Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
2.12.2016.

Donete odluke - drugostepeno krivično decembar 2016.

02. decembar 2016. godine
BORO MIŠELjIĆ

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom Višeg suda u Beogradu K. br. 870/14 od 28. aprila 2015. godine okr. Boro Mišeljić je oslobođen od optužbe da je izvršio krivično delo teška telesna povreda iz člana 121, stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. KZ. Oštećeni je radi ostvarivanja svog imovinsko – pravnog zahteva upućen na parnicu. 

PODNOSIOCI ŽALBE

Viši javni tužilac u Beogradu.

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, nakon održanog pretresa, doneo je 30. juna 2016. godine presudu Kž1 527/16 kojom je prinačio prvostepenu presudu i okr. Bora Mišeljića zbog izvršenja krivičnog dela teška telesna povreda iz člana 121, stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ osudio na kaznu kućnog zatvora u trajanju od 1 godine. Oštećeni je radi ostvarivanja svog imovinsko – pravnog zahteva upućen na parnicu (Napomena: protiv navedene presude ovog suda dozvoljena je žalba). 
 
Okrivljeni Boro Mišeljić je oglašen krivim što je 26. februara 2012. godine, u Beogradu, teško telesno povredio oštećenog A.A. usled čega je nastupila smrt povređenog lica, na taj način što je iz sobe svog stana započeo verbalnu raspravu sa oštećenim sada pokojnim A.A, zabranjujući da oštećeni parkira svoje putničko vozilo na travnatu površinu ispod prozora, te je zatim presreo oštećenog koji je išao u pravcu svoje zgrade, noseći kese pune namirnica, pa je nastavio verbalnu raspravu sa oštećenim i potom mu udario šamar, usled čega je oštećeni, koji je bio pod uticajem alkohola sa 1,95 promila u krvi, izgubio ravnotežu i pao na betonsku podlogu i od pada zadobio tešku telesnu povredu opasnu po život, nakon toga napustio lice mesta udaljivši se do svoje stambene zgrade, a oštećeni je uspeo da sa svog mobilnog pozove sistem dežurne službe „92“ PU za grad Beograd i tom prilikom dežurnom operateru rekao šta mu se desilo i gde se nalazi zahtevajući pomoć policije i SHP, nakon poziva ostao u ležećem položaju naslonjen na betonsku kocku, a usled zadobijenih povreda zatim preminuo. 
 
Prilikom izricanja krivične sankcije za učinjeno krivično delo, Apelaconi sud je cenio od olakšavajućih okolnosti na strani okrivljenog njegove porodične i lične prilike, da je kritičnom prilikom njegova sposobnost shvatanja značaja dela i mogućnost upravljanja postupcima bila smanjena do stepena bitnog, ali ne i bitno, te je cenio njegovo sadašnje zdravstveno stanje i ovako utvrđenim olakšavajućim okolnostima dao značaj naročito olakšavajućih okolnosti, te je istog osudio na kaznu kućnog zatvora u trajanju od 1 godine, očekujući da će ovako izrečenom kaznom biti postignuta svrha kažnjavanja, dok je od otežavajućih okolnosti na strani okrivljenog cenio njegov raniji život i ponašanje. 

PODNOSIOCI ŽALBE

Branilac okrivljenog. 

TREĆESTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, nakon održane sednice veća, dana 18. novembra 2016. godine doneo je presudu Kž3 44/16 kojom je preinačio drugostepenu presudu, u delu odluke o krivičnoj sankciji, i okr. Bora Mišeljića zbog izvršenja krivičnog dela teška telesna povreda iz člana 121, stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ osudio na kaznu kućnog zatvora u trajanju od 6 meseci. U preostalom, nepreinačenom, delu drugostepena presuda je potvrđena. 
 
Po nalaženju Apleacionog suda koji je odlučivao u trećem stepenu, u delu odluke o krivičnoj sankciji, drugostepeni sud je prilikom odlučivanja o krivičnoj sankciji povredio odredbu Zakonika o krivičnom postupku kojim je propisano da, ako je izjavljena žalba samo u korist optuženog, presuda se ne sme izmeniti na njegovu štetu u pogledu pravne kvalifikacije krivičnog dela i krivične sankcije. Naime, presudom drugostepenog suda od 5. novembra 2015. godine okrivljeni je oglašen krivim zbog izvršenja krivičnog dela teška telesna povreda i osuđen na kaznu kućnog zatvora u trajanju od šest meseci, a koja presuda je po žalbi branioca okrivljenog ukinuta i predmet vraćen drugostepenom sudu na ponovno suđenje. Imajući u vidu da je protiv ove presude žalbu izjavio samo branilac okrivljenog, to drugostepeni sud u ponovnom postupku nije smeo izmeniti presudu na štetu okrivljenog u pogledu krivične sankcije, a što je učinio osudivši okrivljenog na kaznu kućnog zatvora u trajanju od godinu dana, zbog čega je trećestepeni sud otklonio navedenu povredu tako što je preinačio drugostepenu presudu u delu odluke o krivičnoj sankciji i okrivljenog osudio na kaznu kućnog zatvora u trajanju od 6 meseci.

 
 
02. decembar 2016. godine
EDIS REBRONjA

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom Višeg suda u Beogradu K. br. 1096/11 od 20. marta 2015. godine okr. Edis Rebronja je oslobođen od optužbe da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246, stav 1. KZ.  

PODNOSIOCI ŽALBE

Viši javni tužilac u Beogradu. 

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, nakon održanog pretresa, doneo je 7. juna 2016. godine presudu Kž1 519/16 kojom je prinačio prvostepenu presudu i okr. Edisa Rebronju zbog izvršenja krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246, stav 1. KZ osudio na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine, te je prema okrivljenom izrečena mera bezbednosti proterivanja stranca iz zemlje u trajanju od 5 godina (Napomena: protiv navedene presude ovog suda dozvoljena je žalba). 
 
Okrivljeni Edis Rebronja je oglašen krivim što je oktobra meseca 2008. godine, u Beogradu, zajedno sa okr. Semirom Dedejićem, Milom Radevićem i Miodragom Radevićem, koji su pravnosnažno osuđeni, neovlašćeno prenosio radi prodaje iz Crne Gore za Beograd opojnu drogu, tako što je 6. oktobra 2008. godine u dogovoru sa napred navedenim okrivljenim organizovao prenos opojne droge iz Rožaja u Crnoj Gori za Beograd, te je u Rožajama u vozilu, u konstrukcionoj šupljini, u nosaču branika smestio 17 paketa sa ukupno 2.942,36 grama heroina i 6.646,85 grama smeše kofeiona i paracetamola, te ovo vozilo okr. Dedejić dovezao iz Rožaja do Beograda, pri čemu se kao njegova pratnja drugo vozilo dovezao okr. Rebronja, nakon čega je nakon dolaska do hotela u Belom Pootoku okr. Dedeić ostao u restoranu hotela, a okr. Rebronja otišao do kuće okr. Miodraga Radevića koji je potom preuzeo vozilo u kome je bila skrivena opojna droga i odvezao ga na parking ispred kuće u Belom Potoku, gde je tom prilikom zatečen od strane policijskih službenika, pa je opojna droga heroin, kao i kofein sa paracetamolom koja je pronađena u vozilu i oduzeta. 
 
Po nalaženju Apelacionog suda iz svih dokaza izvedenih tokom postupka sa dovoljnim stepenom uverenja se ukazuje da je okrivljeni na napred navedeni način izvršio krivično delo koje mu se optužnim aktom stavlja na teret. 
 
Prilikom odlučivanja o krivičnoj sankciji, Apelacioni sud je od olakšavajućih okolnosti na strani okrivljenog cenio da se radi o relativno mlađem licu, dok je od otežavajućih okolnosti uzeo u obzir veliku količinu opojne droge čiji prenos radi prodaje je između ostalog organizovao i okrivljeni, a što ukazuje na veliki stepen ugroženosti zaštićenog dobra, pa je okrivljenog osudio na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine nalazeći da se može očekivati da će se ovako izrečenom krivičnom sankcijom u potpunosti ostvariti svrha izricanja krivičnih sankcija. 
 
Imajući u vidu da je okrivljeni strani državljanin, kao i prirodu i težinu učinjenog krivičnog dela, pobude iz kojih je delo učinjeno, a posebno količinu opojne droge i supstanci koje služe za njeno razblaživanje i uvećanje količine, Apelacioni sud je našao da je nepoželjan njegov dalji boravak u Srbiji, pa mu je izrekao meru bezbednosti proterivanja stranca iz zemlje  u trajanju od 5 godina. 

PODNOSIOCI ŽALBE

Branilac okrivljenog. 

TREĆESTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, nakon održane sednice veća, dana 19. oktobra 2016. godine doneo je presudu Kž3 45/16 kojom je odbio, kao neosnovanu, žalbu branioca okrivljenog i potvrdio drugostepenu presudu. 

 
 
02. decembar 2016. godine
STEFAN MANDIĆ I DR.

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom Drugog osnovnog suda u Beogradu K. br. 1212/15 od 15. jula 2016. godine zbog izvršenja krivičnog dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i ekspolozivnih materija iz člana 348. KZ okr. Stefan Mandić je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine i 6 meseci, te na novčanu kaznu u iznosu od 20.000,oo dinara, dok je okr. Almir Dragišić osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 11 meseci i na novčanu kaznu u iznosu od 20.000,oo dinara. Prema okrivljenima je, takođe, izrečena i mera bezbednosti oduzimanja predmeta i to: automatske puške, pištolja, metaka i dr. 
 
Okrivljeni Stefan Mandić je oglašen krivim što je u periodu od 1. do 7. septembra 2015. godine, u Beogradu, neovlašćeno držao vatreno oružje i municiju čije držanje građanima nije dozvoljeno i to tako što je u garaži, u vozilu, držao automatsku pušku sa jednim metkom u cevi, kao i pripadajućim okvirom sa 29 komada metaka, te u garaži, pored vozila u putničkoj torbi pet komada metaka, a ispod torbe dve kutije sa ukupno 60 komada metaka i u stanu neovlašćeno držao pištolj sa pripadajućim okvirom u kome se nalazilo 14 komada metaka, 1 metak, prigušivač za pištolj, 1 puščani metak, 1 kutija sa 15 komada metaka, 1 okvir za automatsku pušku i 1 kratki okvir za šištolj sa jednim metkom. 
 
Okrivljeni Almir Dragišić je oglašen krivim pšto je 7. septembra 2015. godine, u Beogradu, neovlašćeno držao vatreno oružje i municiju i to jedan pištolj sa pripadajućim okvirom i 8 komada municije. 
 
Takođe, prvostepenom presudom okr. Stefan Mandić i Almir Dragišić su oslobođeni od optužbe da su, kao saizvršioci, izvršili krivično delo udruživanje radi vršenja krivičnih dela iz člana 346, stav 1. KZ i krivično delo posebni slučajevi falsifikovanja isprave iz člana 356, stav 5. u vezi sa članom 355, stav 2. KZ, dok su okr. Vladislav Šljivančanin i Dragan Đokić  oslobođeni od optužbe da su, kao saizvršioci, izvršili krivično delo udruživanje radi vršenja krivičnih dela iz člana 346, stav 1. KZ, krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 348, stav 4. KZ i krivično delo posebni slučajevi falsifikovanja isprave iz člana 356, stav 5. u vezi sa članom 355, stav 2. KZ. 
 
Optužnicom Drugog osnovnog javnog tužioca u Beogradu okr. Stefanu Mandiću je stavljeno na teret da je u toku avgusta i septembra meseca, u Beogradu, zajedno sa okr. Vladislavom Šljivančaninom, Draganom Đokićem i Almirom Dragišićem, po prethodnom dogovoru, organizovao grupu koja ima za cilj vršenje krivičnih dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eskplozivnih materija, kao i neovlašćeno upotrebio pravi pečat ili znak na taj način što su preinačili pravu ispravu u nameri da se takva isprava upotrebi kao prava.

PODNOSIOCI ŽALBE

Drugi osnovni javni tužilac u Beogradu i branioci okr. Stefana Mandića i Almira Dragišića. 

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, nakon održane sednice veća, doneo je 1. novembra 2016. godine rešenje Kž1 1400/16 kojim je, zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, ukinuo prvostepenu presudu u delu kojim je okr. Stefan Mandić oglašen krivim da je u periodu od 1. do 7. septembra 2015. godine, u Beogradu, izvršio krivično delo nedozvoljena proozvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 348, stav 2. KZ i u tom delu predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno suđenje, te prema navedenom okrivljenom produžio pritvor do dalje odluke suda. U preostalom, nepreinačenom, delu prvostepena presuda je potvrđena. 


 
 
02. decembar 2016. godine
DEJAN SIMEUNOVIĆ

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom Višeg suda u Pančevu K. br. 66/12 od 27. juna 2014. godine okr. Dejan Simeunović je oslobođen od optužbe da je izvršio krivično delo ubistvo iz člana 113. KZ jer nije krivično delo ono delo koje je učinjeno u nužnoj odbrani. Radi zaštite opšte bezbednosti izrečena je mera bezbednosti oduzimanja predmeta i to pištolja sa jednim metkom u ceni i okvirom sa četiri metka. Oštećeni su radi ostvarivanja svojih imovinsko – pravnih zahteva upućeni na parnicu.

PODNOSIOCI ŽALBE

Viši javni tužilac u Pančevu. 

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, nakon održanog pretresa, dana 18. oktobra 2016. godine doneo je presudu Kž1 1287/14 kojom je preinačio prvostepenu presudu i okr. Dejana Simeunovića, zbog izvršenja krivičnog dela ubistvo na mah iz člana 115. KZ osudio na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine, te je prema okrivljenom izrečena mera bezbednosti oduzimanja predmeta i to pištolja sa jednim metkom u cevi i okvirom od četiri metka. Oštećeni su radi ostvarivanja svojih imovinsko – pravnih zahteva upućeni na parnicu. U preostalom, nepreinačenom, delu prvostepena presuda je potvrđena. 
 
Okrivljeni Dejan Simeunović je oglašen krivim što je 15. novembra 2008. godine, u Pančevu, obavljajući dužnost radnika fizičkog obezbeđenja kafića „Š“ u Pančevu, lišio života na mah oštećenog I.B, u stanju bitno smanjene uračunljivosti usled afekta straha visokog intenziteta sa suženjem svesti, što je dovelo okrivljenog uz stanje jake razdraženosti bez krivice okrivljenog do čega je svojim napadom doveo oštećeni, tako što je ispred kafića „Š“, a nakon što je oštećeni po prethodnom napuštanju kafića zbog neprimerenog ponašanja, prišao radnicima obezbeđenja ovog kafića među kojima je bio i okrivljeni i zapretio da će dići lokal u vazduh i sve ih pobiti, nakon čega su oštećeni i njegovo društvo najpre otišli do svog automobila, a zatim su se vratili do ispred ulaza u kafić, gde su drugovi oštećenog P.Đ i A.N najpre oborili oštećenog na pod sprečavajući ga da uđe u sukob sa obezbeđenjem kafića ali je oštećeni ustao i kada je bio udaljen tri metra od okrivljenog iza leđa iz pojasa izvukao pištolj, repetirao ga i na taj način ubacio metak u cev, držeći ga u ruci najpre pored desne noge u kom momentu mu je okrivljeni rekao „šta ćeš sa tim“, nakon čega je oštećeni i dalje držeći pištolj u desnoj ruci, uperio isti prema okrivljenom i D.M, koji su stajali jedan pored drugog ispred kafića u visini njihovih stomaka dok se iza njih nalazilo desetak gostiju kafića i uputio pretnju okrivljenom rečima „hoćeš i tebi da pokažem“, te je u momentu kada je svedok D.M. rekao oštećenom „hajde da vidimo kakav si frajer“ oštećeni skrenuo pogled prema ovom svedoku, okrivljeni je skočio prema oštećenom svojom levom rukom uhvatio oštećenog za desnu ruku u kojoj je držao pištolj i desnom rukom da uhvatio za grudi te započeo da ga gura unazad do raskrnice gde je bila velika čistina, nalazeći se u stanju afekta i straha visokog intenziteta sa suženjem svesti, što je okrivljenog bez njegove krivice dovelo u stanje jake razdraženosti, pa je u jednom trenutku okrivljeni oteo pištolj oštećenom, a zatim, kad se pištolj nalazio kod okrivljenog, dok je oštećeni bio u polusavijenom položaju prema napred, iz blizine opalio metak u zadnji deo temenog predela glave oštećenog koji je tom prilikom zadobio teške telesne povrede, od čijih posledica je preminuo 17. novembra 2008. godine. 
 
Po nalaženju Apelacionog suda radnja okrivljenog koja je usledila odmah nakon napada oštećenog, koju radnju je okrivljeni preduzeo u vreme trajanja jake razdraženosti u koju je doveden bez svoje krivice, napadom od strane sada pok. I.B predstavlja elemente krivičnog dela ubistvo na mah. 
 
Prilikom donošenja odluke sud je imao u vidu i navode sadržane u završnoj reči branioca okrivljenog da se u konkretnom slučaju radi o nužnoj odbrani, pa je našao da nema uslova za primenu ovog instituta jer je tokom postupka utvrđeno da je prilikom otimanja oko pištolja okrivljeni od oštećenog uzeo isti, od kog trenutka se više nije moglo smatrati da postoji napad, te ukoliko nema napada to nema ni nužne odbrane kao ni eventualno njenog prekoračenja. 
 
Odlučujući o vrsti i visini krivične sankcije sud je od olakšavajućih okolnosti na strani okrivljenog cenio činjenicu da je okrivljeni mlada osoba, porodične prilike, dosadašnji život, kao i da je svojim iskrenim držanjem pred sudom omogućio da se postupak brzo i efikasno reši, dok otežavajućih okolnosti na strani okrivljenog nije našao. Ceneći sve napred navedene okolnosti, društvenu opasnost krivičnog dela i okrivljenog kao učinioca, sud je okrivljenog osudio na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine, nalazeći da će se navedenom kaznom u potpunosti postići svrha kažnjavanja, te da će se na okrivljenog dovoljno uticati da ubuduće ne vrši krivična dela, čime bi se u potpunosti ostvarila svrha kako generalne tako i specijalne prevencije. 

 
 
02. decembar 2016. godine
NEMANjA ARSENIJEVIĆ I DR.

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom Višeg suda u Beogradu K. br. 209/13 od 1. februara 2016. godine zbog izvršenja krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246, stav 1. KZ okr. Milorad Lekić i Nemanja Vranješ su osuđeni na kazne zatvora u trajanju od po 5 godina, okr. Bojan Šalaman  i Goran Urošević su osuđeni na kazne zatvora u trajanju od po 3 godine, dok je okr. Nemanja Arsenijević zbog izvršenja krivičnog dela neovlašćena držanje opojnih droga iz člana 246a, stav 1. KZ osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine. Takođe, prema okrivljenima je izrečena i mera bezbednosti oduzimanja predmeta, te su od okr. Milorada Lekića oduzete vagice za precizno merenje, 363,90 grama heroina, 2585,09 grama kofeina i paracetamola, od okr. Bojana Šalamona 550,57 grama herorina, 650,29 grama kofeina i paracetamola i od okr. Nemanje Arsenijevića 0,44 grama kokaina i 2,80 grama marihuane. Od okr. Nemanje Vranješa je osuzeta i imovinska korist pribavljena krivičnim delom i to: novac u iznosu od 6.500,oo evra i 25.600,oo dinara.

Okrivljeni Nemanja Vranješ, Milorad Lekić, Bojan Šalaman i Goran Urošević su oglašeni krivim što su u periodu od decembra meseca 2009. godine pa do 10. februara 2010. godine, na teritoriji Beograda, neovlašćeno prodavali i kupovali supstance koje su proglašene za opojnu drogu, na taj način što su neposredno skraćenim i nedovršenim rečenicama kao i žargonskim izrazima dogovarali preko mobilnih telefona o kupovini i prodaji opojne droge, pa su tako okr. Lekić i Vranješ opojnu drogu heroin i smešu paracetamola nabavljali od NN lica, skladištili je u iznajmljenom stanu u Beogradu u kome su je mešali radi povećanja mase i prepakivali je, radi dalje prodaje, u manje pakete uz pomoć vagice za precizno merenje, a zatim opojnu drugu prodavali, te:

  • 29. decembra 2009. godine prodali 50 grama opojne droge heroina i 100 grama smese paracetamola okr. Uroševiću koji je od okrivljenih heroin nabavio radi dalje prodaje nakon mešanja i
  • 10. februaara 2010. godine prodali okr. Šalamonu 550 grama opojne droge heroina i 650 grama smese paracetamola, koji je ovu drogu i smesu nabavio radi dalje prodaje.

Takođe, prvostepenom presudom okr. Konstantin Bosanac i Marko Grnja su oslobođeni od optužbe da su u periodu od decembra meseca 2009. godine pa do 10. februara 2010. godine, na teritoriji Beograda, zajedno sa napred navedenim okrivljenima izvršili krivično delo neovlašćna proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246, stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ. 

PODNOSIOCI ŽALBE

Viši javni tužilac u Beogradu, okr. Nemanja Arsenijević i njegov branilac, kao i branioci okr. Milorada Lekića, Nemanja Vranješa i Gorana Uroševića. 

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, nakon održane sednice veća, dana 18. oktobra 2016. godine doneo je presudu Kž1 837/16 kojom je preinačio prvostepenu presudu, u delu odluke o kazni u odnosu na okr. Nemanju Vranješa i Milorada Lekića, i navedene okrivljene zbog izvršenja krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246, stav 1. KZ osudio na kazne zatvora u trajanju od po 3 godine i 10 meseci, dok je prema okr. Nemanji Arsenijeviću, zbog nastupanja apsolutne zastarelosti krivičnog gonjenja, odbio optužbu za izvršenje krivičnog dela neovlašćeno držanje opojnih droga iz člana 246a, stav 1. KZ. Takođe, prema okr. Nemanji Arsenijeviću je izrečena mera bezbednosti oduzimanja predmeta i to 0,44 grama kokaina i 2,80 grama marihuane. U preostalom, nepreinačenom, delu prvostepena presuda je potvrđena. 


 
 

 

detaljnije

24.11.2016.

Donete odluke - drugostepeno krivično novembar 2016.

24. novembar 2016. godine
SLAVKO TOMIĆ I DR.

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom Prvog osnovnog suda u Beogradu K. br. 4914/13 od 30. jula 2015. godine zbog izvršenja po jednog krivičnog dela teško delo protiv zdravlja ljudi iz člana 259, stav 4. u vezi sa članom 251, stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ okr. Slavko Tomić, Miodrag Stojanović i Olivera Jeremić su osuđeni na kazne zatvora u trajanju od po 1 godinu i 3 meseca, dok je okr. Svetlani Sremčević zbog izvršenja jednog krivičnog dela nesavestan rad u službi iz člana 361, stav 3. u vezi sa stavom 2. KZ u vezi sa stavom 1. KZ izrečena uslovna osuda kojom joj je utvrđena kazna zatvora u trajanju od 1 godine sa rokom proveranja od 4 godine. Takođe, okr. Slavku Tomiću, Miodragu Stojanoviću i Oliveri Jeremić je izrečena i mera bezbednosti zabrane vršenja lekarskog poziva i to u trajanju od po 2 godine, dok je okr. Svetlani Sremčević izrečena mera bezbednosti zabrane vršenja svih dužnosti vezanih za upravljanje zdravstvenom ustanovom i svih dužnosti u oblasti zdravstva u trajanju od 10 godina, a sve računajući od pravnosnažnosti presude. Oštećeni su radi ostvarivanja svog imovinsko – pravnog zahteva upućeni na parnicu.

PODNOSIOCI ŽALBE

Prvi osnovni javni tužilac u Beogradu, okr. Olivera Jeremić i njen branilac, te branioci okr. Slavka Tomića, Miodraga Stojanovića i Svetlane Sremčević.

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, nakon održanog pretresa, dana 1. septembra 2016. godine doneo je presudu Kž1 62/16 kojom je preinačio prvostepenu presudu i okr. Slavka Tomića, Miodraga Stojanovića, Oliveru Jeremić oslobodio od optužbe da su izvršili po jedno krivično delo teško delo protiv zdravlja ljudi iz člana 259, stav 4. u vezi sa članom 251, stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ, dok je okr. Svetlanu Sremčević oslobodio od optužbe da je izvršila krivično delo nesavestan rad u službi iz člana 361, stav 3. u vezi sa stavom 2. KZ u vezi sa stavom 1. KZ. Oštećeni su radi ostvarivanja svog imovinsko – pravnog zahteva upućeni na parnicu.

Optužnicom Prvog osnovnog javnog tužioca u Beogradu okr. Slavku Tomiću, Miodragu Jovanoviću i Oliveri Jeremić je stavljeno na teret da su u periodu od 6. do 8. septembra 2006. godine u u prostorijama Specijalno-ortopedsko hirurške bolnice “Decedra” u Beogradu, kao lekari i to okr. Tomić, specijalistički ortopedski hirurg,  a okr. Stojanović i Jeremić, specijalisti anesteziolozi,   pri pružanju lekarske pomoći, propuštanjem dužnog činjenja sa aspekta dobre medicinske prakse i sa aspekta lekarske etike, uopšte očigledno nesavesno postupali i time prouzrokovali pogoršanje zdravstvenog stanja pacijenta – oštećene J. R, usled čega je 9. septembra 2006. godine nastupila smrt oštećene, na taj način što, nakon hirurške intervencije – korekcije deformiteta oba stopala oštećene J. R, koja je obavljena 5. septembra 2006. godine, okr. Tomić, kao hirurg koji ju je operisao, iako ga je otac oštećene već prvog postoperativnog dana, 6. septembra 2006. godine, obavestio o nastalim komplikacijama kod oštećene i da u navedenoj bolnici nema dežurnog lekara, u nju došao prvenstveno zbog obavljanja druge ranije zakazane operacije, kada je izvršio samo pregled hirurške rane oštećene Jelice, te, iako je već tada, uvidom u medicinsku dokumentaciju ustanovio kontinuiranu hipotenziju kod oštećene od završetka hirurške intervencije i iako je imao saznanje o subjektivnim tegobama oštećene, nije nadalje pratio opšte i lokalno stanje oštećene, pa iako je i sledećeg dana – 7. septembra 2006. godine od oca oštećene ponovo bio obavešten o pogoršanju njenog stanja, nije došao u bolnicu kako bi obavio novi pregled oštećene, niti je zahtevao primenu dijagnostičko - terapijskih postupaka u cilju otkrivanja uzroka nastalih komplikacija i uzroka pojave simptoma progresivnog pogoršanja opšteg stanja pacijenta, niti je u zajedničkoj saradnji sa konsultantima drugih specijalnosti bilo šta promenio u postojećoj terapiji, okr. Stojanović, koji je oštećenu uveo u spinalnu anesteziju i koji ju je, pre nego što je napustila navedenu bolnicu dana 5. septembra 2006. godine, pregledao oko 23,00 časa, potom dana 6. septembra 2006. godine oko 11,00 časova i u toku noći 7. i 8. septembra 2006. godine, iako mu je bilo poznato da se oštećena subjektivno loše oseća i da su se tegobe stalno pojačavale, a opšte stanje bilo sve teže, nije dovoljno učestalo i adekvatno pratio opšte stanje oštećene, niti je bilo šta promenio u postojećoj terapiji i nije zahtevao obavljanje dodatnih dijagnostičko- terapijskih postupaka u cilju otkrivanja uzroka simptoma progresivnog pogoršanja opšteg stanja pacijenta, koje je već tada zahtevalo reakcije i upućivanje oštećene u zdravstvenu ustanovu u kojoj bi joj mogla biti pružena adekvatna medicinska pomoć, a okr.  Jeremić, koja je prema usmenom dogovoru sa osnivačem navedene bolnice, Rajnom Sremčević i okr. Sremčević, faktički bila zadužena i za praćenje postoperativnog toka pacijenata u navedenoj bolnici i koja je dana 6, 7. i 8. septembra 2006. godine povremeno obilazila oštećenu, iako su joj roditelji oštećene, kao i pojedine medicinske sestre, sve vreme ukazivali na simptome koji su se javili već u prvim postoperativnim satima, u koje se i sama uverila pregledima oštećene, nije dovoljno učestalo i adekvatno pratila opšte stanje oštećene i nije zahtevala obavljanje dodatnih dijagnostičko-terapijskih postupaka u cilju otkrivanja uzroka simptoma progresivnog pogoršanja opšteg stanja pacijenta, niti je bilo šta promenila u postojećoj terapiji, pa je tako usled njihovog opisanog propuštanja dužnog činjenja i potcenjivanja nastalih tegoba kod oštećene, došlo do neprepoznavanja simptoma razvoja sepse od strane svih okrivljenih, koji su na osnovu svih prisutnih simptoma, na koje im je ukazivano i koje su se lično uverili, mogli posumnjati i na eventualni razvoj sepse i sprovesti terapiju adekvatnu stalnom pogoršanju opšteg stanja oštećene, usled čega je kod oštećene došlo do popuštanja funkcija vitalnih organa usled fudroajantnog septičnog stanja uzrokovanog bakterijom acinetobacter, koje je stanje prouzrokovalo njenu smrt  9. septembra 2006. godine, u prostorijama Urgentnog centra.

Optužnicom Prvog osnovnog javnog tužioca u Beogradu okr. Svetlani Sremčević je stavljeno na teret da je u periodu od 24. maja 2006. do 8. septembra 2006. godine, u Specijalno-ortopedsko hirurškoj bolnici u Beogradu, kao odgovorno lice,   očigledno nesavesno postupala u vršenju službe usled čega je došlo do nastupanja teške povrede prava, nastupanja smrtne posledice za oštećenu J. R. na taj način što nije vršila stalnu proveru kvaliteta svog stručnog rada, nije obezbedila adekvatno vođenje zdravstvene dokumentacije i evidencije, zatim nije potpisala Plan organizacije kontinuiranih dežurstava medicinskog osoblja, niti je, shodno uobičajenoj dobroj medicinskoj praksi, definisala kome se operisani bolesnik predaje posle operacije i ko je nadležan za praćenje opšteg i lokalnog stanja u prva 24 sata do otpusta iz stacionarne ustanove i nije definisala ko je od medicinskog osoblja dužan da preduzme potrebne dijagnostičke i terapijske mere i poziva konsultante za pregled bolesnika kada je to neophodno, usled kojih propusta oštećenoj J. R. nije pružena adekvatna lekarska pomoć u postoperativnom periodu nakon obavljene hirurške intervencije – korekcije deformiteta oba stopala, pa je nakon pogoršanja opšteg zdravstvenog stanja oštećene u periodu od 5. do 8. septembra 2006. godine došlo do njenog letalnog ishoda, dana 9. septembra 2006. godine, u prostorijama Urgentnog centra,

Nakon održanog pretresa Apelacioni sud je našao da tokom postupka nije dokazano da je propuštanje okrivljenih da pravovremeno preduzmu dijagnostičko terapijske mere, odnosno njihovo uopšte očigledno nesavesno postupanje dovelo do smrti J.R. koja je nastupila, kako se to navodi i u optužnom aktu, popuštanjem funkcije vitalnih organa usled fudrojantnog septičnog stanja uzrokovanog bakterijom acenitobakter, jer prema mišljenju veštaka ni jedna radnja koju su okrivljeni bili dužni da preduzmu u konkretnom slučaju ne bi isključila smrtni ishod.

Apelacioni sud je utvrdio da su okr. Slavko Tomić, Miodrag Stojanović, Olivera Jeremić uopšte očigledno nesavesno postupali u odnosu na pacijenta J.R. međutim za ovo krivično delo nisu mogli biti oglašeni krivim jer je apsolutna zastarelost krivičnog gonjenja nastupila još 2010. godine.

U odnosu na okr. Svetlanu Sremčević, Apelacioni sud je doneo oslobađajuću presudu nalazeći da iako je prekršila odredbe Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Pravilnika o uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima obavljanja zdravstvene delatnosti i na drugi način očigledno nesavesno postupala u vršenju službe, u optužnom aktu uzročno – posledična veza između njenog postupanja i smrti oštećene je opisana kao nepružanje adekvatne lekarske pomoći a koje nečinjenje, kako je prethodno navedeno, nije uzrok smrti.
 


 
14. novembar 2016. godine
SAŠA ČOTRIĆ
 
PRVOSTEPENA ODLUKA
 
Presudom Višeg suda u Beogradu K. br. 836/13 od 30. decembra 2015. godine zbog izvršenja krivičnog dela otmica iz člana 134, stav 1. KZ okr. Saša Čotrić je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 9 godina, okr. Dejan Vasilijević i Vladimir Petrov su osuđeni na kazne zatvora u trajanju od po 7 godina, dok je okr. Ivan Mihailović zbog izvršenja krivičnog dela otmica pomaganjem iz člana 134, stav 1. KZ osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 6 godina. Oštećena je radi ostvarivanja svog imovinsko – pravnog zahetva upućena na parnicu. 
 
PODNOSIOCI ŽALBE
 
Viši javni tužilac u Beogradu, okr. Saša Čotrić, Ivan Mihailović i Dejan Vasilijević i njihovi branioci, kao i branilac okr. Vladimira Petrova. 
 
