Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Drugostepeni sud u krivičnom postupku donosi odluku u sednici veća ili na osnovu održanog pretresa. Da li će održati pretres, odlučuje veće drugostepenog suda (čl. 446. ZKP – a). U krivičnom postupku po žalbi, apelacioni sud obavestiće o sednici veća onog optuženog ili njegovog branioca, oštećenog kao tužioca ili njihovog punomoćnika koji je u roku predviđenom za žalbu ili odgovor na žalbu zahtevao da bude obavešten o sednici ili je predložio održavanje pretresa pred drugostepenim sudom. Predsednik veća ili veće može odlučiti da se o sednici veća obaveste stranke i kad nisu to zahtevale ili da se o sednici obavesti i stranka koja to nije zahtevala, ako bi njihovo prisustvo bilo korisno za razjašnjenje stvari (čl. 447. ZKP - a).

Apelacioni sud u parničnom postupku odlučuje o žalbi, po pravilu, bez rasprave. Kad veće drugostepenog suda nađe da je radi pravilnog utvrđenja činjeničnog stanja potrebno da se pred drugostepenim sudom ponove već izvedeni dokazi ili dokazi čije je izvođenje odbio prvostepeni sud, može da zakaže raspravu pred drugostepenim sudom. (čl. 383. ZPP – a).

Javne sednice i pretresi u krivičnim postupcima održaće se po sledećem rasporedu:

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)