Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
29.01.2016.

Кж1 По1 23/15

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж1 По1 23/15
Дана 29.01.2016. године
Б Е О Г Р А Д


У ИМЕ НАРОДА

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, Посебно одељење, у већу састављеном од судија Зорана Савића, председника већа, Мирјане Поповић, Душка Миленковића, Јасмине Васовић и Бојане Пауновић, чланова већа, у кривичном поступку против окривљених АА и др. због кривичног дела злочиначко удруживање из члана 346 став 1 КЗ и др. одлучујући о жалбама ТОК, браниоца окривљених АА и АА1, адвоката АБ, браниоца окривљене АА2, адвоката АБ1, окривљеног АА4 и његовог браниоца, адвоката АБ2, окривљеног АА5 и његових бранилаца, адвоката АБ3 и АБ10, бранилаца окривљеног АА6, адвоката АБ4 и АБ5, бранилаца окривљеног АА3, адвоката АБ6 и АБ7, браниоца окривљеног АА10, адвоката АБ9, окривљеног АА7 и његовог браниоца, адвоката АБ8, окривљеног АА11 и браниоца окривљених АА11 и АА12, адвоката АБ11, браниоца окривљених АА9, адвоката АБ12, окривљеног АА13 и његовог браниоца, адвоката АБ13, браниоца окривљеног АА13, адвоката АБ14, окривљеног АА15 и његовог браниоца, адвоката АБ23, окривљеног АА8 и његовог браниоца, адвоката АБ22, браниоца окривљеног АА18, адвоката АБ15, браниоца окривљеног АА16, адвоката АБ17, окривљеног АА17 и његовог браниоца, адвоката АБ18, бранилаца окривљеног АА18, адвоката АБ19 и АБ20, пуномоћника оштећеног ДДОР „АА“, адвоката АБ21, изјављеним против пресуде Вишег суда у Београду, Посебно одељење, К.По1 56/11 од 15.4.2015. године, након одржане јавне седнице у дане 25-27.01.2016. године и већања и гласања дана 29.01.2016. године донео је:


П Р Е С У Д У

УСВАЈАЊЕМ ЖАЛБЕ браниоца окривљеног АА1, адвоката АБ, окривљеног АА7 и његовог браниоца, адвоката АБ8, окривљеног АА8 и његовог браниоца, адвоката АБ22 у делу одлуке о кривичним санкцијама у односу на окривљене АА7 и АА8, браниоца окривљеног АА9, адвоката АБ12 и поводом жалбе браниоца окривљеног АА18, адвоката АБ15, а по службеној дужности у смислу члана 454 ЗКП, ПРЕИНАЧАВА СЕ пресуда Вишег суда у Београду, Посебно одељење, К.По1 56/11 од 15.04.2015. године, тако што Апелациони суд у Београду, Посебно одељење:

I

Окривљеног АА7, због извршења једног продуженог кривичног дела примања мита из члана 367 став 1 КЗ у вези члана 61 КЗ, описаног под тачкама 41 и 44 изреке првостепене пресуде, за које је оглашен кривим, на основу одредби чланова 4, 42, 45, 54, 56 и 57 КЗ,


О С У Ђ У Ј Е

на казну затвора у трајању од 1 (једне) године, која казна ће се извршити тако што окривљени не сме напуштати просторије у којима станује у _, осим у случајевима прописаним Законом који уређује извршење ванзаводских санкција и мера, без примене мере електронског надзора. Ако окривљени једном у трајању од дванаест часова или два пута у трајању до шест часова прекрши изречену забрану, суд ће одредити да остатак казне издржи у затвору.

Окривљеног АА8, због извршења кривичног дела фалсификовање службене исправе из члана 357 став 1 КЗ, описаног под тачком 49 изреке првостепене пресуде за које је оглашен кривим, на основу одредби чланова 4, 42, 45, 54 КЗ,

О С У Ђ У Ј Е

на казну затвора у трајању од 9 (девет) месеци,

Окривљенима се у смислу одредбе члана 63 КЗ, у изречене казне урачунава време које су провели у притвору и то окривљеном АА7 од 07.06.2006. до 11.07.2006. године, а окривљеном АА8 од 12.09.2006. до 14.06.2007. године.

У преосталом делу жалбе окривљеног АА7 и његовог браниоца, адвокат АБ8, окривљеног АА8 и његовог браниоца, адвоката АБ22, као и жалба Тужиоца за организовани криминал, у односу на окривљеног АА8, се ОДБИЈАЈУ као неосноване и у непреиначеном делу, у односу на окривљене АА7 и АА8 првостепена пресуда ПОТВРЂУЈЕ.

II

Према окривљенима АА1, АА9 и АА18, са личним подацима као у списима предмета, на основу члана 422 тачка 3 ЗКП,

ОДБИЈА СЕ ОПТУЖБА

Да су:

окривљени АА1,

У марту 2006. године окривљеном АА са умишљајем помогао да доведе у заблуду одговорна лица у предузећу „АА1", како би била исплаћена штета у износу од 1.398.540,оо динара, на име наводне штете на возилу немачких регистарских ознака _, које је наводно оштећено у саобраћајној незгоди која се није ни догодила, сачинивши лажни записник о оштећењу, који је у својству вештака сачинио без прегледа возила и непосредног уочавања оштећења, знајући да такав записник служи како би се одговорна лица у осигуравајућем друштву довела у заблуду, а штета никада није ни исплаћена; свестан свог дела, знајући да је исто забрањено хтео његово извршење;

Дана 18.02.2006. године, сачинио лажни записник о оштећењу возила на износ штете од 880.000,оо динара, знајући да се саобраћајна незгода није догодила, ставивши на располагање окривљенима АА и АА4 средства за довођење у заблуду овлашћеног осигурања, али до исплате од стране осигурања није дошло, свестан да је његово дело забрањено хтео његово извршење,

-чиме би извршио једно продужено кривично дело преваре у помагању у покушају из члана 208 став 1 у вези чланова 30 и 35 КЗ.

