Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Arhiva

SUDIJI ZORICI JAŠAREVIĆ PRESTALA SUDIJSKA FUNKCIJA USLED NAVRŠENjA RADNOG VEKA

13.11.2015.

Apelacioni sud u Beogradu nastavlja svoj rad bez još jednog sudije jer je sudiji Zorici Jašarević, koja je sudijsku funkciju obavljala u Građanskom odeljenju Apelacionog suda u Beogradu, prestala sudijska funkcija usled navršenja radnog veka.
 
Odlaskom sudije Zorice Jašarević Apelacioni sud u Beogradu svoj rad nastavlja sa osamdeset troje sudija (uključujući i predsednika suda).

Sudija Zorica Jašarević je ceo svoj radni vek provela u pravosuđu. Sudijsku funkciju obavlja od 1981. godine, najpre kao sudija nekadašnjeg Prvog opštinskog suda u Beogradu, a zatim i kao sudija Okružnog suda u Beogradu i Apelacionog suda u Beogradu.

U Apelacionom sudu u Beogradu sudija Zorica Jašarević je bila predsednik šestog veća Građanskog odeljenja, koje su činile i sudije Vladislava Milićević i Vesna Matković.

Biografiju sudije Zorice Jašarević možete pročitati ovde.

 

PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTRAŠNjEG UZBUNjIVANjA U APELACIONOM SUDU U BEOGRADU

6.11.2015.

REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU

Su br. I-1  58 /15
22. oktobar 2015. godine
B E O G R A D

            Na osnovu člana 52. stav 1. i 2. Zakona o uređenju sudova (“Službeni glasnik RS” br. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11, 78/11, 101/11, 101/13 i 40/15), člana 16. i 17. Zakona o zaštiti uzbunjivača (“Službeni glasnik RS” br. 128/14) i Pravilnika o načinu unutrašnjeg uzbunjivanja, načinu određivanja ovlašćenog lica kod poslodavca, kao i drugim pitanjima od značaja za unutrašnje uzbunjivanje kod poslodavca koji ima više od deset zaposlenih (“Službeni glasnik RS” br. 49/15), predsednik Apelacionog suda u Beogradu, sudija Duško Milenković, donosi

P R A V I L N I K
O POSTUPKU UNUTRAŠNjEG UZBUNjIVANjA
U APELACIONOM SUDU U BEOGRADU

Uvodna odredba

Član 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se postupak unutrašnjeg uzbunjivanja u Apelacionom sudu u Beogradu, u skladu sa odredbama Zakona i Pravilnika.

Značenje pojedinih pojmova

Član 2.

1) “uzbunjivanje”  je otkrivanje informacije o kršenju propisa, kršenju ljudskih prava, vršenju javnog ovlašćenja protivno svrsi zbog koje je povereno, opasnosti po život, javno zdravlje, bezbednost, životnu sredinu, kao i radi sprečavanja štete velikih razmera;

2) “uzbunjivač” je fizičko lice koje izvrši uzbunjivanje u vezi sa svojim radnim angažovanjem, postupkom zapošljavanja, korišćenjem usluga državnih i drugih organa, nosilaca javnih ovlašćenja ili javnih službi, poslovnom saradnjom i pravom vlasništva na privrednom društvu;

3) “poslodavac” je organ Republike Srbije, teritorijalne autonomije ili jedinice lokalne samouprave, nosilac javnih ovlašćenja ili javna služba, pravno lice ili preduzetnik koji radno angažuje jedno ili više lica;

4) “odgovorno lice” je lice kome su u pravnom licu povereni određeni poslovi koji se odnose na upravljanje, poslovanje ili proces rada, kao i lice koje u državnom organu, organu teritorijalne autonomije i jedinice lokalne samouprave vrši određene dužnosti;

5) “radno angažovanje” je radni odnos, rad van radnog odnosa, volontiranje, vršenje funkcije, kao i svaki drugi faktički rad za poslodavca;

