Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Arhiva

TRINAEST SUDIJA STUPILO NA FUNKCIJU U APELACIONOM SUDU U BEOGRADU

26.11.2013.

Sudije koje su odlukom Visokog saveta sudstva izabrane da vrše sudijsku funkciju u Apelacionom sudu u Beogradu stupile su na funkciju u ovom sudu na svečanoj sednici svih sudija koja je održana 20. novembra 2013. godine. Na ovoj sednici na sudijsku funkciju u Apelacionom sudu je stupila i sudija Persida Jovanović koja je do sada sudijsku funkciju vršila u Apelacionom sudu u Novom Sadu.

Od dvanaest izabranih sudija osam sudija je raspoređeno u Građansko odeljenje i to: sudija Zorica Bulajić, Zorica Đaković, Svetlana Pavić, Dragica Popesku, Milenko Todorović, Svetlana Begović Pantić, Momirka Prokić i Gordana Komnenić, troje sudija ja raspoređeno u Građansko odeljenje za radne sporove i to: sudija Persida Jovanović, Zorica Smirčić i Nevenka Kaluđerović, dok je sudija Jasmina Vasović raspoređena u Krivično odeljenje ovog suda. Posebnom odlukom predsednika Apelacionog suda u Beogradu sudija Aleksandar Stepanović je postavljen za vršioca funkcije predsednika Višeg suda u Beogradu.

Dolaskom imenovanih sudija Apelacioni sud u Beogradu svoj rad nastavlja sa 85 sudija (uključujući i predsednika suda).

Na svečanoj sednici svih sudija na funkciju predsednika suda je stupio i dosadašnji vršilac funkcije predsednika tog suda sudija Duško Milenković.

 

 

POVODOM REAKCIJA POJEDINIH MEDIJSKIH KUĆA NA ODLUKU APELACIONOG SUDA DONETOG U PREDMETU „GNjILANSKA GRUPA“

21.11.2013.

Kao lice koje je dužno da snagom svog autoriteta štitim ugled suda na čijem se čelu nalazim smatram da je nedopustivo da se o sudskom postupku koji se vodi pred Odeljenjem za ratne zločine Apelacionog suda u Beogradu, poznatom u javnosti kao „Gnjilanska grupa“, komentariše presuda koja nije poznata javnosti, kao i način glasanja članova veća, jer se postupak još uvek nalazi u fazi većanja i glasanja i, shodno Sudskom poslovniku, zaštićen je tajnošću.

Vođenje tzv. „paralelnih sudskih postupaka“ kroz medije nije samo opasno zbog stvaranja pogrešne predstave u javnosti o samom toku postupka već predstavlja i napad na jedan od osnovnih stubova svake države – pravosuđe i stvara osećaj nesigurnosti i bespomoćnosti svakog građanina koji je upoznat sa porukom koja se kroz takav tekst šalje. Time se, svakako, ne mešam u pravo svakog novinara da se nakon okončanja postupka, sa postupkom i pravnosnažnom presudom suda, upozna u celosti radi informisanja javnosti i time i sam da doprinos boljem upoznavanju javnosti sa radom kako Apelacionog suda, tako i svih sudova na teritoriji Republike Srbije.

U veri da mediji i sudstvo imaju isti cilj – pravilno informisanje javnosti o svim postupcima za koje postoji interes da javnost sa istima bude upoznata apelujem da se, bez zvanične potvrde iz suda, u javnost ne plasiraju informacije o tome kakva je po „nezvaničnim izvorima“ odluka u određenom predmetu doneta. Ovo posebno ističem jer javnost tek nakon ekspedovanja odluke ima pravo da zna da li je odluka doneta jednoglasno ili većinom glasova, dok se plasiranje informacija o tome kako su pojedine sudije u tom predmetu glasale predstavlja samo nagađanja novinara o načinu glasanja, jer sud veća i glasa u zasedanju zatvorenom za javnost, te se takvim tekstovima ugrožava nezavisnost i nepristrasnost sudstva.


