Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Arhiva

APELACIONI SUD U BEOGRADU NASTAVLjA SVOJ RAD BEZ ČETVORO SUDIJA KOJIMA JE PRESTALA SUDIJSKA FUNKCIJA USLED NAVRŠENjA RADNOG VEKA

28.11.2019.

Sudija Siniša Važić je četvrti sudija Apelacionog suda u Beogradu kome je u 2019. godini prestala sudijska funkcija usled navršenja radnog veka. Pre imenovanog sudije sudijska funkcija je prestala sudijama Snežani Dimitrijević, Snežani Savić i Veselinki Milošević.

Sudije Snežana Dimitrijević, Snežana Savić i Siniša Važić su sve vreme vršenja sudijske funkcije u Apelacionom sudu postupali u Krivičnom odeljenju, stim što je sudija Snežana Savić u periodu od 2010. godine do 2013. godine postupala i u Odeljenju za krivične postupke prema maloletnicima, a sudija Siniša Važić je sve vreme vršenja sudijske funkcije postupao i u Odeljenju za ratne zločine, dok je sudija Veselinka Milošević postupala u Građanskom odeljenju.

Imenovane sudije su ceo radni vek proveli u pravosuđu, najpre kao pripravnici, zatim kao sudijski pomoćnici, a potom i sudije. Sudija Snežana Dimitrijević je od 1980. godine bila sudija Opštinskog suda u Lajkovcu, zatim od 1984. godine sudija Opštinskog suda u Ubu i od 2010. godine sudija Apelacionog suda. Sudija Snežana Savić je od 1988. godine bila sudija Trećeg opštinskog suda u Beogradu, zatim od 1999. godine sudija Okružnog suda u Beogradu i od 2010. godine sudija Apelacionog suda. Sudija Veselinka Milošević je od 1984. godine bila sudija Trećeg  opštinskog suda u Beogradu, zatim od 2003. godine sudija Okružnog suda u Beogradu, te od 2012. godine sudija Višeg suda u Beogradu i od 2014. godine sudija Apelacionog suda. Sudija Siniša Važić je od 1980. godine bio sudija Opštinskog suda u Osijeku, zatim od 1984. godine sudija Okružnog suda u Osijeku, te od 1992. godine sudije Prvog opštinskog suda u Beogradu, te od 1996. godine sudija Okružnog suda u Beogradu i od 2010. godine sudija Apelacionog suda.

Sudija Siniša Važić ostaće upamćen i kao predsednik Okružnog suda u Beogradu u periodu od 2004. do 2010. godine u kome je u periodu od 2003. do 2010. godine bio i predsednik Odeljenja za ratne zločine. U Apelacionom sudu imenovani sudija je bio i predsednik Odeljenja za ratne zločine, rukovodilac Odeljenja sudske prakse za krivično odeljenje i član Redakcijskog odbora Biltena. Postupao je i u predmetima rehabilitacije.

Odlaskom imenovanih sudija Apelacioni sud svoj rad nastavlja sa osamdeset i četvoro (uključujući i predsednika suda).

Biografije sudija Snežane Dimitrijević, Snežane Savić, Veselinke Milošević i Siniše Važića

 

KOMUNIKACIJA SA APELACIONIM SUDOM MOGUĆA I ELEKTRONSKIM PUTEM

30.09.2019.

Apelacioni sud u Beogradu obaveštava sva lica koja traže zaštitu svojih prava pred ovim sudom da je ubuduće komunikacija sa ovim sudom moguća i putem elektronske pošte. Na ovaj način, ukoliko se građani odluče na taj vid komunikacije sa sudom, će se dobijati i odgovori od strane Uprave ovog suda. Time je ovaj sud dao značajan doprinos da se sud na što brži i jednostavniji način učini dostupnim onim licima koja su bilo kao stranke ili kao treća lica upućena na rad ovog suda.

