Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
13.11.2019.

Кж1 По1 17/19

Република Србија
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Посебно одељење
Кж1 По1 17/19
13.11.2019. године
Београд


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, Посебно одељење, у већу састављеном од судија: Зорана Савића, председника већа, Вучка Мирчића, Милене Рашић, Мирјане Поповић и Татјане Вуковић, чланова већа, уз учешће вишег саветника Александра Багаша, као записничара, у кривичном предмету окривљеног АА и др, због кривичних дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 2 Кривичног законика и неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из члана 246 став 4 у вези става 1 Кривичног законика и др, одлучујући о жалбама Тужиоца за организовани криминал, окривљеног АА и његових бранилаца, адвоката АБ1 и адвоката АБ, браниоца окривљеног АА1, адвоката АБ2, браниоца окривљеног АА2, адвоката АБ1 и бранилаца окривљеног АА3, адвоката АБ3 и адвоката АБ4, изјављеним против пресуде Вишег суда у Београду, Посебно одељење за организовани криминал К.По1.бр.127/17 од 16.11.2018. године, у јавној седници већа одржаној дана 12.11.2019. године, у присуству заменика ТОК Војислава Исаиловића, окривљених АА, АА2, АА3 и АА1 као и бранилаца, адвоката АБ2, АБ, АБ3 и АБ4, те у одсуству уредно обавештеног адвоката АБ1 по чијем заменичком пуномоћју је приступио адвокат АБ5, након већања и гласања дана 13.11.2019. године, једногласно је донео


Р Е Ш Е Њ Е

Усвајањем жалби Тужиоца за организовани криминал, окривљеног АА као и његових бранилаца, адвоката АБ1 и адвоката АБ, браниоца окривљеног АА1, адвоката АБ2, браниоца окривљеног АА2, адвоката АБ1 и бранилаца окривљеног АА3, адвоката АБ3 и адвоката АБ4, УКИДА СЕ пресуда Вишег суда у Београду, Посебно одељење за организовани криминал К.По1.бр.127/17 од 16.11.2018. године и предмет се ВРАЋА првостепеном суду на поновно суђење.


О б р а з л о ж е њ е

Пресудом Вишег суда у Београду, Посебно одељење за организовани криминал К.По1.бр.127/17 од 16.11.2018. године, окривљени АА, АА2, АА3 и АА1 оглашени су кривим да су извршили кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из члана 246 став 4 у вези става 1 Кривичног законика, па их је суд осудио и то окривљеног АА, на казну затвора у трајању од 11 (једанаест) година у коју му се урачунава време проведено у притвору почев од 19.03.2017. године до 16.11.2018. године, као и време проведено на издржавању мере забране напуштања стана почев од 16.11.2018. године па надаље, окривљеног АА2 на казну затвора у трајању од 8 (осам) година и 6 (шест) месеци у коју му се урачунава време проведено у притвору почев од 19.03.2017. године до 16.11.2018. године као и време проведено на издржавању мере забране напуштања стана почев од 16.11.2018. године па надаље, окривљеног АА3 на казну затвора у трајању од 7 (седам) година у коју му се урачунава време проведено у притвору почев од 19.03.2017. године до 12.07.2018. године и време проведено на издржавању мере забране напуштања стана почев од 12.07.2018. године па надаље и окривљеног АА1 на казну затвора у трајању од 7 (седам) година у коју му се урачунава време проведено у притвору почев од 19.03.2017. године до 12.07.2018. године и време проведено на издржавању мере забране напуштања стана почев од 12.07.2018. године па надаље. На основу одредбе члана 246 став 7 Кривичног законика у вези члана 87 Кривичног законика, према окривљеном АА изречена је мера безбедности одузимања предмета и то 990,80 килограма опојне дроге канабис (конопља), са психоактивном контролисаном супстанцом ТХЦ (тетрахидроканабинол) у масеном уделу већем од 0,3%. На основу одредбе члана 87 Кривичног законика према окривљеном АА изречена је и мера безбедности одузимања предмета наведених у изреци пресуде. На основу одредбе члана 87 Кривичног законика према окривљенима АА2, АА3 и АА1 такође су изречене мере безбедности одузимања предмета који су наведени у изреци побијане пресуде. На основу одредби члана 261 и 264 став 1 ЗКП окривљени АА, АА2, АА3 и АА1 су обавезани да надокнаде трошкове кривичног поступка о чијој ће висини суд одлучити накнадно посебним решењем.