6) “ovlašćeni organ” je organ Republike Srbije, teritorijalne autonomije ili jedinice lokalne samouprave ili nosilac javnih ovlašćenja nadležan da postupa po informaciji kojom se vrši uzbunjivanje, u skladu sa zakonom;

7) “štetna radnja” je svako činjenje ili nečinjenje u vezi sa uzbunjivanjem kojim se uzbunjivaču ili licu koje ima pravo na zaštitu kao uzbunjivač ugrožava ili povređuje pravo, odnosno kojim se ta lica stavljaju u nepovoljniji položaj.

Postupak unutrašnjeg uzbunjivanja
Pokretanje postupka

Član 3.

Postupak unutrašnjeg uzbunjivanja započinje dostavljanjem informacije poslodavcu, odnosno licu ovlašćenom za prijem informacije i vođenje postupka u vezi sa uzbunjivanjem.

Dostavljanje informacije

Član 4.

Dostavljanje informacije u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem vrši se pismeno ili usmeno.

Pismeno dostavljanje informacije u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem može se učiniti neposredno predajom pismena o informaciji u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem, običnom ili preporučenom pošiljkom, kao i elektronskom poštom, u skladu sa zakonom, ukoliko postoje tehničke mogućnosti.

Usmeno dostavljanje informacije u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem vrši se usmeno na zapisnik.

Ukoliko se dostavljanje informacije u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem  vrši neposrednom predajom pismena ili usmeno, o primljenoj informaciji  se sastavlja  potvrda o prijemu informacije u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem, i to prilikom prijema pismena, odnosno prilikom uzimanja usmene izjave od uzbunjivača. 

Ukoliko se dostavljanje pismena o informaciji u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem vrši običnom ili preporučenom pošiljkom, odnosno elektronskom poštom, izdaje se potvrda o prijemu informacije u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem. U tom slučaju se, kao datum prijema kod preporučene pošiljke  navodi datum predaje pošiljke pošti, a kod obične pošiljke datum prijema pošiljke kod poslodavca.  Ako je podnesak upućen elektronskom poštom, kao vreme podnošenja poslodavcu smatra se vreme koje je naznačeno u potvrdi o prijemu elektronske pošte, u skladu sa zakonom.

Potvrda o prijemu informacije

Član 5.

Potvrda o prijemu informacije u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem treba da sadrži sledeće podatke:

1) kratak opis činjeničnog stanja o informaciji u vezi sa unutrašnjim   uzbunjivanjem;
2) vreme, mesto i način dostavljanja informacije u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem;
3) broj i opis priloga podnetih uz informaciju o unutrašnjem uzbunjivanju;
4) podatke o tome da li uzbunjivač želi da podaci o njegovom identitetu ne budu otkriveni;
5) podatke o poslodavcu;
6) pečat poslodavca;
7) potpis lica ovlašćenog za prijem informacije i vođenje postupka u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem.

Potvrda o prijemu informacije u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem može sadržati potpis uzbunjivača i podatke o uzbunjivaču, ukoliko on to želi.

Zapisnik o usmeno dostavljenoj informaciji

Član 6.

Usmeno dostavljanje informacije u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem vrši se usmeno na zapisnik.

Zapisnik o usmeno dostavljenoj informaciji treba da sadrži sledeće podatke:

1) podatke o poslodavcu i licu koje sastavlja zapisnik;
2) vreme i mesto sastavljanja zapisnika;
3) podatke o prisutnim licima;
4) opis činjeničnog stanja o informaciji u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem, podatke o vremenu, mestu i načinu kršenja propisa iz oblasti radnih odnosa, bezbednosti i zdravlja na radu, ljudskih prava zaposlenih, opasnostima po njihov život, zdravlje, opštu bezbednost, životnu sredinu, ukazivanje na mogućnost nastanka štete velikih razmera i drugo;
5) primedbe uzbunjivača na sadržaj zapisnika ili njegovu izjavu da nema nikakvih primedbi na zapisnik i da se u potpunosti slaže sa sadržinom zapisnika;
6) potpis lica ovlašćenog za prijem informacije i vođenje postupka u vezi sa unturašnjim uzbunjivanjem;
7) pečat poslodavca.