DRUGOSTEPENA ODLUKA
 
Apelacioni sud u Beogradu, nakon održanog pretresa, dana 13. septembra 2016. godine doneo je presudu Kž1 592/16 kojom je preinačio prvostepenu presudu i zbog izvršenja krivičnog dela protivpravno lišenje slobode iz člana 132, stav 3. KZ okr. Sašu Čotrića osudio na kaznu zatvora u trajanju od 6 godina, a okr. Dejana Vasilijevića i Vladimira Petrova na kazne zatvora u trajanju od po 4 godine i 6 meseci, dok je okr. Ivana Mihailovića, zbog izvršenja krivičnog dela pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela iz člana 333, stav 2. KZ osudio na kaznu zatvora u trajanju od 4 godine. Oštećena je radi ostvarivanja svog imovinsko – pravnog zahetva upućena na parnicu. U preosalom, nepreinačenom, delu protvostepna presuda je potvrđena. 
 
Okrivljeni Saša Čotrić, Dejan Vasilijević i Vladimir Petrov su oglašeni krivim što su 30. januara 2010. godine, u Beogradu, postupajući po prethodnom dogovoru, zajedno sa NN licem, protivpravno lišili slobode oštećenog I.P, na taj način što su ga obmanom namamili da dođe u kuću, tako što su ga pozvali telefonom da dođe radi postavljanja sigurnosnih kamera, pa su ga po njegovom dolasku zatvorili i držali zatvorenog najmanje tri sata, za koje vreme su ga tukli, nakon čega se oštećenom I. P. gubi svaki trag. 
 
Okrivljeni Ivan Mihailović je oglašen krivim što je 30. januara 2010. godine, prikrivao tragove sa mesta izvršenja krivičnog dela protivpravno lišenje slobode, izvršenog na štetu I. P, kako bi pomogao učiniocima ovog krivičnog dela, okr. Čotriću, Vasilijeviću i Petrovu da ne budu otkriveni, tako što je sa okr. Vasilijevićem i Petrovim, koji su prethodno na više mesta izlupali malter i oprali pod u kući i iz nje izneli kese u kojima se nalazio obijeni malter, koje su zatim kolima okr. Vasilijevića odvezli i izbacili u kontejnere na više lokacija u naselju Mirijevo. 
 
U obrazloženju presude Apelacionog suda se, između ostalog, navodi da Apelacioni sud nalazi da delo koje je predmet optužbe ne predstavlja krivično delo otmice, kako je kvalifikovano u optužnici. Međutim, kako je Zakonikom o krivičnom postupku propisano da sud nije vezan za predlog tužioca u pogledu pravne kvalifikacije krivičnog dela, već samo u pogledu lica koje je optuženo i dela koje je predmet optužbe, to je Apelacioni sud, krećući se u granicama optuženja, ispitao da li iz činjenica navedenih u opisu dela koje je predmet optužbe proizlaze zakonska obeležja nekog drugog krivičnog dela, pa je našao da u odnosu na okr. Čotrića, Vasilijevića i Petrova proizlaze zakonska obeležja krivičnog dela protivpravno lišenje slobode, izvršenog u saučesništvu, a u odnosu na okr. Ivana Mihailovića zakonska obeležja krivičnog dela pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela. 
 
Odlučujući o vrsti krivične sankcije, Apelacioni sud je u odnosu na okr. Petrova i Vasilijevića, od olakšavajućih okolnosti, cenio njihov raniji život, dok je na strani okr. Mihailovića cenio kao olakšavajuću okolnost činjenicu da je okrivljeni u vreme izvršenja krivičnog dela bio relativno mlada osoba. Od otežavajućih okolnosti na strani okr. Čotrića i Mihajlovića, Apelacioni sud je cenio njihov raniji život, dok na strani okr. Petrova i Vasilijevića otežavajućih okolnosti nije našao. S obzirom na sve napred navedeno, Apelacioni sud je okr. Čotrića osudio na kaznu zatvora u trajanju od 6 godina, okr. Vasilijevića i Petrova na kazne zatvora u trajanju od po 4 godine i 6 meseci i okr. Mihailovića na kaznu zatvora u trajanju od 4 godine, nalazeći da će se navedenim kaznama zatvora, a imajući u vidu stepen povrede zaštićenog dobra te stepen krivice okrivljenih, u potpunosti ostvariti svrha kažnjavanja, a sve u okviru opšte svrhe krivičnih sankcija.
 

 
4. novemvar 2016. godine
VLADIMIR JEREMIĆ
 
PRVOSTEPENA ODLUKA
 
Presudom Višeg suda u Smederevu K. br. 59/15 od 26. oktobra 2015. godine okr. Vladimir Jeremić je zbog izvršenja 2012. godine, u Smederevu, krivičnog dela obljuba zloupotrebom položaja iz člana 181, stav 2. KZ osuđen na kaznu kućnog zatvora u trajanju od 1 godine, te je okrivljenom izrečena mera bezbednosti zabrane vršenja poziva, delatnosti i dužnosti koje se odnose na rad sa maloletnim licima u trajanju od 5 godina. 
 
Takođe, prvostepenom presudom okr. Vladimir Jeremić je oslobođen od optužbe da je u vremenu od sredine 2011. godine do sredine januara 2012. godine, u Smederevu, izvršio četiri krivična dela obljuba zloupotrebom položaja iz člana 181, stav 1. KZ. 
 
PODNOSIOCI ŽALBE  
 
Viši javni tužilac u Smederevu i branilac okrivljenog. 
 
DRUGOSTEPENA ODLUKA
 
Apelacioni sud u Beogradu, nakon održanog pretresa, doneo je 27. septembra 2016. godine presudu Kž1 1526/15 kojom je preinačio prvostepenu presudu i okr. Vladimira Jeremića oslobodio od oprtužbe da je 2012. godine izvršio krivično delo obljuba  zloupotrebom položaja iz člana 181, stav 2. KZ. U preostalom, nepreinačenom, delu prvostepena presuda je potvrđena. 
 
U obrazloženju presude Apelacionog suda se, između ostalog, navodi da na osnovu svih dokaza koji su izvedeni tokom postupka, njihovom svestranom analizom je nađeno da nije dokazano da je okrivljeni izvršio krivično delo obljuba zloupotrebom položaja, za koje delo ga je oslobodio od optužbe.
 
detaljnije

4.11.2016.

Donete odluke - drugostepeno krivično novembar 2016

24. novembar 2016. godine
SLAVKO TOMIĆ I DR.

PRVOSTEPENA ODLUKA
 
Presudom Prvog osnovnog suda u Beogradu K. br. 4914/13 od 30. jula 2015. godine zbog izvršenja po jednog krivičnog dela teško delo protiv zdravlja ljudi iz člana 259, stav 4. u vezi sa članom 251, stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ okr. Slavko Tomić, Miodrag Stojanović i Olivera Jeremić su osuđeni na kazne zatvora u trajanju od po 1 godinu i 3 meseca, dok je okr. Svetlani Sremčević zbog izvršenja jednog krivičnog dela nesavestan rad u službi iz člana 361, stav 3. u vezi sa stavom 2. KZ u vezi sa stavom 1. KZ izrečena uslovna osuda kojom joj je utvrđena kazna zatvora u trajanju od 1 godine sa rokom proveranja od 4 godine. Takođe, okr. Slavku Tomiću, Miodragu Stojanoviću i Oliveri Jeremić je izrečena i mera bezbednosti zabrane vršenja lekarskog poziva i to u trajanju od po 2 godine, dok je okr. Svetlani Sremčević izrečena mera bezbednosti zabrane vršenja svih dužnosti vezanih za upravljanje zdravstvenom ustanovom i svih dužnosti u oblasti zdravstva u trajanju od 10 godina, a sve računajući od pravnosnažnosti presude. Oštećeni su radi ostvarivanja svog imovinsko – pravnog zahteva upućeni na parnicu.
 
PODNOSIOCI ŽALBE
 
Prvi osnovni javni tužilac u Beogradu, okr. Olivera Jeremić i njen branilac, te branioci okr. Slavka Tomića, Miodraga Stojanovića i Svetlane Sremčević. 
 
DRUGOSTEPENA ODLUKA
 
Apelacioni sud u Beogradu, nakon održanog pretresa, dana 1. septembra 2016. godine doneo je presudu Kž1 62/16 kojom je preinačio prvostepenu presudu i okr. Slavka Tomića, Miodraga Stojanovića, Oliveru Jeremić oslobodio od optužbe da su izvršili po jedno krivično delo teško delo protiv zdravlja ljudi iz člana 259, stav 4. u vezi sa članom 251, stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ, dok je okr. Svetlanu Sremčević oslobodio od optužbe da je izvršila krivično delo nesavestan rad u službi iz člana 361, stav 3. u vezi sa stavom 2. KZ u vezi sa stavom 1. KZ. Oštećeni su radi ostvarivanja svog imovinsko – pravnog zahteva upućeni na parnicu. 
 
Optužnicom Prvog osnovnog javnog tužioca u Beogradu okr. Slavku Tomiću, Miodragu Jovanoviću i Oliveri Jeremić je stavljeno na teret da su u periodu od 6. do 8. septembra 2006. godine u u prostorijama Specijalno-ortopedsko hirurške bolnice “Decedra” u Beogradu, kao lekari i to okr. Tomić, specijalistički ortopedski hirurg,  a okr. Stojanović i Jeremić, specijalisti anesteziolozi,   pri pružanju lekarske pomoći, propuštanjem dužnog činjenja sa aspekta dobre medicinske prakse i sa aspekta lekarske etike, uopšte očigledno nesavesno postupali i time prouzrokovali pogoršanje zdravstvenog stanja pacijenta – oštećene J. R, usled čega je 9. septembra 2006. godine nastupila smrt oštećene, na taj način što, nakon hirurške intervencije – korekcije deformiteta oba stopala oštećene J. R, koja je obavljena 5. septembra 2006. godine, okr. Tomić, kao hirurg koji ju je operisao, iako ga je otac oštećene već prvog postoperativnog dana, 6. septembra 2006. godine, obavestio o nastalim komplikacijama kod oštećene i da u navedenoj bolnici nema dežurnog lekara, u nju došao prvenstveno zbog obavljanja druge ranije zakazane operacije, kada je izvršio samo pregled hirurške rane oštećene Jelice, te, iako je već tada, uvidom u medicinsku dokumentaciju ustanovio kontinuiranu hipotenziju kod oštećene od završetka hirurške intervencije i iako je imao saznanje o subjektivnim tegobama oštećene, nije nadalje pratio opšte i lokalno stanje oštećene, pa iako je i sledećeg dana – 7. septembra 2006. godine od oca oštećene ponovo bio obavešten o pogoršanju njenog stanja, nije došao u bolnicu kako bi obavio novi pregled oštećene, niti je zahtevao primenu dijagnostičko - terapijskih postupaka u cilju otkrivanja uzroka nastalih komplikacija i uzroka pojave simptoma progresivnog pogoršanja opšteg stanja pacijenta, niti je u zajedničkoj saradnji sa konsultantima drugih specijalnosti bilo šta promenio u postojećoj terapiji, okr. Stojanović, koji je oštećenu uveo u spinalnu anesteziju i koji ju je, pre nego što je napustila navedenu bolnicu dana 5. septembra 2006. godine, pregledao oko 23,00 časa, potom dana 6. septembra 2006. godine oko 11,00 časova i u toku noći 7. i 8. septembra 2006. godine, iako mu je bilo poznato da se oštećena subjektivno loše oseća i da su se tegobe stalno pojačavale, a opšte stanje bilo sve teže, nije dovoljno učestalo i adekvatno pratio opšte stanje oštećene, niti je bilo šta promenio u postojećoj terapiji i nije zahtevao obavljanje dodatnih dijagnostičko- terapijskih postupaka u cilju otkrivanja uzroka simptoma progresivnog pogoršanja opšteg stanja pacijenta, koje je već tada zahtevalo reakcije i upućivanje oštećene u zdravstvenu ustanovu u kojoj bi joj mogla biti pružena adekvatna medicinska pomoć, a okr.  Jeremić, koja je prema usmenom dogovoru sa osnivačem navedene bolnice, Rajnom Sremčević i okr. Sremčević, faktički bila zadužena i za praćenje postoperativnog toka pacijenata u navedenoj bolnici i koja je dana 6, 7. i 8. septembra 2006. godine povremeno obilazila oštećenu, iako su joj roditelji oštećene, kao i pojedine medicinske sestre, sve vreme ukazivali na simptome koji su se javili već u prvim postoperativnim satima, u koje se i sama uverila pregledima oštećene, nije dovoljno učestalo i adekvatno pratila opšte stanje oštećene i nije zahtevala obavljanje dodatnih dijagnostičko-terapijskih postupaka u cilju otkrivanja uzroka simptoma progresivnog pogoršanja opšteg stanja pacijenta, niti je bilo šta promenila u postojećoj terapiji, pa je tako usled njihovog opisanog propuštanja dužnog činjenja i potcenjivanja nastalih tegoba kod oštećene, došlo do neprepoznavanja simptoma razvoja sepse od strane svih okrivljenih, koji su na osnovu svih prisutnih simptoma, na koje im je ukazivano i koje su se lično uverili, mogli posumnjati i na eventualni razvoj sepse i sprovesti terapiju adekvatnu stalnom pogoršanju opšteg stanja oštećene, usled čega je kod oštećene došlo do popuštanja funkcija vitalnih organa usled fudroajantnog septičnog stanja uzrokovanog bakterijom acinetobacter, koje je stanje prouzrokovalo njenu smrt  9. septembra 2006. godine, u prostorijama Urgentnog centra. 
 
Optužnicom Prvog osnovnog javnog tužioca u Beogradu okr. Svetlani Sremčević je stavljeno na teret da je u periodu od 24. maja 2006. do 8. septembra 2006. godine, u Specijalno-ortopedsko hirurškoj bolnici u Beogradu, kao odgovorno lice,   očigledno nesavesno postupala u vršenju službe usled čega je došlo do nastupanja teške povrede prava, nastupanja smrtne posledice za oštećenu J. R. na taj način što nije vršila stalnu proveru kvaliteta svog stručnog rada, nije obezbedila adekvatno vođenje zdravstvene dokumentacije i evidencije, zatim nije potpisala Plan organizacije kontinuiranih dežurstava medicinskog osoblja, niti je, shodno uobičajenoj dobroj medicinskoj praksi, definisala kome se operisani bolesnik predaje posle operacije i ko je nadležan za praćenje opšteg i lokalnog stanja u prva 24 sata do otpusta iz stacionarne ustanove i nije definisala ko je od medicinskog osoblja dužan da preduzme potrebne dijagnostičke i terapijske mere i poziva konsultante za pregled bolesnika kada je to neophodno, usled kojih propusta oštećenoj J. R. nije pružena adekvatna lekarska pomoć u postoperativnom periodu nakon obavljene hirurške intervencije – korekcije deformiteta oba stopala, pa je nakon pogoršanja opšteg zdravstvenog stanja oštećene u periodu od 5. do 8. septembra 2006. godine došlo do njenog letalnog ishoda, dana 9. septembra 2006. godine, u prostorijama Urgentnog centra, 
 
Nakon održanog pretresa Apelacioni sud je našao da tokom postupka nije dokazano da je propuštanje okrivljenih da pravovremeno preduzmu dijagnostičko terapijske mere, odnosno njihovo uopšte očigledno nesavesno postupanje dovelo do smrti J.R. koja je nastupila, kako se to navodi i u optužnom aktu, popuštanjem funkcije vitalnih organa usled fudrojantnog septičnog stanja uzrokovanog bakterijom acenitobakter, jer prema mišljenju veštaka ni jedna radnja koju su okrivljeni bili dužni da preduzmu u konkretnom slučaju ne bi isključila smrtni ishod. 
 
Apelacioni sud je utvrdio da su okr. Slavko Tomić, Miodrag Stojanović, Olivera Jeremić uopšte očigledno nesavesno postupali u odnosu na pacijenta J.R. međutim za ovo krivično delo nisu mogli biti oglašeni krivim jer je apsolutna zastarelost krivičnog gonjenja nastupila još 2010. godine. 
 
U odnosu na okr. Svetlanu Sremčević, Apelacioni sud je doneo oslobađajuću presudu nalazeći da iako je prekršila odredbe Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Pravilnika o uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima obavljanja zdravstvene delatnosti i na drugi način očigledno nesavesno postupala u vršenju službe, u optužnom aktu uzročno – posledična veza između njenog postupanja i smrti oštećene je opisana kao nepružanje adekvatne lekarske pomoći a koje nečinjenje, kako je prethodno navedeno, nije uzrok smrti.
 

14. novembar 2016. godine
SAŠA ČOTRIĆ I DR.
 
PRVOSTEPENA ODLUKA
 
Presudom Višeg suda u Beogradu K. br. 836/13 od 30. decembra 2015. godine zbog izvršenja krivičnog dela otmica iz člana 134, stav 1. KZ okr. Saša Čotrić je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 9 godina, okr. Dejan Vasilijević i Vladimir Petrov su osuđeni na kazne zatvora u trajanju od po 7 godina, dok je okr. Ivan Mihailović zbog izvršenja krivičnog dela otmica pomaganjem iz člana 134, stav 1. KZ osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 6 godina. Oštećena je radi ostvarivanja svog imovinsko – pravnog zahetva upućena na parnicu. 
 
PODNOSIOCI ŽALBE
 
Viši javni tužilac u Beogradu, okr. Saša Čotrić, Ivan Mihailović i Dejan Vasilijević i njihovi branioci, kao i branilac okr. Vladimira Petrova. 
 
DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, nakon održanog pretresa, dana 13. septembra 2016. godine doneo je presudu Kž1 592/16 kojom je preinačio prvostepenu presudu i zbog izvršenja krivičnog dela protivpravno lišenje slobode iz člana 132, stav 3. KZ okr. Sašu Čotrića osudio na kaznu zatvora u trajanju od 6 godina, a okr. Dejana Vasilijevića i Vladimira Petrova na kazne zatvora u trajanju od po 4 godine i 6 meseci, dok je okr. Ivana Mihailovića, zbog izvršenja krivičnog dela pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela iz člana 333, stav 2. KZ osudio na kaznu zatvora u trajanju od 4 godine. Oštećena je radi ostvarivanja svog imovinsko – pravnog zahetva upućena na parnicu. U preosalom, nepreinačenom, delu protvostepna presuda je potvrđena.

Okrivljeni Saša Čotrić, Dejan Vasilijević i Vladimir Petrov su oglašeni krivim što su 30. januara 2010. godine, u Beogradu, postupajući po prethodnom dogovoru, zajedno sa NN licem, protivpravno lišili slobode oštećenog I.P, na taj način što su ga obmanom namamili da dođe u kuću, tako što su ga pozvali telefonom da dođe radi postavljanja sigurnosnih kamera, pa su ga po njegovom dolasku zatvorili i držali zatvorenog najmanje tri sata, za koje vreme su ga tukli, nakon čega se oštećenom I. P. gubi svaki trag.

Okrivljeni Ivan Mihailović je oglašen krivim što je 30. januara 2010. godine, prikrivao tragove sa mesta izvršenja krivičnog dela protivpravno lišenje slobode, izvršenog na štetu I. P, kako bi pomogao učiniocima ovog krivičnog dela, okr. Čotriću, Vasilijeviću i Petrovu da ne budu otkriveni, tako što je sa okr. Vasilijevićem i Petrovim, koji su prethodno na više mesta izlupali malter i oprali pod u kući i iz nje izneli kese u kojima se nalazio obijeni malter, koje su zatim kolima okr. Vasilijevića odvezli i izbacili u kontejnere na više lokacija u naselju Mirijevo.

U obrazloženju presude Apelacionog suda se, između ostalog, navodi da Apelacioni sud nalazi da delo koje je predmet optužbe ne predstavlja krivično delo otmice, kako je kvalifikovano u optužnici. Međutim, kako je Zakonikom o krivičnom postupku propisano da sud nije vezan za predlog tužioca u pogledu pravne kvalifikacije krivičnog dela, već samo u pogledu lica koje je optuženo i dela koje je predmet optužbe, to je Apelacioni sud, krećući se u granicama optuženja, ispitao da li iz činjenica navedenih u opisu dela koje je predmet optužbe proizlaze zakonska obeležja nekog drugog krivičnog dela, pa je našao da u odnosu na okr. Čotrića, Vasilijevića i Petrova proizlaze zakonska obeležja krivičnog dela protivpravno lišenje slobode, izvršenog u saučesništvu, a u odnosu na okr. Ivana Mihailovića zakonska obeležja krivičnog dela pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

Odlučujući o vrsti krivične sankcije, Apelacioni sud je u odnosu na okr. Petrova i Vasilijevića, od olakšavajućih okolnosti, cenio njihov raniji život, dok je na strani okr. Mihailovića cenio kao olakšavajuću okolnost činjenicu da je okrivljeni u vreme izvršenja krivičnog dela bio relativno mlada osoba. Od otežavajućih okolnosti na strani okr. Čotrića i Mihajlovića, Apelacioni sud je cenio njihov raniji život, dok na strani okr. Petrova i Vasilijevića otežavajućih okolnosti nije našao. S obzirom na sve napred navedeno, Apelacioni sud je okr. Čotrića osudio na kaznu zatvora u trajanju od 6 godina, okr. Vasilijevića i Petrova na kazne zatvora u trajanju od po 4 godine i 6 meseci i okr. Mihailovića na kaznu zatvora u trajanju od 4 godine, nalazeći da će se navedenim kaznama zatvora, a imajući u vidu stepen povrede zaštićenog dobra te stepen krivice okrivljenih, u potpunosti ostvariti svrha kažnjavanja, a sve u okviru opšte svrhe krivičnih sankcija. 


 
4. novembar 2016. godine
VLADIMIR JEREMIĆ
 
PRVOSTEPENA ODLUKA
 
Presudom Višeg suda u Smederevu K. br. 59/15 od 26. oktobra 2015. godine okr. Vladimir Jeremić je zbog izvršenja 2012. godine, u Smederevu, krivičnog dela obljuba zloupotrebom položaja iz člana 181, stav 2. KZ osuđen na kaznu kućnog zatvora u trajanju od 1 godine, te je okrivljenom izrečena mera bezbednosti zabrane vršenja poziva, delatnosti i dužnosti koje se odnose na rad sa maloletnim licima u trajanju od 5 godina. 
 
Takođe, prvostepenom presudom okr. Vladimir Jeremić je oslobođen od optužbe da je u vremenu od sredine 2011. godine do sredine januara 2012. godine, u Smederevu, izvršio četiri krivična dela obljuba zloupotrebom položaja iz člana 181, stav 1. KZ. 
 
PODNOSIOCI ŽALBE
 
Viši javni tužilac u Smederevu i branilac okrivljenog. 
 
DRUGOSTEPENA ODLUKA
 
Apelacioni sud u Beogradu, nakon održanog pretresa, doneo je 27. septembra 2016. godine presudu Kž1 1526/15 kojom je preinačio prvostepenu presudu i okr. Vladimira Jeremića oslobodio od oprtužbe da je 2012. godine izvršio krivično delo obljuba  zloupotrebom položaja iz člana 181, stav 2. KZ. U preostalom, nepreinačenom, delu prvostepena presuda je potvrđena. 
 
U obrazloženju presude Apelacionog suda se, između ostalog, navodi da na osnovu svih dokaza koji su izvedeni tokom postupka, njihovom svestranom analizom je nađeno da nije dokazano da je okrivljeni izvršio krivično delo obljuba zloupotrebom položaja, za koje delo ga je oslobodio od optužbe. 
 

 
 

 

14. novembar 2016. godine
SAŠA ČOTRIĆ I DR.

 
 
detaljnije

14.10.2016.

Donete odluke - drugostepeno krivično oktobar 2016

31. oktobar 2016. godine
DEJAN MIĆIĆ
 
PRVOSTEPENA ODLUKA
 
Presudom Višeg suda u Beogradu K. br. 1056/12 od 25. maja 2016. godine  okr. Dejan Mićić je zbog izvršenja krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, u saizvršilaštvu, iz člana 246, stav 1. KZ osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 3 godine, te mu je oduzeta opojna droga heroin ukupne neto mase 446,69 grama, 1 PVC kesa marihuane neto mase 0,73 grama, 26,27 grama kreatina, 48,99 grama smese kofeina i paracetamola i dve vagice za precizno merenje. Takođe, od okrivljenog je oduzeta i imovinska korist pribavljena krivičnim delom – novac u ukupnom iznosu od 13.200,oo dinara. 
 
Okrivljeni Dejan Mićić je oglašen krivim što je 10. juna 2011. godine, u Beogradu, zajedno sa R.B, prema kome je postupak razdvojen, neovlašćeno, radi dalje prodaje držao supstance proglašene za opojnu drogu i to heroin i marihuanu, koju su u prisustvu okr. Dejana Mićiča policijski službenici pronašli na kuhinjskom stolu prilikom pretresa stana. 
 
Takođe, prvostepenom presudom okr. Dejan Mićić je oslobođen od optužbe da je 10. juna 2011. godine izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivinih materija iz člana 348, stav 1. KZ. 
 
PODNOSIOCI ŽALBE
 
Viši javni tužilac u Beogradu i branioci okrivljenog. 
 
DRUGOSTEPENA ODLUKA
 
Apelacioni sud u Beogradu, nakon održane sednice veća, doneo je 6. oktobra 2016. godine presudu Kž1 1278/16 kojom je odbio, kao neosnovane, sve žalbe i potvrdio prvostepenu presudu. 

 


 
31. oktobar 2016. godine
BRANKO NAKEV
 
PRVOSTEPENA ODLUKA
 
Presudom Osnovnog suda u Valjevu K. br. 1230/12 od 22. marta 2016. godine okr. Branku Nakevu je zbog izvršenja produženog krivičnog dela poreska utaja iz člana 229, stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ izrečena uslovna osuda kojom mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju od 1 godine sa rokom proveravanja od 2 godine, te je osuđen na novčanu kaznu od 20.000,oo dinara. 
 
Okrivljeni Branko Nakev je oglašen krivim što je što je u svojstvu direktora privrednog društva „A“: 
 
• u vremenskom periodu od 1. novembra 2009. godine do 28. februara 2010. godine, u Valjevu, izvršio više istih krivičnih dela učinjenih u vremenskoj povezanosti, u nameri da potpuno izbegne plaćanje poreza na dodatu vrednost, dao lažne podatke o činjenicama koje su od uticaja na utvrđivanje ovakvih obaveza, pri čemu je izbegao obavezu plaćanja na dodatu vrednost u iznosu od 478.542,oo dinara, 
 
• u vremenskom periodu od 1. decembra 2009. godine do 28. februara 2010. godine, u Valjevu, u nameri da potpuno izbegne plaćanje poreza na dodatu vrednost, dao lažne podatke o činjenicama koje su od uticaja na utvrđivanje ovakvih obaveza, pa je propustio da obračuna, prijavi i uplati porez na dodatu vrednost u ukupnom iznosu od 619.308,89 dinara, 
 
• u vremenskom periodu od 11. novembra 2009. godine do 5. februara 2010. godine, u Valjevu, u nameri da potpuno izbegne plaćanje poreza na prihod od kapitala, dao lažne podatke o činjenicama koje su od uticaja na utvrđivanje ovakvih obaveza, pa je propustio da obračuna, prijavi i uplati porez na na prihod od kapitala u ukupnom iznosu od 1.251.684,50 dinara, 
 
• u vremenskom periodu od 11. novembra 2009. godine do 5. februara 2010. godine, u Valjevu, u nameri da potpuno izbegne plaćanje poreza i doprinosa po odbitku, dao lažne podatke o činjenicama koje su od uticaja na utvrđivanje ovakvih obaveza, pa je izbegao plaćanje poreza za svoje privredno društvu u ukupnom iznosu od 4.829.242.56 dinara. 
 
PODNOSIOCI ŽALBE
 
Branilac okrivljenog. 
 
DRUGOSTEPENA ODLUKA
 
Apelacioni sud u Beogradu, nakon održane sednice veća, doneo je 26. septembra 2016. godine rešenje Kž1 923/16 kojim je, zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, ukinuo prvostepenu presudu i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno suđenje. 

 


 
28. oktobar 2016. godine
ZORAN OBRADOVIĆ I DR.
 
PRVOSTEPENA ODLUKA
 
Presudom Višeg suda u Beogradu K. br. 620/14 od 15. marta 2016. godine okr. Zoran Obradović je zbog izvršenja krivičnog dela primanje mita iz člana 367, stav 2. KZ osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine, dok je zbog izvršenja krivičnog dela primanje mita, u pomaganju, iz člana 367, stav 2. KZ okr. Branislav Kovačević osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine, a okr. V. D. na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine. 
 
Okrivljeni Zoran Obradović je oglašen krivim što je u vremenskom periodu od polovine decembra 2013. godine do 7. maja 2014. godine, kao službeno lice – direktor Republičke agencije za osiguranje depozita, koja je u funkciji stečajnog upravnika „Nove Agrobanke u stečaju“ iz Beograda, posredno, preko okr. Branislava Kovačevića i okr. V.D, od G.D, vlasnika privrednog društva „I“ u stečaju, zahtevao korist da u okviru svog službenog ovlašćenja izvrši službenu radnju koju bi morao da izvrši, a okr. Branislav Kovačević i V.D. su mu pomogli u izvršenju krivičnog dela, na taj način što je polovinom decembra 2013. godine okr. V.D. telefonom pozvao G. N, ponudivši mu pomoć za kontakt i sastanak sa okr. Zoranom Obradovićem kako bi mu isti pomogao da njegovo preduzeće uđe u Plan reorganizacije, s obzirom na to da se nalazilo u stečaju i bilo dužnik „Nove Agrobanke u stečaju“, na šta je G.N. pristao, te ga je nekoliko dana pre Nove 2014. godine pozvao okr. V.D. traživši mu 5.000,oo evra kako bi mu zakazao sastanak kod okr. Obradovića u Agenciji za osiguranje depozita, za koji sastanak i novac je okr. V.D.  obavestio okr. Kovačević, nakon čega je G. N. okr. Kovačevića više puta telefonom pozivao tražeći mu prvu ratu u iznosu od 100.000,oo evra, kako bi taj novac dao okr. Obradoviću na ime davanja saglasnosti na Plan reorganizacije njegovog preduzeća „I“, te su u februaru mesecu 2014. godine okr. Kovačević i V. D, u restoranu u Nišu, u ime okr. Obradovića, zahtevali od G. N. novac u iznosu od 100.000,oo evra, kako bi okr. Obradović, kao direktor Agencije za osiguranje depozita dao pisanu saglasnost koju je inače dužan da da, za usvajanje Plana reorganizacije stečajnog dužnika „I“ pred Privrednim sudom, pa je tako 7. maja 2014. godine u restoranu u Beogradu, za okr. Obradovića, okr. Kovačević od G. D. primio zahtevani novac u iznosu od 100.000,oo evra, kako bi okr. Obradović dao pisanu saglasnost na predlog za glasanje „Za“ usvajanje Plana reorganizacije stečajnog dužnika „I“ na ročištu pred Privrednim sudom u Nišu.
 
PODNOSIOCI ŽALBE
 
Viši javni tužilac u Beogradu, okrivljeni i njihovi branioci. 
 
DRUGOSTEPENA ODLUKA
 
Apelacioni sud u Beogradu, nakon održane sednice veća, doneo je 18. oktobra 2016. godine rešenje Kž1 969/16 kojim je, zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, ukinuo prvostepenu presudu i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno suđenje. 

 


 
28. oktobar 2016. godine
ALEKSANDAR SAMOLOV I DR..
 
PRVOSTEPENA ODLUKA
 
Presudom Osnovnog suda u Pančevu K. br. 668/15 od 25. maja 2016. godine okr. Steva Krstin je oslobođen od optužbe da je izvršio produženo krivično delo poreska utaja iz člana 229, stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ, te je ovlašćeni predstavnik oštećenog Državnog pravobranilaštva – Odeljenja u Zrenjaninu upućen sa imovinsko – pravnim zahtevom na parnicu. 
 
Optužnicom Osnovnog javnog tužioca u Pančevu okr. Stevi Krstinu je stavljeno na teret da je u vremenskom periodu od 1. do 30. aprila 2007. godine, u Crepaji, kao direktor privrednog društva „P“, u nameri da potpuno izbegne plaćanje poreza, nadležnom organu Uprave prihoda dao lažne podatke o zakonito stečenim prihodima, odnosno prikrio podatke koji se odnose na utvrđivanje visine plaćanja poreza. 
 
PODNOSIOCI ŽALBE
 
Osnovni javni tužilac u Pančevu.
 
DRUGOSTEPENA ODLUKA
 
Apelacioni sud u Beogradu, nakon održane sednice veća, doneo je 18. oktobra 2016. godine presudu Kž1 1245/16 kojom je odbio, kao neosnovanu, žalbu Osnovnog javnog tužioca u Pančevu i potvrdio prvostepenu presudu. 
 
Po nalaženju Apelacionog suda, na osnovu izvedenih dokaza tokom ovog krivičnog postupka, nije se mogao izvesti zaključak o utvrđivanju relevantnih činjenica koje bi ukazale na dokazanost da je okr. Steva Krstin izvršio krivično delo koje mu je optužnim aktom stavljeno na teret, pa je s toga pravilno prvostepeni sud postupio kada je istog oslobodio od optužbe. 

 


 
28. oktobar 2016. godine
STEVA KRSTIN.
 
PRVOSTEPENA ODLUKA
 
Presudom Osnovnog suda u Pančevu K. br. 668/15 od 25. maja 2016. godine okr. Steva Krstin je oslobođen od optužbe da je izvršio produženo krivično delo poreska utaja iz člana 229, stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ, te je ovlašćeni predstavnik oštećenog Državnog pravobranilaštva – Odeljenja u Zrenjaninu upućen sa imovinsko – pravnim zahtevom na parnicu. 
 
