Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Arhiva

Oglas - Javni konkurs juli 2012

10.07.2012.

R E P U B L I K A   S R B I J A

APELACIONI SUD U BEOGRADU

Beograd, Nemanjina 22-26

Na osnovu člana 47, 48, 49, 54 i 55. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“ broj 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08 i 104/09)  člana 20. i 21. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“ broj 4/07 i 109/09) i na osnovu člana 17. tačka 20.  Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Apelacionom sudu u Beogradu I Su. br. 1/10-38 od 27.04.2010. godine, koji je stupio na pravnu snagu 14.05.2010. godine 

OGLAŠAVA JAVNI KONKURS

za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta na neodređeno vreme

I

Izvršilačko radno mesto koja se popunjava:

  1. ŠEF RAČUNOVODSTVA – 1 izvršilac

Opis poslova izvršilačkog radnog mesta: Organizuje i rukovodi radom i obezbeđuje zakonitost rada računovodstva, sastavlja predloge i vrši predračun sredstava finansijskog plana za sud, sastavlja periodični obračun i završni račun suda, izrađuje izveštaje o materijalno finansijskom poslovanju suda i dostavlja ih nadležnim organima, vodi upisnik materijalnog finansijskog poslovanja suda, vrši kontrolu dokumentacije za javne nabavke i stara se i racionalnoj nabavci, sastavlja plan javnih nabavki i obavlja sve poslove iz delokruga računovodstva koji se odnose na finansijsko materijalno poslovanje. Obavlja i druge poslove po nalogu predsednika Suda, sekretara suda ili menadžera suda i priprema sve potrebne izveštaje.

Uslovi za rad: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti ekonomske struke- visoka stručna sprema ekonomskog smera, tri godine radnog iskustva, poznavanje rada na računaru, položen državni stručni ispit u skladu sa propisima i drugi odgovarajući stručni ispit.

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se vrednuju u izbornom postupku i način njihove provere: poznavanje propisa koje uređuju oblast računovodstva i  poznavanje organizacije rada računovodstva – proveriće se usmeno; veština komunikacije, logičnog i analitičkog rezonovanja, elokvencija, rukovođenje, kreativnosti i organizatorske sposobnosti – proveriće se usmeno; poznavanje rada na računaru proveriće se uvidom u dokaz o poznavanju rada na računaru ili praktičnom proverom, ukoliko se dokazi ne poseduju.       

Zvanje: Savetnik.

Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs: original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu, original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih, original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema, dokaz o položenom stručnom ispitu, original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja, ugovori i drugi akti iz kojih se može utvrditi na kojim poslovima i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo), original ili overena fotokopija sertifikata ili drugog dokaza o poznavanju rada na računaru, uverenje da kandidat nije pod istragom i da protiv njega nije podignuta optužnica za krivično delo za koje je propisana kazna zatvora.

Ukoliko se uz prijavu na konkurs prilaže fotokopija dokaza, ista mora biti overena u sudu ili opštini.

II

Mesto rada:  Beograd, Ulica Nemanjina 9

III

Rok za podnošenje prijava na konkurs i sadržina prijava

Rok za podnošenje prijava na konkurs za izvršilačko  radno mesto je 15 dana. Rok počinje da teče narednog dana od dana kada je konkurs oglašen u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Prijave na konkurs sadrže: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva, s kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs, podaci o odgovornosti na tim poslovima, podatke o stručnom usavršavanju i podatke o posebnim oblastima znanja.

IV

Adresa na koju se podnose prijave za konkurs

Apelacioni sud u Beogradu, Beograd, Nemanjina broj 9, sa naznakom: „za javni konkurs“ i nazivom radnog mesta na koje se konkuriše.

V

Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu:

Slađana Ognjenović, saradnik za kadrovske i personalne poslove, telefon: 363-5060.

VI

Napomena:

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu  priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili overenoj kopiji kod nadležnog organa biće odbačene.

Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.

Ovaj oglas se objavljuje u dnevnom listu „Danas“, „Službenom Glasniku Republike Srbije“ i na veb stranici Apelacionog suda u Beogradu www.bg.ap.sud.rs, na kome se može pregledati i opis poslova za oglašeno radno mesto.

V.F. PREDSEDNIKA SUDA

Sudija

Radmila Dragičević Dičić

 

SUDIJI APELACIONOG SUDA U BEOGRADU, ALEKSANDRI ZLATIĆ, PRESTALA SUDIJSKA FUNKCIJA

22.06.2012.

Odlukom Visokog saveta sudstva br. 116-04-85/2012 -01 od 26. marta 2012. godine sudiji Aleksandri Zlatić je prestala sudijska funkcija.

Sudija Aleksandra Zlatić je bila član drugog veća Krivičnog odeljenja ovog suda, pored sudija Zdravke Đurđević i Slobodana Rašića, predsednika veća, i član drugog veća Posebnog odeljenja za organizovani kriminal čiji je predsednik sudija Zoran Savić.

Odlaskom sudije Aleksandre Zlatić Apelacioni sud u Beogradu nastavlja svoj rad sa sedamdeset i troje sudija (uključujući i predsednika suda).

 

VRHOVNI KASACIONI SUD ODBIO ZAHTEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI U POSTUPKU KOJI JE VOĐEN PROTIV OKRIVLjENOG UROŠA MIŠIĆA

20.02.2012.

