Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
ODELJENJA


U Apelacionom sudu u Beogradu obrazovana su sledeća odeljenja:

•   Građansko odeljenje;
•   Građansko odeljenje za radne sporove;
•   Krivično odeljenje;
•   Odeljenje za krivične postupke prema maloletnicima;
•   Posebno odeljenje za organizovani kriminal;
•   Odeljenje za ratne zločine;
•   Odeljenje za postupanje po zahtevima za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku;
•   Odeljenje sudske prakse.

Sudije koje odlučuju o stvarima iz jednog ili više srodnih pravnih područja ulaze u sastav sudskog odeljenja.

Radom sudskog odeljenja rukovodi predsednik odeljenja koga imenuje predsednik suda godišnjim rasporedom poslova, po prethodno pribavljenom mišljenju sudija.

Odeljenje radi u okviru sednice koju saziva predsednik odeljenja ili predsednik suda, po svojoj inicijativi ili na zahtev nekog od veća, odnosno sudije u odeljenju.

Delokrug sednice odeljenja:

-   rad odeljenja;
-   pravna pitanja;
-   način poboljšanja rada i stručnosti sudija i sudijskih pomoćnika;
-   pitanja važna za rad sa područja Apelacionog suda u Beogradu;
-   druga pitanja od značaja za rad odeljenja.

Odeljenje sudske prakse prati i proučava praksu sudova i međunarodnih sudskih organa i obaveštava sudije i sudijske pomoćnike o pravnim shvatanjima sudova.

U sudu se vodi opšti registar pravnih shvatanja (pravna shvatanja izražena u pojedinačnim odlukama suda ili primljena od višeg suda) i poseban registar pravnih shvatanja (pravna shvatanja usvojena na sednici svih sudija, sednicama odeljenja, savetovanjima i radnim sastancima sudija) koji se dostavljaju Vrhovnom kasacionom sudu za potrebe Pravosudnog informacionog sistema Republike Srbije.

Odeljenje sudske prakse Apelacionog suda u Beogradu sačinjavaju predsednik suda i njegovi zamenici, svi predsednici sudskih odeljenja i njihovi zamenici, kao i rukovodioci sudske prakse po sudskim odeljenjima.

Kada je za razmatranje pravnog pitanja potrebna saradnja najmanje dva odeljenja saziva se zajednička sednica odeljenja.

Sednicu svih sudija saziva predsednik suda po svojoj inicijativi, na predlog sudskog odeljenja, ili na predlog najmanje jedne trećine svih sudija.
Delokrug rada sednice odeljenja je:

-   razmatranje izveštaja o radu suda i sudija;
-   odlučivanje o pokretanju postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti propisa i drugih opštih akata;
-   razmatranje primene propisa kojima se uređuju pitanja iz delokruga sudija;
-   davanje mišljenje o kandidatima za sudije i sudije porotnike;
-   odlučuje o svim drugim pitanjima od značaja za rad suda.

Radi usklađivanja rada u sudu kao celini, u okviru jednog ili više sudskih odeljenja ili službe, po potrebi se održavaju radni sastanci koje saziva predsednik suda ili predsednik odeljenja. Viši sud može organizovati zajedničke sastanke i savetovanja predsednika drugih sudova i sudija tog suda, kao i sudijskih pomoćnika radi razmatranja pitanja od zajedničkog interesa.

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)