окривљени АА9

  -крајем јула и почетком августа 2005. године, у Краљеву, саобраћајном полицајцу СУП Краљево, окривљеном АА13, најпре обећао а затим и посредовао у предаји поклона у износу од 500 евра ако пристане да у оквиру својих службених овлашћења изврши службену радњу коју не би смео извршити, сачини фалсификовани записник о увиђају саобраћајне незгоде која се наводно догодила, поступајући у кривици, са умишљајем и свешћу да је његово дело забрањено, хтео његово извршење,

-чиме би извршио кривично дело давање мита из члана 368 став 1 КЗ.

окривљени АА18

-новембра 2005. године, у Бачком Петровцу сачинио лажну службену исправу – записник о саобраћајној незгоди бр. 118/05 од 11.11.2005. године, по упутствима и на основу лажних података које му је преко окривљеног АА12 доставио окривљени АА, поступајући у кривици, са умишљајем и свешћу да је његово дело забрањено хтео његово извршење,

-чиме би извршио кривично дело фалсификовање службене исправе из члана 357 став 1 КЗ.

Трошкови кривичног поступка у односу на окривљене АА1, АА9 и АА18 падају на терет буџетских средстава суда.

О б р а з л о ж е њ е

Пресудом Вишег суда у Београду, Посебно одељење, К.По1 56/11 од 15.04.2015. године, у ставу првом, окривљени АА оглашен је кривим због извршења кривичног дела из члана 346 став 1 КЗ, а ставом другим окривљени АА, АА2, АА4, АА5, АА6, АА3, АА1, АА10, АА7, АА12, АА9, АА13, АА14, АА15, АА11, АА8, АА18, АА16, АА17 и АА19 оглашени су кривим и то окривљени АА да је извршио једно продужено кривично дело преваре из члана 208 став 4 у вези става 1 КЗ у вези члана 61 став 4 у вези става 1 КЗ, по тачкама 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 19, 22, 24, 26, 28, 31, 33, 37, 39, 40, 43, 45, 46 и 48 и једно продужено кривично дело давање мита из члана 368 став 1 КЗ у вези члана 61 КЗ, по тачкама 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 20, 23, 25, 27, 29, 32, 34, 35, 36, 38, 41, 42, 44, 47 и једно кривично дело фалсификовање службене исправе из члана 357 став 1 КЗ у подстрекавању у вези члана 34 КЗ, под тачком 49. Окривљена АА2 оглашена је кривом због извршења једног продуженог кривичног дела превара из члана 208 став 4 у вези става 1 КЗ у вези члана 61 став 4 КЗ, по тачкама 5, 15, 16, 31 и 40. Окривљени АА4 оглашен је кривим због једног продуженог кривичног дела преваре из члана 208 став 4 у вези става 1 КЗ у вези члана 61 КЗ, по тачкама 19, 22 и 45. Окривљени АА5 оглашен је кривим због извршења једног продуженог кривичног дела преваре у служби из члана 363 став 4 у вези става 3 и 1 КЗ у вези члана 61 КЗ, по тачкама 16 и 18 и једног кривичног дела превара из члана 208 став 3 у вези става 1 КЗ у помагању у вези члана 35 КЗ, под тачком 37. Окривљени АА6 оглашен је кривим због извршења једног кривичног дела примање мита из члана 367 став 1 КЗ, под тачком 17. Окривљени АА3 оглашен је кривим због извршења једног продуженог кривичног дела преваре из члана 208 став 4 у вези става 1 КЗ у вези члана 61 КЗ у помагању у вези члана 35 КЗ, по тачкама 3, 13, 15, 26, 30 и 46 и једног продуженог кривичног дела превара у служби из члана 363 став 4 у вези става 2 и 1 КЗ у вези члана 61 КЗ, по тачкама 5, 7 и 9. Окривљени АА1 оглашен је кривим због једног продуженог кривичног дела преваре из члана 208 став 4 у вези става 1 КЗ у вези члана 61 КЗ у помагању у вези члана 35 КЗ у покушају у вези члана 30 КЗ, по тачкама 43 и 45. Окривљени АА10 оглашен је кривим због извршења једног продуженог кривичног дела примања мита из члана 367 став 1 КЗ у вези члана 61 КЗ, по тачкама 1, 6, 8, 14 и 23. Окривљени АА7 оглашен је кривим због извршења једног продуженог кривичног дела примање мита из члана 367 став 1 КЗ у вези члана 61 КЗ, по тачкама 41 и 44. Окривљени АА12 оглашен је кривим због извршења једног продуженог кривичног дела примање мита из члана 367 став 1 КЗ у вези члана 61 КЗ, под тачкама 2, 4, 10, 12, 25, 27, 32, 34, 35, 36, 38, 42 и 47. Окривљени АА9 оглашен је кривим због извршења једног кривичног дела давање мита из члана 368 став 1 КЗ, под тачком 20. Окривљени АА13 оглашен је кривим због извршења једног кривичног дела примање мита из члана 367 став 1 КЗ, под тачком 20. окривљени АА14 оглашен је кривим због извршења једног кривичног дела преваре у служби из члана 363 став 4 у вези става 2 и 1 КЗ, под тачком 21. Окривљени АА15 оглашен је кривим због извршења једног продуженог кривичног дела преваре из члана 208 став 4 у вези става 1 КЗ у вези члана 61 КЗ у помагању у вези члана 35 КЗ, под тачкама 28 и 40. Окривљени АА11 оглашен је кривим због извршења кривичног дела примање мита из члана 367 став 1 КЗ, под тачком 29. Окривљени АА8 оглашен је кривим због једног кривичног дела фалсификовање службене исправе из члана 357 став 1 КЗ, описано под тачком 49. Окривљени АА18 оглашен је кривим због једног