Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Arhiva

APELACIONI SUD U BEOGRADU I U 2018. GODINI BELEŽI SMANjENjE UKUPNOG BROJA PREDMETA U RADU

25.02.2019.

I pored velikog priliva predmeta Apelacioni sud je i u 2018. godini nastavio sa praksom rešavanja velikog broja predmeta, te je i u prethodnoj godini potpuno savladao priliv. Naime, u toku 2018. godine ovaj sud je primio ukupno 21361 novih predmeta (pa je ukupno u radu u svim materijama imao 28500 predmeta) dok je 20985 predmeta rešeno, tako da je u 2018. godinu Apelacioni sud ušao sa 7515 predmeta u radu, u svim materijama. 

Za ovaj period Apelacioni sud beleži smanjenje ukupnog broja predmeta u radu za 73,63%. Upoređujući statističke podatke za 2018. godinu u odnosu na 2017. i 2016. godinu uočeno je da je u Građanskom odeljenju broj rešenih predmeta veći u 2018. godini nego u prethodne dve godine. Međutim, značajno je povećan priliv predmeta u odnosu na prethodne dve godine, pa iz tog razloga nije savladan priliv premet u ovom Odeljenju. Takođe je i u Građanskom odeljenju za radne sporove ukupan broj rešenih predmeta veći u odnosu na prethodne dve godine, tako da je priliv savladan. U krivičnom odeljenju ukupan broj rešenih predmeta je manji u odnosu na prethodne dve godine, ali je to posledica manjeg priliva predmeta.  

Prosečan broj predmeta u radu po sudiji Apelacionog suda u toku 2018. godine bio je 98,88, prosečan broj rešenih predmeta po sudiji bio je 25,10, dok je prosečan priliv predmeta po sudiji bio 25,55. Poređenjem statističkih podataka za 2018. godinu, u odnosu na 2017. i 2016. godinu, uočeno je da je u građanskoj materiji priliv značajno povećan nego u prethodnom periodu, a da je u materiji radnih sporova priliv smanjen, dok je u krivičnom odeljenju približan tokom sve tri godine, pa je najveća opterećenost sudija u Građanskom odeljenju za radne sporove.

Apelacioni sud je i u 2018. godini pokazao odlične rezultate u rešavanju „starih“ predmeta i to kako starih po datumu prijema u žalbeni sud tako i starih po datumu podnošenja inicijalnog akta. Broj „starih“ predmeta koje je Apelacioni sud rešio u toku 2018. godine, a koji su određeni kao stari prema datumu prijema žalbe je 3535, što predstavlja 16,85% od ukupnog broja rešenih predmeta, te je na kraju izveštajnog perioda ostalo u radu 2107 starih predmeta po tom osnovu, a posmatrajući stare predmete prema datumu podnošenja inicijalnog akta (preko 2 godine) u radu suda je ostalo 5993 starih predmeta.

Prosečno trajanje žalbenih postupaka pred Apelacionom sudom u toku 2018. godine u opštoj građanskoj materiji je bilo četiri meseca, u materiji radnih sporova sedam meseci, dok su u krivičnoj materiji predmeti u proseku rešavani u roku od dva meseca stim što su predmeti iz oblasti organizovanog kriminala i ratnih zločina u proseku rešavani u roku od četiri meseca.

Iako je Apelacioni sud pokazao dobre rezultate rada u 2018. godini broj starih predmeta je i dalje značajan, što je delimično posledica priliva velikog broja starih predmeta iz područnih sudova koji se ovom sudu svakodnevno dostavljaju na odlučivanje po žalbi. U nemalom broju tih predmeta postupci traju preko 10 i 20 godina. Navedeni problem predstavlja objektivni razlog koji utiče na dužinu trajanja postupaka koji se rešavaju u drugom stepenu pred Apelacionim sudom. Upravo zbog značaja koje rešavanje starih predmeta ima za sve građane Republike Srbije Apelacioni sud će i u 2019. godini nastaviti da preduzima mere da se, prevashodno, rešavaju ovi predmeti, a kako bi omogućio jednaku dostupnost pravde svim licima koji traže zaštitu svojih prava kako pred ovim sudom, tako i pred sudovima koji potpadaju pod nadležnost ovog suda.

Apelacioni sud je ostvario i izuzetno uspešne rezultate u pretvaranju pritužbe u delotvorno pravno sredstvo, te je ukupan procenat rešenih predmeta u 2018. godini, a u kojima je Uprava ovog suda utvrdila osnovanost pritužbe na dugo trajanje postupka, 50,46. Ovo tim pre jer je analizom ovog izveštaja utvrđeno da je najveći procenat rešenih ovih predmeta iz kategorije najstarijih predmeta po inicijalnom aktu.

Inače, trenutno sudijsku funkciju, a nakon prestanka sudijske funkcije zbog navršenja radnog veka sudijama Snežani Dimitrijević i Snežani Savić, u Apelacionom sudu u Beogradu vrši sedamdeset i osam sudija (uključujući i predsednika suda), dok je jedan sudija postavljen za predsednika suda, te je u toku izbor za još osmoro sudija ovog suda.

 

Obaveštenje o postavljanju branioca po službenoj dužnosti u predmetu Kž Po1-Kre 9/18.

13.02.2019.

Obaveštenje možete preuzeti OVDE.

 
Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)