Putem elektronske pošte sudu se mogu obraćati sva ona lica koja imaju kvalifikovani elektronski potpis i koja tako potpisan elektronski dokument dostave sudu putem elektronske pošte u prilogu mejla. Lica koja se na ovaj način obraćaju sudu dužna su da označe i adresu elektronske pošte koju su odredili za prijem potvrde o prijemu dokumenta u elektronskom obliku, odnosno adresu prebivališta ili boravišta, tj. adresu ovlašćenog lica za prijem pismena radi dostavljanja potvrde putem javnog poštanskog operatera (PTT).

Informacije o formatu elektronskog dokumenta o tome kako se vrši potpisivanje elektronskog dokumenta kvalifikovanim elektronskim potpisom i podešavanjima aplikacija za potpisivanje kvalifikovanim elektronskim potpisom, sva zainteresovana lica mogu dobiti na internet stranici kvalifikovanih pružaoca usluga od poverenja.

Podnesci se mogu predati Apelacionom sudu u Beogradu elektronskim putem preko elektronske pošte, isključivo na adresu elektronske pošte koja je određena za prijem elektronskih dokumenata i to: elektronski.podnesak@bg.ap.sud.rs

Elektronska pošta pristigla na zvaničnu adresu elektronske pošte u toku dana od 00:00 do 24:00 časa zavodi se prvog narednog radnog dana, pod datumom prijema, a unosi se prema vremenskom redosledu prijema. Izuzetno, kada se rokovi računaju na sate, elektronska pošta se zavodi istog dana prema vremenskom redosledu prijema

Uprava Apelacionog suda u Beogradu je preduzela mere i da uprave svih nižestepenih sudova sa područja ovog suda i to: Višeg suda u Beogradu (Prvi osnovni sud u Beogradu, Drugi osnovni sud u Beogradu, Treći osnovni sud u Beogradu, Osnovni sud u Lazarevcu, Osnovni sud u Mladenovcu i Osnovni sud u Obrenovcu), Višeg suda u Valjevu (Osnovni sud Valjevu, Osnovni sud u Mionici i Osnovni sud u Ubu), Osnovni sud u Pančevu (Osnovni sud u Vršcu i Osnovni sud u Pančevu) i Višeg suda u Smederevu (Osnovni sud u Velikoj Plani i Osnovni sud u Smederevu) ubuduće svoj rad organizuju na napred navedeni način, a sve u skladu sa Zakonom o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju i odgovarajućim posebnim zakonima i podzakonskim aktima koji regulišu ovu oblast rada sudova.

 

IZVEŠTAJ O RADU APELACIONOG SUDA U BEOGRADU I PODRUČNIH SUDOVA ZA 2018. GODINU

3.09.2019.

 

 

DESETORO SUDIJA STUPILO NA FUNKCIJU U APELACIONOM SUDU U BEOGRADU

19.07.2019.

Na sednici svih sudija Apelacionog suda u Beogradu održanoj 2. jula 2019. godine na sudijsku funkciju u ovom sudu stupile su sudije Irena Trifunović Radulović, Radmila Radić, Ivan Ilić, Vesna Dželetović Cucić, Sanja Agatonović, Vesna Sekulić, Snežana Savić Sabljić, Maja Ilić, Dragan Milošević i Marko Jocić.

Promenom Godišnjeg rasporeda poslova za 2019. godinu sudije Irena Trifunović Radulović, Radmila Radić, Ivan Ilić, Vesna Dželetović Cucić, Sanja Agatonović i Vesna Sekulić raspoređeni su u Građansko odeljenje, sudija Snežana Savić Sabljić u Građansko odeljenje za radne sporove, a sudije  Maja Ilić, Dragan Milošević i Marko Jocić u Krivično odeljenje Apelacionog suda u Beogradu. Odlukom Visokog saveta sudstva od 3. jula 2019. godine sudija Dragan Milošević i Maja Ilić upućeni su u Posebno odeljenje za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu i to sudija Dragan Milišević na period do godinu dana, a sudija Maja Ilić na period do šest meseci. 