кривичног дела фалсификовање службене исправе из члана 357 став 1 КЗ, под тачком 32. Окривљени АА16 оглашен је кривим због извршења једног продуженог кривичног дела преваре из члана 208 став 4 у вези става 1 КЗ у вези члана 61 КЗ, под тачкама 33 и 40. Окривљени АА17 оглашен је кривим због извршења једног продуженог кривичног дела преваре из члана 208 став 4 у вези става 1 КЗ у вези члана 61 КЗ, под тачкама 33 и 39. Окривљени АА19 оглашен је кривим због извршења једног продуженог кривичног дела преваре из члана 208 став 4 у вези става 1 КЗ у вези члана 61 КЗ у помагању у вези члана 35 КЗ, под тачкама 11, 39, 40 и 48. Првостепени суд је окривљеном АА за кривично дело из члана 346 став 1 КЗ утврдио казну затвора у трајању од једне године, за кривично дело из члана 208 став 4 у вези става 1 КЗ у вези члана 61 КЗ казну затвора у трајању од четири године и шест месеци, за кривично дело из члана 368 став 1 КЗ у вези члана 61 КЗ казну затвора у трајању од две године и шест месеци, за кривично дело фалсификовање службене исправе из члана 357 став 1 КЗ у вези члана 34 КЗ казну затвора у трајању од шест месеци, те га осудио на јединствену казну затвора у трајању од седам година и шест месеци, у коју ће му се урачунати време проведено у притвору од 07.06.2006. па до 03.03.2009. године. Окривљеном АА5 претходно су утврђене казне за кривично дело превара у служби из члана 363 став 4 у вези става 3 и 1 КЗ у вези члана 61 КЗ у трајању од осам месеци, за кривично дело превара из члана 208 став 3 у вези става 1 КЗ у помагању у вези члана 35 КЗ казну затвора у трајању од шест месеци, те је осуђен на јединствену казну затвора у трајању од једне године и два месеца, у коју ће му се урачунати време проведено у притвору од 07.06.2006. до 11.10.2006. године. Окривљеном АА3 је за продужено кривично дело превара из члана 208 став 4 у вези става 1 КЗ у вези члана 61 КЗ у помагању у вези члана 35 КЗ утврђена казна затвора у трајању од једне године и шест месеци и за продужено кривично дело превара у служби из члана 363 став 4 у вези става 2 и 1 КЗ у вези члана 61 КЗ казна затвора у трајању од једне године, те је осуђен на јединствену казну затвора у трајању од две године, у коју ће му се урачунати време проведено у притвору од 07.06.2006. до 07.12.2007. године и од 22.02.2015. до 23.02.2015. године. Окривљена АА2 осуђена је на казну затвора у трајању од једанаест месеци, у коју ће се урачунати време проведено у притвору од 07.06.2006. до 06.07.2006. године и од 12.09.2006. до 14.06.2007. године. Окривљени АА4 осуђен је на казну затвора у трајању од једне године и шест месеци, у коју ће му се урачунати време проведено у притвору од 07.06.2006. до 06.10.2007. године. Окривљени АА6 осуђен је на казну затвора у трајању од једне године и два месеца, у коју ће му се урачунати време проведено у притвору од 07.06.2006. до 11.07.2006. године. Окривљени АА1 осуђен је на казну затвора у трајању од девет месеци, у коју ће му се урачунати време проведено у притвору од 07.06.2006. до 08.07.2006. године. Окривљени АА10 осуђен је на казну затвора у трајању од две године и једанаест месеци, у коју ће му се урачунати време проведено у притвору од 07.06.2006. до 11.07.2006. године и од 12.09.2006. до 09.07.2007. године. Окривљени АА7 осуђен је на казну затвора у трајању од једне године и три месеца, у коју ће му се урачунати време проведено у притвору од 07.06.2006. до 11.07.2006. године. Окривљени АА12 осуђен је на казну затвора у трајању од три године, у коју ће му се урачунати време проведено у притвору од 07.06.2006. до 11.07.2006. године. Окривљени АА9 осуђен је на казну затвора у трајању од пет месеци. Окривљени АА13 осуђен је на казну затвора у трајању од једне године и два месеца, у коју ће му се урачунати време проведено у притвору од 12.09.2006. до 14.06.2007. године. Окривљени АА14 осуђен је на казну затвора у трајању од девет месеци. Окривљени АА15 осуђен је на казну затвора у трајању од девет месеци, у коју ће му се урачунати време проведено у притвору од 12.09.2006. до 07.12.2006. године. Окривљени АА11 осуђен је на казну затвора у трајању од једне године и два месеца, у коју ће му се урачунати време проведено у притвору од 12.09.2006. до 14.06.2007. године. Окривљени АА8 осуђен је на казну затвора у трајању од десет месеци, у коју ће му се урачунати време проведено у притвору од 12.09.2006. до 14.06.2007. године. Окривљени АА18 осуђен је на казну затвора у трајању од десет месеци, у коју ће му се урачунати време проведено у притвору од 12.09.2006. до 14.06.2007. године. Окривљени АА16 и АА17 осуђени су на казне затвора у трајању од по десет месеци. Окривљени АА19 осуђен је на казну затвора у трајању од једне године и три месеца, у коју ће му се урачунати време које је провео у притвору од 12.09.2006. до 15.09.2006. године.