PREDSEDNIK APELACIONOG SUDA U BEOGRADU
SUDIJA

Duško Milenković

 

APELACIONI SUD U BEOGRADU DOBIO SVOG PRVOG PREDSEDNIKA

1.11.2013.

Narodna skupština RS, na predlog Visokog saveta sudstva, izabrala je sudiju Duška Milenkovića, dosadašnjeg v. f. predsednika predsednika Apelacionog suda u Beogradu, za prvog predsednika ovog suda od osnivanja Apelacionog suda, 1. januara 2010. godine.

Sudija Duško Milenković je sudija Apelacionog suda u Beogradu od osnivanja tog suda i kao v. f. predsednika suda, a sada i kao predsednik suda, nastaviće da obavlja sudijsku funkciju u Posebnom odeljenju za organizovani kriminal istovremeno sa dužnostima predsednika suda. Funkciju predsednika suda obavljaće četiri godine i, shodno Zakonu o sudijama, može biti ponovo biran na tu funkciju.

Sudija Duško Milenković od 1993. godine radi u sudu, najpre kao pripravnik, zatim kao stručni saradnik, a od 1997. godine i kao sudija Prvog opštinskog suda u Beogradu. Od 2003. godine je sudija Okružnog suda u Beogradu, a od 2010. godine je sudija  Apelacionog suda u Beogradu. U Apelacionom sudu postupa kao sudija Krivičnog odeljenja i Posebnog odeljenja za organizovani kriminal, a takođe je i rukovodilac sudske prakse u Krivičnom odeljenju i član Redakcijskog odbora Biltena ovog suda. Rođen je 1966. godine u Užicu, oženjen je i otac je dvoje dece.

Kao sudija Apelacionog suda, sudija Milenković je bio uključen u proces odlučivanja u žalbenim presudama u više predmeta koji su izazvali veliko interesovanje javnosti, uključujući i predmete «Andrija Drašković» (u kojem je postupao kao predsednik veća i sudija izvestilac), te «Drumska mafija» i «Duvanska mafija» (u kojem je postupao kao sudija izvestilac).

 Biografiju v. f. predsednika Apelacionog suda u Beogradu, sudije Duška Milenkovića, možete pročitati ovde.

 

APELACIONI SUD U BEOGRADU ORGANIZUJE „DAN OTVORENIH VRATA“

24.10.2013.

Povodom Evropskog dana civilne pravde Apelacioni sud u Beogradu će 25. oktobra 2013. godine, u periodu od 7,30 do 15,30 časova, organizovati „Dan otvorenih vrata“.

Pozivaju se svi građani koji su zainteresovani da se upoznaju sa organizacijom rada u ovom sudu, kao i prostorijama u kojima se donose odluke za najteže oblike krivičnih dela da pristupe u zgradu u kojoj su, pored Apelacionog suda, smeštene i prostorije najviših pravosudnih instanci: Vrhovnog kasacionog suda, Privrednog apelacionog suda i Upravnog suda Republike Srbije.

Ovo je prilika i da se građani neposredno, od strane zaposlenih u sudu, upoznaju sa pravima koja im na putu dostizanja pravde pripadaju, kao i sa njihovim obavezama kao eventualnim učesnicima u nekom od sudskih postupaka. Takođe, građani na ovaj način, kroz primedbe i sugestije, i sami mogu dati doprinos uspostavljanju boljeg sudskog sistema.

„Dan otvorenih vrata“ Apelacioni sud 25. oktobra 2013. godine organizuje za sve zainteresovane posetioce i istovremeno obaveštava javnost da će ubuduće, a u cilju povećanja dostupnosti njegovog rada građanima i upoznavanja građana sa ulogom sudova u našem društvu, organizovati tematske dane u ovom sudu gde će svi zainteresovani građani imati mogućnost da uzmu učešće.