Postupanje po informaciji

Član 7.

Nakon prijema informacije u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem, poslodavac je dužan da po njoj postupi bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema informacije.

Poslodavac je dužan da na zahtev uzbunjivača, pruži uzbunjivaču obaveštenja o toku postupka i o radnjama preduzetim u postupku, kao i da omogući uzbunjivaču da izvrši uvid u spise predmeta i da prisustvuje radnjama u postupku.

Poslodavac je dužan da obavesti uzbunjivača o ishodu postupka po njegovom okončanju, u roku od 15 dana od dana okončanja postupka.

U cilju provere informacije u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem, preduzimaju se odgovarajuće radnje, o čemu se obaveštava poslodavac, kao i uzbunjivač, ukoliko je to moguće na osnovu raspoloživih podataka.

Poslodavac je dužan da preduzme sve raspoložive radnje i mere u cilju utvrđivanja i otklanjanja nepravilnosti na koje je ukazano informacijom, kao i da obustavi sve utvrđene štetne radnje i otkloni njene posledice.

U slučaju anonimnih obaveštenja, postupa se u skladu sa Zakonom.

Poslodavac ne sme preduzimati mere u cilju otkrivanja identiteta anonimnog uzbunjivača.

Član 8.

Prilikom vođenja postupka unutrašnjeg uzbunjivanja, ovlašćeno lice koje vodi postupak može uzimati izjave od drugih lica, u cilju provere informacije u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem, o čemu sastavlja zapisnik, koji sadrži sledeće podatke:

1) podatke o poslodavcu i licu koje sastavlja zapisnik;
2) vreme i mesto sastavljanja zapisnika;
3) podatke o prisutnim licima;
4) opis utvrđenog činjeničnog stanja povodom informacije u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem;
5) primedbe prisutnog lica na sadržaj zapisnika ili njegovu izjavu da nema nikakvih primedbi na zapisnik i da se u potpunosti slaže sa sadržinom zapisnika;
6) potpis prisutnih lica i lica ovlašćenog za prijem informacije i vođenje postupka u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem;
7) pečat poslodavca.

Izveštaj o preduzetim radnjama

Član 9.

Po okončanju postupka, ovlašćeno lice sastavlja izveštaj o preduzetim radnjama u postupku o informaciji u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem i predlaže mere radi otklanjanja uočenih nepravilnosti i posledica štetne radnje, nastalih u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem.

Izveštaj o preduzetim radnjama u postupku o informaciji u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem dostavlja se poslodavcu i uzbunjivaču, o kome se uzbunjivač može izjasniti.

Izveštaj iz prethodnog stava treba da sadrži sledeće podatke:

1) vreme, mesto i način prijema informacije u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem;
2) radnje koje su nakon prijema informacije u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem preduzete u cilju provere informacije;
3) koja su lica obaveštena o radnjama preduzetim u cilju provere informacije u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem, uz navođenje datuma i načina njihovog obaveštavanja;
4) šta je utvrđeno u postupku o informciji, uz navođenje konkretnog činjeničnog stanja, da li su utvrđene nepravilnosti i štetne radnje kao i njihov opis, te da li su takve radnje izazvale štetne posledice;
5) potpis lica ovlašćenog za prijem informacije i vođenje postupka u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem;
6) pečat poslodavca.

Član 10.

Uzbunjivač se može izjasniti o izveštaju o preduzetim radnjama u postupku o informaciji u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem u roku od 5 dana od dana prijema izveštaja.

Član 11.

