Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Arhiva

6. avgust 2019. godine
BATA DOBRIJEVIĆ

PRVOSTEPENA PRESUDA

Presudom Višeg suda u Beogradu K. br. 138/18 od 5. oktobra 2018. godine okr. Bata Dobrijević je zbog izvršenja krivičnog dela nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi iz člana 350, stav 2. KZ osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine.

Okrivljeni Bata Dobrijević je oglašen krivim što je u periodu od 13. do 15. februara 2018. godine, u Beogradu, u nameri pribavljanja koristi za sebe, omogućio nedozvoljeni boravak u Republici Srbiji većem broju lica, tako što je po dogovoru sa NN avganistancem i NN tunižaninom, u kući, omogućio boravak za 37 stranih državljana ilegalnih migranata, koji su na teritoriju Republike Srbije ušli na nezakonit način, izbegavajući grnaničnu kontrolu van mesta određenog za prelazak državne granice, na taj način što su NN  alžirac i NN tunižanin u parku kod Autobuske stanice nudili smeštaj ilegalnim migrantima, iste dovodili do kuće gde ih je okrivljeni smeštao pri čemu su migranti za navedenu uslugu okrivljenom ili licu koje ih je dovelo plaćali noćenje 10,oo  evra po osobi.

PODNOSIOCI ŽALBE

Viši javni tužilac u Beogradu, okrivljeni i njegov branilac.

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, nakon održane sednice veća, dana 16. jula 2019. godine doneo je presudu Kž1 582/19  kojom je preinačio prvostepenu presudu, u pogledu pravne kvalifikacije krivičnog dela i odluke o kazni, i to tako što je opisane krivično-pravne radnje za koje je okr. Bata Dobrojević oglašen krivim, pravno kvalifikovao kao krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi iz člana 350, stav 3. KZ i osudio ga na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine.

Apelacioni sud nalazi da se osnovano žalbom Višeg javnog tužioca u Beogradu ističe da je na potpuno i pravilno utvrđeno činjenično stanje svojom pravnom ocenom krivično-pravnih radnji okrivljenog Viši sud povredio krivični zakon. Imajući u vidu da su radnje izvršenja težeg oblika krivičnog dela nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi alternativno određene i da se sastoje u omogućavanju drugome da nedozvoljeno pređe granicu Srbije, omogućavanju da nedozvoljeno boravi u Srbiji ili omogućavanju tranzita preko teritorije Srbije, a da kvalivikovan oblik ovog dela postoji u slučaju ako je ovo delo učinjeno pod određenim okolnostima, to je po oceni Apelacionog suda prvostepeni sud povredio krivični zakon tumačenjem da krijumčarenje ljudi u smislu kvalifikovanog oblika ovog dela predstavlja samo omogućavanje drugome da na nedozvoljen način pređe državnu granicu, te da omogućavanjem većem broju stranih državljana nedozvoljenog boravka na teritoriji naše zemlje ne predsstavlja način izvršenja kvalifikovanog oblika ovog dela. Kako iz dispozitiva optužnog akta, po oceni Apelacionog suda, proizlaze sva bitna obeležja kvalifikovanog oblika ovog dela jer je okrivljeni, u nameri da sebi pribavi kakvu korist za novčanu naknadu omogućio većem broju ilegalnih migranata nedozvoljen boravka u Republici Srbiji, to je Apelacioni sud preinačio prvostepenu presudu u delu pravne ocene.

Imajući u vidu navedeno, Apelacioni sud je odlučujući o krivičnoj sankciji prema okrivljenom našao da je prvostepeni sud pravilno od olakšavajućih okolnosti na strani okrivljenog cenio njegove porodične prilike, imao u vidu njegovo korektno držanje pred sudom i činjenicu da je neosuđivan, dok je od otežavajućih okolnosti imao u vidu da je radnjama okrivljenog omogućen boravak 37 stranih državljana koji su nelegalno ušli na teritoriju Republike Srbije. Iz navedenih razloga Apelacioni sud je preinačio prvostepenu presudu u delu odluke o krivičnoj sankciji i okrivljenog osudio na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine nalazeći da je ista srazmerna stepenu krivice okrivljenog i nužna ali i dovoljna za ostvarivanje propisane svrhe kažnjavanja. 


 
 
 

 
Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)