 

VISOKI SAVET SUDSTVA IZABRAO DVANAEST SUDIJA U APELACIONI SUD U BEOGRADU

22.10.2013.

Visoki savet sudstva je saopštio da je na sednici održanoj 22. oktobra 2013. godine, a na osnovu oglasa za izbor sudija u apelacionim sudovima koji je objavljen 26. juna 2013. godine, usvojio odluku o izboru sudija po kojoj su u ovaj sud izabrane sledeće sudije:

 1. Svetlana Begović Pantić, sudija Višeg suda u Beogradu
 2. Zorica Bulajić, sudija Višeg suda u Beogradu
 3. Jasmina Vasović, sudija Višeg suda u Beogradu
 4. Zorica Đaković, sudija Višeg suda u Beogradu
 5. Nevenka Kaluđerović, sudija Višeg suda u Beogradu
 6. Gordana Komnenić, sudija Višeg suda u Beogradu
 7. Svetlana Pavić, sudija Višeg suda u Beogradu
 8. Dragica Popesku, sudija Višeg suda u Beogradu
 9. Momirka Prokić, sudija Višeg suda u Beogradu
 10. Zorica Smirčić, sudija Višeg suda u Beogradu
 11. Aleksandar Stepanović, sudija Višeg suda u Beogradu
 12. Milenko Todorović, sudija Višeg suda u Smederevu

Izbor imenovanih sudija u Apelacioni sud predstavlja značajan korak ka uspostavljanju suda kome građani veruju budući da će do zaštite svojih prava građani dolaziti u znatno kraćem roku nego što je to bilo u prethodnom periodu kada je zbog nedovoljnog broja sudija ovaj sud sa dosta teškoća savladavao veliki priliv predmeta.

Imenovane sudije će na sudijsku funkciju u ovom sudu stupiti na sednici svih sudija koja će biti zakazana u najkraćem roku. 

 

SAOPŠTENjE ZA SREDSTVA JAVNOG INFORMISANjA POVODOM DONETE ODLUKE U PREDMETU KŽ2 Po1 326/13

21.08.2013.

Postupak po molbi za pružanje međunarodne pravne pomoći u krivičnom postupku protiv Berezovski Borisa Avramoviča

Povodom donete odluke po žalbama izjavljenim protiv rešenja Višeg suda u Beogradu, Posebnog odeljenja od 11.07.2013.godine u postupku po molbi za pružanje međunarodne pravne pomoći u krivičnom postupku protiv Berezovski Borisa Avramoviča, po zamolnici Glavnog tužilaštva Ruske Federacije od 29.10.2012. godine, imajući u vidu veliko interesovanje javnosti u pogledu donete durgostepene odluke, Apelacioni sud u Beogradu, obaveštava javnost o sledećem:

Rešenjem Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje od 11.07.2013. godine određena je privremena mera obezbeđenja oduzimanja imovinske koristi, tako što je kompanijama “Danube foods group BV iz Amsterdama i kompaniji “Clates holoding BV”, zabranjeno otuđenje i opterećenje njihovih udela u privrednim subjektima i to: kompaniji “Bambi Banat” AD Beograd, kompaniji “Zabavni park za decu i omladinu Bambi park”, kompaniji “AD IMLEK”, kompaniji “Mlekara Subotica” AD, kompaniji “Knjaz Miloš” AD, kompaniji “Knjaz Miloš-Natura” DOO Beograd – Batajnica, kompaniji “Belosavac 2001” DOO Smederevska Palanka, i kompaniji “Sekopak” DOO Beograd, uz zabranu korišćenja i raspolaganja pravima iz akcija i udela navedenih privrednih subjekata uključujući i uskraćivanje prava prinudnim upravnicima imovine Berezovski Borisa Abramoviča, predstavnicima kompanije “Grant thornton UKLLP”, da zaključuju pravne poslove koji se odnose na raspolaganje predmetnim akcijama i vlasničkim udelima.  Centralnom registru depoa i kliringa hartija od vrednosti kao i Agenciji za privredne registre naređeno je da izvrše upis navedene zabrane otuđenja i opterećenja akcija. Određeno je da privremena mera obezbeđenja oduzimanja imovinske koristi ima trajati do drugačije odluke suda, a najduže do pravnosnažnog okončanja krivičnog postupka koji se vodi po zahtevu Glavnog tužilaštva Ruske Federacije.

