Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
21.05.2015.

Кж1 По1 6/15

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
ПОСЕБНО ОДЕЉЕЊЕ
Кж1 По1 6/15
Дана: 21.05.2015.године
Б Е О Г Р А Д


У ИМЕ НАРОДА

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, Посебно одељење, у већу састављеном од судија Зорана Савића, председника већа, Вучка Мирчића, Милене Рашић, Мирјане Поповић и Јасмине Васовић, чланова већа, са саветником Драганом Лужњанин као записничарем, у кривичном предмету окривљених АА и др., због кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 5 у вези става 2 Кривичног законика и др., одлучујући о жалбама Тужиоца за организовани криминал, окривљеног АА лично и његовог браниоца адв. АБ, браниоца окривљеног АА1, адв. АБ1, окривљеног АА2 лично и његовог браниоца адв. АБ1, окривљеног АА3 лично и његових бранилаца адв. АБ2 и адв. АБ3, окривљеног АА4 лично и његовог браниоца адв. АБ4, окривљеног АА5 лично и његовог браноца адв. АБ5 и браниоца окривљеног АА6, адв. АБ6, изјављеним против пресуде Вишег суда у Београду, Посебно одељење К-По1 бр. 90/12 од 04.04.2014. године, исправљене решењем К.По1.бр.90/2012 од 12.01.2015. године, након седница већа одржаних у смислу члана 447 став 2 Законика о кривичном поступку дана 18.05. и 19.05.2015. године, а дана 21.05.2015. године, донео је


П Р Е С У Д У

I

УВАЖАВАЊЕМ жалбе браниоца окривљеног АА1, адв. АБ1 само у погледу одлуке о казни ПРЕИНАЧУЈЕ СЕ пресуда Вишег суда у Београду, Посебно одељење К-По1 бр. 90/12 од 04.04.2014. године тако што Апелациони суд у Београду окривљеног АА1 за кривично дело недозвољене производње, држања, ношења и промет оружја и екплозивних материја из члана 348 став 3 у вези става 1 и 2 Кривичног законика за које је првостепеном пресудом у тачки III изреке оглашен кривим ОСУЂУЈЕ на казну затвора у трајању од 2 (две) године у коју казну му се урачунава и време које је провео у притвору од 30.05.2012. па до 03.04.2013. године, док се жалба Тужиоца за организовани криминал у односу на окривљеног АА1 ОДБИЈА као неоснована.

II

УВАЖАВАЊЕМ жалби окривљеног АА лично и његовог браниоца адв. АБ, браниоца окривљеног АА1, адв. АБ1, окривљеног АА2 лично и његовог браниоца адв. АБ1, окривљеног АА3 лично и његових бранилаца адв. АБ2 и адв. АБ3, окривљеног АА4 лично и његовог браниоца адв. АБ4, окривљеног АА5 лично и његовог браниоца адв. АБ5 и браниоца окривљеног АА6, адв. АБ6, УКИДА СЕ у непреиначеном делу првостепена пресуда у тачкама I, II и III изреке и предмет у овом делу ВРАЋА првостепеном суду на поновно суђење.

III

Према окривљеном АА

ПРОДУЖАВА СЕ ПРИТВОР одређен решењем судије за претходни поступак Ки-По1.бр.16/12 од 02.06.2012. године, по законском основу из члана 211 став 1 тачка 1 и тачка 3 Законика о кривичном поступку, који се према окривљеном рачуна од 30.05.2012. године када је слободе лишен и може трајати до даље одлуке суда.


О б р а з л о ж е њ е

Пресудом Вишег суда у Београду, Посебно одељење К-По1 бр. 90/12 од 04.04.2014. године у тачки I изреке окривљени АА, АА4, АА1, АА5, АА3, АА2 и АА6 оглашени су кривим због кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела и то окр. АА из члана 346 став 5 у вези са ставом 2 Кривичног законика, а окривљени АА4, АА1, АА5, АА3, АА2 и АА6 из члана 346 став 5 у вези са ставом 4 и ставом 2 Кривичног законика за које дело је окривљеном АА утврђена казна затвора у трајању од 10 година, окривљеном АА1 казна затвора у трајању од 3 године и 6 месеци, а окривљеном АА4 казна затвора у трајању од 3 године и 6 месеци, док окривљени АА2 и окривљени АА3 осуђени су на казне затвора у трајању од по 1 године и 8 месеци, окривљени АА5 на казну затвора у трајању од 2 године и 6 месеци, а окривљени АА6 на казну затвора у трајању од 2 године.