Од окривљених АА6, АА10, АА7, АА12, АА13 и АА11 одузет је поклон примљен извршењем кривичног дела примање мита из члана 367 КЗ и то од окривљених АА6, АА13 и АА11 износи од по 500 евра, од окривљеног АА10 износ од 2.500 евра, од окривљеног АА7 износ од 1.000 евра, од окривљеног АА12 износ од 6.500 евра.

Окривљени АА, АА2, АА4, АА5, АА3, АА14, АА15, АА16, АА17 и АА19 обавезани су да осигуравајућим друштвима на име имовинско-правног захтева исплате у року од 15 дана од дана правоснажности пресуде, са припадајућом каматом на дан исплате:

-оштећеном ДДОР „АА“ окривљени АА износ од 1.227.235,03 динара и 2.837,43 евра у динарској противвредности на дан исплате, окривљени АА3 износ од 234.804,67 динара и 2.837,43 евра у динарској противвредности на дан исплате, окривљени АА15 износ од 126.103,44 динара, окривљени АА17 износ од 113.885,71 динар, окривљени АА19 износ од 310.411,71 динар;

-оштећеном „АА1“, окривљени АА и окривљени АА5 износе од по 786.089,29 динара, окривљена АА2 износ од 153.643,56 динара, а окривљени АА4 износ од 382.213,64 динара;

-оштећеноm „АА2” осигурању, окривљени АА износ од 1.464.298,43 динара, окривљена АА2 износ од 693.010,43 динара, окривљени АА3 износ од 1.205.965,90 динара, а окривљени АА15, АА16 и АА19 износе од по 258.332,53 динара.

-оштећеном Гарантном фонду – Удружењу осигуравајућих организација, окривљени АА износ од 544.746,74 динара, окривљени АА2 и АА3 износе од по 345.372,74 динара, а окривљени АА19 износ од 199.374,оо динара.

-оштећеном „АА3“, окривљени АА, АА4 и АА14 износе од по 165.528,48 динара.

-оштећеном „АА4“, окривљени АА, АА17 и АА16 износе од по 382.935,25 динара.

За остатак имовинско-правног захтева оштећена осигуравајућа друштва су упућена на парницу.

Окривљенима АА5, АА1 и АА14 изречене су мере безбедности забране вршења позива, делатности и дужности и то позива делатности и дужности везаних за послове осигурања моторних возила, утврђивања настале штете на моторним возилима и вештачења висине штете на моторним возилима у трајању од три године, а окривљеном АА3 иста мера у трајању од пет година, све од правоснажности пресуде. Према окривљеном АА19 изречена је мера безбедности забране вршења адвокатског позива у трајању од три године од дана правоснажности пресуде. Окривљенима АА6, АА7, АА13, АА11, АА8, АА10 и АА12 изречене су мера безбедности забране вршења полицијског позива и то према окривљенима АА6, АА7, АА13, АА11 и АА8 у трајању од три године, а АА10 и АА12 у трајању од шест година, све од правоснажности пресуде. Одређено је да се окривљенима време проведено у затвору не урачунава у време трајања мера безбедности.

Окривљени су обавезани на плаћање трошкова кривичног поступка, чија ће висина бити накнадно одређена.

Против наведене пресуде жалбе су изјавили:

-ТОК, у односу на окривљене АА5, АА6, АА10, АА9, АА13, АА15, АА11, АА8, АА18, АА17 и АА19, у делу одлуке о кривичној санкцији, с предлогом да се побијана пресуда преиначи, тако што ће окривљени бити осуђени на казне затвора у дужем временском трајању;

-бранилац окривљеног АА, адвокат АБ, из свих законских разлога, с предлогом да се побијана пресуда преиначи, тако што ће окривљени бити осуђен због извршења продуженог кривичног дела превара из члана 208 став 4 у вези става 1 КЗ, са много мањим бројем радњи него оним за које га је осудио првостепени суд, које конзумирају кривично дело из члана 357 став 1 КЗ, а бити ослобођен за кривично дело из члана 346 став 1 КЗ, те да се у односу на кривично дело из члана 368 КЗ одбије оптужба због наступања апсолутне застарелости кривичног гоњења. Бранилац је предложио да се одлука о имовинско-правном захтеву преиначи, тако што ће оштећени бити упућени на парницу, а да се окривљени ослободи плаћања трошкова поступка. Алтернативно, бранилац је тражио да се пред Апелационим судом отвори претрес, те да заједно са окривљеним буде позван на седницу већа другостепеног суда.

-бранилац окривљене АА2, адвокат АБ1, из свих законских разлога, с предлогом да се отвори претрес пред другостепеним судом и окривљена ослободи од оптужбе да је извршила кривично дело преваре из члана 208 став 4 у вези става 1 у вези члана 61 КЗ или да се пресуда преиначи тако што ће окривљена бити ослобођена од оптужбе. Алтернативно, у погледу одлуке о кривичној санкцији, тако што ће окривљена бити осуђена на казну затвора у трајању од десет месеци, те бити ослобођена плаћања трошкова поступка или да се побијана пресуда преиначи, тако што ће Апелациони суд одредити да ће изречену казну издржавати без напуштања просторија у којима станује. Бранилац је тражила да заједно са окривљеном буде обавештена о седници већа другостепеног суда;

-бранилац окривљеног АА4, адвокат АБ2, из свих законских разлога, с предлогом да се побијана пресуда преиначи, тако што ће окривљени бити ослобођен од оптужбе. Бранилац је тражио да заједно са окривљеним буде обавештен о седници већа другостепеног суда;

-окривљени АА4, из свих законских разлога, с предлогом да се ослободи од оптужбе. Тражио је да буде обавештен о седници већа другостепеног суда;