Na osnovu izveštaja o preduzetim radnjama, koji poslodavcu dostavlja lice ovlašćeno za prijem informacije i vođenje postupka u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem, poslodavac je dužan da u okviru svojih ovlašćenja preduzme mere radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti u vezi sa informacijom.

Zaštita uzbunjivača

Član 12.

Poslodavac je dužan da u ovkiru svojih ovlašćenja zaštiti uzbunjivača od štetne radnje kao i da preduzme neophodne mere radi obustavljanja štetne radnje i otklanjanja posledica štetne radnje.

Uzbunjivač ima pravo na zaštitu, u skladu sa zakonom, ako:

1) izvrši uzbunjivanje kod poslodavca, ovlašćenog organa ili javnosti na način propisan zakonom;
2) otkrije informaciju koja sadrži podatke o kršenju propisa i dr. u roku od jedne godine od dana saznanja za izvršenu radnju zbog koje vrši uzbunjivanje, a najkasnije u roku od deset godina od dana izvršenja te radnje;
3) ako bi u trenutku uzbunjivanja, na osnovu raspoloživih podataka, u istinitost informacije, poverovalo lice sa prosečnim znanjem i iskustvom kao i uzbunjivač.

Član 13.

Pravo na zaštitu od uzbunjivanja imaju i povezana lica.

Povezano lice ima pravo na zaštitu kao uzbunjivač ako učini verovatnim da je prema njemu preduzeta štetna radnja zbog povezanosti sa uzbunjivačem.

Član 14.

Lice koje traži podatke u vezi sa informacijom, ima pravo na zaštitu kao uzbunjivač, ako učini verovatnim da je prema njemu preduzeta štetna radnja zbog traženja tih podataka.

Član 15.

Lice koje je ovlašćeno za prijem informacije dužno je da štiti podatke o ličnosti uzbunjivača, odnosno podatke na osnovu kojih se može otkriti identitet uzbunjivača, osim ako se uzbunjivač ne saglasi sa otkrivanjem tih podataka, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Svako lice koje sazna podatke iz stava 1. ovog člana, dužno je da štiti te podatke.

Lice ovlašćeno za prijem informacije u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem dužno je da prilikom prijema informacije, obavesti uzbunjivača da njegov identitet može biti otkriven nadležnom organu, ako bez otkrivanja identiteta uzbunjivača ne bi bilo moguće postupanje tog organa, kao i da ga obavesti o merama zaštite učesnika u krivičnom postupku.

Ako je u toku postupka neophodno da se otkrije identitet uzbunjivača, lice ovlašćeno za prijem informacije dužno je da o tome, pre otkrivanja identiteta, obavesti uzbunjivača.

Podaci iz stava 1. ovog člana ne smeju se saopštiti licu na koje se ukazuje u informaciji, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano.

Član 16.

Zabranjena je zloupotreba uzbunjivanja. Zloupotrebu uzbunjivanja vrši lice koje:

1) dostavi informaciju za koju je znalo da nije istinita;
2) pored zahteva za postupanje u vezi sa informacijom kojom se vrši uzbunjivanje traži protivpravnu korist.

 

Uzbunjivanje ako su u informciji sadržani tjani podaci

Član 17.

Informacija može da sadrži tajne podatke.

Pod tajnim podacima iz stava 1. ovog člana smatraju se podaci koji su u skladu sa propisima o tajnosti podataka prethodno označeni kao tajni.

Ako su u informaciji sadržani tajni podaci, uzbunjivač je dužan da se prvo obrati poslodavcu, a ako se informacija odnosi na lice koje je ovlašćeno da postupa po informaciji, informacija se podnosi rukovodiocu poslodavca.

U slučaju da poslodavac nije u roku od 15 dana postupio po informaciji u kojoj su sadržani tajni podaci, odnosno ako nije odgovorio ili nije preduzeo odgovarajuće mere iz svoje nadležnosti, uzbunjivač se može obratiti ovlašćenom organu.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, u slučaju da se informacija odnosi na rukovodioca poslodavca, informacija se podnosi ovlašćenom organu.

