Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Arhiva

Oglas - Javni konkurs juli 2012

10.07.2012.

R E P U B L I K A   S R B I J A

APELACIONI SUD U BEOGRADU

Beograd, Nemanjina 22-26

Na osnovu člana 47, 48, 49, 54 i 55. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“ broj 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08 i 104/09)  člana 20. i 21. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“ broj 4/07 i 109/09) i na osnovu člana 17. tačka 20.  Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Apelacionom sudu u Beogradu I Su. br. 1/10-38 od 27.04.2010. godine, koji je stupio na pravnu snagu 14.05.2010. godine 

OGLAŠAVA JAVNI KONKURS

za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta na neodređeno vreme

I

Izvršilačko radno mesto koja se popunjava:

  1. ŠEF RAČUNOVODSTVA – 1 izvršilac

Opis poslova izvršilačkog radnog mesta: Organizuje i rukovodi radom i obezbeđuje zakonitost rada računovodstva, sastavlja predloge i vrši predračun sredstava finansijskog plana za sud, sastavlja periodični obračun i završni račun suda, izrađuje izveštaje o materijalno finansijskom poslovanju suda i dostavlja ih nadležnim organima, vodi upisnik materijalnog finansijskog poslovanja suda, vrši kontrolu dokumentacije za javne nabavke i stara se i racionalnoj nabavci, sastavlja plan javnih nabavki i obavlja sve poslove iz delokruga računovodstva koji se odnose na finansijsko materijalno poslovanje. Obavlja i druge poslove po nalogu predsednika Suda, sekretara suda ili menadžera suda i priprema sve potrebne izveštaje.

Uslovi za rad: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti ekonomske struke- visoka stručna sprema ekonomskog smera, tri godine radnog iskustva, poznavanje rada na računaru, položen državni stručni ispit u skladu sa propisima i drugi odgovarajući stručni ispit.

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se vrednuju u izbornom postupku i način njihove provere: poznavanje propisa koje uređuju oblast računovodstva i  poznavanje organizacije rada računovodstva – proveriće se usmeno; veština komunikacije, logičnog i analitičkog rezonovanja, elokvencija, rukovođenje, kreativnosti i organizatorske sposobnosti – proveriće se usmeno; poznavanje rada na računaru proveriće se uvidom u dokaz o poznavanju rada na računaru ili praktičnom proverom, ukoliko se dokazi ne poseduju.       

Zvanje: Savetnik.

Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs: original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu, original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih, original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema, dokaz o položenom stručnom ispitu, original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja, ugovori i drugi akti iz kojih se može utvrditi na kojim poslovima i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo), original ili overena fotokopija sertifikata ili drugog dokaza o poznavanju rada na računaru, uverenje da kandidat nije pod istragom i da protiv njega nije podignuta optužnica za krivično delo za koje je propisana kazna zatvora.

Ukoliko se uz prijavu na konkurs prilaže fotokopija dokaza, ista mora biti overena u sudu ili opštini.

II

Mesto rada:  Beograd, Ulica Nemanjina 9

III

Rok za podnošenje prijava na konkurs i sadržina prijava

Rok za podnošenje prijava na konkurs za izvršilačko  radno mesto je 15 dana. Rok počinje da teče narednog dana od dana kada je konkurs oglašen u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Prijave na konkurs sadrže: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva, s kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs, podaci o odgovornosti na tim poslovima, podatke o stručnom usavršavanju i podatke o posebnim oblastima znanja.

IV

Adresa na koju se podnose prijave za konkurs

Apelacioni sud u Beogradu, Beograd, Nemanjina broj 9, sa naznakom: „za javni konkurs“ i nazivom radnog mesta na koje se konkuriše.

V

Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu:

Slađana Ognjenović, saradnik za kadrovske i personalne poslove, telefon: 363-5060.

VI

Napomena:

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu  priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili overenoj kopiji kod nadležnog organa biće odbačene.

Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.

Ovaj oglas se objavljuje u dnevnom listu „Danas“, „Službenom Glasniku Republike Srbije“ i na veb stranici Apelacionog suda u Beogradu www.bg.ap.sud.rs, na kome se može pregledati i opis poslova za oglašeno radno mesto.

V.F. PREDSEDNIKA SUDA

Sudija

Radmila Dragičević Dičić

 

 
Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)