У тачки II изреке побијане пресуде окривљени АА, АА4 и АА1 оглашени су кривим због кривичног дела тешко убиство у покушају у саизвршилаштву из члана 114 став 1 тачка 3 и 5 Кривичног законика у вези члана 30 и члана 33 Кривичног законика за које дело су им утврђене казне и то окривљеном АА казна затвора у трајању од 12 година, а окривљенима АА1 и окривљеном АА4 казне затвора у трајању од по 10 година.

У тачки III изреке побијане пресуде окривљени АА4 оглашен је кривим због кривичног дела недозвољене производње, држања, ношења и промет оружја и експлозивних материја из члана 348 став 1 Кривичног законика за које дело му је утврђена казна затвора у трајању од 1 године и 6 месеци и новчана казна у износу од 100.000,00 динара, окривљени АА оглашен је кривим због кривичног дела недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из члана 348 став 4 у вези са ставом 1 Кривичног законика за које дело му је утврђена казна затвора у трајању од 2 године, а окривљени АА1 због кривичног дела недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из члана 348 став 3 у вези става 1 и 2 Кривичног законика за које дело му је утврђена казна затвора у трајању од 2 године и 6 месеци. Применом одредбе члана 60 Кривичног законика у односу на окривљене АА, АА4 и АА1 ови окривљени су осуђени на јединствене казне и то окривљени АА на казну затвора у трајању од 13 година и 6 месеци, окривљени АА1 на јединствену казну затвора у трајању од 11 година, а окривљени АА4 на јединствену казну затвора у трајању од 11 година и новчану казну у износу од 100.000,00 динара коју је окривљени АА4 дужан да плати у року до 3 месеца од дана правноснажности пресуде, с тим што уколико то не учини у одређеном року у смислу одредбе члана 51 Кривичног законика новчана казна ће се заменити казном затвора тако што ће суд за сваких започетих 1.000,00 динара новчане казне одредити један дан казне затвора.

Окривљени АА2 и окривљени АА3 како је то напред речено за кривично дело из члана 346 став 5 у вези са ставом 4 и ставом 2 Кривичног законика осуђени су на казне затвора у трајању од по 1 године и 8 месеци, окривљени АА5 на казну затвора у трајању од 2 године и 6 месеци, а окривљени АА5 на казну затвора у трајању од 2 године.

У смислу одредбе члана 63 Кривичног законика свима окривљенима је у изречене казне затвора урачунато време проведено у притвору као и друго лишење слободе у вези са кривичним делом и то окр. АА од 30.05.2012. године па до упућивања окривљеног у установу за издржавање казне, а најдуже док не истекне време изречене казне у првостепеној пресуди, окривљеном АА1 од 30.05.2012., па до 03.04.2013. године, окривљеном АА2 од 30.05.2012. године, па до 01.06.2012. године, окривљеном АА3 од 30.05.2012. године, па до 01.06.2012. године, АА4 од 30.05.2012. па до 04.04.2014. године, окривљеном АА5 од 30.05.2012., па до 30.11.2012. године, а окривљеном АА6 од 30.05.2012. па до 30.11.2012. године.

Окривљени АА, АА1, АА2, АА4, АА5 и АА6 обавезани су да суду на име трошкова кривичног поступка плате износе и то окривљени АА износ од 581.114,00 динара, окр. АА1 износ од 552.944,00 динара, окривљени АА2 износ од 196.875,00 динара, окривљени АА4 износ од 143.194,00 динара, окривљени АА5 износ од 41.604,00 динара, а окривљени АА6 износ од 259.354,00 динара, а на име паушала суду сви напред наведени окривљени као и окривљени АА3 плате износе од по 20.000,00 динара, све то у року од 15 дана од дана правноснажности пресуде под претњом принудног извршења.

На основу одредбе члана 348 став 5 Кривичног законика и одредбе члана 87 Кривичног законика изречена је мера безбедности одузимања предмета па је од окривљеног АА одузето ватрено оружје и то један револвер марке “Црвена застава” модел “Магнум 357”, серијског броја _, као и четири метка ППУ “357 Магнум”, једна пластична кутија са натписом “Прилазид” у којој се налази већи број таблета, једна стаклена бочица са натписом “Нитро-глицерин” у којој се налази већи број таблета, један војни ашов са дрвеном дршком, једна дрвена бејзбол палица, једна пластична кутија – дозна са механизмом за прекид вакума, један даљински управљач са натписом “Хоме”, један медицински шприц, једна бритва, један нож са црним рукохватом, једна цевчица са зашиљеним врхом налик на шило, једне маказе са кривим сечивом, једне полицијске лисице са футролом и једна мања бритва, а од окривљеног АА1 одузето је ватрено оружје и муниција и то једна аутоматска пушка марке “Застава М-70”, калибра 7,62 мм, са тромблонским наставком, четири оквира за наведену пушку све укупно 320 комада метака за наведену пушку, четири ручне бомбе “М-75” са демонтираним упаљачем, четири упаљача за наведене бомбе, једна ручна бомба “М-52”, једна тромблонска тренутка мина, као и један боксер, прибор за чишћење оружја три акумулаторске батерије, један бакарни намотај, два дигитална тајмера, једно кућно звонце на даљинско управљање.

