Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Arhiva

APELACIONI SUD U BEOGRADU IZDAO SVOJ PRVI BILTEN

26.10.2010.

Obaveštavamo zainteresovane da je iz štampe izašao prvi Bilten Apelacionog suda u Beogradu koji sadrži podatke o unutrašnjem uređenju suda, rezultatima rada, stručne radove i sudsku praksu ovog suda.

Glavni i odgovorni urednik Biltena je vršilac funkcije predsednika Apelacionog suda u Beogradu, sudija Radmila Dragičević Dičić.

U pripremi Biltena učestvovali su sudije i sudijski pomoćnici Apelacionog suda u Beogradu.

Prvi Bilten Apelacionog suda u Beogradu možete od 2. novembra 2010. godine pogledati u elektronskoj formi na internet stranici našeg suda u rubrici „Bilteni Apelacionog suda u Beogradu“ koja se nalazi u okviru naslova „SUDSKA PRAKSA“.

 

SUDIJSKI POMOĆNIK APELACIONOG SUDA U BEOGRADU POLAZNIK PRVE GENERACIJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE

25.10.2010.

Odlukom Ispitne komisije Pravosudne akademije sudijski pomoćnik Apelacionog suda u Beogradu Nebojša Đuričić primljen je na Pravosudnu akademiju kao polaznik prve generacije.

Nebojša Đuričić je od 1. januara 2010. godine u Apelacionom sudu u Beogradu bio raspoređen u Građanskom odeljenju.

Biografiju Nebojše Đuričića možete pročitati ovde.

 

OGLAS - KONKURS ZA SARADNIKE U RATNIM ZLOČINIMA

13.10.2010.

R E P U B L I K A   S R B I J A
APELACIONI SUD U BEOGRADU


Apelacioni sud u Beogradu u okviru projekata „Podrška prenosu znanja i materijala u vezi predmeta ratnih zločina sa MKSJ na nacionalna pravosuđa“, u saradnji sa Kancelarijom za demokratske institucije i ljudska prava Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju raspisuje konkurs za prijem pravnih saradnika na određeno vreme. Konkurs se objavljuje za sledeća radna mesta:

I

Mlađi pravni saradnik u Odeljenju za ratne zločine Višeg suda
4 izvršioca


Opis posla:
Pod nadzorom sudije Odeljenja za ratne zločine Višeg suda vrši istraživanja u pravnoj oblasti, priprema podneske i pravne argumente. Obavlja zadatke koji se odnose na postupke u predmetima ratnih zločina, uključujući istraživanje međunarodnog humanitarnog prava i relevantne sudske prakse međunarodnih i domaćih sudova. Pomaže sudiji u svakodnevnom radu uključujući i tokom sudskih rasprava
 
Uslovi: Diploma pravnog fakulteta. Najmanje dve godine radnog iskustva u pravnoj praksi. Položeni pravosudni ispit. Dobre veštine za rad na računaru. Radno poznavanje engleskog jezika. Posebno znanje o međunarodnom/humanitarnom pravu smatraće se za prednost. Prethodno radno iskustvo u međunarodnim organizacijama, istraživačkim ustanovama, nevladinim organizacijama ili praktično iskustvo u radu sa krivičnim delima sa elementima nasilja je prednost. U obzir se mogu uzeti prijave samo onih kandidata koji poseduju državljanstvo Republike Srbije.
 

Mlađi pravni saradnik u Odeljenju za ratne zločine Apelacionog suda
4 izvršioca


Opis posla: Pod nadzorom sudije Odeljenja za ratne zločine Apelsacionog suda, vrši istraživanja u pravnoj oblasti, priprema podneske i pravne argumente. Pomaže sudiji u svakodnevnom radu uključujući i tokom sudskih rasprava. Obavlja zadatke koji se odnose na postupke u predmetima ratnih zločina, uključujući istraživanje međunarodnog humanitarnog prava i relevantne sudske prakse međunarodnih i domaćih sudova.
 
Uslovi: Diploma pravnog fakulteta. Najmanje dve godine radnog iskustva u pravnoj praksi. Položeni pravosudni ispit. Dobre veštine za rad na računaru. Radno poznavanje engleskog jezika. Posebno znanje o međunarodnom/humanitarnom pravu smatraće se za prednost. Prethodno radno iskustvo u međunarodnim organizacijama, istraživačkim ustanovama, nevladinim organizacijama ili praktično iskustvo u radu sa krivičnim delima sa elementima nasilja je prednost. U obzir se mogu uzeti prijave samo onih kandidata koji poseduju državljanstvo Republike Srbije.

II


Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs: original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu, original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih, original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema, dokaz o položenom pravosudnom ispitu, original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci, uverenje da kandidat nije pod istragom i da protiv njega nije podignuta optužnica za krivično delo za koje je propisana kazna zatvora.

III

Rok za podnošenje prijava na konkurs i sadržina prijava


Rok za podnošenje prijava na konkurs je 17.10.2010. Rok počinje da teče narednog dana od dana kada je konkurs oglašen na www.infostud.com.

Prijava na konkurs sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresa stanovanja, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva s kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs i odgovornosti na tim poslovima, podatke o stručnom usavršavanju i podatke o posebnim oblastima znanja.

IV

Adresa na koju se podnose prijave za konkurs


Apelacioni sud u Beogradu, Beograd, Nemanjina broj 9, sa naznakom: „za javni konkurs“ i nazivom radnog mesta na koje se konkuriše.

V

Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu:


Slađana Ognjenović, saradnik za kadrovske i personalne poslove, telefon: 363-5060.

Napomena:

Fotokopije dokumenata koje nisu overene kod nadležnog organa neće se uzimati u obzir. Nepotpune, neblagovremene i nerazumljive prijave neće se razmatrati.
Apelacioni sud će kontaktirati samo one kandidate koji uđu u uži izbor.

 

 
Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)