Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
27.09.2019.

Кж1 По1 20/19

Република Србија
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Посебно одељење
Кж1 По1 20/19
27.09.2019. године
Београд

 

У ИМЕ НАРОДА

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, Посебно одељење, у већу састављеном од судија: Милимира Лукића, председника већа, Наде Зец, мр Сретка Јанковића, Драгана Ћесаровића и Вучка Мирчића, чланова већа, уз учешће вишег саветника Росанде Џевердановић Савковић, као записничара, у кривичном предмету осуђеног АА, по захтеву осуђеног АА, за изрицање јединствене казне затвора, одлучујући о жалби осуђеног АА, изјављеној против пресуде Вишег суда у Београду, Посебно одељење за организовани криминал К.По1 бр.178/10 – Кв.По1 бр.421/13 – Кв.По1 бр.239/19 од 07.08.2019. године, у седници већа одржаној, у смислу члана 447 ЗКП, дана 27.09.2019. године, у присуству заменика Тужиоца за организовани криминал Тамаре Ристић, једногласно је донео


П Р Е С У Д У

ОДБИЈА СЕ као неоснована жалба осуђеног АА, а пресуда Вишег суда у Београду, Посебно одељење за организовани криминал К.По1 бр.178/10 – Кв.По1 бр.421/13 – Кв.По1 бр.239/19 од 07.08.2019. године, ПОТВРЂУЈЕ.

 

О б р а з л о ж е њ е

Пресудом Вишег суда у Београду, Посебно одељење за организовани криминал К.По1 бр.178/10 – Кв.По1 бр.421/13 – Кв.По1 бр.239/19 од 07.08.2019. године, одбијен је захтев осуђеног АА, за изрицање јединствене казне, по правноснажним пресудама, и то: пресуди Вишег суда у Београду, Посебно одељење К.По1 бр.178/10 – Кв.По1 бр.421/13 од 13.09.2013. године, правноснажна дана 04.10.2013. године и пресуди Вишег суда у Новом Пазару Спк.бр.4/18 од 23.04.2018. године, правноснажна дана 23.04.2018. године, као неоснован.

Против напред наведене пресуде, благовремено је жалбу изјавио осуђени АА, без навођења законског основа побијања, са предлогом да се његова жалба усвоји и изрекне му се јединствена казна затвора.

Тужилац за организовани криминал, у поднеску Ктж.бр.23/19 од 02.09.2019. године, предложио је да се одбије као неоснована жалба осуђеног АА и првостeпена пресуда потврди.

Апелациони суд у Београду, Посебно одељење, одржао је седницу већа, у складу са одредбом члана 447 ЗКП, у присуству заменика Тужиоца за организовани криминал Тамаре Ристић, на којој је размотрио списе предмета, првостeпену пресуду и изјављену жалбу, те предлог Тужиоца за организовани криминал, изнет у поднеску Ктж.бр.23/19 од 02.09.2019. године, као и изјашњење које је на седници већа изнела заменик Тужиоца за организовани криминал, па је, испитавши првостeпену пресуду у оквиру основа, дела и правца побијања, који су истакнути у жалби, у смислу одредбе члана 451 став 1 ЗКП, нашао:

-жалба је неоснована.

Према оцени Апелационог суда у Београду, Посебно одељење, правилно је поступио првостeпени суд када је одбио захтев осуђеног АА, да му се изрекне јединствена казна затвора, по правноснажним пресудама, Вишег суда у Београду, Посебно одељење К.По1 бр.178/10 – Кв.По1 бр.421/13 од 13.09.2013. године, правноснажна дана 04.10.2013. године и Вишег суда у Новом Пазару Спк.бр.4/18 од 23.04.2018. године, правноснажна дана 23.04.2018. године, као неоснован, те је за своју одлуку првостeпени суд дао јасне и аргументоване разлоге, које као правилне прихвата и веће овог суда.

Наиме, из списа предмета и првостeпене пресуде произилази да је осуђени АА, казну затвора у трајању од 7 (седам) година и 8 (осам) месеци, по пресуди Вишег суда у Београду, Посебно одељење К.По1 бр.178/10 – Кв.По1 бр.421/13 од 13.09.2013. године, која је постала правноснажна дана 04.10.2013. године, издржао у временском периоду од 31.07.2008. године до 29.09.2015. године, док је кривично дело из касније пресуде Вишег суда у Новом Пазару Спк.бр.4/18 од 23.04.2018. године, која је постала правноснажна дана 23.04.2018. године, извршио дана 22.04.2018. године, дакле након што је у целости издржао казну затвора по ранијој пресуди, тј. пресуди Вишег суда у Београду, Посебно одељење К.По1 бр.178/10 – Кв.По1 бр.421/13 од 13.09.2013. године, правноснажне дана 04.10.2013. године. С тим у вези, правилан је закључак првостeпеног суда да, у конкретном случају, нису испуњени услови за изрицање јединствене казне, применом одредаба о одмеравању јединствене казне за кривична дела у стицају.

Имајући у виду наведено, и према оцени Апелационог суда у Београду, Посебно одељење, не може се, у смислу одредбе члана 552 ЗКП, члана 60 и 62 КЗ, осуђеном АА, по напред наведеним пресудама, изрећи јединствена казна затвора, па је тиме жалба осуђеног одбијена као неоснована, пошто се истом не доводи у питање правилност и законитост првостeпене пресуде.

Са изнетих разлога, Апелациoни суд у Београду, Посебно одељење, на основу одредбе члана 457 ЗКП, донео је одлуку као у изреци пресуде.

Записничар-саветник      Председник већа-судија
Росанда Џевердановић Савковић с.р.    Милимир Лукић с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Јасмина Ђокић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)