Против те пресуде жалбе су изјавили:

-Тужилац за организовани криминал због одлуке о кривичној санкцији у односу на све окривљене са предлогом да Апелациони суд у Београду, Посебно одељење побијану пресуду преиначи и свим окривљенима изрекне строже казне,

-окривљени АА лично, због битне повреде поступка, повреде кривичног закона и погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања са предлогом да Апелациони суд побијану пресуду укине и предмет врати првостепеном суду на поновно суђење,

-бранилац окривљеног АА адв. АБ, због битне повреде одредаба кривичног поступка, повреде кривичног закона, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и одлуке о кривичној санкцији са предлогом да Апелациони суд побијану пресуду укине и предмет врати првостепеном суду на поновно суђење или је пак преиначи тако што ће окривљеног АА ослободити од оптужбе за кривично дело из члана 346 став 5 у вези става 2 Кривичног законика, кривично дело из члана 114 став 1 тачка 3 и 5 у вези члана 30 и 33 Кривичног законика, а да за кривично дело из члана 348 став 4 у вези става 1 Кривичног законика изрекне блажу казну. У жалби је захтевано да на седницу већа буду позвани окривљени АА како би јој присуствовали.

Бранилац окривљеног АА адв. АБ доставио је и одговор на жалбу Тужиоца за организовани криминал у коме је предложио да се ова жалба као неоснована одбије,

-бранилац окривљеног АА1, адв. АБ1 због битне повреде одредаба кривичног поступка, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и одлуке о казни са предлогом да се побијана пресуда у тачки I и II изреке у односу на окривљеног АА1 укине и у том делу предмет врати првостепеном суду на поновно суђење или преиначи и окривљени АА1 ослободи од оптужбе за ова дела, а у тачки III изреке преиначи и окривљени АА1 за кривично дело из члана 348 став 3 у вези става 1 и 2 Кривичног законика осуди на блажу казну уз молбу да се на седницу већа другостепеног суда позову окривљени и бранилац,

-окривљени АА2 лично због погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања са предлогом да Апелациони суд побијану пресуду укине и предмет врати на поновно суђење или је пак преиначи тако што ће га ослободити кривичне одговорности, а на седницу већа другостепеног суда позове окривљеног како би јој присуствовао,

-бранилац окривљеног АА2, адв. АБ1 због битне повреде одредаба кривичног поступка, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и одлуке о казни са предлогом да Апелациони суд побијану пресуду у тачки I изреке у односу на окривљеног АА2 укине и предмет врати првостепеном суду на поновно одлучивање или је пак преиначи и окривљеног ослободи од оптужбе. У жалби је захтевано да на седницу већа другостепеног суда буду позвани окривљени са браниоцем,

-окривљени АА3 лично, због погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и битне повреде одредаба кривичног поступка са предлогом да Апелациони суд у Београду побијану пресуду преиначи тако што ће га ослободити од кривичне одговорности или пак побијану пресуду укине и предмет врати првостепеном суду на поновно одлучивање, уз захтев да на седницу већа другостепеног суда буде позван,

-бранилац окривљеног АА3, адв. АБ2 због битне повреде одредаба кривичног поступка, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и повреде кривичног закона са предлогом да Апелациони суд у Београду у односу на окривљеног АА3 побијану пресуду укине и предмет врати првостепеном суду на поновно одлучивање или је пак преиначи и окривљеног АА3 ослободи од оптужбе, а о седници већа другостепеног суда обавести браниоца како би јој присуствовао,

  -бранилац окривљеног АА3, адв. АБ3, због битних повреда одредаба кривичног поступка, повреде кривичног закона, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и одлуке о кривичној санкцији, са предлогом да Апелациони суд побијану пресуду укине и предмет врати првостепеном суду на поновно суђење, или је преиначи тако што ће у односу на окривљеног АА3 донети ослобађајућу пресуду. Бранилац је захтевао да на седницу већа буде позван заједно са окривљеним АА3,