Ako su u informaciji sadržani tajni podaci, uzbunjivač ne može uzbuniti javnost, ako zakonom nije drugačije određeno.

Ako su u informaciji sadržani tajni podaci, uzbunjivač i druga lica dužni su da se prdržavaju opštih i posebnih mera zaštite tajnih podataka propisanih zakonom koji uređuje tajnost podataka.

 

Zabrana stavljanja uzbunjivača u nepovoljniji položaj i naknada štete

Član 18.

Poslodavac ne sme činjenjem ili nečinjenjem da stavi uzbunjivača u nepovoljniji položaj u vezi sa uzbunjivanjem, a naročito ako se nepovoljniji položaj odnosi na:

1) zapošljavanje;
2) sticanje svojstva pripravnika ili volontera;
3) rad van radnog odnosa;
4) obrazovanje, osposobljavanje ili stručno usavršavanje;
5) napredovanje na poslu, ocenjivanje, sticanje ili gubitak zvanja;
6) disciplinske mere i kazne;
7) uslove rada;
8) prestanak radnog odnosa;
9) zaradu i druge naknade iz radnog odnosa;
10) učešće u dobiti poslodavca;
11) isplatu nagrade i otpremnine;
12) raspoređivanje ili premeštaj na drugo radno mesto;
13) nepreduzimanje mera radi zaštite zbog uznemiravanja od strane drugih lica;
14) upućivanje na obavezne zdravstvene prglede ili upućivanje na preglede radi ocene radne sposobnosti.

Član 19.

Odredbe opšteg akta kojima se uzbunjivaču uskraćuje ili povređuje pravo, odnosno kojima se ova lica stavljaju u nepovoljniji položaj u vezi sa uzbunjivanjem, ništave su.

Član 20.

U slučajevima nanošenja štete zbog uzbunjivanja, uzbunjivač ima pravo na naknadu štete, u skladu sa zakonom koji uređuje obligacione odnose.

Sudska zaštita uzbunjivača

Član 21.

Uzbunjivač prema kome je preduzeta štetna radnja u vezi sa uzbunjivanjem ima pravo na sudsku zaštitu.

Sudska zaštita se ostvaruje podnošenjem tužbe za zaštitu u vezi sa uzbunjivanjem nadležnom sudu, u roku od šest meseci od dana saznanja za preduzetu štetnu radnju, odnosno tri godine od dana kada je štetna radnja preduzeta.

Član 22.

Na sve što nije obuhvaćno ovim pravilnikom, a u vezi je sa uzbunjivanjem, primenjivaće se odredbe Zakona o zaštiti uzbunjivača i Pravilnika o načinu unutrašnjeg uzbunjivanja, načinu određivanja ovlašćenog lica kod poslodavca, kao i drugim pitanjima od zančaja za unutrašnje uzbunjivanje kod poslodvaca koji ima više od deset zaposlenih.

Član 23.

Ovaj Pravilnik objaviti na oglasnoj tabli suda, kao i na internet stranici suda, a stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli.

PREDSEDNIK SUDA
SUDIJA         
Duško Milenković

 

JOŠ DVOJE SUDIJSKIH POMOĆNIKA APELACIONOG SUDA U BEOGRADU IZABRANO ZA SUDIJE

9.10.2015.

Odlukom Narodne skupštine Republike Srbije o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju viši sudijski pomoćnici Apelacionog suda u Beogradu Katarina Majačić i Maja Đuričić, izabrane su za sudije Prekršajnog suda u Beogradu.

 Katarina Majačić je u Apelacionom sudu obavljala poslove sudijskog pomoćnika u Krivičnom odeljenju, dok je Maja Đuričić obavljala poslove sudijskog pomoćnika u Građanskom odeljenju.