Optužnicom Osnovnog javnog tužioca u Pančevu okr. Stevi Krstinu je stavljeno na teret da je u vremenskom periodu od 1. do 30. aprila 2007. godine, u Crepaji, kao direktor privrednog društva „P“, u nameri da potpuno izbegne plaćanje poreza, nadležnom organu Uprave prihoda dao lažne podatke o zakonito stečenim prihodima, odnosno prikrio podatke koji se odnose na utvrđivanje visine plaćanja poreza. 
 
PODNOSIOCI ŽALBE
 
Osnovni javni tužilac u Pančevu.
 
DRUGOSTEPENA ODLUKA
 
Apelacioni sud u Beogradu, nakon održane sednice veća, doneo je 18. oktobra 2016. godine presudu Kž1 1245/16 kojom je odbio, kao neosnovanu, žalbu Osnovnog javnog tužioca u Pančevu i potvrdio prvostepenu presudu. 
 
Po nalaženju Apelacionog suda, na osnovu izvedenih dokaza tokom ovog krivičnog postupka, nije se mogao izvesti zaključak o utvrđivanju relevantnih činjenica koje bi ukazale na dokazanost da je okr. Steva Krstin izvršio krivično delo koje mu je optužnim aktom stavljeno na teret, pa je s toga pravilno prvostepeni sud postupio kada je istog oslobodio od optužbe. 

 


 
26. oktobar 2016. godine
MLADEN OBRADOVIĆ I DR.
 
PRVOSTEPENA ODLUKA
 
Presudom Višeg suda u Beogradu K. br. 86/13 od 12. februara 2016. godine okr. Mladen Obradović, Miloš Popović, Marko Lazarević, Dušan Ilić, Dobrica Radonjić, Igor Marinković, Nikola Vidović, Srđan Savović, Damir Grbić, Mladen Milosavac, Goran Andrejev, Aleksandar Živković, Krsto Milovanović i Jelena Obradović su oslobođeni od optužbe da su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu iz člana 344a KZ.
 
Optužnicom Višeg javnog tužioca u Beogradu je stavljeno na teret da su u periodu od početka oktobra meseca do 10. oktobra 2010. godine, u Beogradu, kao kolovođe, i to okr. Mladen Obradović, kao generalni sekretar udruženja građana „Srpski otačanstveni pokret OBRAZ“, okr. Krsto Milovanović, u svojstvu predsednika Udruženja i Damir Grbić, kao sekretar Udruženja, neutvrđenog dana oktobra meseca 2010. godine, u Beogradu, a u cilju dogovora oko odlaska članova Udruženja i simpatizera na protest, sprečavanja održavanja „Parade ponosa“, održali sastanak na kome je dogovoren način na koji da se spreči održavanje ove parade, mesto okupljanja i vreme dolaska članova i simpatizera koji će voditi ove grupe i koji će između sebe komunicirati telefonima i SMS porukama, da kao grupe izazivaju nasilje na teritoriji grada Beograda, u vezi sa pšrijavljenim i odobrenim javnim skupom „parada ponosa“, kako bi izazvali mržnju i netrpeljivost zasnovanu na diskriminatorskom osnovu, pri čemu je došlo i do nasilja, kojom prilikom je više pripadnika policije zadobilo telesne povrede od predmeta i kamenica koja su ova lica bacali prema njima i pričinjena je šteta velike vrednosti. 
 
PODNOSIOCI ŽALBE
 
Viši javni tužilac u Beogradu.
 
DRUGOSTEPENA ODLUKA
 
Apelacioni sud u Beogradu, nakon održane sednice veća, doneo je 20. septembra 2016. godine presudu Kž1 909/16 kojom je odbio, kao neosnovanu, žalbu Višeg javnog tužioca u Beogradu i potvrdio prvostepenu presudu. 
 
U obrazloženju presude Apelacionog suda se, između ostalog, navodi da je pravilno prvostepeni sud našao da dela koja se okrivljenima stavljaju na teret nisu krivična dela, odnosno da u činjeničnom dispozitivu optužnog akta nisu opisane radnje izvršenja iz kojih proizlaze zakonska obeležja krivičnih dela, koja su predmet optuženja. 

 


 
21. oktobar 2016. godine
MIROSLAV MATIĆ
 
PRVOSTEPENA ODLUKA
 
Presudom Višeg suda u Beogradu K. br. 297/15 od 3. marta 2016. godine okr. Miroslav Matić je zbog izvršenja krivičnog dela teško ubistvo iz člana 114, tačka 5. i 11. KZ, u sticaju sa krivičnim delom nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 348, stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 30 godina i na novčanu kaznu u iznosu od 100.000,oo dinara, te je prema okrivljenom izrečena mera bezbednosti oduzimanja predmeta i to automatske puške. Oštećena se radi ostvarivanja svog imovinsko – pravnog zahteva upućuje na parnicu. 
 
Okrivljeni Miroslav Matić je oglašen krivim što je 12. marta 2015. godine, u Beogradu, lišio života više lica – oštećene sada pok. Ć.T. i M. Č, pri čemu je oštećenog Ć.T. lišio života iz koristoljublja, a oštećenog M. Č. radi prikrivanja drugog krivičnog dela, na taj način što je u naselju Kotež ušao u taksi vozilo kojim je upravljao oštećeni Ć.T, koji ga je povezao u pravcu Padinske skele, te je u naselju Glogonjski rit, nakon što je oštećeni zaustavio vozilo i obojica izašla iz vozila, radi ostvarivanja materijalne koristi, iz vatrenog oružja – vojničke automatske puške, čija nabavka i držanje nije dozvoljeno građanima, sa rastojanja većeg od 1,5 metara rafalnim pucnjem ispalio više projektila u oštećenog Ć.T. usled čega je oštećeni zadobio povrede zbog kojih je pao na leđa, nakon čega mu je okrivljeni prišao i nalazeći se iznad tela i ispred nogu oštećenog, sa rastojanja manjeg od 1,5 metara, ponovnim rafalnim pucanjem ispalio više projektila u predelu trbuha oštećenog, usled čega je oštećeni zadobio povrede od kojih je nastupila smrt, a zatim je iz vozila oštećenog oduzeo novčanik sa novcem u iznosu od oko 300,oo do 400,oo dinara, ličnom kartom i dokumentima oštećenog i mobilni telefon, te je pokušao da se vozilom oštećenog udalji sa lica mesta, ali je vozilo upalo u kanal  pa nije mogao da ga pokrene, zbog čega je izašao iz vozila, u kom trenutku je iz pravca Zrenjaninskog puta naišlo vozilo kojim je upravljao M.Č. koji je zaustavio vozilo, izašao iz svog vozila i obratio se okrivljenom rečima „Jel sve u redu, šta se dešava?“, pa je kada je u rukama okrivljenog video pušku, krenuo da se udaljava u pravcu Zrenjaninskog puta, nakon čega je okrivljeni, s obzirom na to da je zatečen na licu mesta nakon što je lišio života oštećenog Ć.T, a radi prikrivanja krivičnog dela koje je izvršio, krenuo za njim i sa rastojanja većeg od 1,5 metara, rafalnim pucanjem ispalio najmanje šest projektila u oštećenog M. Č, usled čega je zadobio povrede  od kojih je nastupila smrt, nakon čega je seo u vozilo oštećenog M. Č. ponevši sa sobom i torbu u koju je stavio pušku, i odvezao se sa lica mesta, pri čemu je i iz vozila oštećenog M. Č.  oduzeo novčanik u kome se nalazio novac od oko 250,oo do 300,oo dinara, kao i lična karta i dokumenta tog oštećenog, da bi nakon toga novac koji je oduzeo od oštećenih potrošio za kupovinu goriva za vozilo, dok je sutradan na putu za Ljuboviju, bacio novčanike sa ličnim dokumentima oštećenih i mobilni telefon oštećenog Ć.T. 
 
PODNOSIOCI ŽALBE
 
Viši javni tužilac u Beogradu, okrivljeni i njegov branilac, kao i otac okrivljenog. 
 
DRUGOSTEPENA ODLUKA
 
Apelacioni sud u Beogradu je, nakon održane sednice veća, doneo 23. septembra 2016. godine rešenje Kž1 824/16 kojim je usvojio žalbu okrivljenog i njegovog branioca, te oca okrivljenog i ukinuo prvostepenu presudu, te predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno suđenje. Prema okrivljenom je produžen pritvor do dalje odluke suda. 
 
Po nalaženju Apelacionog suda, prvostepena presuda je doneta uz bitne povrede odredaba krivičnog postupka jer ne sadrži dovoljne i jasne razloge o činjenicama koje su predmet dokazivanja, a dati razlozi u obrazloženju su protivrečni izreci, zbog čega se za sada, ne mogu prihvatiti činjenični i pravni zaključci prvostepenog suda. 

 


 
21. oktobar 2016. godine
DARKO ELEZ I DR.
 
PRVOSTEPENA ODLUKA
 

Presudom Višeg suda u Beogradu K. br. 951/11 od 23. decembra 2015. godine okr. Goranu Aziroviću i Slobodanu Ivanoviću su zbog izvršenja po jednog krivičnog dela pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela iz člana 333, stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ izrečena uslovna osusa kojom im je utvrđena kazna zatvora u trajanju od po 6 meseci sa rokom proveravanja od po 3 godine, dok su sledeći okrivljeni oslobođeni od optužbe i to: okr. Darko Elez za izvršenje krivičnog dela teško ubistvo u podstrekavanju u pokušaju iz člana 114, stav 1, tačka 5. KZ, okr. Andrija Gavrilović za izvršenje krivičnog dela teško ubistvo u pokušaju, u saizvršilaštvu, iz člana 114, stav 1, tačka 5. KZ, okr. Dalibor Ristić za izvršenje krivičnog dela teško ubistvo u u pokušaju, u saizvršilaštvu, iz člana 114, stav 1, tačka 5. KZ i okr. Zoran Mitrović za izvršenje krivičnog dela teško ubistvo u pokušaju, u pomaganju, iz člana 114, stav 1, tačka 5. KZ. Takođe, prvostepenom presudom okr. Saša Cvetinović, Nebojša Joksović, Vojislav Lalatović i Zineta Ilinčić su oslobođeni od optužbe da izvršili po jedno krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela iz člana 333, stav 1. u vezi sa stavom 1. KZ.

Optužnicom Višeg javnog tužioca u Šapcu, koje je preuzelo Više javno tužilaštvo u Beogradu okr. Darku Elezu je stavljeno na teret da je, u neutvrđeno vreme, početkom oktobra 2006. godine, na nepoznatom mestu, u Republici Srbiji, podstrekao okr. Andriju Gavrilovića da pronađe i angažuje lica koja će lišiti života oštećenog Đ.Ž. iz Istočnog Sarajeva, a da će ih za uzvrat nagraditi poklonom 150.000,oo evra, pa je okr. Gavrilović to i prihvatio, te preduzeo sve radnje koje su prethodile i bitno doprinosile izvršenju krivičnog dela na štetu Đ. Ž, tako što je sa Strahinjom Rašetom, prema kome je postupak obustavljen zbog smrti, okr. Daliborem Ristićem i još jednim NN licem postigao dogovor o tome koje radnje svako od njih treba da preduzme za odgovarajuću novčanu naknadu, kako bi Rašeta dogovorenog datuma, pucanjem iz pištolja lišio života oštećenog Đ.Ž, dok je okr. Ristić bio zadužen za organizovanje Rašetinog ilegalnog prelaza državne granicu u polasku iz Republike Srbije za Republiku Srpsku, kao i za dovođenje u vezu sa NN licem koje je zaduženo da Rašeti pruži podršku u lociranju oštećenog, obezbeđivanju vozila kojim će se Rašeta dovesti  na mesto izvršenja dela i prevoženje nazad po izvršenom delu, kako bi po prelasku državne granice iz BiH za Srbiju okr. Ristić i Gavrilović obezbedili Rašeti nesematan povratak i otklonili svaku sumnju da je izvršio krivično delo, te su pristupili realizaciji postignutog dogovora, tako što je, najpre, okr. Ristić ostvario kontakt sa okr. Zoranom Mitrovićem koji je, u cilju pomoći da se napred navedeni plan realizuje, obećao ilegalni prevoz svojim čamcem preko reke Drine, za odgovarajuću novčanu naknadu, pa je 6. oktobra 2006. godine okr. Mitrović prevezao Rašetu preko Drine sa teritorije Srbije u Republiku Srpsku, nakon čega je Rašeta uz pomoć NN lica prevežen u putničkom vozilu do Istočnog Sarajeva, gde je došao u ugostiteljki objekat, identifikovao unutra oštećenog, te iskoristivši priliku kada je oštećeni izašao napolje, sa vrata ovog kafića, a iz nepoznatog pištolja sa prigušivačem, pucao u pravcu oštećenog u nameri da ga liši života, do čega nije došlo jer je oštećeni Ž. brzim reagovanjem u smislu promene položaja tela, a istovremenim odbijanjem ovog napada, izvadio iz pojasa pištolj, te ispalivši više projektila u pravcu Rašete koji je tom prilikom na više mesta pogođen u predelu nogu i koji je sa lica mesta pobegao putničkim vozilom kojim je upravljalo navedeno NN lice, da bi se potom obojica udaljili sa lica mesta događaja do Kantona Sarajevo gde je navedeno vozilo ostavljeno, a onda se drugim vozilom prevezli do granice sa Republikom Srbijom gde ih je, na bosanskoj strani, nakon što je dobio dojavu od okr. Ristića rekao okr. Mitrović i čamcem ilegalno prevezao preko Drine u Srbiju.

Takođe, optužnicom Višeg javnog tužioca u Šapcu, koje je preuzelo Više javno tužilaštvo u Beogradu okr. Andriji Gavriloviću i Saši Cvetinoviću je stavljeno na teret da su u periodu od 6. do 9. oktobra 2006. godine, u Beogradu, Strahinji Rašeti, koji je bio ranjen prilikom izvršenja krivičnog dela teško ubistvo u pokušaju na štetu Đ.Ž. u Istočnom Sarajevu, pružili pomoć kako bi se medicinski zbrinuo i skrivali da ne bi bio otkriven od strane organa gonjenja, na taj način što su, najpre, okr. Gavrilović i Cvetinović, organizovali njegov dovoz od prelaska granice BiH sa Srbijom do Beograda i smeštaj u stan, pošto je okr. Gavrilović, prethodno od okr. Azirovića kao zakupca ovog stana dobio ključeve, dok je Cvetinović stupio u kontakt sa okr. Joksovićem radi obezbeđenja hitne medicinske intervencije Rašeti koju je trebalo izvršiti na ilegalan način, nakon čega je okr. Joksović od okr. Lalatovića tražio da mu pronađe doktora koji će postupiti na ovaj način, te je okr. Lalatović obezbedio da okr. Ivanović primi istog dana, 6. oktobra 2006. godine, u svoju Kliniku ovog pacijenta, da mu zbrine rane i ukaže mu svu potrebnu medicinsku pomoć u cilju oporavka, a potom da ga pregleda u stanu gde je skrivan, sve dok to bude potrebno, što je okr. Ivanović i učinio, prethodno primivši od Joksovića novčanu nagradu za ove usluge, pri čemu je angažovao medicinsku sestru sa svoje Klinike, okr. Zinetu, koja je dolazila u navedeni stan radi davanja propisane terapije, dok su za to vreme okr. Cvetinović, Azirović, Gavrilović, Rašeti obezbeđivali svu potrebnu negu tokom boravka u stanu, ali i bez iz tog stana 9. oktobra 2006. godine, kada se pred vratima pojavila policija. 

 
PODNOSIOCI ŽALBE
 
Viši javni tužilac u Beogradu i branioci okr. Slobodana Ivanovića i Gorana Azirovića. 
 
DRUGOSTEPENA ODLUKA
 
Apelacioni sud u Beogradu je, nakon održanog pretresa, dana 28. septembra 2016. godine doneo presudu Kž1 670/16 kojom je potvrdio prvostepenu presudu u oslobađajućem delu, dok je u osuđujućem delu prvostepenu presudu preinačio i okr. Gorana Arizovića i Slobodana Ivanovića oslobodio od optužbe da su izvršili krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela iz člana 333, stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ.

Po nalaženju Apelacionog suda, u preinačujućem delu, u odsustvu neposrednih dokaza koji bi nesumnjivo ili sa velikim stepenom verovatnoće ukazivali na svest okr. Slobodana Ivanovića i Gorana Azirovića da je Strahinja Rašeta učinilac nekog konkretnog krivičnog dela, ovaj sud je našao da postoji sumnja u pogledu postojanja takve svesti na strani okrivljenih, ali ne i dovoljno dokaza koji bi ovu sumnju potvrdili u meri koja je neophodna za osuđujuću presudu, zbog čega je našao da nije dokazano da su okr. Ivanović i Azorivić izvršili krivično delo koje im je u ovom postupku stavljeno na teret.

 


 
20. oktobar 2016. godine
MILAN RADONjIĆ I DR.
 
PRVOSTEPENA ODLUKA
 

Presudom Višeg suda u Beogradu K. br. 644/13 od 8. septembra 2015. godine okr. Milan Radonjić, Stevan Basta i Ratko Romić su oslobođeni od optužbe da su izvršili krivično delo ubistvo u pokušaju pomaganjem iz člana 113, stav 1. KZ okr. Milan Radonjić. Oštećeni Vuk Drašković je radi ostvarenja svog imovinsko – pravnog zahteva upućen na parnicu.

Optužnicom Višeg javnog tužioca u Beogradu okrivljenima je stavljeno na teret da su u toku aprila i maja meseca 2000. godine, u Beogradu, pomogli pripadnicima Resora državne bezbednosti MUP RS Branku Berčeku, Leonidu Milivojeviću i Nenadu Iliću da 15. juna 2000. godine u Budvi liše života oštećenog Vuka Draškovića, ali delo nisu dovršili, na način što su okr. Milan Radonjić u svojstvu načelnika Resora državne bezbednosti Centra Beograd, Stevan Basta u svojstvu načelnika Trećeg odeljenja Centra Beograd i Ratko Romić u svojstvu načelnika Šestog odeljenja Centra Beograd po prethodnom dogovoru, neposrednim prikupljanjem podataka, radi stvaranja uslova i otklanjanja prepreka za izvršenje krivičnog dela, a posle ubistva na Ibarskoj magistrali i pokušaja ubistva oštećenog Vuka Draškovića na Ibarskoj magistrali 3. oktobra 1999. godine, pokušali ubistvo oštećenog, radi eliminisanja iz politike kao tada najvećeg protivnika vlasti na čijem je čelu bio tadašnji predsednik Slobodan Milošević, po naređenju neposrednog starešine okr. Milana Radonjića, okr. Stevan Basta neutvrđenog dana aprila meseca dva puta je putovao za Budvu, pa se nakon prikupljenih podataka sastao sa okr. Ratkom Romićem koji je doputovao iz Beograda u Budvu, kojeg je upoznao sa izvršenim proverama i sačinjenim snimcima, pa je i okr. Ratko Romić zajedno sa okr. Stevanom Bastpom pristupio prikupljanju podataka i informacija o boravku i kretanju oštećenog, a zatim nakon povratka u Beograd zajedno sačinili album sa fotografijama, zatim isti zajedno sa izveštajem o prikupljenim podacima i informacijama predali okr. Milanu Radonjiću, a okr. Radonjić dobijene fotoalbume sa podacima i informacijama posredno predao neposrednim izvršiocima radi lakšeg izvršenja lišenja života oštećenog i bekstva sa lica mesta, a okr. Stevan Basta po nalogu okr. Radonjića maja meseca ponovo putuje za Budvu radi provere prikupljenih podataka i informacija, ponovo sačinjava drugi album sa fotografijama kuće oštećenog, koji je nakon povratka u Beograd predao okr. Radonjiću, pa je isti okrivljeni i taj foto album učinio dostupnim neposrednim izvršiocima Branku Berčeku, Leonidu Milivojeviću i Nenadu Iliću, koji su po dobijenim podacima, fotoalbumu i drugim informacijama prikupljenim od okrivljenih, dana 15. juna 2000. godine u Budvi, pokušali da liše života oštećenog Vuka Draškovića pucajući kroz prozor kuće oštećenog, usled čega je oštećeni zadobio lake telesne povrede i udaljili se u nepoznatom pravcu, za koje su delo neposredni izvršioci pravnosnažno osuđeni.  

 
PODNOSIOCI ŽALBE
 
Viši javni tužilac u Beogradu i punomoćnik oštećenog. 
 
DRUGOSTEPENA ODLUKA
 

Apelacioni sud u Beogradu, nakon održanog pretresa, dana 7. jula 2016. godine doneo je presudu Kž1 59/16 kojom je odbio, kao neosnovane, sve žalbe i potvrdio prvostepenu presudu.

Apelacioni sud, pre svega, nalazi da nema dokaza na osnovu kojih bi moglo biti pouzdano, na nesumnjiv način, utvrđena činjenica, da je kod okr. Milana Radonjića, Stevana Baste i Ratka Romića postojao prethodni dogovor da se neposredno prikupljaju podaci radi stvaranja uslova i otklanjanja prepreka za izvršenje krivičnog dela ubistva oštećenog Vuka Draškovića. Naime, pravilno prvostepeni sud zaključuje da je okr. Milan Radonjić, kao načelnik Trećeg odeljenja (dakle kao pretpostavljeni drugoj dvojici okrivljenih) naredio (a tako je inače navedeno i u opisu iz optužnice) sprovođenje službenih radnji koje su oni preduzeli a što je inače bilo u skladu sa pravilima službe.

Dakle, u konkretnom predmetu nema pouzdanih dokaza na osnovu kojih bi moglo biti utvrđeno da su ovde okrivljeni i to okr. Milan Radonjić, kao načelnik Centra RDB Beograd, okr. Stevan Basta, kao načelnik Trećeg odeljenja i okr. Romić, kao načelnik Šestog odeljenja, dogovorno, umišljajno vršili opservaciju i prikupljene podatke učinili dostupnim neposrednim izvršiocima krivičnog dela pokušaj ubistva oštećenog Vuka Draškovića i to Branku Berčeku, Leonidu Milivojeviću, Nenadu Iliću na način kako im je to ptužnicom Tužioca stavljeno na teret.

Na osnovu svega iznetog, pravilno je prvostepeni sud u obrazloženju presude sve izvedene dokaze u celini i u međusobnoj povezanosti ocenio kao dokaze na osnovu kojih nije dokazano da su okrivljeni izvršili krivično delo ubistvo u pokušaju pomaganjem ocenjujući da su odbrane okrivljenih bile dosledne u svakoj fazi postupka koje je sud pravilno prihvatio kao logične i iskrene, da iz njih proizlazi da su okrivljeni u okviru službenog postupanja, koje je bilo u skladu sa pravilima službe, obavljali operativne radnje u kojima se ne stiču objektivna i subjektivna obeležja krivičnog dela ubistvo u pokušaju pomaganjem.

 


 
14. oktobar 2016. godine
NEBOJŠA BALABANOVIĆ
 
PRVOSTEPENA ODLUKA
 
Presudom Višeg suda u Beogradu K. br. 1550/10 od 5. februara 2016. godine okr. Nebojša Balabanović je zbog izvrpenja, u periodu od februara 2001. godine pa do 3. decembra 2006. godine, u Beogradu, krivičnog dela obljuba zloupotrebom položaja iz člana 181, stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. KZ osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 5 godina. Oštećena je radi ostvarenja svog imovinsko – pravnog zahteva upućena na parnicu. 
 
PODNOSIOCI ŽALBE
 
Okrivljeni i njegov branilac. 
 
DRUGOSTEPENA ODLUKA
 
Apelacioni sud u Beogradu, nakon održane sednice veća, doneo je 13. septembra 2016. godine presudu Kž1 974/16 kojom je odbio, kao neosnovane, sve žalbe i  potvrdio prvostepenu presudu. 
 
 

 

14. oktobar 2016. godine
MARKO KURTOVIĆ

PRVOSTEPENA ODLUKA
 
Presudom Višeg suda u Beogradu K. br. 28/14 od 9. marta 2016. godine okr. Marko Kurtović je zbog izvršenja krivičnog dela teško ubistvo iz člana 114, tačka 3. KZ osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 20 godina, dok su porodice oštećenih radi ostvarivanja svojih imovinsko – pravnih zahteva upućene na parnicu. 
 
Okrivljeni Marko Kurtović je oglašen krivim što je 16. jula 2012. godine ispred splava „B“ u Beogradu, nakon kraće verbalne rasprave sa radnicima obezbeđenja splava – oštećenima I.C. i M. D. koji nisu hteli da ga puste da uđe na splav dok ne prođe kroz kontradiverzina vrata, u jednom trenutku izašao sa prostora koji vodi na splav koji se nalazi iza ulaska u kontradiverziona vrata gde se odvijala rasprava između njega i oštećenog I. C, okrenuo se ka oštećenim radnicima obezbeđenja, iz pojasa pantalona izvadio NN vatreno oružje, zatim se približio kontradiverzionim vratima i ispalio više projektila u pravcu oštećenih od kojih je jedan projektil pogodio oštećenog I. C. nanevši mu skupa procenjeno tešku i po život opasnu telesnu povredu, dok je drugi projektil pogodio oštećenog M. D. i naneo mutešku telesnu povredu, a oštećeni D. D. je, takođe, zadobio tešku telesnu povredu, nakon čega je okrivljeni prišao oštećenom I. C. koji je nakon nanošenja povreda vatrenim oružjem od strane okrivljenog pao na tlo, pa ga je kundakom pištolja, iz koga je prethodno izvršio opaljenja, udario u predelu glave nanoseći mu povrede na vrhu glave, da bi ga i nogom šutnuo u predelu rebara i desne butine nanoseći mu povrede, nakon čega se udaljio u nepoznatom pravcu, a oštećeni I. C. i M. D. su vozilom Hitne pomoći preveženi u Urgentni centar gde je oštećeni I. C. od zadobijenih povreda na odeljenju reanimacije preminuo istog dana, dok su oštećeni D.D. i M.D. hirurški zbrinuti.
 
PODNOSIOCI ŽALBE
 
Viši javni tužilac u Beogradu i branilac okrivljenog. 
 
DRUGOSTEPENA ODLUKA
 
Apelacioni sud u Beogradu, nakon održane sednice veća, doneo je 15. septembra 2016. godine presudu Kž1 919/16 kojom je odbio, kao neosnovane, sve žalbe i  potvrdio prvostepenu presudu.
 
 

 

14. oktobar 2016. godine
DRAGOSLAV MITKOVIĆ

PRVOSTEPENA ODLUKA
 
Presudom Višeg suda u Smederevu K. br. 111/12 od 18. marta 2016. godine okr. Dragoslav Mitković je zbog izvršenja krivičnog dela zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 234, stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ osuđen na 1 godinu kućnog zatvora, te je obavezan da oštećenom DP PK „Godomin“ Smederevo u stečaju, na ime imovinsko – pravnog zahteva isplati iznos od 7.005.529,43 dinara. 
 
Okrivljeni Dragoslav Mitković je oglašen krivim što je u toku 1999. i 2000. godine, u Smederevu, kao odgovorno lice – direktor DP PK „Godomin“ Smederevo, iskorišćavanjem svog položaja pribavio drugom fizičkom i pravnom licu protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 7.005.529,43 dinara, na taj način što je usmeno naložio rukovodiocu Imovinsko – pravne službe u preduzeću da zaključi sporazume o kupoprodaji objekata i ugovore o razmeni zemljišta kojima je DP PK „Godomin“ ustupio zemljište u društvenoj svojini sa pravom korišćenja u korist DP PK „Godomin“, u odnosu na koje su prilikom procene tržišne vrednosti morali biti primenjeni parametri koji se primenjuju pri proceni građevinskog zemljišta, čija je procenjena ukupna vrednost 7.048.805,50 dinara, za poljoprivredno zemljište fizičkih i pravnih lica, čija je procenjena vrednost 1.770.508,07 dinara, a razmena je vršena u razmeri 1:1, a istovremeno je DP PK „Godomin“ prodao objekte koji su se nalazili na navedenim katastarskim parcelama u „Godominskom polju“ za ukupan iznos od 1.090.000,oo dinara iako je procenjena vrednost istih 2.738.232,oo dinara, pa su tako zaključeni ugovori, pri čemu je u ugovorima navedeno da se razmena poljoprivrednog zemljišta vrši u cilju arondacije iako prethodno nije podnet zahtev za arondaciju i nije doneto rešenje SO Smederevo o utvrđivanju opšteg interesa za arondaciju, kao i bez posedovanja 60% ukupnog ppoljoprivrednog zemljišta u potesu, odnosno delu potesa za koji je trebalo predložiti sprovođenje arondacije, na koji način je okrivljeni pribavio navedenim fizičkim i pravnim licima protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 7.005.529,43 dinara. 
 
PODNOSIOCI ŽALBE
 
Branioci okrivljenog. 
 
DRUGOSTEPENA ODLUKA
 
Apelacioni sud u Beogradu je, nakon održane sednice veća, doneo 4. oktobra 2016. godine rešenje Kž1 1032/16 kojim je usvojio žalbu branilaca okrivljenog i, zbog bitne povrede odredaba krivičnog posupka, ukinuo prvostepenu presudu, te predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno suđenje.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

detaljnije

6.09.2016.

Donete odluke - drugostepeno krivično septembar 2016

30. septembar 2016. godine
ŽIVKO BOLESNIKOV
 
PRVOSTEPENA ODLUKA
 
Presudom Višeg suda u Pančevu K. br. 11/16 od 11. maja 2016. godine okr. Živko bolesnikov je zbog izvršenja, od neutvrđenog dana sredinom maja meseca 2015. godine do 24. maja 2015. godine, u Pavlišu, krivičnog dela silovanje iz člana 178, stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 7 godina, te mu je izrečena mera bezbednosti obaveznog lečenja. Oštećena je radi ostvarivanja svog imovinsko – pravnog zahteva upućena na parnicu. 
 
PODNOSIOCI ŽALBE
 
Viši javni tužilac u Pančevu i branilac okrivljenog.  
 
DRUGOSTEPENA ODLUKA
 
Apelacioni sud u Beogradu, nakon održane sednice veća, doneo je 15. septembra 2016. godine presudu Kž1 931/16 kojom je odbio, kao neosnovane, sve žalbe i  potvrdio prvostepenu presudu.
 
 

30. septembar 2016. godine
MIODRAG ĐORĐEVIĆ
 
PRVOSTEPENA ODLUKA
 
Presudom Višeg suda u Smederevu K. br. 27/16 od 11. maja 2016. godine okr. Miodrag Đorđević je zbog izvršenja, 24. avgusta 2015. godine, u Bavaništu, krivičnog dela silovanje iz člana 178, stav 1. KZ osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 10 godina. Oštećena je radi ostvarivanja svog imovinsko – pravnog zahteva upućena na parnicu. 
 
PODNOSIOCI ŽALBE
 
Viši javni tužilac u Smederevu, okrivljeni i njegov branilac. 
 
DRUGOSTEPENA ODLUKA
 
Apelacioni sud u Beogradu, nakon održane sednice veća, doneo je 8. septembra 2016. godine presudu Kž1 1018/16 kojom je odbio, kao neosnovane, sve žalbe potvrdio prvostepenu presudu. 
 
 

30. septembar 2016. godine
NEMANjA ILIĆ
 
PRVOSTEPENA ODLUKA
 
Presudom Višeg suda u Beogradu K. br. 179/15 od 11. aprila 2016. godine okr. Nemanja Ilić je zbog izvršenja krivičnog dela ubistvo iz člana 113. KZ osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 5 godina. Oštećeni su radi ostvarivanja svojih imovinsko – pravnih zahteva upućeni na parnicu. 
 
Okrivljeni Nemanja Ilić je oglašen krivim što je 8. decembra 2014. godine, u Beogradu, lišio života M. D, tako što je ispalio projektil iz pištolja za vreme smene u kojoj je bio angažovan u timu zajedno sa M. D. radi zadatka, i za vreme dok su čekali poziv za izvršenje zadatka u prostoru kasarne „Vasa Čarapić“, rukujući označenim pištoljem protivno Pravilniku o ovlašćenim službenim licima, načinu primene ovlašćenja i obavljanju zadataka i poslova Vojne policije, koji tačno određuju situacije kada se sme upotrebiti i koristiti vatreno oružje, pri čemu je bio svestan da nepravilnim i nepropisnim rukovanjem može doći do posledice, imajući u vidu da je prošao posebnu obuku i bio upoznat sa propisima, pa je takvim svojim radnjama naneo oštećenom M. D. povrede koje su u vreme nanošenja predstavljanje tešku i po život opasnu telesnu povredu koja se završila smrtnim ishodom. 
 
PODNOSIOCI ŽALBE
 
Branilac okrivljenog.
 
DRUGOSTEPENA ODLUKA
 
Apelacioni sud u Beogradu je, nakon održane sednice veća, doneo 20. septembra 2016. godine rešenje Kž1 992/16 kojim je usvojio žalbu branioca okrivljenog i ukinuo prvostepenu presudue, te predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno suđenje. 
 
Po nalaženju Apelacionog suda prvostepena presuda je doneta uz bitne povrede odredaba krivičnog postupka jer ne sadrži dovoljne i jasne razloge o činjenicama koje su predmet dokazivanja, iz čega je proisteklo pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje, zbog čega se za sada ne mogu prihvatiti činjenični i pravni zaključci prvostepenog suda. 
 