Istim rešenjem u tački II izreke odbijen je predlog Glavnog tužioca Ruske Federacije od 29.10.2012. godine za određivanje privremene mere obezbeđenja imovinske koristi u odnosu na kompaniju “Knjaz Miloš Banjaluka” i kompaniju “Knjaz Miloš Montenegro”.

Protiv prvostepenog rešenja žalbe su izjavili punomoćnici kompanija prema kojima je izrečena privremena mera.

Apelacioni sud u Beogradu, posebno odeljenje, je u sednici veća koja je održana dana 14.08.2013.godine razmotrio spise predmeta zajedno sa pobijanim rešenjem i po oceni žalbenih navoda i predloga, našao da su žalbe punomoćnika osnovane zbog čega je u drugostepenom postupku doneto rešenje da se UKIDA rešenje Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje od 11.07.2013. godine u tački I izreke u kojoj je određena privremena mera obezbeđenja oduzimanja imovinske koristi kompanijama “Danube foods group BV” i komapniji “Clates holoding BV” i predmet u ovom delu VRAĆA prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje.

Apelacioni sud u Beogradu, je našao da prvostepeni sud povodom navoda iz molbe za pružanje međunarodne pravne pomoći nije u potpunosti utvrdio odlučne činjenice od značaja za odlučivanje, odnosno u toku postupka prvostepeni sud nije u potpunosti izveo dokaze o vlasničkoj povezanosti Borisa Abramoviča Berezovskog i pobrojanih privrednih društava prema kojima izriče privremenu meru, a takođe nije utvrdio da li su ispunjene pretpostavke za udovoljenje molbi iz člana 7 Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima.

Apelacioni sud u Beogradu, posebno odeljenje, utvrdio da je prvostepeni sud u postupku pružanja međunarodne pravne pomoći nije primenio, a bio je dužan da primeni odredbe o međunarodnoj saradnji sadržane u Zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela.

Zbog nepotpunog i pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primene zakona sudsko veće Apelacionog suda u Beogradu donelo je odluku da se prvostepeno rešenje ukine u tački I sa nalogom da se u ponovnom postupku pravilno utrde činjenice od kojih zavisi ko je vlasnik imovine kompanija prema kojima se privremena mera izriče, povezanost okrivljenog Borisa Abramoviča Berezovskog sa imovinom ovih kompanija, da li se radi o imovini za koju postoji sumnja da je proistekla iz krivičnog dela i da je kao takva potom preneta na treća lica, te da se na osnovu ovih odlučujućih činjenica utvrdi da su ispunjeni svi zakonom predviđeni uslovi za određivanje privremene mere i udovoljenje molbi iz člana 7 Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima.

                                              SEKRETAR
                                                APELACIONOG SUDA U BEOGRADU
                                                Natalija Adžić

SAOPŠTENjE ZA SREDSTVA JAVNOG INFORMISANjA POVODOM DONETE PRESUDE U PREDMETU KŽ1 Po1 11/13

21.08.2013.