-окривљени АА5 и његов бранилац, адвокат АБ3, из свих законских разлога, уз предлог да се побијана пресуда преиначи и окривљени ослободи од оптужбе или да се отвори претрес пред другостепеним судом. Истакли су захтев да буду обавештени о седници већа другостепеног суда;

-браниоци окривљеног АА5, адвокат АБ3 и АБ10, из свих законских разлога, уз предлог да се побијана пресуда преиначи и окривљени ослободи од оптужбе или да се отвори претрес пред другостепеним судом. Истакли су захтев да буду обавештени о седници већа другостепеног суда;

-браниоци окривљеног АА6, адвокат АБ4 и АБ5, због погрешно утврђеног чињеничног стања, битне повреде одредаба кривичног поступка, одлуке о казни и мери безбедности, с предлогом да се жалба уважи, побијана пресуда преиначи, окривљени ослободи кривице и да се о датуму одржавања седнице обавести окривљени и његови браниоци;

-браниоци окривљеног АА3, адвокати АВ6 и АБ7, из свих законских разлога, с предлогом да се обавесте о седници већа, те да се окривљени након одржане седнице већа или претреса ослободи од оптужбе или пресуда преиначи;

-бранилац окривљеног АА1, адвокат АБ, из свих законских разлога, с предлогом да заједно са окривљеним буде обавештен о седници већа другостепеног суда, те да након одржане седнице Апелациони суд побијану пресуду преиначи, тако што ће окривљени бити ослобођен од оптужбе и ослобођен дужности плаћања трошкова или да се поново отвори главни претрес и на основу члана 423 тачка 2 ЗКП-а у односу на окривљеног донесе ослобађајућа пресуда;

-бранилац окривљеног АА10, адвокат АБ9, из свих законских разлога, с предлогом да се побијана пресуда преиначи и окривљени ослободи од оптужбе услед недостатка доказа. Бранилац је тражио да заједно са окривљеним буде обавештен о седници већа другостепеног суда;

-окривљени АА7, због битне повреде одредаба кривичног поступка и повреде кривичног закона, уз предлог да се побијана пресуда преиначи и он ослободи од оптужбе или да се пресуда преиначи тако што ће бити оглашен за лакше кривично дело, те му бити изречена блажа казна;

-бранилац окривљеног АА7, адвокат АБ8, због одлуке о кривичној санкцији, с предлогом да се побијана пресуда преиначи и максимално ублаже одлуке о кривичној санкцији и заштитној мери;

-бранилац окривљених АА11 и АА12, адвокат АБ11, из свих законских разлога, с предлогом да Апелациони суд отвори претрес и преиначи првостепену пресуду, те окривљеног АА11 ослободи од оптужбе, а окривљеног АА12 осуди за кривично дело из члана 367 став 4 у вези става 1 КЗ у вези члана 61 КЗ или кривичног дела из члана 357 став 1 КЗ у продуженом трајању у вези члана 61 КЗ. Бранилац је тражио да буде обавештен о одржавању седнице, заједно са окривљенима;

-бранилац окривљеног АА9, адвокат АБ12, из свих законских разлога, са захтевом да буде обавештен о седници већа другостепеног суда и предлогом да се према окривљеном одбије оптужба због наступања апсолутне застарелости;

-окривљени АА13, из свих законских разлога, с предлогом да се побијана пресуда преиначи и ослободи од оптужбе. Окривљени је тражио да заједно са браниоцем буде обавештен о седници већа другостепеног суда;

-бранилац окривљеног АА13, адвокат АБ13, из свих законских разлога, предлажући да се побијана пресуда преиначи, тако што ће окривљени бити ослобођен од оптужбе. Бранилац је тражио да заједно са окривљеним буде обавештен о седници већа другостепеног суда;

-бранилац окривљеног АА14, адвокат АБ14, због битне повреде одредаба кривичног поступка, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, уз предлог да се побијана пресуда преиначи, тако што ће окривљени бити ослобођен од оптужбе. Бранилац је тражио да буде обавештен о седници већа другостепеног суда;

-окривљени АА15, не наводећи законски основ побијања првостепене пресуде, међутим, из текста жалбе се да закључити да побија пресуду због погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, без формалног жалбеног предлога;

-бранилац окривљеног АА15, адвокат АБ23, због битне повреде одредаба кривичног поступка, повреде кривичног закона, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, с предлогом да Апелациони суд, након одржаног претреса, окривљеног АА15 ослободи од оптужбе. Бранилац је тражио да заједно са окривљеним буде обавештен о седници већа другостепеног суда;

-окривљени АА11, из свих законских разлога, уз молбу да заједно са браниоцем буде обавештен о седници већа првостепеног суда и да се побијана пресуда преиначи, тако што ће се донети ослобађајућа пресуда;

-окривљени АА8, због погрешно утврђеног чињеничног стања, с предлогом да се ослободи од оптужбе;

-бранилац окривљеног АА8, адвокат АБ22, из свих законских разлога, предлажући да се након одржаног претреса побијана пресуда преиначи и окривљени АА8 ослободи од оптужбе. Бранилац је тражио да буде обавештен о седници већа другостепеног суда;

-бранилац окривљеног АА18, адвокат АБ15, из свих законских разлога, уз предлог да се побијана пресуда преиначи, окривљени ослободи од оптужбе или да се отвори претрес пред другостепеним судом;

-бранилац окривљеног АА16, адвокат АБ17, из свих законских разлога, предлажући да се у односу на окривљеног АА16, а поводом тачке 40 изреке, донесе ослобађајућа пресуда, а да се радње из тачке 33 преквалификују и окривљени осуди на мању казну затвора, коју ће издржавати на начин прописан одредбом члана 45 став 5 КЗ-а. Бранилац је тражила да заједно са окривљеним буде обавештена о седници већа другостепеног суда;

