Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

PISARNICE

Administrativno tehnički poslovi u sudu obavljaju se u sudskoj pisarnici kojom  rukovodi upravitelj pisarnice koji istovremeno može voditi i poslove  pojedinih organizacionih jedinica pisarnice, dok radom odseka ili  odeljenja rukovodi šef odseka pod  nadzorom upravitelja pisarnice.  

U ovom sudu, zbog povećanog obima posla, sudska pisarnica je podeljena na sledeće odseke:

  • Odsek Krivične pisarnice
  • Odsek Građanske pisarnice
  • Odsek Građanske pisarnice za radne sporove

Za pojedine vrste poslova u sudu su obrazovane posebne organizacione jedinice pisarnice, kao što su: prijemna kancelarija, ekspedicija i arhiva.

U sudu, takođe, postoji i računovodstvo, daktilobiro, odeljenje za informacione tehnologije i tehnička služba.

Poslove upravitelja u Apelacionom sudu u  Beogradu obavlja Jasmina Đokić čiji se kabinet nalazi u prizemlju, u prostoriji broj 0.72, telefon (00 381 11) 363 50 37.  

Pisarnica Apelacionog suda u Beogradu radi sa strankama svakim radnim danom od 7:30 do 15:30 časova. Razgledanje spisa vrši se svakim radnim danom od 9 do 13 časova.  

PRIJEMNA KANCELARIJA

Šalter prijema Apelacionog suda u Beogradu je 0.38 i nalazi se, zajedno sa šalterima ostalih sudova, u sudskom holu pravo po ulasku u zgradu suda.

Na ovom šalteru najčešće se predaju pismena upućena sudskoj upravi (urgencije, zahtevi za izuzeće, molba za prijem u radni odnos i slično), a nekad i podnesci namenjeni sudskim većima (npr. molba za uvid u spis predmeta).

Pravilo je da se podnesci vezani za predmet predaju ovom sudu, kao drugostepenom, preko prvostepenih sudova koji onda primljene podneske prosleđuje ovom sudu.

Sva pismena se, pre razvrstavanja, overe prijemnim pečatom sa datumom i satom prijema, a na pismeno dostavljeno na šalteru zaposleni stavlja prijemni pečat sa datumom prijema i naznakom u koliko je primeraka predat. Jedan primerak se ostavlja stranci.

Pored lične predaje, u prijemnoj kancelariji se prima i sva pošta upućena sudu preko PTT službe.

Na prijemnom šalteru svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 stranke mogu dobiti sledeće informacije:

•   o broju predmeta (u roku od tri dana od dana dostavljanja predmeta od strane prvostepenog suda ovom sudu);
•   o ličnom imenu sudije kome je predmet dodeljen u rad (u roku od tri dana od dana dostavljanja predmeta od strane prvostepenog suda ovom sudu);
•   o kretanju predmeta (podaci se daju na osnovu podataka iz upisnika i spisa i ograničavaju se samo na nužne podatke o stadijumu postupka u kome se predmet nalazi i na druga slična obaveštenja);
•   stranke mogu izvršiti uvid, fotokopirati i razgledati spis predmeta na za to određenom mestu i pod nadzorom zaposlenog lica u pisarnici (dokaz o razgledanju spisa koji popunjava službenik suda se lepi u predmet i zavodi u popis spisa).

Stranke su dužne da se legitimišu, a punomoćnik je dužan da priloži uredno punomoćje.

Obaveštenja se strankama daju pismeno ili na drugi pogodan način, a kratka i hitna telefonom, ako je to, po prirodi stvari, moguće. Telefoni za informacije su (00 381 11) 363 51 03 i 360 46 57.

Zaposleni u pisarnici će, u obliku službene beleške, primiti kratka saopštenja, izjave stranaka ili drugih zainteresovanih lica o promeni adrese, mestu boravka i danu prijema odluke kada povratnica ili dostavnica nije vraćena ili kada u njima nije naznačen dan dostave i slično.

EKSPEDICIJA

U odseku ekspedicije vrši se otpravljanje sudske pošte (sudskih odluka, poziva strankama i slično) i prijem svih dostavnica i povratnica, kao dokaz o prijemu sudskih akata.

Dostavljanje sudskih pismena vrši se putem pošte ili preko sudskih dostavljača.

ARHIVA

Pravnosnažno rešeni predmeti arhiviraju se i čuvaju u posebnoj prostoriji pisarnice na osnovu pismene odluke sudije, a predmeti koji su nedavno završeni mogu se čuvati u pisarnici najduže dve godine kao tzv. priručna arhiva. U arhivi se čuvaju i upisnici i imenici iz ranijih godina ako nisu potrebni za tekući rad.

Radom arhive rukovodi arhivar koji čuva, evidentira i klasifikuje arhivski materijal.

Period čuvanja i rukovanja arhivskim materijalom propisan je Sudskim poslovnikom.

Molba za razgledanje ili kopiranje arhivskih spisa podnosi se predsedniku suda. 

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)