Dolaskom imenovanih sudija Apelacioni sud u Beogradu nastavlja svoj rad sa 85 sudija (uključujući i predsednika suda), dok je jedan sudija ovog suda postavljen za predsednika nižestepenog suda, a dvoje sudija je upućeno na rad u Posebno odeljenje Višeg suda.  

Pre dolaska u ovaj sud sudije Irena Trifunović Radulović, Radmila Radić, Ivan Ilić, Vesna Dželetović Cucić, Sanja Agatonović, Vesna Sekulić i Snežana Savić Sabljić su sudijsku funkciju obavljale u Građanskom odeljenju Višeg suda u Beogradu, sudije Maja Ilić i Dragan Milošević su sudijsku funkciju obavljali u Posebnom odeljenju Višeg suda u Beogradu, dok je sudija Marko Jocić sudijsku funkciju obavljao u Krivičnom odeljenju Višeg suda u Smederevu.  

 

TRINAEST SUDIJSKIH POMOĆNIKA APELACIONOG SUDA U BEOGRADU IMENOVANO ZA SUDIJE

29.03.2019.

Odlukom Narodne skupštine Republike Srbije o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju sudijski pomoćnici Apelacionog suda u Beogradu Irina Anđelković, Jelena Dunjić, Tamara Đurašković, Marija Lalović, Dragana Stanojković, Marija Stojanović Pavlović, Sanja Crnjak Stanković, Ana Majstorović, Marina Barbir, Vladimir Živanović i Bogdan Janković, izabrani su za sudije Prvog osnovnog suda u Beogradu, sudijski pomoćnici Jelena Gajić i Ana Milošević izabrani su za sudiju Trećeg osnovnog suda u Beogradu, dok je sudijski pomoćnik Milena Mitrović izabrana za sudiju u Prekršajnom sudu u Smederevu.

Irina Anđelković, Jelena Dunjić, Tamara Đurašković, Marija Lalović, Dragana Stanojković, Marija Stojanović Pavlović, Sanja Crnjak Stanković, Ana Majstorović, Jelena Gajić i Milena Mitrović su u Apelacionom sudu obavljali poslove sudijskog pomoćnika u Građanskom odeljenju, Marina Barbir i Vladimir Živanović su obavljali poslove sudijskog pomoćnika u Krivičnom odeljenju i Posebnom odeljenju za organizovani kriminal, dok su Bogdan Janković i Ana Milošević obavljali poslove sudijskog pomoćnika u Krivičnom odeljenju.

Kolektiv Apelacionog suda je ponosan na izbor ovolikog broja sudijskih pomoćnika za nosioce sudijske funkcije i izražava uverenje da će i ovi sudijski pomoćnici dati izuzetan doprinos daljem unapređenju rada sudova.

 

APELACIONI SUD U BEOGRADU I U 2018. GODINI BELEŽI SMANjENjE UKUPNOG BROJA PREDMETA U RADU

25.02.2019.

I pored velikog priliva predmeta Apelacioni sud je i u 2018. godini nastavio sa praksom rešavanja velikog broja predmeta, te je i u prethodnoj godini potpuno savladao priliv. Naime, u toku 2018. godine ovaj sud je primio ukupno 21361 novih predmeta (pa je ukupno u radu u svim materijama imao 28500 predmeta) dok je 20985 predmeta rešeno, tako da je u 2018. godinu Apelacioni sud ušao sa 7515 predmeta u radu, u svim materijama. 

Za ovaj period Apelacioni sud beleži smanjenje ukupnog broja predmeta u radu za 73,63%. Upoređujući statističke podatke za 2018. godinu u odnosu na 2017. i 2016. godinu uočeno je da je u Građanskom odeljenju broj rešenih predmeta veći u 2018. godini nego u prethodne dve godine. Međutim, značajno je povećan priliv predmeta u odnosu na prethodne dve godine, pa iz tog razloga nije savladan priliv premet u ovom Odeljenju. Takođe je i u Građanskom odeljenju za radne sporove ukupan broj rešenih predmeta veći u odnosu na prethodne dve godine, tako da je priliv savladan. U krivičnom odeljenju ukupan broj rešenih predmeta je manji u odnosu na prethodne dve godine, ali je to posledica manjeg priliva predmeta.  