Apelacioni sud u Beogradu će nastaviti sa praksom prijema najiskusnijih sudijskih pomoćnika. Koliko je ova praksa do sada bila uspešna najbolje govori podatak o broju sudija koje je dao upravo ovaj sud.

 

PREDMETI APELACIONOG SUDA U BEOGRADU NA „PORTALU SUDOVA SRBIJE“

2.10.2015.

Apelacioni sud u Beogradu obaveštava sva lica koja traže zaštitu svojih prava pred ovim sudom, kao i druge učesnike u postupku i zainteresovana lica da se od 1. oktobra 2015. godine rad ovog suda može pratiti i putem „Portala sudova Srbije“ (adresa: www.portal.sud.rs ).

Činjenjem dostupnim podataka o predmetima koje ovaj sud zadužuje javnim građani stiču mogućnost da se na najjednostavniji i najbrži način informišu o toku sudskih postupaka pred ovim sudom. Potrebno je jedino da građani znaju poslovni broj predmeta pod kojim se traženi predmet vodi pred ovim sudom. 

Uvereni smo da će ovaj vid komuniciranja građana sa sudom biti od višestruke koristi kako za građane tako i za sud koji će činjenjem dostupnim informacijama o svom radu i na ovaj način doprineti povećanju poverenja građana u rad sudova.

 

STUDENTI PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA NjUJORK U POSETI APELACIONOM SUDU U BEOGRADU

10.07.2015.

U okviru studijskog putovanja studenti Pravnog fakulteta Univerziteta Njujork su posetili i Apelacioni sud u Beogradu.

Sa organizacijom i nadležnošću Apelacionog suda u Beogradu studente su upoznali sudije Krivičnog odeljenja i Odeljenja za ratne zločine dr Miodrag Majić i Omer Hadžiomerović.

Tokom sastanka studentima je posebno prezentovan rad Odeljenja za ratne zločine ovog suda, kao i izazovi sa kojima su se sudije tog Odeljenja suočavale u toku dosadašnjeg rada. Tom prilikom studenti su razgovarali sa imenovanim sudijama o pravnim i drugim praktičnim pitanjima uključujući i to koja su posebna pravila postupka u suđenjima za ratne zločine.

Poseta je organizovana u saradnji sa profesorkom Pravnog fakulteta Univerziteta Njujork Dženifer Trahan i jedna je u nizu poseta koje ovaj sud organizuje svake godine za studente Pravnog fakulteta Univerziteta Njujork.

 

ČETVORO SUDIJA STUPILO NA FUNKCIJU U APELACIONOM SUDU U BEOGRADU

29.06.2015.

Sudije koje su odlukom Visokog saveta sudstva izabrane da vrše sudijsku funkciju u Apelacionom sudu u Beogradu stupile su na funkciju u ovom sudu na svečanoj sednici svih sudija koja je održana 26. juna 2015. godine. Na ovoj sednici na sudijsku funkciju u ovom sudu je stupio i sudija Zoran Hadžić koji je do sada sudijsku funkciju vršio u Apelacionom sudu u Kragujevcu.

Od četvoro sudija koji su stupili na funkciju u ovom sudu dvoje je raspoređeno u Građansko odeljenje i to: sudija Vesna Mastilović i Zoran Hadžić, dok su sudije Ružica Ranković i Marija Terzić raspoređene u Građansko odeljenje za radne sporove.   

Dolaskom imenovanih sudija Apelacioni sud u Beogradu svoj rad nastavlja sa 84 sudija (uključujući i predsednika suda), dok su dvoje sudija postavljeni za predsednike nižestepenih sudova, a jedan sudija je upućen na rad u Posebno odeljenje za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu. 

KOLEKTIV APELACIONOG SUDA U BEOGRADU ISPRATIO U PENZIJU JOŠ JEDNOG IZUZETNOG SUDIJU, BORIVOJA ŽIVKOVIĆA

26.06.2015.