бранилац окривљеног АА17, адвокат АБ18, из свих законских разлога, с предлогом да се побијана пресуда преиначи, окривљени ослободи од оптужбе или да се одлука преиначи у погледу изречене казне и окривљени осуди на блажу кривичну санкцију у погледу трајања и начина извршења исте. Предложио је да буде обавештен о седници већа другостепеног суда, заједно са окривљеним;

-окривљени АА17, из свих законом предвиђених разлога, предлажући да се побијана пресуда преиначи и ослободи од оптужбе. Ставио је предлог да заједно са браниоцем буде обавештен о седници већа другостепеног суда;

-браниоци окривљеног АА19, адвокат АБ19 и АБ20, из свих законских разлога, предлажући да се жалба усвоји и побијана пресуда преиначи или укине и АА19 ослободи од оптужбе или отвори претрес или да се из продуженог кривичног дела изостави по једна радња извршења, те окривљеном буде изречена блажа кривична санкција, без изрицања мере безбедности или уз изрицање мере безбедности у краћем трајању, те да се оштећени упуте на парницу ради остваривања имовинско-правних захтева. Браниоци су тражили да заједно са окривљеним буду обавештени о седници већа другостепеног суда;

-пуномоћник оштећеног ДДОР „АА“, адвокат АБ21, у делу одлуке о имовинскоправном захтеву, из свих законских разлога, с предлогом да се побијана пресуда преиначи тако што ће окривљени бити обавезани да накнаде укупне износе утврђене штете, са затезном каматом по Закону о затезној камати, почев од дана исплате сваке штете у динарима, односно са домицилном каматом по стопи Европске централне банке, почев од дана исплате сваке штете у еврима. Пуномоћник је тражила да буде обавештена о седници већа другостепеног суда.

У одговорима на жалбу Тужиоца за организовани криминал, браниоци окривљеног АА5, АА8, АА18, АА17 и АА19 предложили су да се иста одбије као неоснована.

Поднеском Кт.С.бр.11/06 од 30.11.2015. године, Тужилац за организовани криминал предложио је да се његова жалба уважи, а жалбе окривљених и бранилаца одбију као неосноване.

Разматрајући списе предмета и побијану пресуду, поводом изјављених жалби, имајући у виду наводе одговора на жалбу, те мишљење надлежног тужиоца, Апелациони суд у Београду, Посебно одељење, је након одржане седнице већа у дане 25., 26. и 27.01.2016. године, у присуству заменика Тужиоца за организовани криминал Велимира Голубовића, присуству браниоца окривљених АА и АА1, адвоката АБ, окривљеног АА1, окривљеног АА4 и његовог браниоца, адвоката АБ2, окривљеног АА5 и његових бранилаца, адвоката АБ3 и АБ10, окривљеног АА6 и његовог браниоца, адвоката АБ4, окривљеног АА10 и његовог браниоца, адвоката АБ9, окривљеног АА15 и његовог браниоца, адвоката АБ23, окривљеног АА18 и његовог браниоца, адвоката АБ16, по заменичком пуномоћју за адвоката АБ15, окривљеног АА14 и његовог браниоца, адвоката АБ17, окривљеног АА17 и његовог браниоца, адвоката АБ24, по заменичком пуномоћју за адвоката АБ18, окривљеног АА19 и његовог браниоца, адвоката АБ19, браниоца окривљене АА2, адвоката АБ1, браниоца окривљеног АА3, адвоката АБ7, браниоца окривљеног АА7, адвоката АБ8, браниоца окривљених АА12 и АА11, адвоката АБ11, окривљеног АА13 и његовог браниоца, адвоката АБ13, браниоца окривљеног АА9, адвоката АБ12, браниоца окривљеног АА14, адвоката АБ14, пуномоћника оштећеног ДДОР „АА“, адвоката АБ21, и у одсуству уредно позваних окривљених АА, АА2, АА3, АА7, АА12, АА14, нашао:

жалбе браниоца окривљеног АА1, адвоката АБ и браниоца окривљеног АА9, адвоката АБ12, основане су; жалбе окривљеног АА7 и његовог браниоца, адвоката АБ8, окривљеног АА8 и његовог браниоца, адвоката АБ22, основане су у делу одлуке о кривичним санкцијама а разлози због којих је пресуда преиначена у односу на окривљене АА1 и АА9, од користи су и за окривљеног АА18.

У односу на окривљене АА, АА2, АА4, АА5, АА6, АА3, АА10, АА12, АА11, АА13, АА14, АА15, АА16, АА17 и АА19 у смислу члана 446 став 3 у вези члана 455 став 2 ЗКП, одлучено је да се отвори претрес пред другостепеним судом.

Наиме, одлучујући о жалбама браниоца окривљеног АА1, адвоката АБ, окривљених АА7 и његовог браниоца, адвоката АБ8, окривљеног АА8 и његовог браниоца, адвоката АБ22 и браниоца окривљеног АА9, адвоката АБ12 и окривљеног АА18, адвоката АБ15, Апелациони суд је, након одржане седнице већа, нашао да у односу на окривљене АА7 и АА8, приликом доношења првостепене пресуде нису учињене битне повреде одредаба кривичног поступка на које се указује изјављеним жалбама, а чињенично стање је потпуно и правилно утврђено.