Prosečan broj predmeta u radu po sudiji Apelacionog suda u toku 2018. godine bio je 98,88, prosečan broj rešenih predmeta po sudiji bio je 25,10, dok je prosečan priliv predmeta po sudiji bio 25,55. Poređenjem statističkih podataka za 2018. godinu, u odnosu na 2017. i 2016. godinu, uočeno je da je u građanskoj materiji priliv značajno povećan nego u prethodnom periodu, a da je u materiji radnih sporova priliv smanjen, dok je u krivičnom odeljenju približan tokom sve tri godine, pa je najveća opterećenost sudija u Građanskom odeljenju za radne sporove.

Apelacioni sud je i u 2018. godini pokazao odlične rezultate u rešavanju „starih“ predmeta i to kako starih po datumu prijema u žalbeni sud tako i starih po datumu podnošenja inicijalnog akta. Broj „starih“ predmeta koje je Apelacioni sud rešio u toku 2018. godine, a koji su određeni kao stari prema datumu prijema žalbe je 3535, što predstavlja 16,85% od ukupnog broja rešenih predmeta, te je na kraju izveštajnog perioda ostalo u radu 2107 starih predmeta po tom osnovu, a posmatrajući stare predmete prema datumu podnošenja inicijalnog akta (preko 2 godine) u radu suda je ostalo 5993 starih predmeta.

Prosečno trajanje žalbenih postupaka pred Apelacionom sudom u toku 2018. godine u opštoj građanskoj materiji je bilo četiri meseca, u materiji radnih sporova sedam meseci, dok su u krivičnoj materiji predmeti u proseku rešavani u roku od dva meseca stim što su predmeti iz oblasti organizovanog kriminala i ratnih zločina u proseku rešavani u roku od četiri meseca.

Iako je Apelacioni sud pokazao dobre rezultate rada u 2018. godini broj starih predmeta je i dalje značajan, što je delimično posledica priliva velikog broja starih predmeta iz područnih sudova koji se ovom sudu svakodnevno dostavljaju na odlučivanje po žalbi. U nemalom broju tih predmeta postupci traju preko 10 i 20 godina. Navedeni problem predstavlja objektivni razlog koji utiče na dužinu trajanja postupaka koji se rešavaju u drugom stepenu pred Apelacionim sudom. Upravo zbog značaja koje rešavanje starih predmeta ima za sve građane Republike Srbije Apelacioni sud će i u 2019. godini nastaviti da preduzima mere da se, prevashodno, rešavaju ovi predmeti, a kako bi omogućio jednaku dostupnost pravde svim licima koji traže zaštitu svojih prava kako pred ovim sudom, tako i pred sudovima koji potpadaju pod nadležnost ovog suda.

Apelacioni sud je ostvario i izuzetno uspešne rezultate u pretvaranju pritužbe u delotvorno pravno sredstvo, te je ukupan procenat rešenih predmeta u 2018. godini, a u kojima je Uprava ovog suda utvrdila osnovanost pritužbe na dugo trajanje postupka, 50,46. Ovo tim pre jer je analizom ovog izveštaja utvrđeno da je najveći procenat rešenih ovih predmeta iz kategorije najstarijih predmeta po inicijalnom aktu.

Inače, trenutno sudijsku funkciju, a nakon prestanka sudijske funkcije zbog navršenja radnog veka sudijama Snežani Dimitrijević i Snežani Savić, u Apelacionom sudu u Beogradu vrši sedamdeset i osam sudija (uključujući i predsednika suda), dok je jedan sudija postavljen za predsednika suda, te je u toku izbor za još osmoro sudija ovog suda.

 

Obaveštenje o postavljanju branioca po službenoj dužnosti u predmetu Kž Po1-Kre 9/18.

13.02.2019.

Obaveštenje možete preuzeti OVDE.

 
Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)