Usled navršenja radnog veka, sudiji Borivoju Živkoviću, je 18. juna 2015. godine, prestala sudijska funkcija u Apelacionom sudu u Beogradu čime ovaj sud nastavlja svoj rad sa osamdeset i četvoro sudija (uključujući i predsednika suda).

Sudija Borivoje Živković je ceo svoj radni vek, od 1979. godine, proveo radeći u sudu. Sudija je od 1992. godine.

Od osnivanja Apelacionog suda sudija Borivoje Živković je bio predsednik Građanskog odeljenja za radne sporove i rukovodilac Odeljenja sudske prakse za materiju radnih sporova. Takođe je bio i član redakcijskog odbora Biltena Apelacionog suda u Beogradu, a od 2011. godine i zamenik glavnog i odgovornog urednika Biltena. Od maja 2014. godine je i predsednik Odeljenja za postupanje po zahtevima za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, kao i rukovodilac Odeljenja sudske prakse za predmete iz te materije.

Doprinos koji je sudija Borivoje Živković dao razvoju sudske prakse u Republici Srbiji je nemerljiv, kao i entuzijazam sa kojim je pristupao novim radnim zadacima. Sudija Borivoje Živković biće upamćen kroz svoj sudijski vek ne samo kao neko ko je izuzetno voleo posao koji je obavljao, već i kao kolega koji je uvek bio spreman da svoje ogromno znanje, ne samo iz materije radnih sporova, podeli sa svojim kolegama i pomogne u rešavanju svih spornih pitanja. Ne može se zanemariti ni činjenica da je sudija Borivoje Živković upravo bio jedan od sudija koji je uzimao aktivno učešće na sastancima četiri apelaciona suda u oblasti sudske prakse čiji je rad pohvaljen i od strane Saveta Evrope.

Apelacioni sud u Beogradu će nastojati da i na ovaj način sačuva uspomenu na neizbrisiv trag koji je sudija Borivoje Živković ostavio u srpskom pravosuđu, ali smo sigurni da će i mladi naraštaji, koji nisu imali priliku i da lično upoznaju imenovanog sudiju, biti upoznati sa njegovim radom kroz veliki broj odluka koje se nalaze na internet stranici suda.

Biografiju sudije Borivoja Živkovića možete pročitati ovde.

PET SUDIJSKIH POMOĆNIKA APELACIONOG SUDA U BEOGRADU IZABRANO ZA SUDIJE PRVOG OSNOVNOG SUDA U BEOGRADU

6.05.2015.

Odlukom Narodne skupštine Republike Srbije o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju viši sudijski pomoćnici Apelacionog suda u Beogradu Vanja Lečić, Stojan Petrović, Danijela Perić Smiljanić, Danijela Parezanović i Zorica Avramović, izabrani su za sudije Prvog osnovnog suda u Beogradu.

Vanja Lečić je u Apelacionom sudu obavljala poslove sudijskog pomoćnika u Građanskom odeljenju za radne sporove, Danijela Perić Smiljanić i Danijela Parezanović su obavljali poslove sudijskih pomoćnika u Građanskom odeljenju, dok su Stojan Petrović i Zorica Avramović obavljali poslove sudijskih pomoćnika u Krivičnom odeljenju.

 

APELACIONI SUD U BEOGRADU U 2014. GODINI U POTPUNOSTI SAVLADAO PRILIV

3.02.2015.

Apelacioni sud u Beogradu u 2014. godinu ušao je sa 14451 predmeta u radu, te je ukupan priliv u 2014. godini 20000 predmeta, tako da je u 2014. godini, ukupno u radu u svim materijama imao 34451 predmeta.

Prosečan broj predmeta u radu po sudiji je bio 147,83 predmeta. Prosečan priliv predmeta po sudiji je bio 23,92, dok je prosečan broj rešenih predmeta po sudiji bio 27,77.