Против означене пресуде жалбе су изјавили:

-Тужилац за организовани криминал, због битних повреда одредаба кривичног поступка и одлуке о кривичним санкцијама, са предлогом да се побијана пресуда преиначи тако што ће се окривљени огласити кривим и због извршења кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела и то окривљеног АА за кривично дело из члана 346 став 2 Кривичног законика а окривљене АА2, АА3 и АА1 и за кривично дело из члана 346 став 4 у вези са ставом 2 Кривичног законика, те окривљенима утврдити казне затвора за извршење предметних кривичних дела и изрећи им јединствену казну затвора, те да се према окривљеном АА1 изрекне и мера безбедности одузимање предмета и то теретног моторног возила МАН регистарских ознака _ или да се побијана пресуда укине и предмет врати првостeпеном суду на поновно суђење,

-окривљени АА, због погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, са предлогом да се побијана пресуда преиначи и окривљени ослободи од оптужбе или да се побијана пресуда укине и предмет врати првостeпеном суду на поновно суђење,

-бранилац окривљеног АА, адвокат АБ1, због битних повреда одредаба кривичног поступка, повреде кривичног закона, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и одлуке о кривичној санкцији, са предлогом да се побијана пресуда преиначи и окривљени АА ослободи од оптужбе или да се иста укине и предмет врати првостепеном суду на поновно суђење а да у случају да суд не прихвати претходни предлог у жалби се предлаже да Апелациoни суд у Београду преиначи побијану пресуду тако што ће догађај квалификовати као кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из члана 246 став 1 Кривичног законика а затим да изрекне блажу казну,

-бранилац окривљеног АА, адвокат АБ, због битних повреда одредаба кривичног поступка, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, повреде кривичног закона и одлуке о кривичној санкцији, са предлогом да се побијана пресуда преиначи и окривљени ослободи од оптужбе или да се огласи кривим за извршење кривичног дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из члана 246 став 1 у вези члана 33 Кривичног законика или да се побијана пресуда укине и предмет врати првостепеном суду на поновно суђење,

-бранилац окривљеног АА2, адвокат АБ1, због битних повреда одредаба кривичног поступка, повреде кривичног закона, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и одлуке о кривичној санкцији, са предлогом да се побијана пресуда преиначи и окривљени АА2 ослободи од оптужбе или да се побијана пресуда укине и предмет врати првостепеном суду на поновно одлучивање или да се побијана пресуда преиначи и догађај квалификује као кривично дело неовлашћена производња и стављање упромет опојних дрога из члана 246 став 1 Кривичног законика и затим изрекне блажа казна,

-браниоци окривљеног АА3, адвокат АБ3 и адвокат АБ4, због битних повреда одредаба кривичног поступка, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, повреде кривичног закона и одлуке о казни, са предлогом да се побијана пресуда преиначи и окривљени АА3 ослободи од оптужбе или да се побијана пресуда укине и предмет врати првостепеном суду на поновно одлучивање,

-бранилац окривљеног АА1, адвокат АБ2, без навођења законског основа а из садржине жалбе произлази да се жали из свих законских основа, са предлогом да се побијана пресуда укине и предмет врати првостепеном суду на поновно суђење или да се иста преиначи и донесе ослобађајућа пресуда за окривљеног АА1.

Тужилац за организовани криминал доставио је поднесак Ктж.бр. 20/19 од 24.07.2019. године, у ком је предложио да се жалба тужиоца усвоји, побијана пресуда преиначи у смислу жалбеног предлога тужиоца или да се побијана пресуда укине и предмет врати првостепеном суду на поновно суђење.

Апелациони суд у Београду, Посебно одељење је одржао седницу већа, на којој је размотрио списе предмета, па је испитујући побијану пресуду у оквиру основа, дела и правца побијања истакнутим у жалбама, нашао:

-жалбе су основане.

Основано се изјављеним жалбама указује да је првостепена пресуда захваћена битним повредама одредаба кривичног поступка из члана 438 став 2 тачка 2 ЗКП које се огледају у томе да првостепени суд у погледу чињеница које су предмет доказивања није дао јасне разлоге због чега побијана пресуда није могла бити испитана.