Неосновани су жалбени наводи окривљеног АА7 да је првостепени суд учинио битну повреду одредаба кривичног поступка, закључујући да је он признао квалификацију кривичног дела које му је стављено на терет, признајући да је извршио радње описане у оптужници. Ово стога што изнетим жалбеним наводима суштински окривљени АА7 оспорава правну квалификацију радњи које су му стављене на терет, наводећи да није вршио било какву службену радњу у оквиру својих службених овлашћења која је имао као полицајац, тако да сама награда коју је добио није могла бити везана за вршење или невршење службене радње. Окривљени АА7 указује на ставове правне теорије и сматра да није извршио никакву службену радњу, већ радњу сачињавања лажног записника, која сама по себи јесте недозвољена и самим тим искључује могућност да се ради о службеној радњи, која увек мора бити законита. Због тога окривљени сматра да се у описаним радњама евентуално могу стећи обележја кривичног дела фалсификовање службене исправе.

Међутим, као што је правилно закључио и првостепени суд, окривљени АА7 је критичним приликама у оквиру својих службених овлашћења извршио службену радњу коју не би смео да изврши, будући да је као саобраћајни полицајац ПС Љиг сачинио записнике о увиђају саобраћајне незгоде која се није ни догодила, па, супротно ставу окривљеног, он је предузимајући службену радњу сачињавања записника са неистинитом садржином, предајући записнике у полицијској станици и евидентирајући исте, а за шта је примио награду, управо извршио кривично дело примања мита из члана 367 став 1 КЗ. Надаље, супротно жалбеним наводима окривљеног, из описа радњи јасно произилази да се ради о службеној радњи, а не о радњи, те је жалба окривљеног АА7, у овом делу оцењена неоснованом.

У односу на окривљеног АА8, као што се правилно указује жалбом његовог браниоца, како је првостепени суд приликом доношења пресуде К.П.17/06 од 03.03.2009. године, окривљеног осудио због извршења кривичног дела фалсификовање службене исправе из члана 357 став 1 КЗ, иако му је на терет стављено кривично дело примање мита из члана 367 став 1 КЗ, а Тужилац за организовани криминал у погледу измењене правне квалификације није изјавио жалбу, то у складу са одредбом члана 453 ЗКП-а важи презумпција кривичног гоњења окривљеног због извршења кривичног дела из члана 357 став 1 КЗ.

Што се тиче осталих жалбених навода браниоца окривљеног АА7, којима указује на битне повреде одредаба кривичног поступка, Апелациони суд, као што је већ наведено и у пресуди Кж1 По1 13/10, иако је прикривени иследник у својству сведока испитан у смислу одредбе члана 504-њ ЗКП, то није представљало сметњу првостепеном суду да, по службеној дужности, са тог дела главног претреса искључи јавност, при чему су у потпуности испоштоване одредбе члана 293 и 294 ЗКП, па, по налажењу овог суда, таквим поступањем, првостепени суд није учинио битну повреду одредаба поступка. Прикривени иследник је пре доношења решења Кри.Пов.П.бр.5/06, дана 06.01.2006. године поступао на основу одредбе члана 232 тада важећег ЗКП-а, по наредбама истражних судија у Ваљеву и Новом Саду, а након тога, у смислу одредби члана 504-љ и 504-м ЗКП-а. Из изведених доказа не произлази да је прикривени иследник тражио било какву корист за извршене радње од окривљених, па се не може прихватити став браниоца окривљеног АА8 да је прикривени иследник вршио кривична дела подстрекавањем.

По налажењу овог суда, неосновани су жалбени наводи окривљеног АА8 и његовог браниоца у делу у коме оспоравају утврђено чињенично стање, јер је правилно првостепени суд на основу исказа сведока СС и СС1, као и налаза и мишљења Комисије судских вештака Саобраћајног факултета, утврдио да се саобраћајна незгода о којој је окривљени АА8 сачинио записник никада није догодила. С обзиром на наведено, правилно је првостепени суд одбио предлог за саслушање сведока СС2, као сувишан, будући да је чињенично стање на несумњив начин утврђено. Такође, по налажењу овог суда, поновно саслушање сведока СС3, не би довело до утврђивања другачијег чињеничног стања, јер је правилно првостепени суд, о чему је на страни 126 дао образложење, закључио да је овај сведок исказ дао у намери да од себе отклони кривичну одговорност, као и да олакша положај овде окривљеном АА8 у кривичном поступку. Надаље, и по налажењу овог суда није било потребе за новим, допунским вештачењем машинске и саобраћајне струке, јер из постојећег налаза и мишљења Комисије вештака произлази да у конкретном случају констатована оштећења не одговарају скици лица места.

Разматрајући побијану пресуду у односу на окривљене АА7 и АА8, у делу одлуке о кривичним санкцијама, поводом жалби окривљених и њихових бранилаца, као и ТОК у односу на АА8, Апелациони суд налази да, иако је првостепени суд правилно утврдио све олакшавајуће околности на страни окривљеног АА7, те им правилно дао карактер нарочито олакшавајућих, није у довољној мери ценио потпуно чињенично признање окривљеног АА7, чиме је допринео разјашњењу укупног чињеничног стања, те, имајући у виду и предлог браниоца са јавне седнице одржане пред овим судом, има места даљем ублажавању казне окривљеном АА7, те овај суд налази да је адекватна казна окривљеном АА7 због извршења продуженог кривичног дела примање мита из члана 367 став 1 КЗ у вези члана 61 КЗ, с обзиром на степен кривице, казна затвора у трајању од једне године, коју ће окривљени издржавати на привилегован начин – без напуштања просторија у којима станује, будући да његов досадашњи живот, као и личне и породичне прилике, указују да ће се и оваквим начином извршења казне затвора остварити сврха специјалне превенције, док је изрицањем ефективне казне затвора и задржавањем као правилно утврђене мере безбедности забране вршења полицијског позива у трајању од три године остварена сврха генералне превенције, па је у овом делу Апелациони суд уважио жалбу окривљеног и његовог браниоца и побијану пресуду преиначио, одлучујући као у ставу првом. Одлука о мери безбедности је у свему донета у складу са одредбом члана 85 КЗ, те је правилно опредељено и њено трајање.