U 2014. godini rešeno je ukupno 23216 predmeta, tako da je na kraju 2014. godine ostalo u radu ukupno 11235 predmeta, u svim materijama. Za ovaj period sud beleži smanjenje ukupnog broja predmeta u radu za 67,39%.

Od ukupnog broja rešenih predmeta 18805 predmeta je pravnosnažno okončano pred ovim sudom, a od toga veliki broj starih predmeta bilo da su kao stari određeni prema datumu prijema žalbe ili prema datumu podnošenja inicijalnog akta. Međutim, broj starih predmeta u sudu je još veliki, a što je posledica velikog broja primljenih predmeta iz prvostepenih sudova u toku 2014. godine, a u kojima postupak traje preko 10 i 20 godina.

Analizom izveštaja o radu ovog suda za 2014. godinu utvrđeno je da je povećan broj otvorenih rasprava i pretresa pred ovim sudom, a što svakako utiče na dužinu trajanja postupka pred ovim sudom.

I u 2015. godini Apelacioni sud će preduzimati niz mera kojima će se skratiti dužina trajanja postupka pred ovim sudom, a da se time istovremeno ne utiče na kvalitet odluka koje ovaj sud donosi. Ovo ne samo zbog značaja koje odluke ovog suda imaju za građane koji traže zaštitu svojih prava pred ovim sudom, već i zbog značaja koje iste imaju na sudsku praksu.

APELACIONI SUD U BEOGRADU NASTAVLjA RAD U 2015. GODINI SA OSAMDESET I JEDNIM SUDIJOM

9.01.2015.

Prestankom sudijske funkcije, usled navršenja radnog veka, sudijama Olgi Sokić i Sanji Lekić ovaj sud nastavlja svoj rad u 2015. godini sa osamdeset i jednim sudijom (uključujući i predsednika suda).

Sudije Olga Sokić i Sanja Lakić, od formiranja Apelacionog suda u Beogradu, postupaju u Građanskom odeljenju ovog suda. Naime, sudija Olga Sokić je, pre prestanka sudijske funkcije, bila član prvog veća, čiji sastav čine još sudije Vesna Subić i Milica Popović Đuričković, u kome je postupala kao predsednik veća u predmetima koji su joj dodeljeni u rad kao sudiji izvestiocu. Sudija Sanja Lekić je, pre prestanka sudijske funkcije, bila član jedanaestog veća kojim predsedava sudija Dobrila Strajina, a čiji je drugi član sudija Radmila Đurić.

Prema Godišnjem rasporedu poslova u Apelacionom sudu u Beogradu za 2015. godinu u tom sudu formirano je osam odeljenja i to: Građansko odeljenje (38 sudija i 42 sudijska pomoćnika postupaju u ovom Odeljenju), Građansko odeljenje za radne sporove odeljenje (14 sudija i 16 sudijskih pomoćnika postupaju u ovom Odeljenju), Krivično odeljenje (29 sudija i 27 sudijskih pomoćnika postupaju u ovom Odeljenju), Posebno odeljenje za organizovani kriminal (12 sudija i 12 sudijskih pomoćnika postupaju u ovom Odeljenju), Odeljenje za ratne zločine (6 sudija i 6 sudijska pomoćnika postupaju u ovom Odeljenju), Odeljenje za krivične postupke prema maloletnicima (3 sudija i 3 sudijska pomoćnika postupaju u ovom Odeljenju), Odeljenje za postupanje po zahtevima za zašti prava na suđenje u razumnom roku (sve sudije i sudijski pomoćnici postupaju u ovom odeljenju) i Odeljenje sudske prakse (ovo Odeljenje sačinjavaju predsednik suda i njegovi zamenici, svi predsednici sudskih odeljenja i njihovi zamenici, kao i rukovodioci sudkse prakse po sudskim odeljenjima). 

 

 

   

  

 

 
Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)