-окривљени АА4 лично, због битне повреде одредаба кривичног поступка, повреде кривичног закона и погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, са предлогом да се побијана пресуда укине и предмет врати на поновно суђење, или пак побијана пресуда преиначи тако што ће он бити ослобођен од оптужбе,

-бранилац окривљеног АА4, адв. АБ4, због битних повреда одредаба кривичног поступка, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и одлуке о кривичној санкцији, са предлогом да Апелациони суд побијану пресуду преиначи и окривљеног АА4 ослободи од оптужбе или пак побијану пресуду укине и предмет врати првостепеном суду на поновно суђење, а на седницу већа другостепеног суда позове окривљеног АА4 са браниоцем, како би јој присуствовали,

-окривљени АА5 лично, побијајући је као неправилну и незакониту, са предлогом да Апелациони суд првостепену пресуду укине и предмет врати на поновно суђење или је пак преиначи тако што ће га ослободити од оптужбе,

-бранилац окривљеног АА5, адв. АБ5, због битне повреде одредаба кривичног поступка, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и повреде кривичног закона, са предлогом да Апелациони суд побијану пресуду у односу на окривљеног АА5 укине и предмет врати првостепеном суду на поновно суђење или је пак преиначи тако што ће окривљеног ослободити од оптужбе. У жалби браниоца је захтевано да на седницу већа другостепеног суда буде позван како би јој присуствовао, и

-бранилац окривљеног АА6, адв. АБ6, због битне повреде одредаба кривичног поступка, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, повреде кривичног закона, одлуке о казни и трошковима кривичног поступка и паушала, са предлогом да Апелациони суд побијану пресуду преиначи тако што ће окривљеног АА6 ослободити од оптужбе за кривично дело за које је оглашен кривим или је преиначи у делу одлуке о казни и овог окривљеног осуди на минималну казну предвиђену кривичним закоником односно да побијану пресуду укине и предмет врати првостепеном суду на поновни поступак и одлуку. Бранилац је захтевао да на седницу већа другостепеног суда буде позван како би јој присуствовао.

У поднеску Ктж.бр. 6/15 од 23.03.2015. године, Тужилац за организовани криминал је предложио да се жалбе окривљених АА, АА2, АА3, АА4 и АА5 лично као и њихових бранилаца и браниоца окривљеног АА6 одбију као неосноване, а жалба Тужиоца за организовани криминал усвоји и пресуда преиначи у делу одлуке о кривичним санкцијама тако што ће свим окривљенима изрећи казне затвора у дужем трајању.

Апелациони суд у Београду, Посебно одељење одржао је седницу већа у присуству заменика Тужиоца за организовани криминал Миленка Мандића, окривљеног АА и његовог браниоца адв. АБ, окривљеног АА1 и његовог браниоца адв. АБ1, окривљеног АА2 и његовог браниоца адв. АБ1, окривљеног АА3 и његових бранилаца адв. АБ2 и адв. АБ3, окривљеног АА4 и његовог браниоца адв. АБ4, браниоца окривљеног АА5 адв. АБ5 и браниоца окривљеног АА6 адв. АБ6, на којој је размотрио списе предмета, првостепену пресуду и по оцени жалбених навода у оквиру основа, дела и правца побијања и датих предлога, одговора на жалбу браниоца окривљеног АА, писменог предлога Тужиоца за организовани криминал поводом изјављених жалби и навода које су на седници већа дали заменик Тужиоца за организовани криминал, присутни браниоци и окривљени и нашао:

Основано се у изјављеним жалбама окривљених АА, окривљеног АА2, окривљеног АА3, окр. АА4 и окр. АА5, као и бранилаца ових окривљених и браниоца окривљеног АА6 указује да је побијана пресуда осим у делу у коме је окривљени АА1 оглашен кривим да је извршио кривично дело из члана 348 став 3 у вези става 1 и 2 Кривичног законика (ближе описано у тачки III изреке) захваћена битном повредом поступка из члана 438 став 2 тачка 2 Законика о кривичном поступку. Наводима да у њој нису наведени разлози о чињеницама које су предмет доказивања или да су ти разлози потпуно нејасни и у знатној мери противуречни, односно да постоји знатна противуречност између онога што се наводи у разлозима пресуде са садржином исправе или записника о исказима датим у поступку због чега посебно у погледу утврђења суда о субјективном односу сваког од окривљених према радњама за које суд налази да су их предузели, правилност и законитост побијање пресуде није могуће испитати.