Presudom Vrhovnog kasacionog suda od 13. oktobra 2011. godine odbijen je kao neosnovan zahtev za zaštitu zakonitosti Republičkog javnog tužioca podignut protiv pravnosnažne presude ovog suda kojim je okr. Uroš Mišić zbog izvršenja krivičnog dela ometanje ovlašćenog službenog lica u obavljanju poslova bezbednosti ili održavanja javnog reda i mira osuđen na kaznu zatvora u trajanju od pet godina i šest meseci.

Presudom Apelacionog suda od 6. aprila 2011. godine, a koja je bila predmet razmatranja od strane Vrhovnog kasacionog suda po podnetom zahtevu za zaštitu zakonitosti, preinačena je presuda Višeg suda u Beogradu kojom je okr. Uroš Mišić zbog izvršenja krivičnog dela teško ubistvo u pokušaju oglašen krivim i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od deset godina.

U obrazloženju presude Vrhovnog kasacionog suda se navodi da je neosnovan zahtev Republičkog javnog tužioca da je Apelacioni sud učinio bitnu povredu odredaba krivičnog postupka, te da je povredio krivični zakon, te se, između ostalog, navodi i to da je Apelacioni sud u obrazloženju presude određeno i potpuno izneo koje činjenice i iz kojih razloga je uzeo kao dokazane ili nedokazane, dajući, pri tome, vrlo detaljne razloge za sve činjenične zaključke, pa dakle i razloge o tome na osnovu kojih dokaza je utvrdio način na koji je oštećeni zadobio povrede, vreme trajanja napada, da okrivljeni nije pokušao da ugura oštećenom baklju u usta, kao i o svim ostalim bitnim činjenicama od značaja za postojanje krivičnog dela i krivice okrivljenog.

 

SUDIJI SAVKI GOGIĆ PRESTALA SUDIJSKA FUNKCIJA U APELACIONOM SUDU U BEOGRADU

1.02.2012.

Savki Gogić, sudiji Krivičnog odeljenja i Posebnog odeljenja za organizovani kriminal Apelacionog suda u Beogradu od njegovog osnivanja, prestala je sudijska funkcija, usled navršenja radnog veka.

Odlaskom sudije Savke Gogić Apelacioni sud u Beogradu svoj rad nastavlja sa sedamdeset i četvoro sudija (uključujući i vršioca funkcije predsednika suda).

Sudija Savka Gogić je ceo svoj radni vek, od 1973. godine, provela radeći u sudu. Sudija je od 1976. godine.

U Apelacionom sudu u Beogradu bila je predsednik petog veća Krivičnog odeljenja, čiji su članovi veća bile sudije Mirjana Popović i Snežana Dimitrijević, i član prvog veća Posebnog odeljenja za organizovani kriminal kojim predsedava sudija Slobodan Rašić.

Biografiju sudije Savke Gogić možete pročitati ovde.

 

SUDIJE MILENA RAŠIĆ I NADA ZEC RASPOREĐENE U APELACIONI SUD U BEOGRADU

25.01.2012.

Sudije Apelacionog suda u Beogradu, Milena Rašić i Nada Zec, koje su od 1. januara 2010. godine, uz njihovu saglasnost, bile raspoređene na rad u Posebna odeljenja Višeg suda u Beogradu ubuduće sudijsku funkciju vrše u ovom sudu.

Izmenama Godišnjeg rasporeda poslova od 25. januara 2012. godine sudije Milena Rašić i Nada Zec su raspoređene u Krivično odeljenje i Posebno odeljenje za organizovani kriminal Apelacionog suda u Beogradu.

Dolaskom sudija Milene Rašić i Nade Zec Apelacioni sud u Beogradu svoj rad nastavlja sa 75 sudija (uključujući i vršioca funkcije predsednika suda).

 

APELACIONI SUD U BEOGRADU ZAPOČEO RAD U 2012. GODINI SA 73 SUDIJA

19.01.2012.

Godišnjim rasporedom poslova Apelacionog suda u Beogradu za 2012. godinu predviđeno je da sudijsku funkciju u Građanskom odeljenju ovog suda, obavlja 35 sudija, te je za predsednika ovog Odeljenja imenovana sudija Jasminka Stanojević. U Građansko odeljenje za radne sporove, čiji je predsednik sudija Borivoje Živković, raspoređeno je 12 sudija. Krivično odeljenje, čiji je predsednik sudija Sonja Manojlović, nakon povratka sudije Milimira Lukića, čini 24 sudija, dok Odeljenje za krivične postupke prema maloletnicima čini 3 sudija.

U posebna odeljenja, čija se nadležnost prostire na teritoriji cele Republike Srbije, raspoređeno je ukupno 16 sudija i to tako što je u Posebno odeljenje za organizovani kriminal, čiji je predsednik sudija Zoran Savić, raspoređeno 10 sudija, dok je u Odeljenje za ratne zločine, čiji je predsednik sudija Radmila Dragičević Dičić, raspoređeno 6 sudija.

Predsednik Odeljenja sudske prakse u 2012. godini je i dalje sudija Radmila Dragičević Dičić, dok je zamenik predsednika Odeljenja sudija Branislav Bosiljković. Godišnjim rasporedom poslova za 2012. godinu predviđeno je i da Odeljenje sudske prakse sačinjavaju i predsednici sudskih odeljenja i njihovi zamenici, kao i rukovodioci sudske prakse po sudskim odeljenjima.

 

 
Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)