Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Arhiva

KONKURS ZA UPIS PRVE GENERACIJE STUDENATA NA PRAVOSUDNU AKADEMIJU

24.08.2010.

Konkurs za upis prve generacije budućih kandidata za sudije i tužioce na Pravosudnu akademiju objavljen je juče u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Rok za podnošenje prijava za upis traje 15 dana, a prijemni ispit trebalo bi da bude održan oko 20. septembra, izjavio je Tanjugu direktor Pravosudne akademije Nenad Vujić. Komisija Pravosudne akademije primiće ukupno 20 kandidata na dvogodišnju obuku za sudije i tužioce, rekao je Vujić i dodao da je moguće da taj broj bude i povećan ukoliko Komisija proceni da je potrebno primiti kvalitetnog kandidata. Prijave se podnose Pravosudnoj akademiji, naveo je Vujić.

(Preuzeto od Novinske agencije „Tanjug“)

 

STUPILA NA FUNKCIJU NOVOIZABRANA SUDIJA APELACIONOG SUDA U BEOGRADU

24.08.2010.

Sudija Jasminka Stanojević koja je odlukom Visokog saveta sudstva izabrana za sudiju Apelacionog suda u Beogradu stupila je na funkciju na svečanoj sednici svih sudija ovog suda održanoj 4. avgusta 2010. godine.

Promenom Godišnjeg rasporeda poslova za 2010. godinu sudija Jasminka Stanojević je raspoređena u Građansko odeljenje za radne sporove Apelacionog suda u Beogradu koje sada ima četiri veća.

Nakon stupanja na funkciju sudije Jasminke Stanojević u Apelacionom sudu u Beogradu sudijsku funkciju obavlja 75 sudija (uključujući i predsednika suda).

 

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA NA NEODREĐENO VREME

20.08.2010.

R E P U B L I K A   S R B I J A
APELACIONI SUD U BEOGRADU


Na osnovu člana 47, 48, 49 i 55. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“ broj 79/05, 81/05 i 83/05)  člana 20. i 21. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“ broj 3/06) i na osnovu člana 13. tačka 1. Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Apelacionom sudu u Beogradu I Su. br. 1/10-38 od 27.04.2010. godine, koji je stupio na pravnu snagu 14.05.2010. godine.

 

OGLAŠAVA JAVNI KONKURS
za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta na neodređeno vreme

 

I
Izvršilačko radno mesto koja se popunjava:


1.    RADNO MESTO SUDIJSKI POMOĆNIK – 10 izvršilaca

a) Opis poslova izvršilačkog radnog mesta: Sudijski pomoćnik u zvanju višeg sudijskog saradnika u sudskom veću obavlja sledeće poslove: pomaže sudiji u radu, proučava pravna pitanja u vezi sa radom sudija u pojedinim predmetima, izrađuje nacrte sudskih odluka i priprema pravne stavove za publikovanje, vrši samostalno ili pod nadzorom i po uputstvima sudije druge stručne poslove, kao i druge poslove po nalogu predsednika Suda.

b) Opis poslova izvršilačkog radnog mesta: Sudijski pomoćnik u zvanju višeg sudijskog saradnika u Odeljenju sudske prakse obavlja sledeće poslove: prati i proučava praksu sudova i međunarodnih sudskih organa, pregleda sve predmete u kojima je doneta odluka po žalbi, u cilju ujednačavanje sudske prakse, priprema referate o pregledanim predmetima za nadzornog sudiju, priprema nacrte sentenci i mišljenja sudske prakse, vrši samostalno ili pod nadzorom i po uputstvima sudije druge stručne poslove, kao i druge poslove po nalogu predsednika Suda.

v) Opis poslova: Sudijski pomoćnik u zvanju višeg sudijskog saradnika u Pripremnom odeljenju obavlja sledeće poslove: proučava predmete koji su prosleđeni u Apelacioni sud u Beogradu radi odlučivanja po žalbi, sačinjava službene beleške, analize i obaveštenja po nalogu nadzornog sudije, priprema referate za nadzornog sudiju u pogledu ispitivanja procesnih pretpostavki za vođenje postupka i odlučivanja o pravnim lekovima, priprema nacrte odluka o dozvoljenosti pravnog leka, određuje visinu sudske takse, vrši samostalno ili pod nadzorom i po uputstvima sudije druge stručne poslove, kao i druge poslove po nalogu predsednika Suda.

g) Uslovi za rad: Pravni fakultet, položen pravosudni ispit i iskustvo od najmanje dve godine u pravnoj struci posle položenog pravosudnog ispita.

d) Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs: original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu, original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih, original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema, dokaz o položenom pravosudnom ispitu, original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci, uverenje da kandidat nije pod istragom i da protiv njega nije podignuta optužnica za krivično delo za koje je propisana kazna zatvora.

II
Rok za podnošenje prijava na konkurs i sadržina prijava


Rok za podnošenje prijava na konkurs za sva radna mesta je 15 dana. Rok počinje da teče narednog dana od dana kada je konkurs oglašen u „Službenom glasniku Republike Srbije“ i dnevnom listu „Politika“.

Prijava na konkurs sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresa stanovanja, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva s kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs i odgovornosti na tim poslovima, podatke o stručnom usavršavanju i podatke o posebnim oblastima znanja.

III
Adresa na koju se podnose prijave za konkurs


Apelacioni sud u Beogradu, Beograd, Nemanjina broj 9, sa naznakom: „za javni konkurs“ i nazivom radnog mesta na koje se konkuriše.

V
Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu:


Slađana Ognjenović, saradnik za kadrovske i personalne poslove, telefon: 363-5060.


Napomena:

Fotokopije dokumenata koje nisu overene kod nadležnog organa neće se uzimati u obzir. Nepotpune, neblagovremene i nerazumljive prijave neće se razmatrati.

Državni službenik koje se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.

V.F. PREDSEDNIKA SUDA
Sudija Radmila Dragičević Dičić

 

 
Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)