Povodom donete presude Apelacionog suda u Beogradu, Posebno odeljenje Kž1 Po1 br.11/13 od 01.07.2013.godine po žalbama izjavljenim protiv presude Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje K-Po1.br.28/11 od 06.12.2012. godine u krivičnom postupku protiv okrivljenih Miloša Simovića i Sretka Kalinića, zbog krivičnog dela ubistvo iz člana 47 stav 2 tačka 3 KZ RS i dr., Apelacioni sud u Beogradu, obaveštava javnost o sledećem:

Presudom Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje K-Po1.br.28/11 od 06.12.2012. godine, na osnovu odredbe člana 478 stav 3 tačka 1 ZKP-a prema okrivljenom Milošu Simoviću i okrivljenom Kalinić Sretku određeno je da u celosti ostaje na snazi presuda Okružnog suda u Beogradu, Posebnog odeljenja K.P.3/04 od 18.01.2008. godine, pravnosnažna presudom Vrhovnog suda Srbije Kž1 OK 9/08 od 15.10.2009. godine. Stavom II određeno je da se shodno odredbi člana 63 Krivičnog zakonika u izrečenu kaznu zatvora u trajanju od 40 (četrdeset) godina okrivljenom Milošu Simoviću uračunava vreme provedeno u pritvoru od 04.10.2012. godine, pa nadalje, do drugačije odluke suda. Stavom III određeno je da će sud troškovima krivičnog postupka odlučiti naknadno posebnim rešenjem.

Protiv navedene presude žalbe su izjavili branilac okrivljenog Kalinić Sretka, i branilac okrivljenog Miloša Simovića.

Apelacioni sud u Beogradu, Posebno odeljenje, održao je javnu sednicu veća dana 28.06.2013. godine i 01.07.2013. godine, na kojoj je razmotrio spise predmeta, zajedno sa pobijanom presudom i žalbama, pa je po oceni žalbenih navoda i predloga, na sednici dana 01.07.2013.godine doneo presudu kojim su izjavljene žalbe odbijene kao neosnovane, a presuda Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje K-Po1.br.28/11 od 06.12.2012. godine, potvrđena.

Apelacioni sud u Beogradu, Posebno odeljenje, u presudi Kž1 Po1 br.11/13 od 01.07.2013.godine, između ostalog naveo je da je prvostpeni sud  pravilno i potpuno utvrdio činjenično stanje i pravilno primenio krivični zakon, dok su odlučujući o vrsti i visini krivičnih sankcija koje su izrečene okrivljenima, pravilno uzete u obzir sve olakšavajuće i otežavajuće okolnosti.

Po nalaženju Apelacionog suda u Beogradu, Posebno odeljenje, ovako odmerenim kako pojedinačnim kaznama okrivljenima Milošu Simoviću i Sretku Kaliniću, tako i jedinstvenim kaznama, na koje su okrivljeni osuđeni, u potpunosti će se ostvariti svrha kažnjavanja propisana odredbom člana 42 KZ, i iste su u svemu u skladu sa težinom učinjenih krivičnih dela i stepenom krivice okrivljenih kao učinilaca, te nastalim posledicama.

Kako je prvostepeni sud u obrazloženju presude za svoju odluku dao jasne i uverljive razloge, koje u svemu kao pravilne prihvatio i ovaj sud, to su žalbeni navodi branilaca okrivljenih odbijeni kao neosnovani.

                                                                              SEKRETAR
                                                                                APELACIONOG SUDA U BEOGRADU
                                                                                 Natalija Adžić

VIŠI SUDIJSKI POMOĆNIK APELACIONOG SUDA U BEOGRADU, ALEKSANDRA BOSIJOKOVIĆ NEDELjKOVIĆ, IMENOVANA ZA SUDIJU PRVOG OSNOVNOG SUDA U BEOGRADU

26.07.2013.

Odlukom Narodne skupštine Republike Srbije o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, od 25. jula 2013. godine, viši sudijski pomoćnik Apelacionog suda u Beogradu, Aleksandra Bosijoković Nedeljković, izabrana je za sudiju Prvog osnovnog suda u Beogradu.

Aleksandra Bosijoković Nedeljković je u Apelacionom sudu obavljala poslove sudijskog pomoćnika u Građanskom odeljenju.