Према ономе што првостепени суд утврђује и наводи у изреци првостепене пресуде окривљени АА организовао је криминалну групу која је за циљ имала вршење кривичних дела са елементима насиља и то кривична дела убиства, разбојништва и изнуде; да су припадници ове групе током 2011 године постали окривљени АА7, АА4 и АА1, а током 2012 године и окривљени АА2, АА3, АА5 и АА6; да је окривљени АА створио јасан план деловања ове криминалне групе и одредио улоге сваког од припадника у остваривању овог плана – које су припадници групе и предузимали.

Према разлозима побијане пресуде (страна 46 образложења) окр. АА одредио је улоге сваког од припадника организоване криминалне групе у остваривању плана који је створио па је окривљени АА7 предузимао конкретне радње по налогу окривљеног АА тј. радње праћења и постављања експлозива у случају покушаја лишења живота оштећеног СС3, а према плану деловања организоване криминалне групе требало је и да чува возача камиона чије је одузимање група планирала, окривљени АА1 био је задужен за прављење електронских направа неопходних за даљинско коришћење експлозива, затим за прављење других електронских направа као и за чување ватреног оружја – аутоматског оружја, ручних бомби и тромблонских мина, те за прибављање информација о дејству одређених супстанци које је организована криминала група планирала да искористи приликом одузимања камиона, окривљени АА4 за набављање експлозивних материја и ватреног оружја као и за прибављање неопходних информација за поступање организоване криминалне групе, а у вези са планом организоване криминалне групе да се одузму камиони са бакарним производима, окривљени АА5 за предузимање конкретних радњи по налогу окривљеног АА, односно превоз камиона са бакарним производима који су требали да буду одузети, окривљени АА6 за прибављање информација о камионима са бакарним производима који су требали да буду одузети, а окривљени АА2 и АА3 за прибављање неопходних информација о личности СС и његовој имовини која је требало да буде предмет кривичног дела изнуде.

По ставу првостепеног суда све радње за које налази да су их окривљени АА, АА1, АА2, АА3, АА4, АА5 и АА6 предузели – имају карактер организовања и деловања у оквиру организоване криминалне групе, што по ставу суда потврђује чињеница да је ова група имала већи број припадника, да је циљ њиховог деловања било вршење кривичних дела са елементима насиља, конкретно убиство, разбојништво и изнуда, за која дела се може изрећи казна затвора од 20 година, да је деловање ове организоване криминалне групе било усмерено на непосредно стицање финансијске користи, да је група имала јасан план свог деловања, при чему је деловање било планирано и на међународном нивоу, као и тачно одређене задатке сваког од припадника групе, које задатке су они и остварили (страна 47 образложења побијане пресуде), док приликом правне оцене радњи окривљеног АА, по члану 346 став 5 у вези са ставом 2 Кривичног законика, а окривљених АА1, АА2, АА3, АА4, АА5 и АА6, по члану 346 став 5 у вези са ставом 4 и ставом 2 Кривичног законика (страна 48 образложења, први став), констатује да су кривично дело извршили поступајући са директним умишљајем – свесни свог дела и хтели његово извршење и били свесни да је њихово дело забрањено, па су се, како то наводи првостепени суд, самим тим у њиховим радњама, а имајући у виду да су за кривична дела која су предузели или чије су извршење планирали, запрећене казне затвора од 20 година, стекли сви субјективни и објективни елементи бића кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 Кривичног законика.

Основано се међутим у изјављеним жалбама, како окривљених лично, тако и њихових бранилаца, указује да је имајући у виду дефиницију организоване криминалне групе, садржане у одредби члана 112 тачка 35 у вези тачке 22 Кривичног законика, као и описа овакве групе у члану 346 Кривичног законика, да се за сада, разлози суда по којима су се у радњама сваког од окривљених појединачно стекли субјективни елементи кривичног дела из члана 346 Кривичног законика, не могу прихватити као правилни и довољни.

Организована криминална група према члану 112 тачка 35 Кривичног законика је група од три или више лица која постоји одређено време и делује споразумно у циљу вршења једног или више кривичних дела, за која је прописана казна затвора од 4 године или тежа казна, ради непосредног или посредног стицања финансијске или друге користи или ради остваривања и задржавања утицаја на привредне или друге важне државне структуре.

У жалбама окривљених АА2, окривљеног АА3, окривљеног АА5 лично и њихових бранилаца, као и бранилаца окривљених АА6 и окривљеног АА1, па и окривљеног АА4 лично и његовог браниоца, за које суд утврђује да су постали припадници организоване криминалне групе, основано се указује да побијана пресуда нема јасних разлога о томе да су ови окривљени уопште знали за постојање организоване криминалне групе, нити њен план да се врше тешка кривична дела, због чега је остало нејасно како је суд утврдио за сваког од окривљених понаособ да су изразили сагласност да учествују у делатности групе, односно прихватили да делују споразумно у остваривању циљева групе и због чега.