 

30. septembar 2016. godine
STEVAN ĆIRIĆ
 
PRVOSTEPENA ODLUKA
 
Presudom Višeg suda u Pančevu K. br. 18/16 od 30. juna 2016. godine okr. Stevan Ćirić je zbog izvršenja, oktobra meseca 2015. godine, u Pančevu, produženog krivičnog dela silovanje iz člana 178, stav 4. u vezi sa stavom 1. KZ osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 11 godina. Oštećeni su radi ostvarivanja svojih imovinsko – pravnih zahteva upućeni na parnicu. 
 
PODNOSIOCI ŽALBE
 
Okrivljeni i njegov branilac. 
 
DRUGOSTEPENA ODLUKA
 
Apelacioni sud u Beogradu, nakon održane sednice veća, doneo je 12. septembra 2016. godine presudu Kž1 1163/16 kojom je odbio, kao neosnovane, žalbe okrivljenog i njegovog branioca i potvrdio prvostepenu presudu. 
 
 

26. septembar 2016. godine
DARKO KOSTIĆ
 
PRVOSTEPENA ODLUKA
 
Presudom Višeg suda u Beogradu K. br. 886/14 od 9. maja 2016. godine okr. Darko Kostić je zbog izvršenja krivičnog dela teško ubistvo iz člana 114, tačka 9. KZ i krivičnog dela silovanje iz člana 178, stav 1. KZ osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 40 godina. Oštećeni su radi ostvarivanja svojih imovinsko – pravnih zahteva upućeni na parnicu. 
 
Okrivljeni Darko Kostić je oglašen krivim što je 31. jula 2014. godine, u Beogradu, lišio života dete I. P, rođenu 2000. godine, na taj način što je motikom sa drvenom drškom, metalnim delom, pok. I. P. udario više puta u predelu potiljka i naneo joj povrede koje su u vreme nanošenja i ukupno procenjeno predstavljanje smrtonosnu telesnu povredu, pa nakon što je pok. I. P. prestala da daje znake života, umotao ju je u tepih i dva ćebeta i odvukao ispod kuće na navedenoj adresi, u pošumljeni deo, gde ju je pokrio starim sunđerima i komadima nameštaja. 
 
Takođe, okr. Darko Kostić je oglašen krivim i što je 27. septembra 2014. godine, u kući u Beogradu, prinudio na obljubu A.A. pretnjom da će neposredno napasti na njen život i život njoj bliskih lica.
 
PODNOSIOCI ŽALBE
 
Okrivljeni i njegov branilac. 
 
DRUGOSTEPENA ODLUKA
 
Apelacioni sud u Beogradu, nakon održane sednice veća, doneo je 7. septembra 2016. godine presudu Kž1 1113/16 kojom je odbio, kao neosnovane, žalbe okrivljenog i njegovog branioca i potvrdio prvostepenu presudu. 
 
Po nalaženju Apelacionog suda, u delu odluke o krivičnoj sankciji, prvostepeni sud je pravilno kao otežavajuće okolnosti na strani okrivljenog cenio njegov raniji život, te da pred sudom nije iskazao ni najmanju dozu kajanja zbog učinjenog, niti je u bilo kom momentu pokazao žal za ubijenom. Imajući u vidu napred navedeno, pravilno je prvostepeni sud okrivljenog, u nedostatku olakšavajućih okolnosti, osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 40 godina. 
 
 

26. septembar 2016. godine
DRAŽENKO MANDIĆ I DR.
 
PRVOSTEPENA ODLUKA
 
Presudom Višeg suda u Beogradu K. br. 641/14 od 1. februara 2016 godine okr. Draženko Mandić i Vladimir Mandić su oslobođeni od optužbe da su izvršili krivično delo ubistvo u pokušaju iz člana 47, stav 1. KZ RS u vezi sa članom 19. KZ SRJ. Oštećeni je radi ostvarivanja svog imovinsko – pravnog zahteva upućen na parnicu. 
 
Optužnicom Višeg javnog tužioca u Beogradu okr. Draženku Mandiću je stavljeno na teret da je 10. avgusta 2001. godine, u Beogradu, pokušao da liši života oštećenog A.A, tako što je iz žbunja, između parkiranih vozila pritrčao do automobila kojim se oštećeni kretao ka mostu preko Save, zatim držeći pištolj, sa udaljenosti od oko 1,5 metara, kroz otvoreni prozor na vratima do vozača, ispalio najpre jedan hitac u oštećenog, koji je od toga zadobio tešku telesnu povredu opasnu po život, posle čega je oštećeni uspeo da poveća brzinu u nastojanju da se udalji, dok je okrivljeni za njim ka vozilu ispalio još dva hica, koji su probili zadnji deo vozila, jedno zrno se zaustavilo u gornjem delu naslona sedišta oštećenog, dok se drugi projektil zadržao u zaštitnom limu oko rezervoara, a oštećeni je uspeo vozilom da dođe do hotela „Balkan“, zatim je prevezen u Urgentni centar. 
 
Optužnicom Višeg javnog tužioca u Beogradu okr. Vladimiru Mandiću je stavljeno na teret da je zajedno sa okr. Draženkom Mandićem, 10. avgusta 2001. godine, u Beogradu, po prethodnom dogovoru sa okr. Draženkom Mandićem pokušao da liši života oštećenog A.A, tako što ga je pozvao telefonom da se nađu kod brod restorana „Sava“, pa je oštećeni došao na dogovoreno mesto, gde je došao i okr. Draženko Mandić i sakrio se, kako bi po dogovoru sa okr. Vladimirom Mandićem sačekao oštećenog i u pogodnom momentu lišio ga života, a pošto je oštećeni kraće vreme čekao dolazak okr. Vladimira Mandića koji je za to vreme u nekoliko razgovora putem mobilnih telefona izgovarao oštećenom da ne može da dođe odmah, pa kada je oštećeni počeo da se udaljava svojim vozilom ka mostu preko Save, okr. Draženko Mandić je na napred opisan način pokušao da liši života oštećenog A.A.
 
PODNOSIOCI ŽALBE
 
Viši javni tužilac u Beogradu i punomoćnik oštećenog. 
 
DRUGOSTEPENA ODLUKA
 
Apelacioni sud u Beogradu, nakon održane sednice veća, doneo je 8. septembra 2016. godine presudu Kž1 710/16 kojom je odbio, kao neosnovane, žalbe Višeg javnog tužioca u Beogradu i punomoćnika oštećenog i potvrdio prvostepenu presudu. 
 
Po nalaženju Apelacionog suda, prvostepeni sud je tokom zakonito sprovedenog postupka izveo sve potrebne dokaze, kao i dokaze na koje je ukazano ranijim rešenjem ovog suda i pravilno je analizirao i ocenio, kako pojedinačno tako i u međusobnoj povezanosti odbrane okrivljenih. Nakon toga je pravilno, svestrano i pouzdano utvrdio sve činjenice i okolnosti koje su od značaja za presuđenje u ovoj krivično pravnoj stvari, pravilno zaključivši da se iz dokaza koji su izvedeni ne može izvući pozdan zaključak da su okrivljeni učinili napred navedena krivična dela, u vreme, na mestu i na način kako je to optužnicom javnog tužioca i oštećenog kao tužioca okrivljenima stavljeno na teret, tako da je prvostepena presuda rezultat sveobuhvatne analize procesnog materijala i u njoj su potpuni i istinito utvrđene sve činjenice od važnosti za donošenje zakonite i pravilne odluke. 
 
 

6. septembar 2016. godine
JELENA POPOVIĆ IVANOVIĆ 
 
PRVOSTEPENA ODLUKA
 
Presudom Višeg suda u Beogradu K. Po 3 93/12 od 30. maja 2016. godine okr. Jeleni Popović Ivanović je zbog izvršenja krivičnog dela rasne i druge diskriminacije iz člana 387, stav 4. KZ izrečena uslovna osuda kojom joj je utvrđena kazna zatvora u trajanju od 3 meseca sa rokom proveravanja od 1 godine. 
 
Okrivljena Jelena Popović Ivanović je oglašena krivom što je sredinom septembra meseca 2011. godine, u Novom sadu, činila javno dostupnim ideje koje zagovaraju i podstrekavaju mržnju, diskriminaciju protiv pripadnika homoseksualne populacije, a koje su zasnovane na njihovom seksualnom opredeljenju kao ličnom svojstvu, na taj način što je na internet prezentaciji društvene mreže „Facebook“, na zidu svog profila, postavila, između ostalog, poruku sledeće sadržine: „Samo da se izvrištim, ne obraćajte pažnju: evo vam vaš projekat o nasilju, debili izopačeni, crknite sa sve tim parama koje ste pokrali za tako debilne projekte kojima zatupljujete narod; Sami dovodite do nasilja ovim izazivanjem stoko pederska; Nemoj da me je neko kritikovao za ovakav status samo zato što sam profa! Ima da se derem o čemu god poželim! ------- Jeste, pederi su bolesnici i treba ih se kloniti, ignorisati, zanemarivati, ućutkati na sve načine jer vrše propagandu bolesti; Kad vam neko opsuje kevu treba ga mletnuti u njušku da se nauči pameti. Kada vam neko ne da prava da budete normani Srbi u Srbiji odvalite ga bre od batina!“. 
 
PODNOSIOCI ŽALBE
 
Okrivljena. 
 
DRUGOSTEPENA ODLUKA
 
Apelacioni sud u Beogradu, nakon većanja, doneo je 23. avgusta 2016. godine presudu Kž1 Po3 21 /16 kojom je odbio, kao neosnovanu, žalbu okrivljene i potvrdio prvostepenu presudu. 
 
 

6. septembar 2016. godine
NIKOLA MADžAREVIĆ 
 
PRVOSTEPENA ODLUKA
 
Presudom Višeg suda u Valjevu K. br. 51/14 od 22. marta 2016. godine okr. Nikola Madžarević je zbog izvršenja krivičnog dela pronevere iz člana 364, stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 4 godine, te je od okrivljenog oduzeta imovinska korist stečena izvršenjem krivičnog dela u iznosu od 2.663.220,oo dinara i 7.000,oo evra. Takođe, okrivljeni je obavezan da u korist budžetskih srdstava suda na ime troškova krivičnog postupka plati iznos od 652.770,98 dinara i na ime paušala iznos od 35.000,oo dinara. Oštećena banka je radi ostvarivanja svog imovinsko – pravnog zahteva upućena na parnicu.
 
Okrivljeni Nikola Madžarević je oglašen krivim što je u periodu od 5. februara do 18. marta 2009. godine, u Valjevu, u nameri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, u svojstvu blagajnika – likvidatora u oštećenoj banci „Čačanska banka“, filijala u Valjevu, iskoristivši okolnost da u navedenom periodu nije bilo ni redovnih ni vanrednih kontrola stanja blagajne, prisvojio ukupno 2.663.220,oo dinara i 7.000,oo evra, novca koji mu je poveren na radu u oštećenoj banci i koji je, potom, iskoristio za lične potrebe. 
 
PODNOSIOCI ŽALBE
 
Viši javni tužilac u Valjevu i branilac okrivljenog. 
 
DRUGOSTEPENA ODLUKA
 
Apelacioni sud u Beogradu, nakon većanja, doneo je 13. jula 2016. godine presudu Kž1 764/16 kojom je odbio, kao neosnovane, sve žalbe i potvrdio prvostepenu presudu. 
 

 

 

detaljnije

1.08.2016.

Donete odluke - drugostepeno krivično avgust 2016

30. avgust 2016. godine
MILjAN ČOLOVIĆ

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom Višeg suda u Beogradu K. br. 153/15 od 26. februara 2016. godine okr. Miljan Čolović je zbog izvršenja 25. decembra 2014. godine krivičnog dela silovanja iz člana 178, stav 1. KZ osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 3 godine, dok je oslobođen od optužbe da je 2. novembra 2014. godine izvršio jedno krivično delo silovanja u pokušaju iz člana 178, stav 1. KZ. Oštećena je radi ostvarivanja svog imovinsko – pravnog zahteva upućena na parnicu.

PODNOSIOCI ŽALBE 

Viši javni tužilac u Beogradu i branioci okrivljenog.

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu je, nakon održane sednice veća, doneo 14. jula 2016.  godine rešenje Kž1 853/16 kojim je ukinuo prvostepenu presudu i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno suđenje. Prema okr. Miljanu Čoloviću produžen je pritvor do dalje odluke prvostepenog suda.

Po nalaženju Apelacionog suda, u osuđujućem delu, između ostalog, osnovano se u žalbama branilaca okrivljenog navodi da je prvostepeni sud propustio da ceni rešenje Advokatske komore Beograd o privremenoj zabrani bavljenja advokaturom advokatu koji je okrivljenom bio postavljen za branioca po službenoj dužnosti prilikom iznošenja odbrane okrivljenog pred zamenikom javnog tužioca, zbog čega je odbrana zahtevala izdvajanje tog zapisnika iz spisa predmeta, a u pogledu kojih okolnosti vezano za validnost navedenog zapisnika su u obrazloženju prvostepene presude izostali razlozi.

U oslobađajućem delu, po nalaženju Apelacionog suda, se osnovano žalbom Višeg javnog tužioca u Beogradu pobija prvostepena presuda, zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, s obzirom na to da prvostepeni sud za svoj zaključak da nije dokazano da je okrivljeni na način opisan u optužnom aktu izvršio krivično delo silovanje u pokušaju, nije dao dovoljno jasne i argumentovane razloge, a što je za posledicu imalo i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje.
 23. avgust 2016. godine  
MAJDA BOGATAJ

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom Višeg suda u Beogradu K. br. 613/11 od 29. februara 2016. godine okr. Majda Bogataj je zbog izvršenja krivičnog dela utaje iz člana 207, stav 4. u vezi sa stavom 1. KZ osuđena na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine i 4 meseca, te je obavezana da oštećenoj HO „O“ na ime imovinsko – pravnog zahteva plati iznos od 6.610.256,85 dinara, dok se za preostali deo imovinsko – pravnog zahteva oštećeni upućuje na parnični postupak.

Okrivljena Majda Bogataj je oglašena krivim što je u periodu od 16. oktobra 2001. godine do 18. februara 2002. godine, u Beogradu. Čačku, Užicu i drugim mestima u Srbiji, u nameri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, prisvojila tuđu pokretnu stvar – novac u ukupnom iznosu od 216.295,oo DM, koji joj je poveren od strane humanitarne organizacije „O“ iz Velike Britanije, gde je radila kao službenik, oficir za vezu na projektu regionalnog fonda po kom je za 13 udruženja građana i nevladinih organizacija u više mesta u Srbiji, trebalo da isplati finansijsku pomoć na osnovu zaključenih ugovora o donaciji, za šta je od strane „O“ zadužila ukupno 390.000,oo DM, a isplatila samo 174.605,oo DM, a ostatak zadržala za sebe.

PODNOSIOCI ŽALBE

Viši javni tužilac u Beogradu, okrivljena i njen branilac.

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, nakon održane sednice veća, dana 14. jula 2016. godine, doneo je presudu Kž1 823/16 kojom je preinačio prvostepenu presudu, u pogledu pravne kvalifikacije krivičnog dela i odluke o krivičnoj sankciji, i okr. Majdi Bogataj, zbog izvršenja krivičnog dela  utaje iz člana 170, stav 3. KZ RS izrekao uslovnu osudu kojom joj je utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 1 godine i istovremeno odredio da se utvrđena kazna zatvora neće izvršiti ukoliko okrivljena za vreme proveravanja od 3 godine ne učini novo krivično delo i ukoliko oštećenoj „O“ na ime imovinsko – pravnog zahteva plati iznos od 6.610.256,85 dinara u roku od 1 godine od dana pravnosnažnosti presude. U preostalom, nepreinačenom, delu prvostepena presuda je potvrđena.

Po nalaženju Apelacionog suda, osnovano se žalbom branioca okrivljene prvostepena presuda pobija zbog povrede krivičnog zakona, jer je prvostepeni sud u pogledu krivičnog dela koje je predmet optužbe primenio zakon koji se ne može primeniti. Naime, osnovano se u žalbi branioca okrivljene navodi da je prvostepeni sud radnje koje su okrivljenoj stavljene na teret morao kvalifikovati po zakonu koji je važio u vreme izvršenja krivičnog dela, s obzirom da je taj zakon blaži za okrivljenu, a sve shodno Krivičnom zakoniku, pa je iz navedenih razloga Apelacioni sud preinačio prvostepenu presudu u pogledu pravne kvalifikacije krivičnog dela.

U delu odluke o krivičnoj sankciji, prvostepeni sud je odlučujući o vrsti i visini krivične sankcije koju će izreći okrivljenoj od olakšavajućih okolnosti cenio činjenicu da je od izvršenja krivičnog dela proteklo 14 godina, lične i porodične prilike, raniji život, dok je od otežavajućih okolnosti imao u vidu da je okrivljena prisvojila deo novca koji je bio namenjen udruženjima građana i nevladinim organizacijama koje pomažu zdravstveno ugroženoj populaciji i marginalnim društvenim grupama, kao i da do završenja krivičnog postupka za više od 14 godina okrivljena nije iskazala spremnost da oštećenom naknadi makar i deo iznosa koji je protivpravno prisvojila. Međutim, osnovano se žalbom okrivljene i njenog branioca pobija prvostepena presude u delu odluke o krivičnoj sanciji, s obzirom da i po oceni Apelacionog suda, prvostepeni sud utvrđenim olakšavajućim okolnostima nije dao odgovarajući značaj koje opravdavaju izricanje blaže krivične sankcije, zbog čega je prvostepena presuda u tom delu preinačena. 

 


 

23. avgust 2016. godine
DRAGAN STEPANOVIĆ

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom Višeg suda u Beogradu K. br. 946/14 od 11. marta 2016. godine okr. Dragan Stepanović je zbog izvršenja krivičnog dela ubistvo na mah iz člana 115. KZ u sticaju sa krivičnim delom nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 348, stav 5. u vezi sa stavom 1. KZ osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 4 godine, te mu je izrečena mera oduzimanja predmeta i to revolvera sa jednim pripadajućim metkom. Oštećeni su radi ostvarivanja svojih imovinsko – pravnih zahteva upućeni na parnicu.

Okrivljeni Dragan Stepanović je oglašen krivim što je 21. avgusta 2014. godine, u Beogradu, u stanju bitno smanjene uračunljivosti, usled stanja jake razdraženosti, lišio života oštećenog A.A, na mah, doveden bez svoje krivice u jaku razdraženost napadom od strane oštećenog, na taj način što je svojim taksi vozilom dovezao B.B, drugaricu oštećenog, pa kada je ista ušla u kafić „P“, pozvala je A.A. da izađe i plati taksi račun za njenu vožnju, došlo je do verbalnog i fizičkog sukoba sa pok. A.A. tako što je oštećeni prišao taksi vozilu dok je okrivljeni sedeo na mestu vozača, više puta ga udario u glavu nanevši mu laku telesnu povredu, a zatim pokušao da ga izvuče iz vozila gde je tom prilikom okrivljeni stiskao taster za pomoć udruženju taksi vozača, nakon čega je oštećeni došao do druge strane vozila, do suvozačevih vrata, udario rukom u taksi tablu tog vozila koja je odletela nedaleko od vozila, vratio se do vozačeve strane vozila, a zatim je okrivljeni uzeo vatreno oružje i to revolver, koje je pomenutog dana neovlašćeno nosio, za čije držanje je imao odobrenje nadležnog organa, pa je nakon što je izašao iz vozila ispalio dva projektila od kojih je jedan projektil pogodio zadnja leva vrata vozila pravcem odozgo na dole prema tlu, a zatim ispalio iz neposredne blizine drugi projektil koji je pogodio oštećenog u predelu grudi nanevši mu prostrelnu ranu grudnog koša, usled čega je oštećeni preminuo na licu mesta.

PODNOSIOCI ŽALBE 

Viši javni tužilac u Beogradu i branilac okrivljenog.

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu je nakon održane sednice veća, dana 5. jula 2016. godine doneo presudu Kž1 803/16 kojom je odbio, kao neosnovane, sve žalbe i potvrdio prvostepenu presudu.

 


 

23. avgust 2016. godine
BORO MIŠELjIĆ

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom Višeg suda u Beogradu K. br. 870/14 od 28. aprila 2015. godine okr. Boro Mišeljić je oslobođen od optužbe da je izvršio krivično delo teška telesna povreda iz člana 121, stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. KZ. Oštećeni je radi ostvarivanja svog imovinsko – pravnog zahteva upućen na parnicu.

PODNOSIOCI ŽALBE 

Viši javni tužilac u Beogradu.

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, nakon održanog pretresa, doneo je 30. juna 2016. godine presudu Kž1 527/16 kojom je prinačio prvostepenu presudu i okr. Bora Mišeljića zbog izvršenja krivičnog dela teška telesna povreda iz člana 121, stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ osudio na kaznu kućnog zatvora u trajanju od 1 godine. Oštećeni je radi ostvarivanja svog imovinsko – pravnog zahteva upućen na parnicu (Napomena: protiv navedene presude ovog suda dozvoljena je žalba).

Okrivljeni Boro Mišeljić je oglašen krivim što je 26. februara 2012. godine, u Beogradu, teško telesno povredio oštećenog A.A. usled čega je nastupila smrt povređenog lica, na taj način što je iz sobe svog stana započeo verbalnu raspravu sa oštećenim sada pokojnim A.A, zabranjujući da oštećeni parkira svoje putničko vozilo na travnatu površinu ispod prozora, te je zatim presreo oštećenog koji je išao u pravcu svoje zgrade, noseći kese pune namirnica, pa je nastavio verbalnu raspravu sa oštećenim i potom mu udario šamar, usled čega je oštećeni, koji je bio pod uticajem alkohola sa 1,95 promila u krvi, izgubio ravnotežu i pao na betonsku podlogu i od pada zadobio tešku telesnu povredu opasnu po život, nakon toga napustio lice mesta udaljivši se do svoje stambene zgrade, a oštećeni je uspeo da sa svog mobilnog pozove sistem dežurne službe „92“ PU za grad Beograd i tom prilikom dežurnom operateru rekao šta mu se desilo i gde se nalazi zahtevajući pomoć policije i SHP, nakon poziva ostao u ležećem položaju naslonjen na betonsku kocku, a usled zadobijenih povreda zatim preminuo.

Prilikom izricanja krivične sankcije za učinjeno krivično delo, Apelaconi sud je cenio od olakšavajućih okolnosti na strani okrivljenog njegove porodične i lične prilike, da je kritičnom prilikom njegova sposobnost shvatanja značaja dela i mogućnost upravljanja postupcima bila smanjena do stepena bitnog, ali ne i bitno, te je cenio njegovo sadašnje zdravstveno stanje i ovako utvrđenim olakšavajućim okolnostima dao značaj naročito olakšavajućih okolnosti, te je istog osudio na kaznu kućnog zatvora u trajanju od 1 godine, očekujući da će ovako izrečenom kaznom biti postignuta svrha kažnjavanja, dok je od otežavajućih okolnosti na strani okrivljenog cenio njegov raniji život i ponašanje.

 


 


 

1. avgust 2016. godine
NEMANjA ŠAROVIĆ

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom Višeg suda u Beogradu K. br. 89/16 od 9. maja 2016. godine okr. Nemanji Šaroviću je zbog izvršenja krivičnog dela povreda ugleda strane države ili međunarodne organizacije iz člana 175, stav 1. KZ izrečena uslovna osuda kojom mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju od 1 meseca sa rokom proveravanja od 1 godine.
 
Okrivljeni Nemanja Šarović je oglašen krivim što je 30. novembra 2012. godine, u Beogradu, u parku između zgrade Predsedništva Republike Srbije i Skuopštine grada Beograda, javno izložio poruzi zastavu strane države, na taj način što je prilikom održavanja protestnog skupa, organizovanog od strane Srpske radikalne stranke, na navedenom mestu, kome je prisustvovao u svojstvu zamenika predsednika navedene stranke, uz pomoć upaljača zapalio zastavu Sjedinjenih Američkih Država, prethodno najavivši u svom govoru koji je održao prisutnim građanima, da će zapaliti zastavu navedene države.

PODNOSIOCI ŽALBE

Branilac okrivljenog. 

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu je, nakon održane sednice veća, doneo 25. jula 2016. godine presudu Kž1 989/16 kojom je odbio, kao neosnovanu, žalbu branioca okrivljenog i potvrdio prvostepenu presudu.

 

1. avgust 2016. godine
SLOBODAN STOJKOVIĆ I DR.

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom Višeg suda u Beogradu K. br. 565/14 od 8. decembra 2015. godine zbog izvršenja krivičnog dela otmica iz člana 134, stav 1. KZ (od čega okr. Stojković i Janković u saizvršilaštvu, a okr. Vrcelj pomaganjem) okr. Slobodan Stojković je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 4 godine, okr. Aleksandar Janković je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 8 godina (u koju kaznu mu je uračunata i ranije izrečena pravnosnažna kazna) i okr. Biljana Vrcelj je osuđena na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine i 8 meseci. Oštećeni su radi ostvarivanja svojih imovinsko – pravnih zahteva upućeni na parnicu. 
 
Okrivljeni Slobodan Stojković i Aleksandar Janković su oglašeni krivim što su u periodu od 13. do 14. februara 2014. godine, kao saizvršioci, u Beogradu, silom odveli oštećenu A.A. u selo P. gde su je i zadržali do 14. februara 2014. godine, a u nemari da od njenog supruga oštećenog B.A. iznude novac u iznosu od 1.000.000,oo evra, u čemu im je pomogla okr. Biljana Vrcelj, koja je okr. Slobodanu Stojkoviću dala podatke potrebne za izvršenje krivičnog dela. 
 
Takođe, prvostepenom presudom okr. Jelena Stojković je oslobođena od optužbe da je izvršila krivično delo otmica pomaganjem iz člana 134, stav 1. KZ 
 
Optužnicom Višeg javnog tužioca u Beogradu okr. Jeleni Stojković je stavljeno na teret da je u periodu od 13. do 14. februara 2014. godine, u Beogradu, pomogla okr. Slobodanu Stojkoviću i Aleksandri Janković da silom odvedu oštećenu A.A. u selo P, gde su je i zadržali do 14. februara 2014. godine, a u nemari da od njenog supruga B.A. iznude novac u iznosu od 1.000.000,oo evra, tako što im je stvorila uslove i otklonila prepreke za izvršenje otmice.

PODNOSIOCI ŽALBE

Viši javni tužilac u Beogradu i branioci okrivljenih.

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu je, nakon održane sednice veća, doneo 28. juna 2016. godine presudu Kž1 554/16 kojom je odbio, kao neosnovane, sve žalbe i potvrdio prvostepenu presudu.

 detaljnije

2.07.2016.

Donete odluke - drugostepeno krivično jul 2016

22. jul 2016. godine
BRANKO ČEGAR I DR.

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom Osnovnog suda u Smederevu K. br. 495/14 od 29. januara 2014. godine okr. Branko Čegar je oslobođen od optužbe da je, u saizvršilaštvu, učinio produženo krivično delo teška krađa iz člana 204, stav 1, tačka 1. KZ, u pokušaju, dok je okr. M. V. zbog izvršenja krivičnog dela teška krađa, u pokušaju, iz člana 204, stav 1, tačka 1. KZ izrečena uslovna osuda kojom mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju od 6 meseci sa rokom proveravanja od 1 godine. 
 
Optužnim predlogom Osnovnog javnog tužioca u Smederevu okr. Branku Čegaru je stavljeno na teret da je u toku noći 9/10. novembar 2011. godine, zajednički učestvujući u radnji izvršenja, započeo izvršenje krivičnog dela, tako što su obijanjem zatvorenog prostora pokušali da oduzmu tuđe pokretne stvari, u nameri da njihovim prisvajanjem sebi pribave protivpravnu imovinsku korist, na taj način što su došli do kioska i pomoću metalne šipke koje je okr. Čegar doneo sa sobom i upotrebe fizičke sile, delimično otvorili šalterska vrata, da bi nakon toga metalnu šipku postavili po sredini dvokrilnih vrata šaltera kioska, i koristeći je kao polugu, upotrebom fizičke sile, pokušali da otvore vrata, ali u tome nisu uspeli jer su ista sa unutrašnje strane bila obezbeđena katancem, nakon čega su nastavili da se kreću ulicom, te kada su došli do drugog kioska okr. M.V. je kamenom obio katanac, kojim su metalne rešetke na izlogu kioska bile obezbeđene i otvorio rešetke, a zatim slomio staklo izloga u kom trenutku je naišlo patrolno vozilo policije, zbog čega su okrivljeni morali da beže sa lica mesta.

PODNOSIOCI ŽALBE

Osnovni javni tužilac u Smederevu. 

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu je, nakon održane sednice veća, doneo 30. juna 2016.  godine rešenje Kž1 869/16 kojim je, zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, ukinuo prvostepenu presudu i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno suđenje.

 

22. jul 2016. godine
MILAN MIRKOVIĆ I DR.

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom Višeg suda u Beogradu K. br. 418/14 od 2. februara 2015. godine okr. Milan Mirković je oslobođen od optužbe da je izvršio krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti iz člana 323, stav 3. u vezi sa stavom 2 i 1. KZ, okr. Miloš Đurđević je oslobođen od optužbe da je izvršio dva krivična dela razbojništvo iz člana 206. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ, dok je okr. Veljko Petković oslobođen od optužbe da je izvršio tri krivična dela razbojništvo iz člana 206. KZ i krivično delo neovlašćeno korišćenje tuđeg vozila iz člana 213, stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ. Oštećeno JP PTT Srbija je  i drugi oštećeni su upućeni na parnicu.

Optužnicom Višeg javnog tužioca u Beogradu okr. Milošu Đorđeviću i Veljku Petkoviću je stavljeno na teret da su:

  • 27. avgusta 2010. godine, u ekspozituri banke „A“ u Dobanovcima, u sastavu grupe, upotrebom sile i pretnje da će napasti na život radnika obezbeđenja banke, oduzeli novac u iznosu od oko 960.435,13 dinara, u nameri da ovim prisvajanjem pribave sebi protivpravnu imovinsku korist i
  • 18. decembra 2010. godine, u pošti u Kruševcu, u sastavu grupe, upotrebom sile i pretnjom da će napasti na život radnika pošte, oduzeli novac u iznosu od 1.641.497,oo dinara, u nameri da ovim prisvajanjem pribave sebi protivpravnu imovinsku korist.

Takođe, optužnicom Višeg javnog tužioca u Beogradu okr. Veljku Petkoviću je stavljeno na teret i da je:

  • 28. oktobra 2010. godine, u banci „P“ u Beogradu, upotrebom sile i pretnjom da će neposredno napasti na život radnika benka, oduezo novac u iznosu od oko 247.685,oo dinara, u nameri da ovim prisvajanjem za sebe pribavi protivpravnu imovinsku korist i
  • 17. decembra 2010. godine, na parking prostoru u Kruševcu, po prethodnom dogovoru, obijanjem motornog vozila bez pristanka ovlašćenog lica koristio tuđe motorno vozilo. 

PODNOSIOCI ŽALBE

Viši javni tužilac u Beogradu.

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu je, nakon održanog pretresa, dana 23. juna 2016. godine doneo presudu Kž1 323/15 kojom je preinačio prvostepenu presudu, u delu koji se odnosi na okr. Milana Markovića, i istog, zbog izvršenja krivičnog dela napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti iz člana 323, 3 u vezi sa stavom 2. i 1. KZ osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 7 godina i na novčanu kaznu u iznosu od 60.000,oo dinara (u navedenu kaznu uračunata je i ranije izrečena jedinstvena kazna pravnosnažnom presudom u trajanju od 6 godina i novčana kazna u iznosu od 60.000,oo dinara). U preostalom, nepreinačenom, delu prvostepena presuda je potvrđena (Napomena: protiv presude ovog suda u delu koji se odnosi na okr. Milana Markovića dozvoljena je žalba u trećem stepenu). 
 
Okrivljeni Milan Marković je oglašen krivim što je 7. februara 2011. godine, u Beogradu, napao službena lica u vršenju poslova javne bezbednosti, pri čemu je službenom licu naneta laka telesna povreda, na taj način što je prilikom pokušaja zaustavljanja od strane radnika PS Novi Beograd, na Novom Beogradu, u Ulici Narodnih heroja, dok se nalazio u putničkom vozilu, prvo skrenuo u sporednu ulicu u pravcu Studentskog grada, nakon toga se okrenuo vozilom i vratio u Ulicu Narodnih heroja, pri čemu je policijski službenik A.A. službenim vozilom ušao u sporednu ulicu i parkirao se u suprotnoj traci sa upaljena sva četiri migavca, u nameri da vozilo kojim je upravljao okrivljeni zaustavi kako bi vozača legitimisao u kom trenutku je okrivljeni naglo krenuo u rikverc većom brzinom i udario službeno vozilo u kome su se nalazili policajci B.B. i V.V, a koje vozilo se kretalo svojom trakom u istoj ulici, nakon kog udarca su policijski službenici zadobili lake telesne povrede, nakon čega se vozilo okrivljenog zaustavilo, a policijski službenici su pokušali da ga zaustave povicima „Stoj policija“, pokazujući mu kroz otvoren prozor policijskog automobila službenu legitimaciju, nakon čega je okrivljeni ponovo pokrenuo vozilo i velikom brzinom prednjim krajem vozila udario policijskog službenika G.G, koji se nalazio na kolovozu i nabacio ga na haubu svog vozila, kojom prilikom je G.G. udario levim ramenom u vetrobransko staklo i tom prilikom zadobio laku telesnu povredu, nakon čega se okrivljeni zaustavio, te su mu radnici PS Novi Beograd prišli. 
 