Наиме, у изреци побијане пресуде првостепени суд је од окривљеног АА1 одузео цистерну “Goša”, тип FPP34K, регистарских ознака аа, број шасије WX22C34TR3XA001664. Међутим, у образложењу побијане пресуде на странама 271 и 272 првостепени суд наводи да је из извода из евиденције регистрованих теретних моторних возила, потврде о привремено одузетим предметима од окривљеног АА1 МУП, УКП, Служба за превенцију наркоманије и сузбијање кријумчарења наркотика Ку.бр. 45/17 од 20.03.2017. године, рачуна “Victoria logistic” број 132/1700001 од 21.02.2017. године за купца “LPM Oil”, утврдио да је СС власник прикључног возила регистарских ознака аа, марке “Goša”, беле метализиране боје која је привремено одузето од окривљеног АА1 и у коме је пронађена предметна опојна дрога, те да је наведено возило продато СС на основу одлуке “LPM Oil” д.о.о. Барајево од 08.03.2017. године, којом се одобрава продаја путничког возила марке “Goša”, тип FPP34K, о чему је издат и рачун отпремница “LPM Oil” д.о.о. Барајево број П17-68 од 08.03.2017. године, за купца СС, а из којих је при томе утврђено да је предмет продаје било прикључно возило “Goša”, модел FPPС34K, број шасије WX22C34T31A001808, боја бела метализирана, година производње 2000., које је било предмет уговора о купопродаји прикључног возила закљученог између “Victoria logistic” и “LPM Oil”, на основу чега првостепени суд изводи закључак да је опојна дрога која је предмет овог поступка пронађена управо у цистерни коју је фирма осуђеног АА4 купила од фирме “Victoria logistic” дана 21.02.2017. године. Притом првостепени суд у образложењу побијане пресуде наводи да је имао у виду да из списа предмета и то рачуна “Victoria logistic” број 132/160000017 од 21.09.2016. године, произлази како је АА4 пре предметне беле цистерне од “Victoria logistic” дана 21.09.2016. године, купио још једну цистерну, међутим увидом у исти рачун суд утврђује да се ради о цистерни са бројем шасије WX22C34TR3XA001664, дакле бројем шасије који се разликује од броја шасије WX22C34T31A001808, односно о цистерни купљеној у фебруару месецу новчаним средствима фирме АА а коју је АА1 возио на територију АП Косово и Метохије.

Дакле, разлози које је дао првостепени суд у образложењу побијане пресуде на странама 271 и 272 су нејасни и контрадикторни изреци побијане пресуде, будући да првостепени суд у изреци побијане пресуде окривљеном АА1 изриче меру безбедности одузимања предмета између осталог цистерну марке “Goša”, тип FPP34K, регистарских ознака аа, број шасије WX22C34TR3XA001664, да би у образложењу побијане пресуде навео да је опојна дрога пронађена у прикључном возилу односно цистерни аа, са бројем шасије WX22C34T31A001808, дакле прикључном возилу са различитим бројем шасије, а истим регистарским ознакама у односу на возило које је одузето од окривљеног АА1. Додатну конфузију у образложењу побијане пресуде првостепени суд уводи у део образложења у ком наводи да је имао у виду да из списа предмета и то рачуна “Victoria logistic” број 132/160000017 од 21.09.2016. године произлази како је АА4 пре предметне беле цистерне од “Victoria logistic” дана 21.09.2016. године, купио још једну цистерну, али да је увидом у исти рачун несумњиво утврђено да се ради о цистерни са бројем шасије WX22C34TR3XA001664, а не о цистерни са бројем шасије WX22C34T31A001808, због чега за Апелациони суд у Београду остаје потпуно нејасно која цистерна је одузета од окривљеног АА1, те у којој цистерни се налазила предметна опојна дрога имајући у виду да је у изреци побијане пресуде наведено да се ради о цистерни са регистарским ознакама аа, која је одузета од окривљеног АА1 изрицањем мере безбедности одузимања предмета, али је у истој наведен други број шасије у односу на број шасије за који је првостепени суд у образложењу побијане пресуде на страни 272 навео да поседује прикључно возило регистарских ознака аа. Имајући у виду да је првостепени суд у погледу ове одлучне чињенице дао нејасне и контрадикторне разлоге учинио је битну повреду одредаба кривичног поступка на коју се основано указује изјављеним жалбама а због чега је усвајањем жалби побијана пресуда укинута и предмет враћен првостепеном суду на поновно суђење.

Приликом поновног суђења првостепени суд ће имати у виду примедбе на које му је овим решењем указано те ће након што отклони битне повреде одредаба кривичног поступка и након што потпуно утврди чињенично стање, те утврди о ком се тачно регистарском броју ради и ком броју шасије се ради, након чега ће бити у могућности да донесе правилну и на закону засновану одлуку за коју ће дати јасне и непротивречне разлоге који ће у свему бити прихватљиви и за овај суд.

Са свега напред изнетог, Апелациoни суд у Београду донео је одлуку као у диспозитиву решења на основу одредбе члана 458 ЗКП.

Записничар         Председник већа-судија
Александар Багаш с.р.      Зоран Савић с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Јасмина Ђокић
 

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)