У односу на окривљеног АА8, Апелациони суд налази да, иако је правилно првостепени суд као олакшавајуће околности ценио чињеницу да је окривљени ожењен, отац двоје малолетне деце, а као отежавајућу околност да је осуђиван 2009. године, с обзиром на запрећену казну за кривично дело из члана 357 став 1 КЗ, пренаглашен значај дао отежавајућој околности, с обзиром да се ради о осуди која датира из времена након извршења кривичног дела у конкретном случају, па Апелациони суд налази да је адекватна казна окривљеном казна затвора у трајању од девет месеци, у коју ће му се урачунати време проведено у притвору, док је правилна одлука о мери безбедности забране вршења полицијског позива у трајању од три године.

Као што је претходно наведено, у односу на окривљене АА1, АА9 и АА18 је у конкретном случају наступила апсолутна застарелост кривичног гоњења.

Оптужницом ОЈТ у Београду – Специјалног тужилаштва Кт.С.бр.11/06 од 07.12.2006. године, измењеној дана 30.01.2009. године, окривљеном АА1 стављено је на терет извршење два кривична дела превара у покушају из члана 208 став 3 у вези става 1 КЗ у вези члана 30 став 1 КЗ, а пресудом Окружног суда у Београду, Посебно одељење, К.П.17/06 од 03.03.2009. године, окривљени АА1 оглашен је кривим за извршење једног продуженог кривичног дела преваре из члана 208 став 4 у вези става 1 КЗ у вези члана 61 КЗ у помагању у покушају у вези чланова 35 и 30 КЗ. Тужилац није изјавио жалбу у односу на измењену правну квалификацију. Стога, овај суд налази да се тужилац сагласио са квалификацијом као из пресуде Окружног суда у Београду, Посебно одељење, К.П.17/06 од 03.03.2009. године, те будући да није везан правном квалификацијом, из чињеничног описа радњи које су окривљеном АА1 стављене на терет, односно за које је оглашен кривим првостепеном пресудом, произлази да је у питању једно продужено кривично дело преваре у помагању у покушају из члана 208 став 1 КЗ у вези чланова 30 и 35 КЗ. Наиме, квалификовани облик из става 4 члана 208 КЗ представља прибављена корист у износу који прелази износ од милион и петсто хиљада динара, па ако је кривично дело остало у покушају, као што је овде случај, то се радње стављене на терет окривљеном АА1 могу квалификовати једино као кривично дело преваре у помагању и покушају из члана 208 став 1 КЗ у вези чланова 30 и 35 КЗ. Како је у односу на кривично дело из члана 208 став 1 КЗ наступила апсолутна застарелост кривичног гоњења дана 01.3.2012. године, у складу с одредбама члана 103 став 1 тачка 6 КЗ у вези члана 104 став 6 КЗ, то је Апелациони суд у Београду, уважавањем навода жалбе браниоца окривљеног према окривљеном АА1, на основу одредбе члана 422 тачка 3 ЗКП, одбио оптужбу, одлучујући као у ставу другом изреке.

Окривљеном АА9 стављено је на терет да је крајем јула и почетком августа 2005. године у Краљеву окривљеном АА13 најпре обећао а затим посредовао у предаји поклона у износу од 500 евра да би извршио службену радњу коју не би смео извршити, па како је за кривично дело давање мита из члана 368 став 1 КЗ прописана казна затвора у трајању од шест месеци до пет година, то је у складу са одредбом члана 103 став 1 тачка 5 КЗ у вези члана 104 став 6 КЗ апсолутна застарелост кривичног гоњења наступила 01. августа 2015. године, као што то основано указује бранилац окривљеног у изјављеној жалби, због чега је и у односу на окривљеног АА9 одбијена оптужба, као у ставу другом.

Као што је претходно наведено, како су разлози због којих је пресуда преиначена у односу на окривљене АА1 и АА8, од користи и за окривљеног АА18, чија одбрана, с обзиром на време доношења првостепене пресуде и тренутак изјављивања жалбе, жалбу није изјавила у овом правцу, иако је на апсолутну застарелост кривичног гоњења бранилац окривљеног указао на седници већа Апелационог суда, овај суд је у складу са одредбама члана 454 ЗКП побијану пресуду преиначио и у односу на окривљеног АА18, одбијајући према истом оптужбу због апсолутне застарелости кривичног гоњења, будући да му је на терет стављено да је извршио кривично дело фалсификовање службене исправе из члана 357 став 1 КЗ, новембра 2005. године, а како је за кривично дело у смислу одредбе члана 357 став 1 КЗ запрећена казна затвора у трајању од три месеца до пет година, то је такође, у складу са одредбом члана 103 став 1 тачка 5 у вези члана 104 став 6 КЗ, у односу на окривљеног АА18, дана 01.11.2015. године, наступила апсолутна застарелост кривичног гоњења.

Одлука о трошковима кривичног поступка у односу на окривљене АА1, АА9 и АА18, донета је на основу члана 265 ЗКП.

У складу са одредбом члана 446 став 3 ЗКП, веће Апелационог суда у Београду, Посебно одељење, одлучило је да претрес одржи у односу на окривљене АА, АА2, АА4, АА5, АА6, АА3, АА10, АА12, АА11, АА13, АА14, АА15, АА16, АА17 и АА19.

Имајући у виду напред наведено, на основу члана 459 став 1 у вези члана 457 и 455 став 3 ЗКП, одлучено је као у изреци.

Записничар      ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА
Марина Барбир, с.р.     Зоран Савић, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Јасмина Ђокић
 

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)