U obrazloženju presude Apelacionog suda, u delu koji se odnosi na okr. Miloša Đorđevića i Veljka Petkovića, Apelacioni sud je naveo da je pravilan zaključak prvostepenog suda da nema dokaza da su navedeni okrivljeni izvršili krivična dela koja su im stavljena na teret, pa ih je pravilno oslobodio od optužbe. 

 

19. jul 2016. godine
SRĐAN KAČAVENDA I DR.

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom Višeg suda u Beogradu K. br. 617/12 od 18. juna 2013. godine okr. Srđan Kačavenda je zbog izvršenja krivičnog dela teške telesne povrede iz člana 121, stav 1. KZ osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 9 meseci, dok je prema njemu odbijena optužba za izvršenje krivičnog dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 348, stav 1. KZ. Takođe, prvostepenom presudom okr. Boško Raca, Andrija Zarić i Vladan Kontić su oslobođeni od optužbe da su, kao saizvršioci, izvršili krivično delo otmice iz člana 134, stav 1. u vezi sa stavom 1. i 30. KZ. 

PODNOSIOCI ŽALBE

Viši javni tužilac u Beogradu, okr. Srđan Kačavenda i njegov branilac. 

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, nakon održanog pretresa, doneo je 8. jula 2016. godine presudu Kž1 1204/15 kojom je preinačio prvostepenu presudu i zbog izvršenja, u saizvršilaštvu, krivičnog dela otmice iz člana 134, stav 1. KZ  okr. Srđana Kačavendu osudio na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine, okr. Boška Raca osudio na kaznu zatvora u trajanju od 3 meseca, okr. Andriju Zarića osudio na kaznu zatvora u trajanju od 5 meseci i okr. Vladana Kontića osudio na kaznu zatvora u trajanju od 8 meseci. 
 
Okrivljeni Srđan Kačavenda, Boško Raca, Andrija Zarić i Vladan Kontić su oglašeni krivim što su 29. maja 2005. godine, u Beogradu, po prethodnom dogovoru silom odveli u vikendicu okr. Kačavende u Bariču i zadržali oštećenog A.A. u nameri da za okr. Kačavendu iznude imovinsku korist, tako što je okr. Kačavenda pozvao na mobilni telefon oštećenog, rekao mu da dođe po njega svojim kolima, pa kada je oštećeni na ugovoreno mesto došao, na mestu događaja su ga sačekali okr. Kačavenda i Raca, a ubrzo zatim su po pozivu okr. Kačavende došli i okr. Kontić i Zarić, nakon čega je okr. Kačavenda stavio do znanja oštećenom da mu je poznato da se udvarao njegovoj supruzi i napadao je, o čemu mu je kao dokaz pustio i snimak tog razgovora sa diktafona, pa kada je oštećeni to počeo da negira, okr. Kačavenda je izvadio pištolj, koji je prethodno neovlašćeno nabavio, povukao oroz i uperio ga oštećenom u glavu, dok ga je drugom rukom stezao za vrat, da bi mu zatim pištolj uperio u predeo stomaka, zapretivši mu da će mu prosuti creva, nakon čega je okr. Kontić uzeo ključeve od džipa oštećenog, seo na mesto vozača, dok je okr. Raca seo na mesto suvozača, za koje vreme je okr. Kačavenda oštećenom zavrnuo ruku i ugurao ga pozadi i seo do njega, da bi tako oštećenog odvezli u vikendicu okr. Kačavende, dok je za vreme tog puta okr. Zarić sa svojim vozilom išao ispred njih kako bi ih obavestio o eventualnom nailasku policije, pa su po dolasku u Barič okr. Kačavenda i Kontić ugurali oštećenog unutra, dok su okr. Raca i Zarić ostali napolju osmatrajući da neko ne naiđe, nakon čega su u vikendici okr. Kačavenda i Kontić fizički nasrnuli na oštećenog, na koji način su mu naneli više lakih telesnih povreda, nakon čega mu je okr. Kontić saopštio da treba da im da 400.000,oo evra da bi mu oprostili što je spopadao suprugu okr. Kačavende, da bi zatim pošto im je rekao da on taj novac nema, okr. Kačavenda od njega oduzeo ključeve džipa, a kasnije u Beogradu iz garaže oštećenog i motor, kao i ugovor o stanu oštećenog. 
 
Prilikom donošenja odluke o krivičnoj sakciji u odnosu na okr. Srđana Kačavendu, Apelacioni sud nalazi da je prvostepeni sud pravilno utvrdio da na njegovoj strani postoje olakšavajuće okolnosti koje se tiču njegovih porodičnih prilika, da se oštećeni nije pridružio njegovom krivičnom gonjenju, da se sa oštećenim, u međuvremenu izmirio i uspostavio prijateljske odnose, zatim protek vremena od izvršenog krivičnog dela, kao i činjenicu da je oštećeni svojim nekorektnim postupanjem u velikoj meri doprineo nastanku kritičnog događaja, dok mu je za otežavajuću okolnost uzeo njegov život nakon izvršenog krivičnog dela. 

 

15. jul 2016. godine
EDIS REBRONjA

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom Višeg suda u Beogradu K. br. 1096/11 od 20. marta 2015. godine okr. Edis Rebronja je oslobođen od optužbe da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246, stav 1. KZ.  

PODNOSIOCI ŽALBE

Viši javni tužilac u Beogradu. 

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, nakon održanog pretresa, doneo je 7. juna 2016. godine presudu Kž1 519/16 kojom je prinačio prvostepenu presudu i okr. Edisa Rebronju zbog izvršenja krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246, stav 1. KZ osudio na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine, te je prema okrivljenom izrečena mera bezbednosti proterivanja stranca iz zemlje u trajanju od 5 godina (Napomena: protiv navedene presude ovog suda dozvoljena je žalba). 
 
Okrivljeni Edis Rebronja je oglašen krivim što je oktobra meseca 2008. godine, u Beogradu, zajedno sa okr. Semirom Dedejićem, Milom Radevićem i Miodragom Radevićem, koji su pravnosnažno osuđeni, neovlašćeno prenosio radi prodaje iz Crne Gore za Beograd opojnu drogu, tako što je 6. oktobra 2008. godine u dogovoru sa napred navedenim okrivljenim organizovao prenos opojne droge iz Rožaja u Crnoj Gori za Beograd, te je u Rožajama u vozilu, u konstrukcionoj šupljini, u nosaču branika smestio 17 paketa sa ukupno 2.942,36 grama heroina i 6.646,85 grama smeše kofeiona i paracetamola, te ovo vozilo okr. Dedejić dovezao iz Rožaja do Beograda, pri čemu se kao njegova pratnja drugo vozilo dovezao okr. Rebronja, nakon čega je nakon dolaska do hotela u Belom Pootoku okr. Dedeić ostao u restoranu hotela, a okr. Rebronja otišao do kuće okr. Miodraga Radevića koji je potom preuzeo vozilo u kome je bila skrivena opojna droga i odvezao ga na parking ispred kuće u Belom Potoku, gde je tom prilikom zatečen od strane policijskih službenika, pa je opojna droga heroin, kao i kofein sa paracetamolom koja je pronađena u vozilu i oduzeta. 
 
Po nalaženju Apelacionog suda iz svih dokaza izvedenih tokom postupka sa dovoljnim stepenom uverenja se ukazuje da je okrivljeni na napred navedeni način izvršio krivično delo koje mu se optužnim aktom stavlja na teret. 
 
Prilikom odlučivanja o krivičnoj sankciji, Apelacioni sud je od olakšavajućih okolnosti na strani okrivljenog cenio da se radi o relativno mlađem licu, dok je od otežavajućih okolnosti uzeo u obzir veliku količinu opojne droge čiji prenos radi prodaje je između ostalog organizovao i okrivljeni, a što ukazuje na veliki stepen ugroženosti zaštićenog dobra, pa je okrivljenog osudio na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine nalazeći da se može očekivati da će se ovako izrečenom krivičnom sankcijom u potpunosti ostvariti svrha izricanja krivičnih sankcija. 
 
Imajući u vidu da je okrivljeni strani državljanin, kao i prirodu i težinu učinjenog krivičnog dela, pobude iz kojih je delo učinjeno, a posebno količinu opojne droge i supstanci koje služe za njeno razblaživanje i uvećanje količine, Apelacioni sud je našao da je nepoželjan njegov dalji boravak u Srbiji, pa mu je izrekao meru bezbednosti proterivanja stranca iz zemlje  u trajanju od 5 godina. 

 

15. jul 2016. godine
IGOR UTVIĆ

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom Višeg suda u Beogradu K. br. 2166/15 od 28. aprila 2016. godine okr. Igor Utvić je zbog izvršenja četiri krivična dela razbojništva iz člana 206, stav 1. KZ (od čega dva u pokušaju) osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 5 godina, dok je oštećena radi ostvarivanja svog imovinsko – pravnog zahteva upućena na parnicu. 
 
Okrivljeni Igor Utvić je oglašen krivim što je uz pretnju pištoljem da će neposredno napasti na život ili telo oštećenih radnika, pokušao da oduzme novac u nameri da njegovim prisvajanjem pribavi sebi ne malu protivpravnu imovinsku korist, na taj način što je došao do prodajnog pulta kioska, prethodno stavivši kapuljaču od duksa na glavu, izvadio i uperio pištolj u pravcu oštećenih i obratio im se rečima „Ovo je pljačka, daj novac“ i to: 
 
- 11. novembra 2015. godine, u Beogradu, našta mu je oštećena odgovorila „Kakav novac, ja nemam novac, mi ga predajemo i sada ću da zovem policiju“, nakon čega je uzeo natrag kesu i udaljio se u nepoznatom pravcu, 
 
- 22. oktobra 2015. godine, u Beogradu, nakon čega je oštećena skočila u stranu, otvorila vrata od kioska i vikala „Policija, ovo je pljačka, upomoć“, zbog čega se okrivljeni udaljio u nepoznatom pravcu, 
 
- 20. oktobra 2015. godine, u Beogradu, zbog čega mu je oštećena predala novac u iznosu od 6.000,oo dinara, nakon čega se okrivljeni sa oduzetim novcem udaljio u nepoznatom pravcu, 
 
- 6. oktobra 2015. godine, u Beogradu, pa mu je oštećena dala sitnije apoene, nakon čega joj je rekao „Daj još“, pa mu je oštećena ukupno predala novac u iznosu od oko 5.000,oo dinara, nakon čega se okrivljeni udaljio u nepoznatom pravcu. 

PODNOSIOCI ŽALBE

Okrivljeni i njegov branilac.

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu je nakon održane sednice veća, dana 6. jula 2016. godine doneo presudu Kž1 907/16 kojom je odbio, kao neosnovane, sve žalbe i potvrdio prvostepenu presudu. 

 

11. jul 2016. godine
ZDENKA VERŠEGI

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom Prvog osnovnog suda u Beogradu K. br. 709/14 od 28. aprila 2015. godine okr. Zdenka Veršegi je zbog izvršenja krivičnog dela teško delo protiv opšte sigurnosti iz člana 288, stav 4. u vezi sa članom 278, stav 5. u vezi sa stavom 1. i 3. KZ osuđena na kaznu zatvora u trajanju od 3 godine i 6 meseci. Oštećeni su, radi ostvarivanja svojih imovinsko – pravnih zahteva, upućeni na parnicu. 

PODNOSIOCI ŽALBE

Branilac okrivljene. 

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, nakon održanog pretresa, doneo je 30. juna 2016. godine presudu kojom je preinačio prvostepenu presudu i okr. Zdenku Veršagi oslobodio od optužbe da je izvršila krivično delo teško delo protiv opšte sigurnosti iz člana 288, stav 4. u vezi sa članom 278, stav 4. u vezi sa stavom 1. i 3. KZ. Oštećeni su, radi ostvarivanja svojih imovinsko – pravnih zahteva, upućeni na parnicu. 
 
Optužnim aktom Prvog osnovnog javnog tužioca u Beogradu okr. Zdenki Veršagi je na teret stavljeno da je 2. juna 2009. godine, u stanu u Beogradu, svesna da svojom opšte opasnom radnjom može izazvati opasnost za život i telo ljudi, olako držeći da do toga neće doći ili da će to moći sprečiti, a na mestu gde je okupljen veći broj ljudi, usled čega je nastupila smrt dva lica i teške telesne povrede dvoje lica, tako što je tokom dana uključila električnu grejalicu oslonjenu o štok vrata između kuhinje i trpezarije, da bi oko 23,00 časa napustila stan, ne isključivši istu, pa je usled kontakta zagrejane spoljne površine kućišta električne grejalice i strujanja vazduha u stanu, došlo do izbijanja požara u trpezarijskom delu stana koji se zatim preneo i na ostale delove stana, a zatim se dim iz stana okrivljene proširio kroz hodnik stambene zgrade do vrha, usled čega su oštećeni A.A. i A.B. zadobili tešku telesnu povredu sa smrtnim ishodom u vidu akutnog trovanja ugljen monoksidom i udisaja vrelih gasova, oštećena B.B, naročito tešku telesnu povredu opasnu po životu u vidu trovanja gasovima u požaru, oštećeni B.B. tešku telesnu povredu u vidu preloma obe kosti kolenjače i lisnjače, donjeg dela potkolenice. 
 
Apelacioni sud je, imajući u vidu da su se mišljenja veštaka koja su obavila veštačenje u prvostepenom postupku razilazila, a da razlike nisu među njima mogle da se otklone, te da nije zatraženo mišljenje drugih veštaka, odredio obavljanje novog veštačenja i isto je poverio Gradskom zavodu za veštačenje. Nalaz navedene institucije Apelacioni sud je prihvatio kao dat u skladu sa pravilima nauke i struke, te obavljeno savesno i po najboljem znanju, a iz koga je nesumljivo utvrđeno da nije moguće, u konkretnom slučaju, utvrditi centar i uzrok požara, usled nedostatka pouzdanih materijalnih dokaza koji na to direktno ukazuju, a koji deo nalaza je saglasan sa nalazom i mišljenjem veštaka Visoke stručne škole u Novom Sadu datim u prvostepenom postupku. S obzirom na to da u konkretnom slučaju, prema oceni Apelacionog suda, postoji sumnja u pogledu dokazanosti činjenica, da je okrivljena kritičnom prilikom napustila stan ne isključivši grejalicu, te da je usled kontakta zagrejane spoljne površine kućišta električne grejalice i strujanja vazduha u stanu došlo do izbijanja požara u trpezarijskom delu stana koji se zatim preneo i u na ostale delove stana, neophodno je rešiti postupak u korist okrivljene.

 

11. jul 2016. godine
RADOMIR JEREMIĆ

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom Višeg suda u Beogradu K. br. 868/14 od 10. marta 2016. godine okr. Radomir Jeremić je zbog izvršenja krivičnog dela teško ubistvo iz člana 114, stav 1, tačka 1. KZ osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 15 godina. Oštećeni su, radi ostvarivanja svojih imovinsko – pravnih zahteva, upućeni na parnicu. 
 
Okrivljeni Radomir Jeremić je oglašen krivim što je 15. avgusta 2014. godine, u Beogradu, lišio života na svirep način A.A, tako što je istu pre toga svojim vozilom odvezao na masažu na Dušanovac, a u povratku su svratili na pijacu na Banjici i vratili se oko 13,45 minuta u stan, pa mu je u putu u kolima pokojna prebacivala da je kurvar, da nije nikakav čovek, da se svakoj njenoj drugarici udvarao, i sa takvim prebacivanjem je nastavila i kada su se dovezli do kuće, kada je najpre vozilom stao ispred garaže, a pokojna je izašla iz vozila, nakon čega je prednjom stranom vozila ušao u garažu, a za njim i pokojna i stala kod zadnjeg dela vozila, nakon čega je okrivljeni zatvorio vrata od garaže, pa pošto mu je pokojna i dalje prebacivala, udario je pesnicom desne ruke u glavu, od kog udarca je pala na pod garaže i zadobila povredu, nakon čega ju je uhvatio za kosu i vukao po podu garaže, nanevši joj tom priliku povredu, a zatim je gurnuo u kanal garaže za popravku vozila, na dubini od 1,4 metara, usled čega je prilikom pada na dno kanala najpre dotakla delimično levim stopalom dno kanala od čega je zadobila povredu, da bi zatim celom dužinom tela pala na dno kanala i tom prilikom zadobila povrede, nekon čega je okrivljeni sišao u kanal garaže i dok se pokojna nalazila u sedećem položaju, a okrivljeni ispred i iznad nje, naneo joj ostale povrede a sve povrede koje je zadobila predstavljale su u vreme nanošenja i skupa procenjeno, tešku i po život opasnu telesnu povredu, koja se završila smrtnim ishodom, a nakon što je nastupila smrt pokojne, okrivljeni je prevukao njeno telo na mesto na kome je pronađena, nakon čega je stavio daske preko kanala u garaži i parkirao vozilo iznad kanala, izašao iz garaže i istu zaključao, da bi istog dana u popodnevnim časovima sinu i ukunu pokojne rekao da ne zna gde je pokojna i da se nije vratila sa masaže, a zatim narednog dana otišao u PU za grad Beograd i podneo prijavu o nestanku svoje supruge, a 18. avgusta 2014. godine spakovao dve torbe sa odećom, poneo papire vezane za kuću i autom se odvezao do mesta kod Niša, gde je 20. avgusta 2014. godine lišen slobode, nakon što je pronađen leš pokojne u kanalu. 

PODNOSIOCI ŽALBE

Viši javni tužilac u Beogradu, okrivljeni i njegovi branioci. 

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, nakon održane sednice veća, dana 5. jula 2016. godine doneo je presudu Kž1 817/16 kojom je preinačio prvostepenu presudu, u pogledu odluke o kazni, i okr. Radomira Jeremića zbog izvršenja krivičnog dela teško ubistvo iz člana 114, tačka 1. KZ osudio na kaznu zatvora u trajanju od 20 godina. U preostalom, nepreinačenom, delu prvostepena presuda je potvrđena. 
 
Po nalaženju Apelacionog suda, u pogledu odluke o krivičnoj sankciji, osnovano se žalbom Višeg javnog tužioca u Beogradu ukazuje da je prvostepeni sud dao prenaglašen značaj olakšavajućim okolnostima koje je našao i cenio na strani okrivljenog tim pre što dugogodišnji poremećeni odnosi sa pokojnom, koje je prvostepeni sud cenio i kao olakšavajuću okolnost na strani okrivljenog po samoj prirodi krivičnog dela za koje je oglašen krivim a ni po bilo kojim drugim parametrima ne mogu biti cenjeni kao olakšavajuća okolnost. Takođe, prvostepeni sud nije na adekvatan način cenio ni raniji život okrivljenog, niti je na adekvatan način cenio njegovo bezosećajno ponašanje nakon izvršenog krivičnog dela koje se ogleda u tome što je nakon gore navedenog na svirep način izvršenog krivičnog dela, sina pokojne prijateljski pozvao na kaficu koju su i popili ispred terase kuće okrivljenog, dok ga je oštećeni pitao gde mu se nalazi majka a ovaj mu odgovorio da je ostala na terapiji i masaži u salonu. Imajući u vidu napred navedeno, te činjenicu da je okrivljeni oštećenoj naneo veliki broj povreda, te nesporno utvrđenoj činjenici da su kod pokojne nastupila tzv. tri konkurentna uzroka smrti, Apelacioni sud je okrivljenog osudio na kaznu zatvora u trajanju od 20 godina, nalazeći da će se ovakvom kaznom u potpunosti ostvariti svrha kažnjavanja.  

 

01. jul 2016. godine
DANILO LjEŠKOVIĆ I DR.

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom  Višeg suda u Beogradu K. br. 73/10 od 01. juna 2015. godine okrivljeni Danilo Lješković je zbog izvršenja dva krivična dela razbojništvo iz člana 206 stav 2 u vezi sa stavom 1 KZ i, u saizvršilaštvu, krivičnog dela ubistvo iz člana 113 KZ osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 18 godina, okrivljeni Mirko Lješković je zbog izvršenja tri krivična dela razbojništvo iz člana 206 stav 2 u vezi sa stavom 1 KZ i, u saizvršilaštvu, krivičnog dela ubistvo iz člana 113 KZ osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 20 godina, dok je zbog izvršenja izvršenja dva krivična dela razbojništvo iz člana 206 stav 2 u vezi sa stavom 1 KZ okrivljeni Vuko Đurković je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 1 godine i 6 meseci, a okrivljeni Filip Petričević je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 4 godine.

Okrivljeni Mirko i Danilo Lješković su oglašeni krivim što su 22. oktobra 2005. godine, u Beogradu, lišili života A.A, tako što su po prethodnom dogovoru došli u stan i to okrivljeni Danilo Lješković naoružan pištoljem sa metkom u cevi i sačekali u jednoj sobi stana da oštećeni A.A. po dogovoru dođe u ovaj stan i uđe u tu sobu radi navodne nabavke droge „spid“ od njega, a kada su ostali sami u sobi zbog obračuna oko droge zajedno su napali oštećenog snažnim udarcima i udarali ga po glavi, vratu i telu i naneli mu više pojedinačno lakih telesnih povreda, a zatim u jednom momentu dok je okrivljeni Mirko Lješković stajao pazeći da oštećeni ne pobegne i da u sobu ne uđe neko od ukućana, dok se oštećeni nalazio u nižem, pognutom položaju, okrivljeni Danilo Lješković stojeći iznad oštećenog, iz unapred pripremljenog pištolja iz neposredne blizine ispalio jedan hitac iz pištolja u telo oštećenog i naneo mu smrtonosnu povredu usled koje je došlo do smrti oštećenog na licu mesta, a okrivljeni su nakon što je okrivljeni Danilo Lješković sa tepiha u sobi pokupio čauru od ispaljenog metka pobegao sa lica mesta.

Takođe, prvostepenom presudom je prema okrivljenom Vuki Đurkoviću odbijena optužba da je izvršio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga iz člana 246 stav 3 KZ.

PODNOSIOCI ŽALBE

Branioci okrivljenih.

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, nakon održanog pretresa dana 23. maja 2016. godine, doneo je presudu Kž1 1519/15 kojom  je preinačio prvostepenu presudu, u pogledu pravne kvalifikacije krivičnog dela i u delu odluke o kazni u odnosu na okrivljene Danila i Mirka Lješkovića i Filipa Petričevića, te je zbog izvršenja dva krivična dela razbojništvo iz člana 206 stav 2 u vezi sa stavom 1 KZ-a (od čega jedno krivično delo razbojništvo je okrivljeni Danilo Lješković izvršio u saizvršilaštvu) okrivljeni Danilo Lješković je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 2 godine i 6 meseci, a okrivljeni Filip Petričević je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine i 6 meseci, dok je okrivljeni Mirko Lješković zbog izvršenja 3 krivična dela razbojništvo iz člana 206 stav 2 u vezi sa stavom 1 KZ (od čega jedno u saizvršilaštvu) osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju do 3 godine, dok je u odnosu na okrivljenog Vuku Đurkovića prvostepena presuda preinačena i isti je oslobođen da je izvršio dva krivična dela razbojništva. Prvostepena presuda je ukinuta i predmet je vraćen prvostepenom sudu na ponovno suđenje u delu u kome su okrivljeni Danilo i Mirko Lješković oglašeni krivim zbog krivičnog dela ubistvo iz člana 113 KZ-a.

Okrivljeni su oglašeni krivim što su:

U odnosu na okrivljenog Vuka Đurkovića prvostepena presuda je preinačena, jer nije na nesumnjiv način dokazano da je isti okrivljeni izvršio dva krivična dela razbojništva koja mu se optužnim aktom tužilaštva stavljaju na teret.

U ukidajućem delu, po nalaženju Apelacionog suda, osnovano se žalbama branioca okrivljenih Mirka i Danila Lješković ističe da je u ovom delu prvostepena presuda zahvaćena bitnom povredom odredaba krivičnog postupka, odnosno da je izreka presude nejasna i nerazumljiva, a da obrazloženje presude ne sadrži jasne razloge u pogledu ocene izvedenih dokaza u smislu kojem od iskaza okrivljenih se poklanja vera, a kojem ne, imajući u vidu da su svedoci na čijim iskazima se zasniva osuđujuća presuda više puta u toku postupka saslušavani.


 

01. jul 2016. godine
MARTIN BOLjANAC

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom Višeg suda u Smederevu K. br. 135/14 od 25. februara 2016. godine okr. Martin Boljanac je zbog izvršenja krivičnog dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja iz člana 297, stav 2. u vezi sa članom 289, stav 1. KZ osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 6 godina i 6 meseci, te mu je izrečena mera bezbednosti zabrane upravljanja motornim vozilom „B“ kategorije u trajanju od 5 godina.

Okrivljeni Martin Boljanac je oglašen krivim što se 1. septembra 2013. godine, u Gaju, opština Kovin, kao učesnik u saobraćaju na putu Kovin – Gaj, u stanju smanjene uračunljivosti do bitno, ali ne i bitno smanjene, upravljajući putničkim motornim vozilom marke „Opel Kadet“, nije pridržavao saobraćajnih propisa i time ugrozio javni saobraćaj, da je doveo u opasnost život i telo ljudi, pa je usled toga kod maloletnih B.B, M.S. i M.M., nastupila smrt,  kod oštećenog A.N. nastupila teška telesna povreda, a kod oštećenih M.J, I.Z. i N.I. nastupile lake telesne povrede, na taj način što se svojim putničkim motornim vozilom marke „Opel Kadet“ kretao iz smera Kovina, a kada je došao na prav deo puta, svoje putničko vozilo nije držao što bliže desnoj ivici kolovoza i na tolikoj udaljenosti od nje, da s obzirom na brzinu kretanja vozila i uslove saobraćaja ne ugrožava druge učesnike u saobraćaju, upravljajući putničkim vozilom pod dejstvom alkohola, u stanju veoma teške alkoholisanosti, sa 1,82 promila alkohola u krvi, usled teške alkoholisanosti koja je uslovila oštećenje koordinacije pokreta i oštećenje vida, izgubio kontrolu nad vozilom i prešao na levu kolovoznu traku gledano iz pravca njegovog kretanja, kada je iz suprotnog pravca dolazilo u susret putničko vozilo marke „Ford Mondeo“ kojim je upravljao oštećeni maloletni I.Z, zbog kojeg je nastupila smrtna posledica kod tri lica, teške telesne povrede kod jednog lica i lake telesne povrede kod tri lica, u odnosu na koju posledicu je okrivljeni postupao nehatno.

PODNOSIOCI ŽALBE

Viši javni tužilac u Smederevu i branilac okrivljenog.

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu je nakon održane sednice veća, doneo je 09. juna 2016. godine presudu Kž1 502/16 kojom je odbio, kao neosnovane, sve žalbe i potvrdio prvostepenu presudu.  

Po nalaženju Apelacionog suda prvostepeni sud je pravilno cenio sve okolnosti koje su od značaja za odlučivanje o krivičnoj sankciji, pa je od olakšavajućih okolnosti na strani okrivljenog imao u vidu njegove porodične prilike, da se oštećeni J.B. i J.S. nisu pridružili krivičnom gonjenju, da je u nezgodi poginuo rođak okrivljenog, da je u nezgodi i sam okrivljeni zadobio teške telesne povrede, dok je na strani otežavajućih okolnosti na strani okrivljenog cenio njegov raniji život. Po oceni Apelacionog suda, prvostepeni sud je dao pravilan i adekvatan značaj svim okolnostima na strani okrivljenog i pravilno ga osudio na kaznu zatvora od 6 godina i 6 meseci, koja je, po nalaženju ovog suda, srazmerna težini krivičnog dela i stepenu krivice okrivljenog kao učinioca.


 

01. jul 2016. godine
MILANKO ANDREJIĆ

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom Višeg suda u Pančevu K. br. 2/14 od 14. aprila 2014. godine okr. Milanko Andrejić je oslobođen od optužbe da je izvršio krivično delo  primanje mita iz člana 367, stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ, dok je oglašen krivim zbog izvršenja krivičnog dela zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 234, stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ, kao podstrekač u smislu člana 34, stav 2. KZ i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 6 meseci.

PODNOSIOCI ŽALBE

Viši javni tužilac u Pančevu i branioci okrivljenog. 

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, nakon održanog pretresa, doneo je presudu Kž1 777/14 od 23. februara 2015. godine kojom je preinačio prvostepenu presudu i okr. Milanka Andrejića oglasio krivim zbog izvršenja krivičnog dela zloupotreba službenog položaja iz člana 359, stav 1. KZ i osudio na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine. U preostalom, nepreinačenom delu, prvostepena presuda je potvrđena. (Napomena: protiv navedene presude ovog suda dozvoljena je žalba).

Okrivljeni Milanko Andrejić je oglašen krivim što je u vremenskom periodu od septembra 2009. godine do 26. maja 2010. godine, iskorišćavajući svoj službeni položaj člana Gradskog veća grada Pančeva za oblast privrede i ekonomskog razvoja, pribavio sebi imovinsku korist u iznosu od 3.000,oo evra, na taj način što je 20. septembra 2009. godine, znajući da će u rebalansu budžeta grada Pančeva, koji će biti izglasan narednih dana, za Turističku organizaciju Pančeva biti obezbeđeno 500.000,oo dinara, od svedoka A.A, tražio da sa računa Tuirstičke organizacije Pančevo podigne iznos od 500.000,oo dinara i da mu ga preda, a kako ona to nije učinila nastavio je da joj traži novac, tako i u SMS poruci od 3. aprila 2010. godine, pa je nakon toga svedok slučaj prijavila policiji i od njih dobila obeležene novčanice u iznosu od 3.0000,oo evra i obavestila okrivljenog dana 18. maja 2010. godine da će mu novac obezbediti, nakon čega ju je okrivljeni 25. maja 2010. godine putem telefona obavestio da „ono što su se dogovorili“ odnese u kafe bar „E“ i preda spakovan u kesu, te je svedok A.A. novac stavivši u kovertu, oko 22 časa odnela u kafe bar „E“, gde je dočekao svedok B.B. i rekao joj da ga je poslao okrivljeni, te mu je predala koverat koji je svedok B.B, u noći 26. maja 2010. godine predao okrivljenom u navedenom kafiću i koji koverat je okrivljeni stavio u zadnji levi džep pantalona, gde je i pronađen od strane policije, koja je okrivljenog po izlasku iz kafića, dok se kretao ka svom vozilu, zaustavila i lišila slobode.

U obrazloženju presude Apelacionog suda se navodi da, budući da sud nije vezan pravnom kvalifikacijom radnji za koje se okrivljeni tereti, a s obzirom na činjenični opis svih radnji koje se okrivljenom stavljaju na teret, to je utvrđeno da je okrivljeni u konkretnom slučaju izvršio krivično delo zloupotreba službenog položaja. Ovo stoga, što iz činjeničnog opisa optužnice, bez obzira na kvalifikaciju koju je dao tužilac, proizlazi da se radi o neraskidivo povezanim radnjama koje činjenično predstavljaju jednu celinu, zbog čega je Apelacioni sud, upodobio izreku presude optužnom aktu, prihvatajući vreme, mesto, lična svojstva okrivljenog i svedoka, te opis radnji iz oba dela optužnice, nalazeći da se radi o jednom jedinstvenom krivičnom delu zloupotrebe službenog položaja, čime je u potpunosti rešen predmet optužbe.

Prilikom odlučivanja o krivičnoj sankciji, Apelacioni sud je cenio sve okolnosti, pa je od olakšavajućih okolnosti na strani okrivljenog imao u vidu porodične prilike i zdravstveno stanje, a od otežavajućih okolnosti stepen krivice i jačinu povrede zaštićenog dobra, imajući u vidu upornost koju je okrivljeni iskazao prilikom izvršenja krivičnog dela i činjenicu da je krivično delo izvršio kao opštinski funkcioner, izabran da zastupa interese građana te našao da je adekvatna kazna okrivljenom kazna zatvora u trajanju od jedne godine, kojom će se, po uverenju suda, u svemu ostvariti svrha kažnjavanja. 

PODNOSIOCI ŽALBE

Branioci okrivljenog. 

TREĆESTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, nakon većanja, dana 01. juna 2016. godine doneo je  presudu Kž3. 13/16 kojom je preinačio drugostepenu presudu i okrivljenog Milanka Andrejića oslobodio od optužbe da je izvršio krivično delo zloupotreba službenog položaja iz člana 359, stav 1 tačka 2 KZ.

U obrazloženju trećestepene presude Apelacionog suda se, između ostalog, navodi da se presuda može, po Zakoniku o krivičnom postupku,  odnositi samo na lice koje je optuženo i samo na delo koje je predmet optužbe sadržane u podnesenoj ili na glavnom pretresu izmenjenoj ili proširenoj optužnici, te kako je optužnicom Višeg javnog tužioca u Pančevu od 15. juna 2015. godine okrivljenom stavljeno na teret izvršenje krivičnog dela primanje mita, a nakon toga 03. oktobra 2011. godine, optužnica je proširena na taj način što je okrivljenom stavljeno na teret i krivično delo zloupotreba službenog položaja u podstrekavanju, pri čemu je optužnica u pojedinim detaljima izmenjena i na glavnom pretresu 17. novembra 2011. godine, to je prvostepeni sud oglašavajući krivim okrivljenog za izvršenje krivičnog dela zloupotreba službenog položaja u svoju presudu uneo izmene u odnosu na optužni akt, tako što je opisao konstitutivne elemente krivičnog dela zloupotreba službenog položaja, koji nisu bili sadržani u navedenoj optužnici Višeg javnog tužioca u Pančevu. Kako protiv navedene presude žalbu nije izjavio javni tužilac, to ovaj sud nije mogao preinačiti prvostepenu presudu i okrivljenog oglasiti krivim za drugo krivično delo. Iz napred navedenih razloga sud je okrivljenog Milanka Andrejića oslobodio od optužbe da je izvršio krivično delo zloupotreba službenog položaja, jer činjenice koje se odnose na službeni položaj okrivljenog i iskorišćavanje tog položaja uopšte nisu bile predmet dokazivanja tokom trajanja ovog krivičnog postupka.