За окривљеног АА, који је према ономе што утврђује и наводи првостепени суд створио ову криминалну групу, сви окривљени осим окривљеног АА6 тврде да уопште нису имали сазнања да он планира да врши кривична дела, објашњавају када и како су га упознали и шта су о њему знали, а наиме да се окривљени АА бави превозом робе у Русију. Што се тиче плана организоване криминалне групе у свим изјављеним жалбама основано се тврди да побијана пресуда не садржи разлоге по питању садржине овог плана, нити разлоге о томе да су сви припадници групе знали да је планирано извршење кривичних дела убиства, разбојништва и изнуде, да би се као правилан прихватио закључак суда да се у радњама окривљених за које суд налази да су их учинили стичу сва битна обележја кривичног дела из члана 346 Кривичног законика.

Тако се у жалбама окривљених АА2 и АА3 и њихових бранилаца између осталог основано указује да је недостатак разлога по питању садржине плана организоване криминалне групе, а у смислу заједничких активности односно споразумног деловања остало потпуно нејасно да ли се цела активност групе ограничавала само на наплату дуга окривљеног АА3 и ништа више, или и на даље деловање. Према ономе што суд утврђује и наводи ради се о једнократном решавању проблема окривљеног АА3 у вези наплате дуга у који се окривљени АА2 без икаквих сопствених интереса укључује, при чему се обраћају заједничком познанику окр. АА за кога знају да има контакте у Русији, док о осталим активностима групе у вези са догађајем на Кипру или одузимањем бакра и камиона у Украјини ови окривљени немају никаква сазнања.

У контексту напред наведеног није спорно да је и само једном предузетом радњом могуће остварити битно обележје кривичног дела из члана 346 Кривичног законика – али уз претходно несумњиво утврђивање постојање договора између најмање три лица о вршењу кривичних дела – а што је по налажењу Апелационог суда изостало у побијаног пресуди и то не само када су у питању радње окривљеног АА2 и АА3, већ и радње окривљених АА5 и окривљеног АА6.

Према разлозима првостепеног суда (страна 41 образложења други став) цитирани пресретнути разговори и СМС поруке заједно са исказом сада покојног АА7 и други материјални докази, а пре све предмети пронађени претресом возила “Suzuki svift” више него недвосмилено указују на закључак да су се окривљени АА, АА1, АА4, АА5 и АА6, као и окривљени АА7 удружили ради извршења кривичног дела разбојништва на тај начин што су постигли договор да употребом силе против неког лица и претњом да ће непосредно напасти на живот и тело и то конкретно возача оштећених СС1 и СС2, одузму туђе покретне ствари, теретна моторна возила заједно са бакарним цевима и бакарним шинама вредности у износу од 297.909,58 евра у намери да њиховим присвајањем себи и један другом као и НН лицима из Украјине прибаве противправну имовинску корист.

Жалбама окривљеног АА5 лично и његовог браниоца, као и браниоца окривљеног АА6 основано се међутим указује да у побијаној пресуди нису наведени докази за тврдње о постојању договора окривљених АА5 и окривљеног АА6 за напред наведено, када и са ким су такав договор постигли, на који начин су изразили сагласност да учествују у реализацији плана организоване криминалне групе, нити у чему се манифестује њихова свест о припадништву групи.

За окривљеног АА6 суд као несумњиво утврђује да је контактирао једино са окривљеним АА4, да је по његовом налогу сазнао имена возача камиона, шта возе и куда, регистарске ознаке камиона што је све и пренео окривљеном АА4, а у свом исказу у истражном поступку тврди и да је био присутан када је окривљени АА4 то путем телефона некоме пренео, док на претресу објашњава да је са возачима ових камиона контактирао ради преношења неког лека из Москве.

Нико од осталих окривљених не зна за окривљеног АА6, а из снимљеног телефонског разговора окривљених АА и АА4 који су у наводима образложења побијане пресуде произилази да је окривљени АА4 “подметнуо неког старијег човека да се распита”. У свом исказу сада покојни АА7 окривљеног АА6, а за предмете пронађене у аутомобилу “Suzuki svift” тврди да ни он за њих није знао, да је окривљени АА5 “затечен као ја, да ништа није знао шта овај кретен носи, него хоће да нас све ували” (страна 1315 списа – преписа снимка са саслушања АА7 од 13.11.2012. године).

Жалбом браниоца окривљеног АА1, основано се указује да су разлози првостепеног суда о томе да је окривљени АА1 израдио даљински управљач ради активирања експлозивне направе коју су на Кипру поставили и активирали окривљени АА и окривљени АА7 нејасни, а закључак суда да је знао за шта ће бити употребљен, потпуно супротни садржини изведених доказа.

