Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Arhiva

OGLAS - JAVNI KONKURS

30.11.2011.

R E P U B L I K A   S R B I J A
APELACIONI SUD U BEOGRADU

Na osnovu člana 47, 48, 49, 54 i 55. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“ broj 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08 i 104/09)  člana 20. i 21. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“ broj 4/07 i 109/09) i na osnovu člana 13 tačka 1 i člana 16v. tačka 18. Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Apelacionom sudu u Beogradu I Su. br. 1/10-38 od 27.04.2010. godine, koji je stupio na pravnu snagu 14.05.2010. godine

OGLAŠAVA JAVNI KONKURS

za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta na neodređeno vreme

I

Izvršilačko radno mesto koja se popunjava:

  1. RADNO MESTO SUDIJSKI POMOĆNIK– 7 izvršilaca

a) Opis poslova izvršilačkog radnog mesta: Sudijski pomoćnik u zvanju višeg sudijskog saradnika u sudskom veću obavlja sledeće poslove: pomaže sudiji u radu, proučava pravna pitanja u vezi sa radom sudija u pojedinim predmetima, izrađuje nacrte sudskih odluka i priprema pravne stavove za publikovanje, vrši samostalno ili pod nadzorom i po uputstvima sudije druge stručne poslove, kao i druge poslove po nalogu predsednika Suda.

b) Opis poslova izvršilačkog radnog mesta: Sudijski pomoćnik u zvanju višeg sudijskog saradnika u Odeljenju sudske prakse obavlja sledeće poslove: prati i proučava praksu sudova i međunarodnih sudskih organa, pregleda sve predmete u kojima je doneta odluka po žalbi u cilju ujednačavanje sudske prakse, priprema referate o pregledanim predmetima za nadzornog sudiju, priprema nacrte sentenci i mišljenja sudske prakse, vrši samostalno ili pod nadzorom i po uputstvima sudije druge stručne poslove, kao i druge poslove po nalogu predsednika Suda.

v) Uslovi za rad: Pravni fakultet, položen pravosudni ispit i iskustvo od najmanje dve godine u pravnoj struci posle položenog pravosudnog ispita.

g) Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs: original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu, original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih, original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema, dokaz o položenom pravosudnom ispitu, original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci, uverenje da kandidat nije pod istragom i da protiv njega nije podignuta optužnica za krivično delo za koje je propisana kazna zatvora.

II

Izvršilačko radno mesto koja se popunjava:

  1. RADNO MESTO U PRIJEMNOJ KANCELARIJI I EKSPEDICIJI1 izvršilac

a) Opis poslova izvršilačkog radnog mesta: prima spise, podneske, novčana pisma, telegrame i ostala pismena upućena sudu preko poštanske službe, kurira, dostavljača ili neposredno, odvaja pismena prema hitnosti i materiji, raspoređuje ih po odeljenjima i stara se da pismena budu uredno i na vreme predata sudskim odeljenjima, organizuje njihovo sređivanje po vrsti i rednim brojevima godina. Obavlja i druge poslove po nalogu predsednika Suda, upravitelja pisarnice ili zamenika upravitelja pisarnice i priprema sve potrebne izveštaje.

b) Uslovi za rad: Srednja stručna sprema, jedna godina radnog iskustva, poznavanje rada na računaru, položen državni stručni ispit.

v) Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs: original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu, original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih, original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema, original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci, uverenje da kandidat nije pod istragom i da protiv njega nije podignuta optužnica za krivično delo za koje je propisana kazna zatvora.

III

Rok za podnošenje prijava na konkurs i sadržina prijava

Rok za podnošenje prijava na konkurs za sva radna mesta je 15 dana. Rok počinje da teče narednog dana od dana kada je konkurs oglašen u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Prijava na konkurs sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresa stanovanja, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva s kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs i odgovornosti na tim poslovima, podatke o stručnom usavršavanju i podatke o posebnim oblastima znanja.

IV

Adresa na koju se podnose prijave za konkurs

Apelacioni sud u Beogradu, Beograd, Nemanjina broj 9, sa naznakom: „za javni konkurs“ i nazivom radnog mesta na koje se konkuriše.

V

Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu:

Slađana Ognjenović, saradnik za kadrovske i personalne poslove, telefon: 363-5060.

Napomena:

Fotokopije dokumenata koje nisu overene kod nadležnog organa neće se uzimati u obzir. Nepotpune, neblagovremene i nerazumljive prijave neće se razmatrati.

Državni službenik koje se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.

V.F. PREDSEDNIKA SUDA
Sudija
Radmila Dragičević Dičić

 

 

 
Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)