 

01. jul 2016. godine
MILjAN PANTELIĆ

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom Višeg suda u Smederevu K. br. 31/14 od 29. februara 2016. godine okr. Miljan Pantelić je zbog izvršenja krivičnog neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246 stav 1 KZ osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 3 godine.

Okrivljeni Miljan Pantelić je oglašen krivim zato što je novembra meseca 2011. godine posredovao u prodaji opojne droge na taj način da je povezao A.A. sa B.B. od koga je A.A. kasnije kupovao opojnu drogu „spid“ i „marihuanu“ i prodavao njemu poznatim licima, te novac od prodate droge A.A. u više navrata prodavao V.V. koji je ovaj novac odnosio i predavao B.B.

PODNOSIOCI ŽALBE

Branilac okrivljenog.

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu je, nakon održane sednice veća, doneo 31. maja 2016.  godine rešenje Kž1. 747/2016 kojim je, zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, ukinuo prvostepenu presudu i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno suđenje.


 

01. jul 2016. godine
MOMIR VUČIĆ I DR.

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom Prvog osnovnog suda u Beogradu K.br.1490/15 od 13. januara 2016. godine zbog izvršenja tri krivična dela građenje bez građevinske dozvole iz člana 219a KZ-a okrivljenom Miletu Vekiću je izrečena uslovna osuda kojom mu je utvrđena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 1 godine i 2 meseca sa rokom proveravanja od 3 godine, te je osuđen na novčanu kaznu u iznosu od 120.000,00 dinara, dok je okrivljenoj D.V.  izrečena uslovna osuda kojom joj je utvrđena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 1 godine sa rokom proveravanja od 2 godine, te je osuđena na novčanu kaznu u iznosu od 120.000,00 dinara.

Okrivljeni Mile Vekić i D.V. su oglašeni krivim što su i to: D.V. kao odgovorno lice u pravnom licu „M“ sa sedištem u Beogradu, koje je investitor objekta koji se gradi bez građevinske dozvole, a okrivljeni Mile Vekić u svojstvu izvođača radova:

Takođe, prvostepenom presudom okrivljeni Mile Vekić je oslobođen od optužbe da je izvršio krivično delo građenje bez građevinske dozvole iz člana 219a stav 1 KZ-a, dok je okrivljeni Momir Vučić oslobođen od optužbe da je izvršio krivično delo građenje bez građevinske dozvole iz člana 219a stav 2 KZ-a.

Optužnicom Prvog osnovnog javnog tužioca u Beogradu okrivljenom Momiru Vučiću je stavljeno na teret da je 30. oktobra 2013. godine kao suinvestitor objekta koji se gradi bez građevinske dozvole, zajedno sa D.V. kao odgovorno lice u pravnom licu „M“ sa sedištem u Beogradu i ujedno suinvestitorom i okrivljenim Miletom Vekićem u svojstvu izvođača radova na objektu koji se gradi bez građevinske dozvole u Beogradu – Borči, u ulici Bratstva jedinstva 77, izvodili građevinske radove na rekonstrukciji i dogradnji postojećeg stambenog objekta vlasnika Momira Vučića spratnosti P+1. 

PODNOSIOCI ŽALBE

Prvi osnovni javni tužilac u Beogradu i branioci okrivljenih D.V. i Mileta Vekića. 

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu je, nakon održane sednice veća, dana 5. maja 2016. godine doneo presudu Kž1 512/16 kojom je potvrdio prvostepenu presudu u odnosu na okrivljenog Momira Vučića, dok je u odnosu na okrivljenog Mileta Vekića i D.V. u osuđujućem delu, kao i u odnosu na okrivljenog Mileta Vekića u oslobađajućem delu prvostepenu presudu, zbog bitne povrede krivičnog postupka, ukinuo i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno suđenje.


 

detaljnije

3.06.2016.

Donete odluke - drugostepeno krivično jun 2016

28. jun 2016. godine  
MILOVAN ĐOKIĆ

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom Višeg suda u Smederevu K. br. 81/15 od 11. januara 2016. godine okr. Milovan Đokić je zbog izvršenja dva krivična dela obljuba sa detetom iz člana 180, stav 1. KZ (od čega jedno u pokušaju) je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 5 godina. Oštećena je radi ostvarivanja svog imovinsko – pravnog zahteva upućena na parnicu. 


PODNOSIOCI ŽALBE

Viši javni tužilac u Smederevu, okrivljeni i njegov branilac. 


DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, nakon održanog pretresa, doneo je 14. juna 2016. godine presudu Kž1 335/16 kojom je odbio, kao neosnovane, sve žalbe i potvrdio prvostepenu presudu.  26. jun 2016. godine  
MARKO MILIĆEV I DR.

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom Trećeg osnovnog suda u Beogradu K. br. 789/14 od 28. oktobra 2015. godine okr. Marko Milićev je zbog izvršenja krivičnog dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja iz člana 297, stav 4. u vezi sa članom 289, stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ, u sticaju sa krivičnim delom nepružanja pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi iz člana 296, stav 1. KZ osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 4 godine i 6 meseci, te mu je izrečena mera bezbednosti – zabrana upravljanja motornim vozilom „B“ kategorije u trajanju od 3 godine, okr. Saši Jankoviću je zbog izvršenja krivičnog dela neotklanjanje opasnosti iz člana 285, stav 1. KZ izrečena uslovna osuda kojom mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju od 7 meseci sa rokom proveravanja od 3 godine i okr. Bratislav Vesović je zbog izvršenja krivičnog dela pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela iz člana 333, stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine. Oštećeni su, radi ostvarivanja svojih imovinsko – pravnih zahteva, upućeni na parnicu.

Okrivljeni Marko Milićev je oglašen krivim što je 25. jula 2014. godine, na kolovozu „Brankovog mosta“ u Beogradu, kao učesnik u saobraćaju na putevima, vozeći putničko motorno vozilo marke „Mini“ model „mini countryman“, u kome su se na mestu suvozača nalazila Dana Manevska, a na zadnjem sedištu Bojana Petrović, Nikola Lepen, Tamara Bogdanović i u njenom krilu Milica Novaković, nepridržavajući se saobraćajnih propisa, u naselju se krećući brzinom većom od od 50 km/č i time tako ugrozio javni saobraćaj da je doveo u opasnot život oštećenog pok. L.J. i telo oštećenog M.B, tako što je krećući se kolovozom Brankovog mosta  od Ulice Pop Lukine prema Bulevaru Mihaila Pupina, brzinom od najmanje 85 km/č, srednjom saobraćajnom trakom, ne uočivši da se na kolovozu nalazi vozilo marke „Lada“, kojim je upravljao oštećeni M.B, dok su ga gurali oštećeni pok. L.J. i svedoci I.M, L.V. i U.A, tako što se oštećeni pok. L. J. nalazio iza zadnje leve strane putničkog vozila marke „lada“, u uspravnom položaju, pognut, okrenut leđima u odnosu na vozilo marke „Mini“, oslonjen šakama na poklopac prtljažnika vozila marke „Lada“, pa je u nastavku vožnje okrivljeni smanjujući brzinu prednjim desnim delom svog vozila udario u zadnji deo potkolenice leve noge oštećenog pok. L.J. pri brzini od 78 km/č i oborio ga na kolovoz, tako što se telo oštećenog rotiralo, usled čega su nastale povrede na levoj i desnoj nozi i desnoj strani gornjeg dela tela, potom se rotirao u horizontalnoj ravni, da bi nakon leta po kosoj putanji u desno i preleta preko zadnje ivice krova vozila marke „Lada“ slobodnim padom, udario u asfaltnu podlogu, i tako zadobio ključne povrede glave, usled čega je oštećeni pok. L.J. zadobio teške telesne povrede opasne po život, te usled zadobijenih povreda preminuo 27. jula 2014. godine, a nakon što je na opisani način udario oštećenog, prednjim desnim ugaonim bočnim delom svog vozila udario u zadnji levi ugaoni bočni deo vozila marke „Lada“, usled čega je oštećeni M.B. udario glavom u zadnje sedište, a nakon toga u volan vozila, onesvestio se i zadobio laku telesnu povredu, nakon čega je okrivljeni ostavio ova lica bez pomoći, tako što je napustio lice mesta svojim vozilom bez zaustavljanja.

Okrivljeni Saša Janković je oglašen krivim što je 25. jula 2014. godine, u Beogradu – Novi Beograd, u ranim jutarnjim časovima, nije prijavio nadležnom organu – policiji, da postoji saobraćajna nezgoda, tj. da je neko lice upravljalo putničkim vozilom marke „Mini“ model „mini countryman“, iako je to mogao da učini bez opasnosti za sebe ili drugog, na taj način što mu je, dok je upravljao taksi vozilom, okr. Marko Milićev  prišao i zatražio da Nikolu Lepena, Milicu Novaković, Tamaru Bogdanović i Danu Manevski, preveze do ulice na Zvezdari, što je okrivljeni učinio vozeći iza vozila marke „Mini“, kojim je upravljao okr. Milićev, videvši da je automobil marke „Mini“ oštećen, da je na prednjem desnom točku pala plastika od branika koja je grebala točak, automobil je bio ulubljen i dimio se, pa je na zahtev Nikole Lepena vozio svoje vozilo iza zovila marke „Mini“ sve do Zvezdare, gde je zaustavio vozilo iza vozila marke „mini“, nakon čega mu je prišao okr. Milićev i platio za pomenutu vožnju, te se udaljio sa ovog mesta neprijavivši saobraćajnu nezgodu.

Okrivljeni Bratislav Vesović je oglašen krivim što je 25. jula 2014. godine, u Beogradu, krio učinioca napred navedenog krivičnog dela okr. Marka Milićeva, prikrivao sredstvo kojim je delo učinjeno, vozilo marke „mini“ model „mini countryman“, i na drugi način pomogao da okr. Milićev ne bude otkriven, na taj način što je, po prispeću okr. Milićeva vozilom marke „mini“ i Tamare Bogdanović, Dane Manevski i Milice Novaković, taksi vozilom kojim je upravljao okr. Janković, pomogao okr. Milićevu da vozilo sakrije na nepoznato mesto, nakon čega su prespavali u stanu, te početkom avgusta meseca 2014. godine, svojim vozilom odvezao okr. Milićeva u Novi Sad, do zgrade Tamare Bogdanović, gde je okr. Milićev razgovarao sa Tamarom Bogdanović i dao joj broj telefona advokata, rekavši joj da taj broj prosledi Milici Novaković, što je Tamara i učinila.


PODNOSIOCI ŽALBE

Treći osnovni javni tužilac u Beogradu, okr. Marko Milićev i njegov branilac, kao i branilac okr. Saše Jankovića i Bratislava Vesovića.


DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, nakon održane sednice veća, dana 3. juna 2016. godine doneo je presudu Kž1 273/16 kojom je potvrdio prvostepenu presudu u delu koji se odnosi na okr. Marka Milićeva i Bratislava Vesovića, dok je prvostepena presuda ukinuta i vraćena prvostepenom sudu u delu koji se odnosi na okr. Sašu Jankovića.

Po nalaženju Apelacionog suda, u delu koji se odnosi na okr. Sašu Jankovića, prvostepena presuda je obuhvaćena bitnom povredom odredaba krivičnog postupka, koja se satoji u tome što nisu dati razlozi o činjenicama koje su predmet dokazivanja, a oni koji su navedeni su nejasni, na šta je osnovano ukazano žalbom branioca okr. Jankovića i zbog čega je ukidanje prvostepene presude u tom delu bilo nužno. U ponovnom postupku prvostepeni sud će otkloniti navedene povrede na koje mu je ukazano ovom presudom tako što će ponovo ceniti sve relevantne okolnosti u delu koji se odnosi na okr. Jankovića kako bi utvrdio da li je u momentu njegovog angažovanja postojala opasnost uzročno – posledična vezana za saobraćajnu nezgodu u kojoj j eučestvovalo vozilo „Mini“, ceneći pri tome da ni u činjeničnom opisu dela koje je okr. Jankoviću stavljeno na teret nije opisano postojanje opasnosti kao elementa krivičnog dela. Nako toga, prvostepeni sud će, uzimajući u obzir i ostale navode iznete u žalbi branioca okr. Jankovića, biti u mogućnosti da donese pravilnu i zakonitu odluku za koju će dati jasne i uverljive razloge.

Prvostepeni sud je, u delu koji se odnosi na okr. Marka Milićeva i izvršenje krivičnog dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, po nalaženju Apelacionog suda, između ostalog, pravilno postupio kada je u potpunosti prihvatio nalaz i mišenje sudskog veštaka saobraćajne struke opravdano nalazeći da je isti jasan, uverljiv i u svemu dat u skladu sa pravilima struke. Korišćenje posebne metodologije od strane sudskog veštaka prilikom veštačenja ove saobraćajne nezgode, prema oceni Apelacionog suda, ipak ne ukazuje da njegov nalaz i mišljenje nisu dati u skladu sa pravilima struke, kako se to žalbama neosnovano sugeriše, već je, naprotiv, prvostepeni sud pravilno postupio kada je prihvatio primenu takve metodologije u ovoim slučaju kao neophodnu, s obzirom na nepostojanje podataka o tome na kom mestu se zaustavilo vozilo kojim je upravljao okrivljeni, niti podataka koji se odnose na oštećenja tog vozila, a zbog čega nije postojala mogućnost korišćenja klasičnih metoda veštačenja. Prihvatajući nalaz i mišljenje sudskog veštaka saobraćajne struke prvostepeni sud je pravilno našao da je uzrok nastanka saobraćajne nezgode nebezbedna vožnja vozila „Mini“ koje se kretalo brzinom znatno većom od propisane uz propuštanje blagovremenog uočavanja pešaka, odnosno propuštanje da blagovremenim preduzimanjem kočenja ili skretanjem predupredi nezgodu. U odnosu na izvršenje krivičnog dela nepružanja pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi Apelacioni sud nalazi da je, nasuprot žalbenim navodima, okr. Milićev u konkretnoj situaciji morao biti svestan da je vozilom kojim je upravljao udario pešaka, pre svega imajući u vidu dobru vidljivost, kao i ozbiljnost oštećenja na vozilu „Mini“.

U delu koji se odnosi na okr. Bratislava Vesovića, Apelacioni sud nalazi da je prvostepena izreka potpuno razumljiva i neprotivrečna i da je u istoj jasno, te da je prvostepeni sud pravilno zaključio da je tokom postupka dokazano da je okrivljeni izvršio krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela na način kako mu je to u ovom postupku stavljeno na teret.

U delu odluke o krivičnim sankcijama, vezano za okr. Marka Milićeva prvostepeni sud je pravilno od olakšavajućih okolnosti uzeo u obzir njegove porodične prilike, dok mu je od otežavajućih okolnosti cenio raniji život. Posebno je prvostepeni sud cenio doprinos oštećenih nastanku saobraćajne nezgode kao olakšavajuću okolnost na strani okrivljenog i činjenicu da se kod krivičnog dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja radi o situacionom krivičnom delu, pa je tako utvrđenim okolnostima dao adekvatan značaj. Od olakšavajućih okolnosti na strani okr. Bratislava Vesovića prvostepoeni sud je cenio njegovo korektno držanje pred sudom, a od otežavajućih okolnosti njegov raniji život, pa je tako utvrđenim okolnostima takođe dao adekvatan značaj. Po nalaženju Apelacionog suda, izrečenim krivičnim sankcijama će se u potpunosti ostvariti svrha izricanja istih i svrha kažnjavanja, i iste su u svemu u skladu sa težinom učinjenih krivičnih dela i stepenom krivice okrivljenij kao učinilaca.24. jun 2016. godine
DEJAN DRAGOJLOVIĆ

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom Višeg suda u  Beogradu K. br. 272/12 od 23. novembra 2015. godine okr. Dejan Dragojlović je oslobođen od optužbe da je izvršio krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 234, stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ. 
 
Optužnicom Višeg javnog tužioca u Beogradu okr. Dejanu Dragojloviću je stavljeno na teret da je u avgustu mesecu 2006. godine, na Institutu za onkologiju i radiologiju RS, u Beogradu, po prethodom dogovoru sa sad pok. N. B, direktorom navedenog Instituta, kao odgovorno lice u preduzeću „M“ iz Banja Luke kojim je faktički upravljao, a čiji je direktor bio A.A, iskorišćavanjem svog položaja pribavio sebi i preduzeću „M“ protivpravnu imovinsku korist, na taj način što je 10. avgusta 2006. godine Institutu, sa kojim je preduzeće „M“ imalo zaključeni ugovor o kompenzacionom poslu i aneks ugovora po kome je imao obavezu da Institutu isporuči uređaj za brahiterapiju, dostavio dopis u kome je navedeno da je preduzeće „M“ izvršilo plaćanje uslužnom uvozniku preduzeću „P“ troškove carine i PDV – a u iznosu od 13.929.139,41 dinar, uz koji dopis je dostavljena i neistinita isprava koju je okrivljeni nabavio radi upotrebe i to profakturu preduzeća „M“, kao i obračun cvarinskog duga, profakturu preduzeća „P“ i račun – otpremnicu istog preduzeća na napred navedeni iznos, a radi isplate obračunatog carinskog duga i PDV – a u navedenom iznosu na ime troškova uvoznog carinjenja za brahiterapiju koji još nije isporučen, a koju isplatu je odobrio N.B, iako je načelnica odeljenja za ekonomsko – finansijske poslove u Institutu obavestila N.B. da Institut ne treba da vrši plaćanje ovih troškova, s obzirom na to da takva obaveza nije bila ugovorena, ali je N.B. naložio da se po dostavljenoj dokumentaciji izvrši isplata dok je realni carinski dug iznosio 1.162.228,oo dinara, pa je na osnovu takvog naloga N.B. na tekući račun preduzeća „M“ neosnovano uplaćeni iznos od 13.929.139,41 dinara iako je obavezu oko plaćanja ovih troškova izvršilo preduzeće „P“, angažovano od strane preduzeća „M“ i okrivljenog i ti troškovi koje je platilo preduzeće „P“ iznosili su 1.162.228,oo dinara, čime je okkrivljeni pribavio sebi i preduzeću „M“ protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 13.929.139,41 dinara i u tom iznosu naneo štetu Institutu za onkologiju i radiologiju RS. 

PODNOSIOCI ŽALBE

Viši javni tužilac u Beogradu. 

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, nakon održane sednice veća, dana 16. juna 2016. godine doneo je presudu Kž 543/16 kojom je odbio, kao neosnovanu, žalbu Bišeg javnog tužioca u Beogradu i potvrdio prvostepenu presudu. 
 
Po nalaženju Apelacionog suda  pravilno je prvostepeni sud postupio kada je prihvatio odbranu okr. Dejana Dragojlovića kao iskrenu, jasnu, detaljnu i u svim fazama ovog krivičnog postupka doslednu, odnosno da okrivljeni nije imao bilo kakav prethodni dogovor sa sada pok. N.B, niti da je faktički upravljao poslovanjem „M“ iz Banja Luke, te da je preduzimao bilo koje radnje u vezi sa predmetnim poslom nabavke medicinske opreme, kao i da nije doprineo nastupanju štete Instituta za radiologoiju i onkologiju Srbije vezano za konkretan pravni posao. 
 
Na osnovu dokaza izvedenih tokom ovog krivičnog postupka prvostepeni sud je pravilno zaključio da nije dokazana tvrdnja iz optužnog akta da je okrivljeni faktički upravljao i zastupao preduzeće „M“, te je prvostepeni sud pravilno postupio kada je okrivljenog oslobodio od optužbe da je izvršio krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica. 

 

17. jun 2016. godine
NOVAK BUHA I DR.

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom Trećeg osnovnog suda u Beogradu K. br. 8822/10 od 13. oktobra 2015. godine okr. Saša Jovanović, Novak Buha, Ljubomir Jovanović i Steva Bunčić su oslobođeni od optužbe da su izvršili krivično delo iznuda iz člana 180, stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ (od čega okr. Saša Jovanović i Steva Bunčić pomaganjem). 
 
Optužnicom nekadašnjeg Četvrtog opštinskog javnog tužioca u Beogradu okrivljenima je stavljeno na teret da su: 
 
• okr. Novak Buha i Saša Jovanović, u periodu od leta 1998. godine do kraja 2002. godine, u Surčinu, i to okr. Novak Buha, u nameri da pribavi sebi protivpravnu imovinsku korist koja prelazi iznos od 300.000,oo dinara, da je ozbiljnom pretnjom prinudio oštećenog A.A, vlasnika preduzeća „T“, da mu na štetu svoje imovine prva četiri meseca navedenog perioda, isplaćuje iznos od po 2.000,oo DEM, uz pretnju, da bi nakon tog perioda, mesečne isplate povećao na iznos od 3.600,oo DEM i da je okr. Novaku Buhi pomagao okr. Saša Jovanović, te da je oštećeni u navedenom periodu isplati iznos od 36.000,oo evra; 
 
• okr. Ljubomir Jovanović i Steva Bunčić, u periodu od meseca marta 1999. godine do meseca marta 2003. godine, u Surčinu, i to okr. Ljubomir Jovanović, u nameri da pribavi sebi protivpravnu imovinsku korist koja prelazi iznos od 300.000,oo dinara, da je ozbiljnom pretnjom prinudio oštećenog A.A, vlasnika preduzeća „T“, da mu na štetu svoje imovine počevši od marta 1999. godine, svakog meseca, na ime „zaštite svog objekta“, isplaćuje iznose od 2.400,oo DEM mesečno, i da je oštećeni to i činio svakog 30 – tog u mesecu, te da je okrivljenom pomagao okr. Steva Bunčić, te da je u navedenom periodu okr. Ljubomir Jovanović uzeo 31.000,oo evra. 

PODNOSIOCI ŽALBE

Treći javni tužilac u Beogradu. 

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, nakon održane sednice veća, dana 2. juna 2016. godine, doneo je presudu Kž1 641/16 kojom je odbio, kao neosnovanu, žalbu Trećeg javnog tužioca u Beogradu u delu koji se odnosi na okr. Sašu Jovanovića, dok je u preostalom delu, koji se odnosi na okr. Novaka Buhu, Ljubomira Jovanovića i Stevu Bunčića, žalba usvojena i zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka prvostepena presuda ukinuta i predmet vraćen prvostepenom sudu na ponovni postupak. 

 

9. jun 2016. godine
DRAŽEN POŽAR I DR.

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom Višeg suda u  Beogradu K. br. 466/14 od 20. maja 2015. godine okr. Dražen Požar je zbog izvršenja krivičnog dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 348, stav 5. u vezi sa stavom 1. KZ osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine, dok su zbog izvršenja po jednog krivičnog dela učestvovanje u tuči iz člana 123. KZ okr. Nikola Stanišić, Ivan Krstivojević i Đura Burki osuđeni na kazne zatvora u trajanju od po 5 meseci. Takođe, od okr. Dražena Požara je oduzet pištolj. 
 
Okrivljeni Dražen Požar je oglašen krivim što je 14. decembra 2010. godine, u Beogradu, neovlašćeno nosio pištolj za čije držanje je imao dozvolu nadležnog organa. 
 
Takođe, prvostepenom presudom okr. Dražen Požar je oslobođen od optužbe da je izvršio krivično delo teško ubistvo iz člana 114, stav 1, tačka 11. KZ. 
 
Optužnicom Višeg javnog tužioca u Beogradu okr. Draženu Požaru je stavljeno na teret da je 14. decembra 2010. godine, u motelu „S“ u Beogradu, u stanju bitno smanjene uračunljivosti, u nužnoj odbrani odbijajući od sebe istovremeni protivpravni napad, lišio života više lica, na taj način što su Ivan Krstivojević, Bogdan Dragić, Đura Burki i Nikola Stanišić sada pok. A.A. i B.B, pošto su bili gosti u navedenom motelu, iz istog izašli u nameri da ne plate račun, u čemu je najpre verbalno pokušao da ih spreči okr. Dražen Požar, a potom povlačeći pok. A.A. za jaknu, nakon čega je okr. Nikola Stanišić, koji se već nalazio u putničkom vozilu, čiji je motor startovao, izašao iz vozila, prišao okr. Draženu Požaru što su učinili i okr. Ivan Krstivojević, Bogdan Dragić i Đura Burki, sada pok. A.A. i B.B, te su okr. Draženu Požaru naneli više udaraca usled čega je okr. Dražen Požar zadobio teške telesne povrede, pa je okr. Dražen Požar izvadio iz pojasa pištolj i ispalio pet projektila, usled čega je lišen života A.A, dok je B.B. naneo tešku telesnu povredu usled čega je isti preminuo u kolima službe hitne pomoći, dok je Nikoli Stanišiću naneo tešku telesnu povredu opasnu po život, a okr. Bogdanu Dragiću laku telesnu povredu. 

PODNOSIOCI ŽALBE

Viši javni tužilac u Beogradu, okr. Nikola Stanišić, Dražen Požar i njegovi branioci, kao i branilac okr. Đure Burke. 

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, nakon održanog pretresa, dana 21. aprila 2016. godine doneo je presudu kojom je preinačio prvostepenu presudu, u pogledu činjeničnog opisa krivičnog dela učestvovanja u tuči iz člana 123. KZ i odluke o kazni i zbog izvršenja po jednog krivičnog dela učestvovanje u tuči iz člana 123. KZ okr. Nikolu Stanišića, Ivana Krstivojevića i Đuru Burku osudio na kazne zatvora u trajanju od po 10 meseci. U preostalom, nepreinačenom, delu prvostepena presuda je potvrđena. 
 
Okrivljeni Nikola Stanišić, Ivan Krstivojević i Đura Burki su oglašeni krivim što su 14. decembra 2010. godine, u Beogradu, u stanju smanjene uračunljivosti do stepena bitnog, ali ne bitno, učestvovali u tuči u kojoj je neko lišen života i drugom naneta teška telesna povreda, na taj način što su prišli okr. Draženu Požaru, naneli mu više udaraca, usled kojih je okr. Dražen Požar zadobio teške telesne povrede. 

 

9. jun 2016. godine
MLADEN KNEŽEVIĆ I DR.

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom Višeg suda u Smederevu K. br. 93/15 od 16. oktobra 2015. godine zbog izvršenja krivičnog dela primanja mita pomaganjem iz člana 254. KZ RS (od čega je okr. Mladena Knežević izvršila navedeno krivično delo u produženom trajanju) okr. Mladen Knežević i Veselin Gmitrović su osuđeni na kazne zatvora u trajanju od po 3 meseca kućnog zatvora. 
 
Okrivljeni Mladena Knežević i Veselin Gmitrović su oglašeni krivim što su tokom 2000. i 2001. godine pomogli sada osuđenom Miroslavu Mitroviću u izvršenju krivičnog dela primanja mita, na taj način što je na osnovu njihovog prethodnog dogovora:
 
• okr. Mladena Knežević preuzela od okr. Veselina Gmitrovića iznos od 900,oo DEM, nakon čega je sada osuđeni Miroslav Mitrović od nje preuzeo novac u iznosu od 900,oo DEM, a zatim urgirao kod svojih kolega – lekara u ZC „Stefan Visoki“ u Smederevskoj Palanci da sačine neistinitu dokumentaciju iz koje bi proizlazilo da okr. Gmitrović slabije vidi i čuje, nakon čega je sada osuđeni Miroslav Mitrović pozitivno izveštačio predmet okr. Veselina Gmitrovića, kao osiguranika, kojim je odredio da postoji potpuni gubitak radne sposobnosti, da postoji telesno oštećenje u visini od 40%, kao i da kontrolni pregled nije potreban iako za takav nalaz i mišljenje nije imao odgovarajuću medicinsku dokumentaciju; 
 
• sada osuđeni Miroslav Mitrović je od okr. Mladene Knežević primio poklon – devizni novac u iznosu od 1.000,oo DEM, koji iznos je okr. Knežević prethodno primila od okr. Veselina Gmitrovića, radi pozitivnog rešavanja zahteva za invalidsku penziju osiguranika M. G. radi sačinjavanja neistinite medicinske dokumentacije i utvrđivanja potpunog gubitka radne sposobnosti, radi ostvarivanja prava na invalidsku penziju, nakon čega je sada osuđeni Miroslav Mitrović urgirao kod lekara u ZC „Stefan Visoki“ u Smederevskoj Palanci da sačine neistinitu medicinsku dokumentaciju, a nakon toga je donet nalaz u kome je utvrđen potpuni gubitak radne sposobnosti, bez potrebne medicinske dokumentacije, zbog čega je u ponovljenom postupku po službenoj dužnosti Komisija za preispitivanje lekarskog nalaza 2007. godine utvrdila da kod imenovane ne postoji gubitak radne sposobnosti, pa je Filijala Smederevo utvrdila da M. G. prestaje pravo i isplata invalidske penzije, a tokom 2001. godine okr. Veselin Gmitrović je stupio u kontakt sa svedokom A.A. i istom dao broj telefona okr. Mladene Knežević, objasnivši da ona može da mu omogući odlazak u invalidsku penziju za određenu sumu novca, za koju informaciju je od svedoka A.A. dobio iznos od 100,oo DEM i gajbu jabuka i
 
• u toku 2001. godine, sada osuđeni Miroslav Mitrović je od okr. Mladene Knežević primio poklon – novac u ukupnom iznosu od 2.500,oo švajcarskih franaka, koji novčani iznos je okr. Mladena prethodno dobila od svedoka A.A. i njegove supruge, nakon čega je sada osuđeni Miroslav Mitrović urgirao kod lekara u ZC „Stefan Visoki“ u Smederevskoj Palanci da sačini lekarsku dokumentaciju u cilju ostvarivanja prava na invalidsku penziju, nakon čega je sada osuđeni Mitrović urgirao kod lekara veštaka u prvostepenom postupku RF PIOZ Beograd da utvrdi potpuni gubitak radne sposobnosti za A.A, što je isti i učinio, iako je kod osiguranika postojala preostala radna sposobnost za drugi posao u svojoj struci sa punim radnim vremenom. 
 
Takođe, prvostepenom presudom okr. Božidar Mirković, Biljana Putinčanin – Slović i Ratko Durutović su oslobođeni od optužbe da su izvršili krivično delo zloupotreba službenog položaja iz člana 359, stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ (od čega okr. Ratko Durutović u produženom trajanju). 
 
Optužnicom Višeg javnog tužioca u Smederevu okrivljenima je stavljen na teret sledeće: 
 
• okr. Božidaru Mirkoviću da je tokom 2002. godine, u Smederevu, kao službeno lice – viši referent za poslove matične evidencije u RF PIOZ Beograd – filijala Smederevo, iskorišćavanjem svog službenog položaja i prekoračenjem svog službenog ovlašćenja pribavio kakvu korist svedoku B.B. u iznosu od 727.651,03 dinara i istovremeno naneo šteteu RF PIOZ Beograd u istom iznosu; 
 
• okr. Biljani Putinčanin – Slović da je krajem 2002. godine, u Smederevu i Beogradu, kao službeno lice, u svojstvu lekara veštaka u prvostepenom postupku, u svojstvu lekara veštaka prethodne kontrole u RF PIOZ Direkcija Beograd, iskoristila svoj službeni položaj i prekoračila granice svog službenog ovlašćenja i pribavila B.B. imovinsku korist u iznosu od 727.651,03 dinara i istovremeno nanela štetu RF PIOZ Beograd u istom iznosu i 
 
• okr. Ratku Durutoviću da je tokom 2000, 2001. i 2002. godine, u svojstvu službenog lica – lekara veštaka, u prvostepenom postupku za ocene radne sposobnosti RF PIOZ u Beogradu, iskoristio svoj službeni položaj i prekoračio granice svog službenog ovlašćenja i tako pribavio sebi i drugom fizičkom licu kakvu korist, a RF PIOZ naneo kakvu štetu, na taj način što je u predmetima u kojima nije postojala sva propisana dokumentacija, davao pozitivne nalaze, ocene i mišljenja. 

PODNOSIOCI ŽALBE

Viši javni tužilac u Smederevu, okr. Mladena Knežević i njeni branioci, kao i branilac okr. Veselina Gmitrovića.

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, nakon održane sednice veća, dana 4. aprila 2016. godine, doneo je presudu Kž1 1464/15 kojom je preinačio prvostepenu presudu, samo u pogledu pravne kvalifikacije dela i odluke o krivičnoj sankciji u odnosu na okr. Mladenu Knežević, i to tako što je Apelacioni sud krivično – pravne radnje okr. Mladene Knežević za koje je prvostepenom presudom oglašena krivom, pravno kvalifikovao kao krivično delo primanje mita pomaganjem u produženom trajanju iz člana 254, stav 1. KZ RS, za koje krivično delo se okrivljenoj izriče uslovna osuda kojom joj se utvrđuje kazna zatvora u trajanju od 6 meseci sa rokom proveravanja od 2 godine, dok je u u odnosu na okr. Veselina Gmitrovića prvostepena presuda preinačena i isti je oslobođen od optužbe da je izvršio krivično delo primanje mita pomaganjem iz člana 254, stav 1. KZ RS zbog nastupanja apsolutne zastarelosti krivičnog gonjenja. U oslobađajućem delu prvostepena presuda je potvrđena.