Окривљени АА у свом исказу, како код полиције, тако и у току судског поступка изричито је тврдио да окривљени АА1 није знао за покушај убиства оштећеног СС3 на Кипру. Окривљени АА7 који признаје кривицу за ово кривично дело описује начин извршења, место и време своје радње и радње окривљеног АА, окривљеног АА1 уопште не помиње, ни као саизвршиоца, али ни као саучесника, иако говори о томе како су се он и окривљени АА са Кипра вратили у Србију како би направили експлозивну направу, те да су у Новом Саду израдили даљински управљач са пријемником, преправком дечије играчке хелихоптер, те да су након тога заједно отишли у Тополу, где су од окривљеног АА4 преузели 200 грама експлозива, након чега су поново отпутовали на Кипар.

У вези експлозива који су према казивању окривљеног АА и окривљеног АА7 они преузели од окривљеног АА4, што окривљени АА4 спори, жалбом окривљеног АА4 и његовог браниоца основано се оспорава закључак суда и дати разлози да је он знао у коју сврху ће бити употребљен, односно да ће конкретно бити употребљен за покушај лишења живота оштећеног Лонгинова на Кипру (страна 55 образложења, став три).

Осим исказа окривљених АА и окривљеног АА7, у којима тврде да АА4 није знао у коју сврху ће експлозив бити употребљен, других доказа за овакав закључак суда нема у побијаној пресуди, па се разлози суда о томе да је окривљени АА4 саизвршилац у покушају убиства оштећеног СС3, за сада не могу прихватити као правилни.

Због свих напред наведених недостатака у побијаној пресуди, а на које се основано у изјављеним жалбама окривљених лично и њихових бранилаца указује, односно изостанак јасних разлога о томе да су сваки од окривљених понаособ знали да је окривљени АА организовао криминалну групу чији је циљ вршење кривичних дела, да су били упознати са планом деловања, изразили сагласност да споразумно делују, као и изостанак разлога када је у питању субјективни однос сваког од окривљених према радњама за које првостепени суд налази да су их предузели – јер суд само констатује да су сви окривљени, говорећи у множини (страна 48, први став), поступали са директним умишљајем – правилност утврђеног чињеничног стања у побијаној пресуди и примене кривичног закона за сада се не може испитати.

Утврђење суда о облику виности сваког од саокривљених као основа њихове кривице мора се на основу свих околности конкретног случаја јасно и недвосмислено утврдити, јер никоме се не може приписати у кривицу нешто што је било ван његових поступака и умишљаја, а затим и поткрепити одговарајућим разлозима, наравно објективне и субјективне природе, а у првостепеној пресуди управо ти разлози су изостали.

Такође, основано се у жалби браниоца окривљеног АА2, адв. АБ1 указује да првостепени суд не даје разлоге у погледу постојања намере прибављања противправне имовинске користи, нити у чему се противправност састоји, а што је битан елемент кривичног дела изнуде и од утицаја је на правну квалификацију радњи за које је окривљени АА2 заједно са окривљеним АА3 оглашен кривим. Ово посебно када се има у виду да се по оцени првостепеног суда ради о неспорном дугу СС према АА3 по основу и висини која произилази из садржине потврде потписане од стране СС.

Жалбама окривљеног АА и његовог браниоца основано се указује да су разлози суда дати приликом оцене одбране овог окривљеног супротни стању у списима и због тога неприхватљиви.

На припремном рочишту 22.02.2013. године окривљени АА изјашњавајући се о чињеничним наводима оптужнице оспорио је њене наводе, осим у делу да је на Кипар однео експлозив, а на главном претресу 02.04.2013. године износећи одбрану потпуно је оспорио своје исказе дате у полицији и пред тужиоцем, тврдећи да је у полицији био подвргнут тортури, да је задобио повреде које су констатоване у извештају Централног затвора приликом његовог пријема, што је све констатовано на транскрипту са главног претреса одржаног дана 02.04.2013. године, а на страни 16 овог транскрипта и да ће суд службеним путем прибавити овај извештај и проверити његове наводе.

Без икакве провере основаности навода окривљеног АА, суд његову измењену одбрану са главног претреса не прихвата, јер како то наводи на страни 55 последњи став и страни 60 став 2 образложења за измењену одбрану није дао никакве животне и логичне разлоге, а предлог одбране овог окривљеног да се службеним путем прибави медицинска документација, тј. извештај о пријему АА у Окружни затвор у Београду, на околност констатованих повреда, а у светлу датих исказа у предистражном и истражном поступку – одбија као неблаговремен, јер како то наводи на страни 68 образложења 3 став одбрана наведени предлог није ставила одмах по сазнању за исти, односно без оправданог разлога наведени предлог није ставила у току припремног рочишта иако јој је био познат.