Pored imenovanog sudijskog pomoćnika odlukom o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju obuhvaćen je i nekadašnji sudijski pomoćnik Apelacionog suda, Nebojša Đuričić, koji je na sudijsku funkciju biran kao polaznik prve generacije Pravosudne akademije. Nebojša Đuričić je, takođe, imenovan za sudiju Prvog osnovnog suda u Beogradu.

Nebojša Đuričić je u Apelacionom sudu u Beogradu obavljao poslove sudijskog pomoćnika u Građanskom odeljenju.

Biografiju Nebojše Đuričića možete pročitati ovde.

 

MINISTAR PRAVDE REPUBLIKE TURSKE U POSETI APELACIONOM SUDU U BEOGRADU

5.06.2013.

Ministar pravde Republike Turske, Sedulah Ergin, danas je posetio Apelacioni sud u Beogradu.

Ministra pravde su dočekali v. f. predsednika Apelacionog suda u Beogradu, sudija Duško Milenković, zamenik v. f. predsednika ovog suda, sudija Milica Popović Đuričković, sekretar suda, Natalija Adžić, predsednik Posebnog odeljenja za organizovani kriminal, sudija Zoran Savić i koordinator za medije, Mirjana Piljić.

Tokom sastanka Ministar i članovi njegove delegacije su upoznati sa nadležnošću i položajem koji Apelacioni sud u Beogradu zauzima u mreži sudova Republike Srbije, kao i sa izazovima sa kojima se suočavao u toku dosadašnjeg rada, a naročito u radu Posebnog odeljenja za organizovani kriminal. Predstavnici delegacija su razmenili i iskustva u pogledu problema sa kojima su suočavaju sudovi obe zemlje, a koji se odnosi na stare predmete i suđenje u razumnom roku.

Imajući u vidu da je sastanku prethodilo zaključenje tri ugovora o saradnji u oblasti pravosuđa između Republike Srbije i Republike Turske (Ugovor o uzajamnoj pravnoj pomoći u građanskim i trgovačkim stvarima, Ugovor o uzajamnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima i Ugovor o izručenju) predstavnici obe delegacije su se saglasile da će saradnja ove dve zemlje u budućnosti biti intenzivnija i  znatno olakšana.

 

VRHOVNI KASACIONI SUD ODBIO ZAHTEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI U POSTUPKU KOJI JE VOĐEN PROTIV OKRIVLjENE MARINE ANDREJIĆ

27.05.2013.

Presudom Vrhovnog kasacionog suda od 10. aprila 2013. godine odbijen je kao neosnovan zahtev za zaštitu zakonitosti Republičkog javnog tužioca podignut protiv pravnosnažne presude ovog suda kojom je Marina Andrejić oslobođena od optužbe da je izvršila krivično delo teško ubistvo.

Presudom Apelacionog suda od 3. jula 2012. godine, a koja je bila predmet razmatranja od strane Vrhovnog kasacionog suda po podnetom zahtevu za zaštitu zakonitosti, preinačena je presuda Višeg suda u Požarevcu kojom je Marina Andrejić zbog izvršenja krivičnog dela teško ubistvo oglašena krivom i osuđena na kaznu zatvora u trajanju od 20 godina.

U obrazloženju presude Vrhovnog kasacionog suda se, između ostalog, navodi da nema nikakve sumnje da je Apelacioni sud na pretresu koji je održao izveo apsolutno sve dokaze koji su u toku postupka prikupljeni, da ih je sve i cenio, te da je drugostepeni sud u razlozima presude jasno izneo zbog čega nalazi da postoji sumnja u istinitost priznanja okr. Marine Andrejić i da nije dokazano da je na način opisan u dispozitivu optužnice i izreci prvostepene presude, lišila života mal. Đ, kao i da je drugostepeni sud sa jednakom pažnjom ispitao i utvrdio kako činjenice koje terete okrivljenu, tako i one koje joj idu u korist zbog čega je neosnovan zahtev Republičkog javnog tužioca da je Apelacioni sud učinio bitne povrede odredaba krivičnog postupka.

 

  Sledeća strana»
Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)