 

3. jun 2016. godine
ZLATOMIR PUCAREVIĆ I DR.

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom Osnovnog suda u Valjevu K. br. 761/11 od 9. decembra 2015. godine okr. Zlatomir Pucarević je zbog izvršenja krivičnog dela poreska utaja iz člana 229, stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 3 godine i na novčanu kaznu u iznosu od 800.000,oo dinara, dok je zbog izvršenja krivičnog dela zloupotreba ovlašćenja u privredi iz člana 238. KZ okr. Ž. M. osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine i 8 meseci, okr. Svetozar Mandić osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine i okr. Goran Isailović osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine i 6 meseci. 
 
Okrivljeni Zlatomir Pucarević je oglašen krivim što je u vremenskom periodu od februara do avgusta meseca 2007. godine, u Valjevu i Koceljevi, u nameri da potpuno izbegne plaćanje poreza na dodatu vrednost i poreza na ostale prihode – dohodak građana, preduzeća „K“ čiji je bio vlasnik i direktor, a potom i faktički odgovorno lice i jedino ovlašćeno lice za raspolaganje novčanim sredstvima sa računa nakon prodaje tog okr. Goranu Isailoviću u toku navedenog vremenskog perioda, poreza na dodatu vrednost i poreza na ostale prihode i dohodak građana, a u ukupnom iznosu od 31.222.778,64 dinara, dajući lažne podatke o predmetima i drugim činjenicama od značaja za utvrđivanje prihoda, uskrativši na navedeni način pomenute poreske dažbine u ukupnom iznosu od 31.222.788,46 dinara. 
 
Okrivljeni Ž. M. i Svetozar Mandić su oglašeni krivim šsto su, u istom vremenskom periodu, u svojstvu odgovornog lica – vlasnika preduzeća (i to  okr. Ž.M. preduzeća „Ž“, a okr. Svetozar Mandić preduzeća „M“), u nameri pribavljanja protivpravne imovinske koristi za preduzeće „K“ ( i to okr. Ž.M. u ukupnom iznosu od 4.493.808,18 dinara, a okr. Svetozar Mandić u ukupnom iznosu od 6.041.052,96 dinara), sastavljanjem isprava neistinite sadržine i to računa – otpremnica o navodnoj prodaji robe preduzeću „K“, stavio to preduzeće u povoljniji položaj prilikom priznavanja pogodnosti – oslobođenja plaćanja od prethodnog poreza u navedenom iznosu, koje oslobođenje se nije moglo priznati pred „K“ prema postojećim propisima jer nikakva roba nije isporučivana, pa samim tim nije se mogao prikazati ni prethodni porez, pa je na navedeni način iskazana fiktivna isporuka robe radnjama okr. Ž.M. u ukupnoj vrednosti od 22.459.409,65 dinara, a radnjama ork. Svetozara mandića u ukupnom iznosu od 39.639.434,76 dinara. 
 
Okrivljeni Goran Isailović je oglašen krivim što je, u istom vremenskom periodu, u svojstvu odgovornog lica – vlasnika i direktora preduzeća „B“ i „T“, u nameri pribavljanja protivpravne imovinske koristi za preduzeće „K“ u ukupnom iznosu od 9.763.422,08 dinara, sastavljanjem isprava neistinite sadržine i to avansnih računa o o navodnoj prodaji sekundarnih sirovina preduzeću „K“, stavio to preduzeće u povoljniji položaj prilikom priznavanja pogodnosti – oslobođenja plaćanja od prethodnog poreza u iznosu od 2.233.503.92 dinara, koje oslobođenje se nije moglo priznati pred „K“ prema postojećim propisima jer nikakva roba nije isporučena, pa samim tim nije se mogao prikazati ni prethodni porez, pa je na navedeni način stavio preduzeće „K“ u povoljniji položaj prilikom podizanja gotovog novca sa njegovog poslovnog računa u ukupnom iznosu od 51.362.327,oo dinara, a koja pogodnost se tom preduzeću ne bi mogla priznati prema postojećim propisima, omogućivši okr. Pucareviću tako da izbegne plaćanje poreza na dohodak građana i uznosu od 7.529.918m16 dinara. 

PODNOSIOCI ŽALBE

Okr. Ž. M. i branioci okr. Zlatomira Pucarevića i Svetozara mandića

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, nakon održane sednice veća, dana 19. aprila 2016. godine doneo je presudu Kž1 398/16 kojom je odbio kao neosnovane sve žalbe i potvrdio prvostepenu presudu. 

 

 

detaljnije

9.05.2016.

Donete odluke - drugostepeno krivično maj 2016

27. maj 2016. godine
SAŠA BAN

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom Višeg suda u  Pančevu K. br. 30/15 od 22. decembra 2015. godine okr. Saša Ban je zbog izvršenja krivičnog dela trgovina ljudima iz člana 348, stav 1. KZ osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 4 godine. 
 
Okrivljeni Saša Ban je oglašen krivim što je u vremenskom periodu od početka jula 2013. godine do 15. oktobra 2013. godine, u Kačarevu, pretnjom i zadržavanjem ličnih isprava držao, predavao i prodavao drugo lice u cilju vršenja prostitucije ili druge seksualne eksploatacije. 

PODNOSIOCI ŽALBE

Viši javni tužilac u Pančevu i branilac okrivljenog. 

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, nakon održane sednice veća, dana 25. aprila 2016. godine doneo je presudu Kž1 299/16 kojom je odbio kao neosnovane sve žalbe i potvrdio prvostepenu presudu. 
 

 

27. maj 2016. godine
SVETLANA STANKOVIĆ I DR.

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom Višeg suda u Smederevu K. br. 68/15 od 30. decembra 2015. godine stavljena je van snage i to u celini pravnosnažna presuda tog suda od 26. marta 2012. godine kojom je okr. Ratko Stanković osuđen zbog izvršenja krivičnog dela teško ubistvo iz člana 114, tačka 1. i 5. KZ u sticaju sa krivičnim delom obljuba nad nemoćnim licem iz člana 179, stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 17 godina, te je: 
 
• okr. Svetlana Stanković zbog izvršenja, u saizvršilaštvu, krivičnog dela teško ubistvo iz člana 114, tačka 5. KZ,  krivičnog dela podvođenje i omogućavanje vršenja polnih odnosa iz člana 183, stav 1. KZ, krivičnog dela prikazivanje pornografskog materijala iz člana 185, stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ i krivičnog dela navođenje maloletnog lica na prisustvo polnim radnjama iz člana 185a, stav 2. KZ osuđena na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 18 godina i na novčanu kaznu u iznosu od 100.000,oo dinara i 
 
• zbog izvršenja, u saizvršilaštvu, krivičnog dela teško ubistvo iz člana 114, tačka 5. KZ, krivičnog dela obljuba nad nemoćnim licem iz člana 179, stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ i krivičnog dela nedozvoljene polne radnje iz člana 182, stav 2. KZ okr. Dragiša Ristić je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 18 godina, dok je okr. Ratko Stanković osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 16 godina i 6 meseci, te mu je izrečena mera bezbednosti. 
 
Prvostepenom presudom je, takođe, okr. Svetlani Stanković i Dragiši Ristiću izrečena posebna mera i to tako što im je zabranjen uslovni otpust, primenom Zakona o posebnim merama za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima, te je utvrđeno da danom pravnosnažnosti te presude u odnosu na ove okrivljene nastupaju pravne posledice osude propisane navedenim zakonom i iste traju 20 godina računajući od dana pravnosnažnosti presude. Vreme provedeno na izdržavanju kazne zatvora ne uračunava se u vreme trajanja pravnih posledica osude. Određeno je u odnosu na okr. Svetlanu Stanković i Dragišu Ristića sprovođenje sledećih posebnih mera, propisanih navedenim zakonom, pa se posle izdržane kazne zatvora nalaže okrivljenima da se obavezno javljaju nadležnom organu policije i Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, zabrana posećivanja mesta na kojima se okupljaju maloletna lica, obavezno posećivanje profesionalnih savetovališta i ustanova, obavezno obavešatavanje o promeni prebivališta, boravišta ili radnog mesta i obavezno obaveštavanje o putovanju u inostranstvo, te je presudom određeno da se Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, po pravnosnažno presude, dostave podaci radi upisa u posebnu evidenciju, za okr. Svetlanu Stanković i Dragišu Ristića. Oštećeni su radi ostvarivanja svojih imovinsko – pravnih zahteva upućeni na parnicu.  
 
Okrivljeni Ratko Stanković je oglašen krivim što je 6. maja 2010. godine, u popodnevnim satima u Smederevskoj Palanci, postupajući u stanju bitno smanjene uračunljivosti, a potom i okr. Dragiša Ristić postupajući u stanju smanjene uračunljivosti ali ne bitno, na naročito svirep i ponižavajući način izvršili obljubu i sa obljubom izjednačen čin nad sada pok. A.A. – koristeći njenu fizičku nemoć – jer je bila stara 90 godina, nepokretna i slepa i usled toga nesposobna za otpor, a nakon toga zajedno sa okr. Svetlanom Stanković, radi prikrivanja prethodno izvršenog krivičnog dela, oštećenu lišili života. 
 
Takođe, prvostepenom presudom okr. Tomislav Rajčić je oslobođen od optužbe da je neutvrđenog dana 2012. godine izvršio krivično delo obljuba sa detetom u pokušaju iz člana 180, stav 1. KZ, a okr. Svetlana Stanković da je neutvrđenog dana 2012. godine izvršila krivično delo obljuba sa detetom u pokušaju pomaganjem iz člana 180, stav 1. KZ. 

PODNOSIOCI ŽALBE

Viši javni tužilac u Smedervu i branioci okr. Ratka Stankovića, Dragiše Ristića i Svetlane Stanković. 

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, nakon održane sednice veća, dana 5. aprila 2016. godine doneo je presudu Kž1 291/16 kojom je preinačio prvostepenu presudu i to tako što je okr. Svetlani Stanković za krivično delo podvođenje i omogućavanje vršenja polnog odnosa iz člana 183, stav 1. KZ, krivičnog dela prikazivanje pornografskog materijala iz člana 185, stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ i krivičnog dela navođenje maloletnog lica na prisustvo polnim radnjama iz člana 185a, stav 2. KZ i okr. Dragiši Ristiću za krivično delo nedozvoljene polne radnje iz člana 182, stav 2. KZ, za koje su oglašeni krivim, otklonio mere koje su im izrečene shodno Zakonu o posebnim merama za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnicima, dok je u preostalom, osuđujućem delu, prvostepena presuda potvrđena. U oslobađajućem delu prvostepena presuda je, zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka, ukinuta i predmet je vraćen prvostepenom sudu na ponovno suđenje.  
 
U obrazloženju presude Apelacionog suda, u delu u kome je prvostepena presuda preinačena, je navedeno da je prvostepeni sud povredio krivični zakon kada je okr. Svetlani Stanković i Dragiši Ristiću za napred navedena dela izrekao mere propisane Zakonom o posebnim merama za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnicima. Ovo s toga, jer je navedeni zakon stupio na snagu 16. aprila 2013. godine, a krivična dela za koja su navedeni okrivljeni oglašeni krivim su izvršena u periodu od oktobra 2009. godine, pa do neutvrđenog datuma 2013. godine. Imajući u vidu napred navedeno Apelacioni sud je uzeo 1. januar 2013. godine, kao dan do kojeg je trajao period izvršenja navedenih krivičnih dela, a u skladu sa načelom Zakonika o krivičnom postupku povoljnije po okrivljenog, pa je našao da je u konkretnom slučaju prvostepeni sud primenio zakon koji nije važio u vreme izvršenja krivičnih dela.
 

 

27. maj 2016. godine
MILINKO ZARUBICA

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom Višeg suda u Beogradu K. br. 204/15 od 7. jula 2015. godine okr. Milinko Zarubica je zbog izvršenja krivičnog dela teško ubistvo iz člana 114, tačka 3. KZ osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 30 godina. Oštećeni su radi ostvarivanja svojih imovinsko pravnih zahteva upućeni na parnicu. 
 
Okrivljeni Milinko Zarubica je oglašen krivim što je 20. marta 2005. godine, u klubu u Beogradu, lišio života oštećenog A.A. i pri tom doveo u opasnost živote oštećenih B.B, V.V, G.G. i D.D, na taj način što je ispred kluba iz pištolja ispalio više projektila u pravcu radnika obezbeđenja i prisutnih građana – gostiju navedenog kluba, kojom prilikom im je naneo povrede i to: oštećenom A.A. povrede od kojih je preminuo, oštećenom B.B. teške telesne povrede, a oštećenima V.V. i G.G. lake telesne povrede, nakon čega je okrivljeni napustio lice mesta.

PODNOSIOCI ŽALBE

Branioci okrivljenih.

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, nakon održanog pretresa, dana 24. marta 2016. godine doneo je presudu Kž1 1301/15 kojom je preinačio prvostepenu presudu, u pogledu odluke o kazni, i okr. Milinka Zarubicu zbog izvršenja krivičnog dela teško ubistvo iz člana 114, stav 1, tačka 3. KZ osudio na kaznu zatvora u trajanju od 14 godina. Oštećeni su radi ostvarivanja svojih imovinsko pravnih zahteva upućeni na parnicu. 
 
Po nalaženju Apelacionog suda, u pogledu odluke o kazni, pravilno je prvostepeni sud u odsustvu olakšavajućih okolnosti na strani okrivljenog, utvrdio kao otežavajuću okolnost raniji život okrivljenog. Međutim, po oceni Apelacionog suda, prvostepeni sud je utvrđenim otežavajućim okolnostima dao prenaglašen značaj, te je Apelacioni sud, imajući u vidu, pre svega svrhu kažnjavanja, uzimajući u obzir i sve okolnosti koje utiču da kazna bude manja ili veća, pri čemu je imao i vidu i stepen krivice i pobude iz kojih je delo učinjeno, kao i jačinu ugrožavanja ili povrede zaštićenog dobra, našao da se svrha kažnjavanja može postići i izricanjem kazne zatvora u trajanju od 14 godina, pri čemu je Apelacioni sud mišljenja da će se ovako odmerenom kaznom postići ciljevi specijalne i generalne prevencije.
 

 

20. maj 2016. godine

MILOŠ TRAJANOVIĆ

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom Višeg suda u Beogradu K. br. 484/15 od 15. decembra 2015. godine okr. Miloš Trajanović je zbog izvršenja krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246, stav 1. KZ osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 5 godina, te mu je izrečena mera bezbednosti oduzimanja predmeta i to: 1.320 grama opojne droge heroin, 68.697,19 grama smeše paracetamola i kofeina i 0,13 grama opojne droge marihuane. 
 
Okrivljeni Miloš Trajanović je oglašen krivim što je 27. februara 2015. godine, u Beogradu, neovlašćeno radi prodaje držao supstancu koja je proglašena za opojnu drogu i to heroin i opojnu drugu marihuanu sa procentom THC većim od 0.3%.

PODNOSIOCI ŽALBE

Viši javni tužilac u Beogradu i branioci okrivljenog. 

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, u sednici veća, dana 26. aprila 2016. godine doneo je presudu Kž1 450/16 kojom je preinačio prvostepenu presudu, u delu odluke o krivičnoj sankciji, i okr. Miloša Trajanovića zbog izvršenja krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246, stav 1. KZ osudio na kaznu zatvora u trajanju od 7 godina. U preostalom, nepreinačenom, delu prvostepena presuda je potvrđena. 
 
Po nalaženju Apelacionog suda, u delu odluke o krivičnoj sankciji, prvostepeni sud je imao u vidu sve okolnosti koje su od uticaja da krivična sankcija bude pravilno odabrana i njena visina pravilno odmerena. Međutim, Apelacioni sud nalazi da je prvostepeni sud dao prenaglašen značaj olakšavajućim okolnostima posebno činjenici da je okrivljeni priznao izvršenje krivičnog dela imajući u vidu brojnost prikupljenih dokaza koji nesumnjivo ukazuju da je izvršio krivično delo za koje se tereti optužnim aktom. Pritom, prvostepeni sud je dao manji značaj otežavajućim okolnostima posebno činjenici koja se ogleda u tome da je kod okrivljenog pronađena i oduzeta veća količina opojne droge i drugih sredstava predviđenih za mešanje kako bi se povećala količina predviđena za prodaju i to 1.320 grama opojne droge heroin kao i 68.697,19 grama smeše paracetamola i kofeina, te 0.13 grama opojne druge marihuane. 
 

 

9. maj 2016. godine
LASLO ŠVIRTLIH

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom Višeg suda u  Beogradu okr. Laslo Švirtlih je oslobođen od optužbe da je izvršio krivično delo primanje mita iz člana 367, stav 2. KZ, dok je oštećeni radi ostvarivanja svog imovinsko – pravnog zahteva upućen na parnicu. 
 
Optužnicom Višeg javnog tužioca u Beogradu okr. Laslu Švirtlihu je stavljeno na teret da je u dva navrata i to početkom decembra 2003. godine i 29. januara 2004. godine, u prostorijama Klinike za rehabilitaciju „dr Miroslav Zotović“ u Beogradu, sa mesta službenog lica – načelnika „A“ klinike, primio novac u ukupnom iznosu od 400,oo evra kako bi u okviru svog služebnog ovlašćenja izvršio službenu radnju koju bi morao izvršiti – prijem na rehabilitaciju pacijenta A.A, na taj način što je od zeta A.A. primio novac u iznosu od 300,oo evra na ime prijema A.A. na lečenje i rehabilitaciju, nakon čega je 29. januara 2004. godine i od kćerke A.A. primio novac u iznosu od 100,oo evra kako bi produžio lečenje i rehabilitaciju njenog oca za još mesec dana. 

PODNOSIOCI ŽALBE

Viši javni tužilac u Beogradu. 

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, nakon održane sednice veća, dana 29. marta 2016. godine doneo je presudu Kž1 199/16 kojom je odbio, kao neosnovanu, žalbu Višeg javnog tužioca u Beogradu i potvrdio prvostepenu presudu. 
 
U obrazloženju presude Apelacionog suda se, između ostalog, navodi da je Više javno tužilaštvo u Beogradu žalbu izjavilo samo u odnosu na drugu radnju, koja se odnosi na novac koji je okrivljeni primio da bi pacijentu produžio dalju rehabilitaciju za još mesec dana, ali da je pravilno prvostepeni sud u tom delu izveo zaključak da ni iz jednog izvedenog dokaza ne proizlazi da je okrivljeni kao načelnik odeljenja morao da izvrši službenu radnju – produženje lečenja i rehabilitacije oca oštećene, kako je to navedeno u optužnom aktu, a što predstavlja bitno obeležje krivičnog dela koje mu je stavljeno na teret. Iz izvedenih dokaza pravilno je utvrđeno i da nisu ni bili ispunjeni uslovi da se lečenje i rehabilitacija produže, jer je nakon vremena koje je pacijent na rehabilitaciji već proveo utvrđeno da je ista okončana i već je bio zakazan otpust. Pored toga, utvrđeno je da je odluka o eventualnom daljem zadržavanju pacijenta u isključivoj nadležnosti direktora klinike, a ne okrivljenog. 
 
Apelacioni sud je imao u vidu i činjenicu da je nesporno u toku postupka utvrđeno da je okrivljeni prema stanju u spisima primio 100,oo evra, te da bi se eventualno time u radnjama okrivljenog mogla steći bitna obeležja krivičnog dela zloupotreba službenog položaja, ali da mu isto nije stavljeno na teret, a i usled proteka vremena u odnosu na to krivično delo je nastupila apsolutna zastarelost krivičnog gonjenja.  
 

 

detaljnije

1.04.2016.

Donete odluke - drugostepeno krivično april 2016

28. april 2016. godine
DUŠAN PAVLICA I DR.

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom Višeg suda u Beogradu K. br. 1954/10 od 21. maja 2015. godine okr. Dušan Pavlica je zbog izvršenja krivičnog dela zloupotreba službenog položaja iz člana 174, stav 3. u vezi sa stavom 1. OKZ osuđen na kaznu kućnog zatvora u trajanju od 10 meseci. 
 
Okrivljeni Dušan Pavlica je oglašen krivim što je neutvrđenog dana, u periodu od 2. do 5. oktobra 2001. godine, u Beogradu, kao službeno lice – načelnik Sanitetske uprave GŠ VJ, iskorišćavanjem svog službenog položaja i prekoračenjem granica svojih službenih ovlašćenja, vlasniku preduzeća „D“ pribavio imovinsku korist u iznosu od 9.726.642,62 dinara, na taj način što je u vezi sa realizovanjem ugovora od 17. maja 2001. godine i aneksa ugovora od 20. juna 2001. godine, zaključenog između Sanitetske uprave GŠ VJ, kao kupca, i preduzeća „D“, kao dobavljača, povodom kupovine raznih vrsta lekova sa uračunatim porezom na promet u ukupnoj vrednosti od 64.448.562,90 dinara, suprotno odredabama Zakona o porezu na promet i zaključenom ugovoru kao i protivno ukazivanju potčinjenog svedoka A.A. sačinio službenu ispravu sa neistinitom sadržinom i to poresku izjavu kojom se pomenuto preduzeće oslobađa obaveze plaćanja poreza na promet povodom prodaje dela navedenih lekova u vrednosti od 57.426.740,oo dinara, te ovu izjavu potpisao i overio službenim pečatom i predao je drugoj ugovornoj strani čime je omogućuio da se u knjigovodstvu dobavljača ne knjiži obaveza i ne izvrši plaćanje poreza na promet na ime čega je B.B, vlasniku i direktoru preduzeća „D“ pribavio imovinsku korist u iznosu od 9.726.642,62 dinara, u kom iznosu su uskraćena sredstva koja predstavljaju javni prihod i za VJ nastala šteta. 
 
Takođe, prvostepenom presudom okr. Dušan Pavlica i Gojko Keča su oslobođeni od optužbe da su izvršili krivično delo zloupotreba službenog položaja iz člana 174, stav 3. u vezi sa stavom 1. OKZ. 
 
Optužnicom Višeg javnog tužioca u Beogradu okrivljenima je stavljeno na teret da su u Beogradu, kao službena lica, i to okr. Dušan Pavlica kao načelnik Sanitetske uprave GŠ VJ i okr. Gojko Keča kao načelnik Odeljenja za sanitetsko snabdevanje i razvoj sanitetske opreme u SNU SLO GŠ VJ, iskorišćavanjem svog službenog položaja i prekoračenjem granica svojih službenih ovlašćenja, vlasniku preduzeća „G“ pribavili imovinsku korist u iznosu od 15.807.290,oo dinara, na taj način način što je okr. Pavlica doneo odluku od 5. decembra 2001. godine i odobrio nabavku lekova po aneksu od 2. avgusta 2001. godine okvirnog ugovora za 2001. godinu od 7. marta 2001. godine sa preduzećem „G“, zaključenim neposrednom pogodbom a ne putem javnog nadmetanja (suprotno Pravilniku o planiranju i MFM u SMO VJ) kojim nije ugovoreno 6% velikoprodajnog rabata čime je uvećana i osnovica za plaćanje poreza na promet pa su tako lekovi vrednosti 329.935.055,oo dinara sa porezom na promet od 20% koštali 395.922.060,oo dinara umesto 380.114.770,oo dinara da su kupljeni od domaćeg proizvođača sa rabatom od 6% i kojim je predviđeno da se plaćanje izvrši cesijom, dok je okr. Keča u vezi sa navedenom odlukom potpisao narudžbenicu od 6. decembra 2001. godine, bez prethodno dobijenih trebovanja od VP Beograd u količinama umnogome većim od stvarno potrebnih za sanitetsko skladištenje za potrebe vojno zdravstvenih ustanova i VMA i nepoštujući dispozicije iz rasporednog naloga usmeno naređivao prijem i skladištenje lekova u VP Beograd, i u VMA, a okr. Pavlica bez potpune propratne dokumentacije naređivao isplatu ovih lekova, ne cesijom kako je ugovoreno, več uplatama na žiro račun dobavljača tako da je do 26. aprila 2002. godine od strane VJ prodavcu isplaćeno ukupno 319.069.001,77 dinara za isporučene lekove u vrednosti od 345.969.001,80 dinara i pored toga što su okrivljeni znali da su primljeni lekovi sa rokom trajanja od jedne godine od dana prijema, da pojedini nisu imali odgovarajuće sertifikate i da nisu bili registrovani za upotrebu u SRJ, pribavivši tako vlasniku pomenutog preduzeća na ime neugovorenog velikoprodajnog kupoprodajnog rabata imovinsku korist u iznosu većem od 15.807.209,oo dinara, dok je VSCG naneta šteta u iznosu od 25.004.351,24 dinara od čega 7.304.990,oo dinara zbog lekova koji nisu upotrebljeni zato što im je istekao rok upotrebe, te iznos od 17.699.361,25 dinara na ime vrednosti lekova stavljenih van upotrebe. 

PODNOSIOCI ŽALBE

Viši javni tužilac u Beogradu i branilac okr. Dušana Pavlice.

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, nakon održane sednice veća, doneo je 24. februara  2016. godine presudu Kž1 1274/15 kojom je potvrdio prvostepenu presudu u oslobađajućem delu, dok je u osuđujućem delu prvostepena presuda, zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka, ukinuta i predmet vraćen prvostepenom sudu na ponovno suđenje. 
 
U obrazloženju presude Apelacionog suda, u delu u kome je prvostepena presuda potvrđena, se, između ostalog, navodi da pravilno prvostepeni sud navodi da izvedenim dokazima nije utvrđeno da su okr. Pavlica i Keča iskorišćavanjem i prekoračenjem svog službenog položaja naneli štetu VSCG, niti da su pribavili korist preduzeću „G“. Izvedenim dokazima je utvrđeno da su oni samo postupali u skladu sa Okvirnim ugovorom i Aneksom tog ugovora u čijem sklapanju nisu učestvovali.  
 

28. april 2016. godine
LEO PETROVIĆ

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom Višeg suda u Beogradu K. br. 294/14 od 6. novembra 2015. godine okr. Leo Petrović je oslobođen od optužbe da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi iz člana 344a, stav 4. KZ. 
 
Optužnicom Višeg javnog tužioca u Beogradu okr. Leu Petroviću je stavljeno na teret da je 17. aprila 2013. godine, u restoranu u Segedinu, Republika Mađarska, prilikom dolaska na sportsku priredbu – vaterpolo utakmicu između VK „Crvena Zvezda“ i VK „Segedin“, u sastavu grupe navijača VK „Crvena Zvezda“ izazvao nacionalnu netrpeljivost zasnovanu na diskriminatorskom osnovu različitih političkih stavova, usled čega je došlo do nasilja i fizičkog obračuna grupe navijača VK „Crvena Zvezda“ sa oštećenima i Čedomirom Jovanovićem, A.A, B.B, V.V, G.G, D.D i Đ.Đ, koji su kao navijači VK „Crvena Zvezda“ dolaskom na utakmicu ušli u navedeni restoran gde se već nalazila okupljena veća grupa navijača pomenutog kluba, a koje je predvodio pok. V.D, prema kome je postupak obustavljen, na taj način što se okr. Petrović povišenim glasom obratio oštećenom Čedomiru Jovanoviću pred oštećenima rekavši mu „Beži odavde, ne možeš da sediš ovde, prodao si Kosovo, nije ti ovde mesto“, sve vreme upućujući psovke i uvrede, da bi zatim pok. V.D. oštećenom Čedomiru Jovanoviću rekao da zbog duga prema našoj braći na Kosovu treba da izađe iz restorana i da mu nije tu mesto, i zadao mu jedan udarac zatvorenom šakom u predelu glave, a kada je oštećeni Čedomir Jovanović  pokušao da se odbrani zabacivši glavu ka njemu, grupa od više NN lica koji su bili u društvu sa okr. Petrovićem i pok. V.D. krenuli su ka oštećenima i zadali im više udaraca rukama i nogama u predelu glave i tela, usled čega je oštećeni B.B. zadobio teške telesne povrede, oštećeni V.V. i G.G. lake telesne povrede i ostali navijači u sastavu grupe ponovo napali oštećene i tom prilikom zadali nekoliko udaraca rukama u predelu glave i tela oštećenom Čedomiru Jovanoviću. 

PODNOSIOCI ŽALBE

Viši javni tužilac u Beogradu. 

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, nakon održane sednice veća, doneo je 14. aprila 2016. godine presudu Kž1 145/16 kojom je odbio, kao neosnovanu, žalbu Višeg javnog tužioca u Beogradu i potvrdio prvostepenu presudu. 
 
Po nalaženju Apelacionog suda, nakon iscrpne analize iskaza oštećenih i okrivljenog, prvostepeni sud je pravilno zaključio da nema dokaza da je okr. Leo Petrović izvršio krivično delo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi, odnosno da nema dokaza da je u sastavu grupe navijača VK „Crvena zvezda“, izazvao nacionalnu netrpeljivost zasnovanu na diskriminatorskom osnovu različitih političkih stavova, na način bliže opisan u optužnom aktu javnog tužioca. 
 

28. april 2016. godine
NIKOLA VAVIĆ

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom Višeg suda u Beogradu K. br. 731/14 od 26. juna 2015. godine okr. Nikola Vavić je oslobođen od optužbe da je izvršio krivično delo teško ubistvo u pokušaju iz člana 114, tačka 1. KZ. 
 
Optužnicom Višeg javnog tužioca u Beogradu okr. Nikoli Vaviću je stavljeno na teret da je 30. maja 2014. godine, u Beogradu, na improvizovanom prelazu ka mostu za ulazak u splav – restoran „B“, na podmukao način pokušao da liši života A.A, koji je radio na obezbeđenju navedenog restorana, a kog poznaje od ranije, na taj način što je u trenutku dok mu je oštećeni bio okrenut leđima, sedeći na barskoj stolici za stolom predviđenim za obezbeđenje splava, prišao oštećenom, a zatim izvadio pištolj, koji je držao za pojasom i sa daljine od oko 80 cm, ispalio jedan hitac, pogodivši oštećenog u predelu leđa ispod leve lopatice, nanevši mu teške telesne povrede.

PODNOSIOCI ŽALBE

Viši javni tužilac u Beogradu.

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, nakon održane sednice veća, doneo je 7. aprila 2016. godine presudu Kž1 308/16 kojom je odbio, kao neosnovanu, žalbu Višeg javnog tužioca u Beogradu i potvrdio prvostepenu presudu. 
 
Po nalaženju Apelacionog suda, imajući u vidu odbranu okrivljenog i iskaz oštećenog A.A. i saslušanih svedoka i materijalne dokaze sa lica mesta i kasnije veštačenje materijalnih tragova, prvostepeni sud je u konkretnom slučaju doneo pravilan zaključak da ni jedan od njih ne ukazuje na okolnost da je upravo okr. Vavić iz vatrenog oružja pucao u oštećenog, pa je, usled nedostatka dokaza, pravilno prvostepeni sud oslobodio od optužbe okrivljenog da je izvršio krivično delo teško ubistvo u pokšaju. 
 

26. april 2016. godine
MIODRAG LjUBIĆ

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom Višeg suda u Beogradu K. br. 100/15 od 30. novembra 2015. godine okr. Miodrag Ljubić je zbog izvršenja krivičnog dela ubistvo iz člana 113. KZ osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 10 godina, te mu je izrečena mera bezbednosti oduzimanja predmeta i to noža. Oštećeni je radi ostvarivanja svog imovinsko – pravnog zahteva upućen na parnicu. 
 
Okrivljeni Miodrag Ljubić je oglašen krivim što je 15. decembra 2014. godine, u Beogradu, u prostorijama Saveza invalida rada Srbije – opštinske organizacije Vračar, u stanju smanjene uračunljivosti, lišio života A.A, na taj način što je nakon kraće verbalne rasprave sa oštećenim nožem naneo jednu ubodnu ranu u predelu leve strane grudnog koša usled čega je kod oštećenog nastupila smrt, da bi zatim obavestio policiju. 

PODNOSIOCI ŽALBE

Viši javni tužilac u Beogradu i branilac okrivljenog. 

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, u sednici veća, dana 5. aprila 2016. godine doneo je presudu Kž1 349/16 kojom je preinačio prvostepenu presudu, u delu odluke o krivičnoj sankciji, i okr. Miodraga Ljubića zbog izvršenja krivičnog dela ubistvo iz člana 113. KZ osudio na kaznu zatvora u trajanju od 9 godina. U preostalom, nepreinačenom, delu prvostepena presuda je potvrđena. 
 
Po nalaženju Apelacionog suda, u delu odluke o krivičnoj sankciji, prvostepeni sud je prilikom izbora i odmeravanja krivične sankcije uzeo u obzir činjenice i okolnosti koje su od važnosti da krivična sankcija bude pravilno izabrana a njena visina pravilno odmerena, ali je nije pravilno odmerio kada je okrivljenog osudio na kaznu zatvora u trajanju od 10 godina, ako se imaju u vidu sve okolnosti konkretnog slučaja, osuda na kaznu zatvora u navedenom trajanju je prestroga pa samim tim i neadekvatna. Kada se pravilno cene olakšavajuće okolnosti – okolnost da je pok. A.A. doprineo izvršenju krivičnog dela, njegovo ponašanje koje je prethodilo kritičnom događaju, kao i ličnost okrivljenog kao učinioca, Apelacioni sud nalazi da se svrha krivičnih sankcija i svrha kažnjavanja može ostvariti i blažom kaznom odnosno kaznom zatvora u kraćem vremenskom trajanju.
 

