог АА, адвоката АБ, изјављеној против решења Вишег јавног тужилаштва у Ваљеву Ктр бр.152/19 од 09.09.2019. године.

Уступа се предмет судији за претходни поступак Вишег суда у Ваљеву, као стварно и месно надлежном.


О б р а з л о ж е њ е

Решењем Вишег јавног тужилаштва у Ваљеву Ктр бр.152/19 од 09.09.2019. године одбијен је као неоснован захтев осумњиченог АА за изузеће Снежане Јовановић, јавног тужиоца Основног јавног тужилаштва у Мионици у предмету тог тужилаштва Кт бр.257/16.

Против наведеног решења жалбу је изјавио бранилац осумњиченог АА, адвокат АБ, због битне повреде одредаба ЗКП, због повреде Закона и због погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, с предлогом да се нападнуто решење укине и предмет врати на поновно разматрање, односно преиначи у смислу изузећа Снежане Јовановић.

У поступку претходног испитивања жалбе, Апелациони суд у Београду је нашао да није стварно надлежан за одлучивање о изјављеној жалби.

Наиме, одредбом члана 34 став 1 ЗКП прописано је да је суд дужан да пази на своју стварну и месну надлежност, и да се, чим примети да није надлежан, решењем огласи ненадлежним и да по правноснажности тог решења предмет упути надлежном суду.

Одредбом члана 42 став 1 ЗКП прописано је да се одредбе о изузећу судија и судија-поротника сходно примењују и на јавне тужиоце и на лица која су на основу закона овлашћена да јавног тужиоца замењују у поступку, записничаре, преводиоце, тумаче и стручна лица, као и на вештаке, ако овим законом није другачије уређено(члан 116).

Чланом 116 став 4 ЗКП прописано је да о жалби против решења којим се одбија захтев за изузеће вештака одлучује судија за претходни поступак или веће.

Чланом 4 став 1 тачка 2 Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава прописано је да је Виши суд у Ваљеву за подручје Основног суда у Ваљеву, Основног суда у Мионици и Основног суда у Убу.

Имајући у виду да је, услед постојања правне празнине у Законику о кривичном поступку, а полазећи од чињенице да члан 42 став 1 ЗКП регулише изузеће одређене групе процесних субјеката, као и да су наведеном одредбом, у том смислу, изједначени јавни тужилац и вештаци, Кривично одељење Врховног касационог суда на заједничкој седници представника Апелационих судова и Врховног касационог суда у Крагујевцу дана 12.12.2017. године изнело став да према јавном тужиоцу треба применити процесно решење прописано одредбом члана 116 став 4 ЗКП, које се односи на вештаке, па да је, сходно томе, услед чињенице да се у фази истраге судија за претходни поступак стара о законитости и правичности истражног поступка и представља неку врсту контролора тужиоца у тој фази поступка, за одлучивање о жалби против решења јавног тужиоца којим се одбија захтев за изузеће заменика јавног тужиоца, надлежан судија за претходни поступак, то је, по налажењу Апелационог суда у Београду, будући да се против осумњиченог АА истрага води пред Основним јавним тужилаштвом у Мионици, у конкретном случају, за одлучивање о жалби браниоца осумњиченог, изјављеној против решења Вишег јавног тужилаштва у Ваљеву Ктр бр.152/19 од 09.09.2019. године, у другом степену, надлежан судија за претходни поступак Вишег суда у Ваљеву.
 
Сходно наведеном, Апелациони суд у Београду је применом одредбе члана 34 став 1 ЗКП донео одлуку као у изреци решења.
 
Записничар        Председник већа-судија
Јелена Мијушковић, с.р.      Милена Рашић, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Јасмина Ђокић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)