Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Arhiva

APELACIONI SUD NASTAVIO PRAKSU REŠAVANjA VELIKOG BROJA „STARIH PREDMETA“ KOJE SVAKODNEVNU PRISTIŽU U OVAJ SUD

30.03.2018.

I u 2017. godini Apelacioni sud u Beogradu je nastavio sa praksom rešavanja velikog broja predmeta, te je i u prethodnoj godini potpuno savladao priliv. Naime, u toku 2017. godine ovaj sud je primio ukupno 19514 predmeta (pa je ukupno u radu u svim materijama imao 27163 predmeta) dok je 20024 predmeta rešeno, tako da je u 2018. godinu Apelacioni sud ušao sa 7139 predmeta u radu, u svim materijama. 

Za ovaj period Apelacioni sud beleži smanjenje ukupnog broja predmeta u radu za 73,72% što ukazuje da ovaj sud daje značaj doprinos tome da se vrati poverenje građana u rad suda i da se pravda učini dostupnijom na brži i efikasniji način svim licima koja traže zaštitu svojih prava pred sudom.

Prosečan broj predmeta u radu po sudiji Apelacionog suda u toku 2017. godine bio je 91,53, prosečan broj rešenih predmeta po sudiji bio je 23,34, dok je prosečan priliv predmeta po sudiji bio 22,74. Najveći priliv predmeta u toku prethodne godine Apelacioni sud je imao u materiji radnih sporova, pa je i najveća opterećnost sudija koji postupaju u toj materiji.

Apelacioni sud je i u 2017. godini pokazao odlične rezultate u rešavanju „starih“ predmeta i to kako starih po datumu prijema u žalbeni sud tako i starih po datumu podnošenja inicijalnog akta. Naime, u Apelacioni sud svakodnevno stiže veliki broj starih predmeta po datumu podnošenja inicijalnog akta (u nemalom broju tih predmeta postupak traje i preko 10 i 20 godina) i, saglasno Programu rešavanja starih predmeta koje svake godine donosi predsednik ovog suda, sudije su u obavezi da, pored rešavanja predmeta koji su stari po datumu prijema u žalbeni sud rešavaju i predmet koji su stari po datumu podnošenja inicijalnog akta, a sve radi ostvarenja prava građana na suđenje u razumnom roku.

Broj „starih“ predmeta koje je Apelacioni sud rešio u toku 2017. godine, a koji su određeni kao stari prema datumu prijema žalbe je 3998, što predstavlja 19,97% od ukupnog broja rešenih predmeta, te je na kraju izveštajnog perioda ostao u radu 2001 star predmet po tom osnovu, a posmatrajući stare predmete prema datumu prijema inicijalnog akta (preko 2 godine) u radu suda je ostalo 5922 starih predmeta.

Prosečno trajanje žalbenih postupaka pred Apelacionom sudom u toku 2017. godine u opštoj građanskoj materiji je bilo pet meseci, u materiji radnih sporova šest meseci, dok su u krivičnoj materiji predmeti u proseku rešavani u roku od dva meseca stim što su predmeti iz oblasti organizovanog kriminala i ratnih zločina u proseku rešavani u roku od četiri meseca.

Posmatrajući ukupan broj starih predmeta prema datumu inicijalnog akta (10566) za sve apelacione sudove u Republici Srbiji, zaključuje se da Apelacioni sud u Beogradu ima najviše starih predmeta prema datumu inicijalnog akta (56,05%), odnosno da najviše starih predmeta ima u prvostepenim sudovima na teritoriji ovog suda.

Zbog broja starih predmeta koji u ovaj sud svakodnevno stižu ovaj sud će i u 2018. godini nastaviti da preduzima mere kako bi omogućio jednaku dostupnost pravde svim licima koji traže zaštitu svojih prava kako pred ovim sudom, tako i pred sudovima koji potpadaju pod nadležnost ovog suda.

Inače, trenutno sudijsku funkciju, a nakon izbora sudija Vesne Subić, Branislava Bosiljkovića i Dobrile Strajine za sudije Vrhovnog kasacionog suda RS, u Apelacionom sudu u Beogradu vrši osamdeset i dvoje sudija (uključujući i v. f. predsednika suda), te je u toku izbor za još četvoro sudija ovog suda.

 

 
Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)