Ово је неприхватљиво јер како је то већ напред речено приликом првог изношења одбране окривљени АА је тврдио да су његови искази у предистражном и истражном поступку изнуђени нашта је суд реаговао тако што га је обавестио да ће извештај о пријему окривљеног у Окружни затвор прибавити службеним путем и проверити његове наводе.

Напред описаним поступањем првостепени суд је учинио битну повреду поступка из члана 438 став 2 тачка 2 Законика о кривичном поступку на коју повреду како је већ речено окривљени лично и њихови браниоци основано указују, а због ове повреде чињенично стање и правилност примене кривичног закона није могуће испитати, због чега је првостепена пресуда морала бити укинута, осим у делу одлуке о радњама окривљеног АА1 које су квалификоване по члану 348 став 3 у вези става 1 и 2 Кривичног законика и ближе описане у тачки III изреке провстепене пресуде.

У поновљеном поступку првостепени суд ће по потпуном утврђивању и оцени битних чињеница оцени жалбених навода и предлога на које у овом решењу није посебно указивано, као и отклањањем пропуста на које је указано примедбама из овог решења доћи у ситуацију да донесе закониту, правилну и јасно образложену одлуку.

Испитујући побијану пресуду у делу одлуке о утврђеној казни окривљеном АА1 за кривично дело из члана 348 став 3 у вези става 1 и 2 Кривичног законика, Апелациони суд у Београду налази да је жалба браниоца овог окривљеног у том делу основана, а жалба заменика Тужиоца за организовани криминал неоснована.

Наиме, првостепени суд је правилно утврдио све околности у смислу члана 54 КЗ које утичу да казна буде мања или већа, међутим, утврђене олакшавајуће околности није ценио на одговарајући начин, па је утврђена казна овом окривљеном за наведено кривично дело у трајању од 2 године и 6 месеци строжа него што је то са становишта сврхе кажњавања неопходно.

Бројне олакшавајуће околности на страни окривљеног АА1, његове године живота тј. чињеница да је реч о старијој особи, рођеној 1953. године, породичном човеку, оцу једног пунолетног детета, који до сада није осуђиван, и његово потпуно признање кривичног дела из члана 348 став 3 у вези става 1 и 2 Кривичног законика, оправдавају изрицање блаже казне, због чега је Апелациони суд у Београду, Посебно одељење у овом делу жалбу браниоца окривљеног АА1 уважио, првостепену пресуду преиначио и окривљеног АА1 за извршено кривично дело из члана 348 став 3 у вези става 1 и 2 Кривичног законика, осудио на казну затвора у трајању од 2 године, у коју казну је урачунато и време које је провео у притвору од 30.05.2012. године па до 03.04.2013. године. По оцени Апелационог суда у Београду, овако одмерена казна сразмерна је тежини извршеног кривичног дела и степену кривице окривљеног АА1 и нужна је али и довољна за постизање сврхе кажњавања из члана 42 Кривичног законика, због чега је жалба заменика Тужиоца за организовани криминал у односу на окривљеног АА1, оцењена као неоснована.

Мера безбедности одузимања предмета окривљеном АА1 изречена је правилном применом члана 348 став 5 у вези са чланом 87 Кривичног законика, па се правилност првостепене пресуде у овом делу не доводи у сумњу.

Жалба заменика Тужиоца за организовани криминал изјављена само у погледу одлуке о казни у односу на окривљене АА, АА2, АА3, АА4, АА5 и АА6, обзиром да је првостепена пресуда због битне повреде поступка укинута, за сада је беспредметна.

У смислу члана 458 став 4 Законика о кривичном поступку, будући да је првостепена пресуда укинута, а окривљени АА се налази у притвору, Апелациони суд је нашао да разлози из члана 211 став 1 тачка 1 и 3 Законика о кривичном поступку због којих је према овом окривљеном одређен и продужаван притвор и даље стоје, због чега је према окривљеном АА притвор продужио и одредио да исти по овом решењу може трајати до наредне одлуке суда.

Са свега напред изнетог, Апелациони суд у Београду, Посебно одељење одлучио је као у изреци ове пресуде у ставу I, II и III на основу члана 458 и члана 459 Законика о кривичном поступку.

Записничар        Председник већа-судија
Драгана Лужњанин, с.р.      Зоран Савић,с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Јасмина Ђокић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)