26. april 2016. godine
NENAD TOPIĆ I DR.

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom Višeg suda u Beogradu K. br. 907/14 od 26. novembra 2015. godine zbog izvršenja krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246, stav 1. KZ (od čega okr. Nenad Topić i Enes Rakip u saizvršilaštvu) okr. Nenad Topić i Enes Rakip su osuđeni na kazne zatvora u trajanju od po 5 godina , dok je okr. Nemanja Kruškonja osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 4 godine, te je prema okrivljenima izrečena mera bezbednosti oduzimanja predmeta i od okr. Nenada Topića je oduzeto 4471 tableta sintetičke droge MDMA, dok je od okr. Nemanje Kruškonje oduzet novac u iznosu od 3.700,oo evra. 
 
Okrivljeni Nenad Topić je oglašen krivim što je, kao saizvršilac zajedno sa okr. Enesom Rakipom, dana 6. avgusta 2013. godine, u Beogradu, prodavao sintetičku opojnu drogu MDMA, a okr. Rakip posredovao u prodaji između okr. Topića i Kruškonje, koji je radi dalje prodaje kupovao sintetičku opojnu drogu MDMA.

PODNOSIOCI ŽALBE

Viši javni tužilac u Beogradu, OKR. Nemanja Kruškonja i njegov branilac, te branioci okr. Nenada Topića i Enesa Rakipa.

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, u sednici veća, dana 14. aprila 2016. godine doneo je presudu Kž1 310/16 kojom je preinačio prvostepenu presudu, u delu odluke o krivičnoj sankciji, i zbog izvršenja krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246, stav 1. KZ (od čega okr. Nenad Topić i Enes Rakip u saizvršilaštvu) okr. Nenada Topića i Enesa Rakipa  osudio na kazne zatvora u trajanju od po 4 godine, dok je okr. Nemanju Kruškonju osudio na kaznu zatvora u trajanju od 3 godine. U preostalom, nepreinačenom, delu prvostepena presuda je potvrđena. 
 
Po nalaženju Apelacionog suda, u delu odluke o krivičnoj sankciji, osnovano se ukazuje da je prvostepeni sud pogrešno u odnosu na okr. Nenada Topića cenio otežavajuću okolnost vezanu za njegov raniji život, te nije u dovoljnoj meri cenio određene okolnosti vezane za raniji život kod okr. Enesa Rakipa, kao i na strani okr. Nemanje Kuškonje njegovu mladost kako u vreme izvršenja krivičnog dela tako i u vreme vođenja krivičnog postupka, te raniji život, pa je ponovo ceneći olakšavajuće i otežavajuće okolnosti, te jačinu povrede i ugrožavanje zaštićenog dobra zaključio da će se svrha kažnjavanja i izricanja krivičnih sankcija u konkretnom slučaju može ostvariti i kaznom zatvora u kraćem vremenskom trajanju. 
 

22. april 2016. godine
UROŠ ĐERMANOVIĆ

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom Višeg suda u Beogradu K. br. 1246/15 od 30. novembra 2015. godine okr. Uroš Đermanović je zbog izvršenja sedam krivičnih dela razbojništvo iz člana 206, stav 1. KZ (od čega jedno u pokušaju) osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 4 godine. Oštećeni su radi ostvarivanja svojih imovinsko – pravnih zahteva upućeni na parnicu. 
 
Okrivljen Uroš Đermanović je oglašen krivim što je u periodu od 21. septembra 2007. godine do 13. januara 2008. godine, u Beogradu, na različitim adresama, pretnjom da će neposredno napasti na život i telo različitih oštećenih, oduzimao i započinjao oduzimanje novca, u nameri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, tako što bi pištolj, koji je neovlašćeno nosio, uperio prema oštećenima, tražio da mu predaju novac, a što su isti činili, a zatim se udaljavao sa lica mesta. 

PODNOSIOCI ŽALBE

Branilac okrivljenog. 

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, nakon održanog pretresa, doneo je 31. marta 2016. godine presudu Kž1 100/16 kojom je preinačio prvostepenu presudu i okr. Uroša Đermanovića oslobodio od optužbe da je izvršio sedam krivičnih dela razbojništvo iz člana 206, stav 1. KZ (od čega jedno u pokušaju). Oštećeni su radi ostvarivanja svojih imovinsko – pravnih zahteva upućeni na parnicu. 
 
U obrazloženju presude Apelacionog suda se, između ostalog, navodi da odbrana okrivljenog data u policiji, iskaz svedoka A.A. i predmeti koji su pronađeni kod okrivljenog, u odsustvu drugih relevantnih okolnosti, ne ukazuju sa dovoljnom sigurnošću da je upravo okrivljeni izvršio predmetna krivična dela. Drugim rečima, u odsustvu neposrednih dokaza koji bi nesumnjivo ili sa većim stepenom verovatnoće ukazivali na okrivljenog kao izvršioca dela, ovaj sud nalazi da postoji sumnja u pogledu toga da je upravo okrivljeni preduzeo opisane inkriminisane radnje, ali ne i dovoljno dokaza koji bi ovu sumnju potvrdili u meri koja je neophodna za osuđujuću presudu. Imajući na umu izneto, Apelacioni sud je našao da nije dokazano da je okrivljeni izvršio navedena krivična dela, pa ga je oslobodio od optužbe. 
 

22. april 2016. godine
MIODRAG IVAČKOVIĆ I DR.

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom Višeg suda u  Beogradu K. br. 809/10 od 9. novembra 2015. godine okr. Miodrag Ivačković je oslobođen od optužbe da je, kao saizvršilac, sa okr. Aleksandrom Rapajićem izvršio krivično delo teški slučajevi razbojništva iz člana 169, stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ u vezi sa članom 168, stav 1. KZ RS, dok je okr. Milan Ugarković oslobođen od optužbe da je izvršio krivično delo ubistvo iz člana 47, stav 2, tačka 6. KZ RS, i dva krivična dela teški slučajevi razbojništva iz člana 169, stav 1. i 2. u vezi sa članom 168, stav 1. i 2. KZ RS. Oštećeni su radi ostvarivanja svojih imovinsko – pravnih zahteva upućeni na parnicu. 
 
Optužnicom nekadašnjeg Okružnog javnog tužioca u Beogradu okr. Miodragu Ivačkoviću i Aleksandru Rapajiću je stavljeno na teret da su 2. decembra 2001. godine, u zgradi u Beogradu, u sastavu grupe, pokušali da, pretnjom da će neposredno napasti na život i telo i upotrebom sile, oduzeli tuđe pokretne stvari, u nameri da njihovim prisvajanjem pribave sebi protivpravnu imovinsku korist, pri čemu je jedno lice lišeno života, na taj način što su, po prethodnom dogovoru, zajedno sa okr. Milanom Ugarkovićem i licem po nadimku Goksi, koji se nalazi u bekstvu, najpre angažovali A.A. iz Agencije za poslovnu pratnju „D“ čiji je vlasnik pok. B.B, koja bi im navodno u stanu pružila odgovarajuće usluge, pri čemu su unapred isplanirali da od pok. B.B, koji dovede devojku iz poslovne pratnje, upotrebom oružja oduzmu novac i putnički automobil, pa je okr. Aleksandar Rapajić, kada je pok. B.B, zajedno sa A.A. pojavio u hodniku, izvadio pištolj, uperio ga u oštećenog, tražeći mu novac, kojom prilikom je između njih dvojice došlo do gušanja, u kom momentu je okr. Miodrag Ivačković, iz svog pištolja, u pravcu oštećenog B.B, ispalio jedan projektil, koji se teturajući upućuje prema izlazu gde su stajali NN Ugarković i „Goksi“, da bi zatim u pravcu oštećenog B.B. ispalili više projektila nanevši mu povrede usled kojih je kod oštećenog B.B. nastupila smrt. 
 
Ooptužnicom Okružnog javnog tužioca okr. Milanu Ugarkoviću je stavljeno na teret da je:
 
• 27. maja 2002. godine, u Beogradu, lišio života više lica – oštećene V.V. i G.G, tako što je na izlazu zgrade, koroisteći noćne uslove, prikriven iza stepeništa, sačekao oštećene, a zatim nakon kraćeg verbalnog sukoba, iz vatrenog oružja – pištolja, u pravcu oštećenih ispalio više projektila, od kojih su tri pogodila oštećenog G.G. nanevši mu teške telesne povrede opasne po život, od kojih rana je oštećeni na licu mesta umro, dok su ostali projektili, koji su ispaljeni iz neposredne blizine pogodili oštećenog V.V, koji su kod oštećenog naneli teške telesne povrede opasne po život, od kojih povreda je isti u Urgentnom centru iste večeri umro; 
 
• 2. decembra 2001. godine, u zgradi u Beogradu, u sastavu grupe zajedno sa NN licem zvani Goga ili Goksi i okr. Ivačkovićem i Rapajićem, pokušao da, pretnjom da će neposredno napasti na život i telo i upotrebom sile prema oštećenima A.A. i B.B, oduzmu tuđe pokretne stvari u nameri da njihovim prisvajanjem pribave sebi protivpravnu imovinsku korist, pri čemu je jedno lice lišeno života; 
 
• 24. maja 2002. godine, u kladionici u Beogradu, u sastavu grupe, zajedno sa sada pok. V.V. i G.G, te NN licem, upotrebom pretnje i sile prema četiri oštećena lica, od istih oduzeo službeni pištolj, te novac u iznosu od 1.800.000,oo evra, mobilne telefone, kao i putničko vozilo, u nameri da njima pribavi sebi protivpravnu imovinsku korist.

PODNOSIOCI ŽALBE

Viši javni tužilac u Beogradu. 

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, nakon održane sednice veća, dana 6. aprila 2016. godine doneo je presudu Kž1 332/16 kojom je odbio, kao neosnovanu, žalbu Višeg javnog tužioca u Beogradu i potvrdio prvostepenu presudu. 
 
Po nalaženju Apelacionog suda tokom postupka nije izveden nijedan dokaz, niti je predloženo izvođenje nekog dokaza koji bi u dovoljnoj meri ukazali na okrivljene kao izvršioce predmetnih krivičnih dela, zbog čega je prvostepeni sud pravilno postupio kada je iste oslobodio od optužbe da su izvršili krivična dela koja su im stavljena na teret. 
 

22. april 2016. godine
ALEKSANDAR IVICA

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom Osnovnog suda u Pančevu K. br. 1756/10 od 7. decembra 2015. godine okr. Aleksandar Ivica je zbog izvršenja krivičnog dela teško delo protiv zdravlja ljudi iz člana 259, stav 4. u vezi sa članom 251, stav 3. i 1. KZ osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 11 meseci, te mu j eizrečena mera bezbednosti zabrane vršenja poziva, delatnosti i dužnosti lekara specijaliste opšte hirurgije u trajanju od 1 godine. Oštećeni su radi ostvarivanja svojih imovinsko – pravnih zahteva upućeni na parnicu. 
 
Okrivljeni Aleksandar Ivica je oglašen krivim što je u vremenskom periodu od 10. do 15. marta 2006. godine, u Opštoj bolnici u Pančevu, kao lekar specijalista opšte hirurgije, pri pružanju lekarske pomoći napravio stručne propuste, pa je postupajući prema pacijentu A.A, pri pružanju lekarske pomoći ovom pacijentu, koja se žalila na jake bolove u predelu trbuha i povišenu temperaturu, a nakon obavljenog kliničkog pregleda i dijagnostičkih postupaka neadekvatno lečio jer je nakon utvrđenog činjeničnog stanja kod pacijentkinje koji su ukazivali na postojanje zapaljenskog procesa u organizmu, a verovatno u trbuhu, propustio da pristupi hirurškoj intervenciji, otvaranjem trbušne duplje pacijentkinje radi uklanjanja zapaljenskog žarišta, propustio da medicinski prepozna akutno zapaljenje crvuljka, već je pod dijagnozom suspektna embolija pluća, nastavio sa tretmanom lečenja kojim postupkom je zamaskirao i onako atipičnu kliničku sliku zapaljenskog procesa u trbušnoj duplji i time načinio ključni, stručni propust pa je 15. marta 2006. godine A.A. kao pacijent sa odeljenja hirurgije Opšte bolnice u Pančevu istu uputio u Urgentni centar u Beogradu, na Odeljenje vaskularne hirurgije, pa je tako A.A. u teškom opštem stanju, gde nisu nađi znaci trombolijske bolesti pluća, već je postavljena sumnja za akutni apendicitis sa defansom prednjeg trbušnog zida, usled čega je 16. marta 2006. godine u Urgentnom centru u Beogradu izvršena operacija nad pacijentkinjom A.A, a po otvaranju abdomena utvrđena perforacija i gangrena slepog creva, sa truhom prepunim gnojnog sadržaja i sa znacima upale trbušne maramice, da bi nakon toga 20. marta 2006. godine nastupila smrt pacijenta A.A, usled rupture slepog creva sa izlivanjem gangrenoznog sadržaja u trbušnu duplju. 

PODNOSIOCI ŽALBE

Branilac okrivljenog. 

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, u sednici veća, dana 29. marta 2016. godine doneo je rešenje Kž1 195/16 kojim je ukinuo prvostepenu presudu, zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka, i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno suđenje.  
 

15. april 2016. godine
SAŠA BURIĆ I DR.

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom Višeg suda u Beogradu K. br.  381/14 od 1. jula 2015. godine zbog izvršenja, u saizvršilaštvu, krivičnog dela nedozvoljena proizvodnja iz člana 242, stav 2. KZ (od čega okr. D. J. u produženom trajanju) okr. Saša Burić, Boško Savić i Nenad Novaković su osuđeni na kazne zatvora u trajanju od po 1 godinu, dok je okr. D. J. osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 3 godine, te je prema okrivljenima izrečena mera bezbednosti oduzimanja predmeta i to: novca, digitalne vage, knjiga i dr. 
 
Okrivljeni Saša Burić, Boško Savić, Nenad Novaković i D.J. su oglašeni krivim što su u periodu od septembra meseca 2011. godine do 19. aprila 2012. godine, u Beogradu, neovlašćeno proizvodili robu – metamfetamin, čija je proizvodnja i prerađivanje zabranjeno. 
 
Takođe, prvostepenom presudom:
 
• okr. Saša Smiljanić i Đ. S. su oslobođeni od optužbe da su u periodu od septembra meseca 2011. godine do 19. aprila 2012. godine, u Beogradu, izvršili po jedno krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga u pomaganju iz člana 246, stav 3. KZ i 
 
• okr. V. J. i A. M. su oslobođeni od optužbe da su u periodu od početka 2011. godine do marta 2012. godine, u više navrata u Kuli, izvršili po jedno krivično delo neovlašćena proizvidnja i stavljanje u promet opojnih droga u pomaganju iz člana 246, stav 1. KZ.

PODNOSIOCI ŽALBE

Viši javni tužilac u Beogradu i branioci okr. Saše Burića, Nenada Novakovića i D.J. 

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, nakon održane sednice veća, doneo je 17. marta 2016. godine presudu Kž1 130/16 kojom je preinačio prvostepenu presudu, u pogledu pravne kvalifikacije i odluke o krivičnoj sankciji, i to tako što je protivpravne radnje okr. Saše Burića, Boška Savića, Nenada Novakovića i D. J. za koje su prvostepenom presudom oglašeni krivim, pravno kvalifikovao kao krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 236, stav 1. KZ i okr. Sašu Burića, Boška Savića i Nenada Novakovića osudio na kazne zatvora u trajanju od po 3 godine, dok je okr. D. J. osudio na kaznu zatvora u trajanju od 4 godine. U preostalom, nepreinačenom, delu prvostepena presuda je potvrđena. 
 
U obrazloženju presude Apelacionog suda se, u delu koji se odnosi na pravnu kvalifikaciju dela za okr. Sašu Burića, Boška Savića, Nenada Novakovića i D. J, između ostalog, navodi da je prvostepeni sud na pravilno i potpuno utvrđeno činjenično stanje pogrešno primenio materijalno pravo, pa je Apelacioni sud, uvažavanjem žalbe javnog tužioca, našao da se ne radi o drugačijoj oceni činjeničnog stanja, s tim što Apelacioni sud uz pravilnu primenu materijalnog prava nalazi da supstanca za koju prvostepeni sud navodi da je „roba“, a nakon toga označava da je u pitanju metamfetamin, predstavlja psihotropnu supstancu čija je proizvodnja zabranjena. Imajući u vidu napred navedeno, Apelacioni sud je preinačio prvostepenu presudu u pogledu pravne kvalifikacije, tako što je protivpravne radnje navedenih okrivljenih za koje su prvostepenom presudom oglašeni krivim, pravno kvalifikovao kao krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
 

08. april 2016. godine
BORO MIŠELjIĆ

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom Višeg suda u Beogradu K. br. 870/14 od 28. aprila 2015. godine okr. Boro Mišeljić je oslobođen od optužbe da je izvršio krivično delo teška telesna povreda iz člana 121, stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. KZ. Oštećeni je radi ostvarivanja svog imovinsko – pravnog zahteva upućen na parnicu. 

PODNOSIOCI ŽALBE

Viši javni tužilac u Beogradu. 

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, nakon održanog pretresa, doneo je 5. novembra 2015. godine presudu Kž1 711/15 kojom je prinačio prvostepenu presudu i okr. Bora Mišeljića zbog izvršenja krivičnog dela teška telesna povreda iz člana 121, stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. KZ osudio na kaznu zatvora u trajanju od 6 meseci. Oštećeni je radi ostvarivanja svog imovinsko – pravnog zahteva upućen na parnicu (Napomena: protiv navedene presude ovog suda dozvoljena je žalba). 
 
Okrivljeni Boro Mišeljić je oglašen krivim što je 26. februara 2012. godine, u Beogradu, teško telesno povredio oštećenog A.A. usled čega je nastupila smrt povređenog lica, na taj način što je iz sobe svog stana započeo verbalnu raspravu sa oštećenim sada pokojnim A.A, zabranjujući da oštećeni parkira svoje putničko vozilo na travnatu površinu ispod prozora, te je zatim presreo oštećenog koji je išao u pravcu svoje zgrade i koji je nosio u rukama kese sa namirnicama, pa je nastavio verbalnu raspravu sa oštećenim i potom mu udario šamar, usled čega je oštećeni, koji je bio pod uticajem alkohola sa 1,95 promila u krvi, izgubio ravnotežu i pao na betonsku podlogu i od pada zadobio tešku telesnu povredu opasnu po život, nakon toga napustio lice mesta udaljivši se do svoje stambene zgrade, a oštećeni je uspeo da sa svog mobilnog pozove sistem dežurne službe „92“ PU za grad Beograd i tom prilikom dežurnom operateru rekao šta mu se desilo i gde se nalazi zahtevajući pomoć policije i SHP, nakon poziva ostao u ležećem položaju naslonjen na betonsku kocku, a usled zadobijenih povreda zatim preminuo. 
 
Prilikom izricanja krivične sankcije za učinjeno krivično delo, Apelaconi sud je cenio od olakšavajućih okolnosti na strani okrivljenog njegove porodične i lične prilike, da je kritičnom prilikom njegova sposobnost shvatanja značaja dela i mogućnost upravljanja postupcima bila smanjena do stepena bitnog, ali ne i bitno, te je cenio njegovo sadašnje zdravstveno stanje i ovako utvrđenim olakšavajućim okolnostima dao značaj naročito olakšavajućih okolnosti, te je istog osudio na kaznu zatvora u trajanju od 6 meseci, očekujući da će ovako izrečenom kaznom biti postignuta svrha kažnjavanja, dok je od otežavajućih okolnosti na strani okrivljenog cenio njegov raniji život i ponašanje.
 
PODNOSIOCI ŽALBE

Branilac okrivljenog. 

TREĆESTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, nakon većanja, dana 11. marta 2016. godine doneo je rešenje Kž3 8/16 kojim je ukinuo drugostepenu presudu ovog suda i predmet vratio drugostepenom sudu na ponovno suđenje. 
 
U obrazloženju rešenja Apelacionog suda se, između ostalog, navodi da će u ponovnom postupku drugostepeni sud otkloniti povrede na koje je ukazano tim rešenjem tako što će dati dovoljno jasne i argumentovane razloge u pogledu postojanja uzročne veze između radnje okrivljenog – udaranja šamara i smrti oštećenog, kao posledice delatnosti kojom je ostvarena teška telesna povreda, nakon čega će biti u mogućnosti da donese pravilnu i na zakonu zasnovanu odluku, vodeći računa i o ostalim primedbama iznetim u tom rešenju.

 

08. april 2016. godine
EDIS REBRONjA

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom Višeg suda u Beogradu K. br. 1096/11 od 20. marta 2015. godine okr. Edis Rebronja je oslobođen od optužbe da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246, stav 1. KZ. 

PODNOSIOCI ŽALBE

Viši javni tužilac u Beogradu. 

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, nakon održanog pretresa, doneo je 29. oktobra 2015. godine presudu Kž1 411/15 kojom je prinačio prvostepenu presudu i okr. Edisa Rebronju zbog izvršenja krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246, stav 1. KZ osudio na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine, te je prema okrivljenom izrečena mera bezbednosti proterivanja stranca iz zemlje u trajanju od 5 godina (Napomena: protiv navedene presude ovog suda dozvoljena je žalba). 
 
Okrivljeni Edis Rebronja je oglašen krivim što je oktobra meseca 2008. godine, u Beogradu, zajedno sa okr. Semirom Dedejićem, Milom Radevićem i Miodragom Radevićem, koji su pravnosnažno osuđeni, neovlašćeno prenosio radi prodaje iz Crne Gore za Beograd opojnu drogu, tako što je 6. oktobra 2008. godine u dogovoru sa napred navedenim okrivljenim organizovao prenos opojne droge iz Rožaja u Crnoj Gori za Beograd, te je u Rožajama u vozilu, u konstrukcionoj šupljini, u nosaču branika smestio 17 paketa sa ukupno 2.942,36 grama heroina i 6.646,85 grama smeše kofeiona i paracetamola, te ovo vozilo okr. Dedejić dovezao iz Rožaja do Beograda, pri čemu se kao njegova pratnja drugo vozilo dovezao okr. Rebronja, nakon čega je nakon dolaska do hotela u Belom Pootoku okr. Dedejić ostao u restoranu hotela, a okr. Rebronja otišao do kuće okr. Miodraga Radevića koji je potom preuzeo vozilo u kome je bila skrivena opojna droga i odvezao ga na parking ispred kuće u Belom Potoku, gde je tom prilikom zatečen od strane policijskih službenika, pa je opojna droga heroin, kao i kofein sa paracetamolom koja je pronađena u vozilu i oduzeta. 
 
Po nalaženju Apelacionog suda iz svih dokaza izvedenih tokom postupka sa nesumnjivom sigurnošću proizlazi da je okr. Rebronja na napred navedeni način izvršio krivično delo. 
 
Prilikom odlučivanja o krivičnoj sankciji, Apelacioni sud je od olakšavajućih okolnosti na strani okrivljenog cenio da se radi o relativno mlađem licu, dok je od otežavajućih okolnosti uzeo u obzir veliku količinu opojne droge čiji prenos radi prodaje je između ostalog organizovao i okrivljeni, a što ukazuje na veliki stepen ugroženosti zaštićenog dobra, pa je okrivljenog osudio na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine nalazeći da se može očekivati da će se ovako izrečenom krivičnom sankcijom u potpunosti ostvariti svrha izricanja krivičnih sankcija. 
 
Imajući u vidu da je okrivljeni strani državljanin, kao i prirodu i težinu učinjenog krivičnog dela, pobude iz kojih je delo učinjeno, a posebno količinu opojne droge i supstanci koje služe za njeno razblaživanje i uvećanje količine, Apelacioni sud je našao da je nepoželjan njegov dalji boravak u Srbiji, pa mu je izrekao meru bezbednosti proterivanja stranca iz zemlje  u trajanju od 5 godina.  
 
PODNOSIOCI ŽALBE

Branilac okrivljenog. 

TREĆESTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, nakon održane sednice veća, dana 11. marta 2016. godine doneo je rešenje Kž3 12/16 kojim je ukinuo drugostepenu presudu i predmet vratio drugostepenom sudu na ponovno odlučivanje. 
 
U obrazloženju rešenja Apelacionog suda se, između ostalog, navodi da će  u ponovnom postupku drugostepeni sud imati u vidu nedostatke na koje mu je ukazano tim rešenjem, te sa tim u vezi, svestranije oceniti izvedene dokaze, vodeći računa o pravnom načelu kojim je propisano da sud može zasnovati presudu samo na činjenicama u čiju je izvesnost uveren, te doneti pravilnu i zakonitu odluku za koju će dati jasne i uverljive razloge. 

 

08. april 2016. godine
NENAD PEJOVIĆ I DR.

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom Višeg suda u Beogradu K. br. 580/12 od 20. jula 2015. godine zbog izvršenja, u saizvršilaštvu, krivičnog dela otmica iz člana 134, stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. KZ okr. Nenad Pejović i Aleksandar Čabarkapa su osuđeni na kazne zatvora u trajanju od po 3 godine i 6 meseci, dok je okr. Vuk Mitić osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 3 godine. Prema okr. Nenadu Pejoviću je izrečena i mera bezbednosti oduzimanja predmeta upotrebljenih za izvršenje krivičnog dela, te mu je oduzeto jedno putničko motorno vozilo marke „INFINITY FX 45“ i mobilni telefon. 
 
Okrivljeni su oglašeni krivim što su 20. januara 2009. godine, u Beogradu, i to okr. Nenad Pejović obmanom odveo a potom, zajedno sa okr. Aleksandrom Čabarkapom, Vukom Mitićem i više NN lica, silom zadržao oštećenog A.A, u nameri da od njega iznude novac i drugu imovinsku korist, pri čemu su prema oštećenom postupali na svirep način.

PODNOSIOCI ŽALBE

Viši javni tužilac u Beogradu, okr. Nenad Pejović i Aleksandar Čabarkapa, kao i njihovi branioci, te branilac okr. Vuka Mitića. 

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, nakon većanja, doneo je 14. marta 2016. godine presudu Kž1 1409/15 kojom je preinačio prvostepenu presudu, u delu odluke o kazni, i zbog izvršenja, u saizvršilaštvu, krivičnog dela otmica iz člana 134, stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. KZ okr. Nenada Pejovića i Aleksandra Čabarkapu osudio na kaznu zatvora u trajanju od po 3 godine, dok je okr. Vuka Mitića osudio na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine i 6 meseci. U preostalom, nepreinačenom, delu prvostepena presuda je potvrđena. 
 
Po nalaženju Apelacionog suda, u delu odluke o kazni, osnovano se žalbama odbrane okrivljenih i njihovih branilaca ukazuje na previsoko odmerenu kaznu. Naime, prvostepeni sud je pravilno od olakšavajućih okolnosti na strani okr. Pejovića i Čabarkape cenio njihove lične i porodične prilike, a kod okr. Mitića njegovu mladost u vreme izvršenja krivičnog dela, a od otežavajućih okolnosti cenio njihov raniji život. Međutim, olakšavajućim okolnostima prvostepeni sud, po oceni Apelacionog suda, nije dao adekvatan značaj, iz kog razloga je, dajući adekvatan značaj olakšavajućim okolnostima, te imajući u vidu protek vremena od izvršenja krivičnog dela Apelacioni sud mišljenja da bi se kaznama zatvora u napred navedenom trajanju postigla svrha kažnjavanja i svrha izricanja krivičnih sankcija. 

 

08. april 2016. godine
DALIBOR ŠUŠNjAR

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom Trećeg osnovnog suda u Beogradu K. br. 406/14 od 4. novembra 2015. godine okr. Dalibor Šušnjar je zbog izvršenja krivičnog dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja iz člana 297, stav 1. u vezi sa članom 289, stav 1. KZ osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine i 4 meseca, te mu je izrečena mera bezbednosti zabrane upravljanja motornim vozilom „C“ kategorije u trajanju od 1 godine i isti je obavezan da oštećenom preduzeću JP GSP „Beograd“ plati iznos od 3.161.057,60 dinara. Oštećeni su radi ostvarivanja svojih imovinsko – pravnih zahteva upućeni na parnicu. 
 
Okrivljeni Dalibor Šušnjar je oglašen krivim što je 10. marta 2014. godine, u Beogradu, kao učesnik u saobraćaju na putevima, ne pridržavajući se saobraćajnih propisa, ugrozio javni saobraćaj, te doveo u opasnost život i telo ljudi, na taj način što je upravljajući teretnim vozilom  i krećući se iz pravca mosta na Adi, prema autoputu, i to srednjom saobraćajnom trakom, dolaskom do raskrsnice sa ulicom Milutina Milankovića nije se zaustavio na raskrsnici u trenutku kada mu je na semaforu bilo uključeno crveno svetlo, kada je najpre došlo do kontakta vozila kojim je on upravljao sa tramvajem koji je na navedenoj raskrnici skretao udesno, prema ulici Milutina Milankovića, te je ušao u raskrsnicu kada mu je na semafonju za tramvaje bilo dozvoljeno skretanje udesno, usled kog kontakta je izbačen iz tramvajskih šina, a potom je došlo do kontakta vpzila kojim je on upravljao sa drugim tramvajem koji je na navedenoj raskrnici skretao ulevo, prema ulici Jurija Gagarina, i u raskrsnicu ušao kada mu je na semaforu za tramvaje bio dozvoljen prolaz za skretanje ulevo, nakon čega je i ovaj tramvaj odgurnut u desnu stranu, kada je udario u metalni stub tramvajske mreže sa saobraćajnim znakom, a nakon toga i izbačen iz tramvajskih šina kojom prilikom je suvozač u vozilu okrivljenog, vozač tramvaja koji je skretao ulevo i još troje oštećenih zadobili teške telesne povrede, dok je 22 oštećena zadobilo lake telesne povrede, te je za JP GSP „Beograd“ nastupila imovinska šteta u iznosu od 3.161.057,60 dinara. 

PODNOSIOCI ŽALBE

Treći osnovni javni tužilac u Beogradu i branilac okrivljenog. 

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, nakon održane sednice veća, dana 17. marta 2016. godine doneo je presudu Kž1 228/16 kojom je odbio kao neosnovane sve žalbe i potvrdio prvostepenu presudu. 

 

01. april 2016. godine
BRANKO GLEDOVIĆ I DR.

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom Višeg suda u Valjevu K. br. 82/12 od 3. decembra 2015. godine zbog izvršenja produženog krivičnog dela primanje mita iz člana 367, stav 1. KZ okr. Branko Gledović je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 3 godine i 6 meseci, dok je okr. Milan Filipović zbog izvršenja navedenog krivičnog dela u pomaganju osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine i 4 meseca, a okr. Ljiljani Jovašević je zbog izvršenja krivičnog dela zloupotreba službenog položaja iz člana 359, stav 1. KZ izrečena uslovna osuda kojom joj je utvrđena kazna zatvora u trajanju od 6 meseci sa rokom proveravanja od 1 godine. Takođe, prema okr. Branku Gledoviću je izrečena i mera bezbednosti zabrane vršenja poziva, delatnosti i dužnosti u trajanju od 3 godine i to tako da ne može da se bavi pozivom profesora – predavača u bilo kojoj školi na teritoriji Republike Srbije, te je od ostog oduzeta imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog dela u iznosu od 1.410,oo evra. 
 
Okrivljeni Branko Gledović je oglašen krivim što je u više navrata i to tokom septembra meseca 2008, 2010. i 2011. godine kao službeno lice – asistent Visoke poslovne škole strukovnih studija u Valjevu, na predmetu „kvantitativne metode“, zahtevao korist posredno preko pojedinih njemu poznatih lica i preko okr. Milana Filipovića, studenta Visoke poslovne škole strukovnih studija u Valjevu, koji mu je pomagao da izvrši krivično delo, stvarajući mu uslove da primi novčanu korist, kako bi okr. Gledović u okviru svog službenog ovlašćenja izvršio službenu radnju koju ne bi smeo izvršiti – lažno prikazivanje činjenice okr. Jovašević, profesoru na predmetu „kvantitativne metode“, da je kao asistent na navedenom predmetu izvršio prethodnu proveru znanja studenata, iako je znao da to nije učinio, kako bi im ona svojim potpisom u indeksu i zapisniku overila polaganje ispita. 
 
Okrivljena Ljiljana Jovašević je oglašena krivom što je 12. decembra 2011. godine, kao službeno lice – profesor Više poslovne škole strukovnih studija u Valjevu, iskorišćavanjem svog službenog položaja i prekoračenjem svog službenog ovlašćenja pribavila korist studentu A.A, tako što je u prostorijama svog stana, u indek ovog studenta upisala ocenu 6 iz predmeta „statistika“ i ocenu 7 iz predmeta „matematika za ekonomiste“, a potom svojim potpisom to potvrdila u studentskom indeksu, prijavi za polaganje ispita i zapisniku o polaganju ispita iz predmeta „matematika za ekonomiste“, pri čemu je znala da znanje studenta A.A. nije prethodno provereno na usmenom ispitu. 
 
Takođe, prvostepenom presudom okr. Branko Gledović je oslobođen od optužbe da je 12. decembra 2011. godine izvršio, u saizvršilaštvu, krivično delo zloupotreba službenog položaja iz člana 359, stav 1. KZ, te su okr. Branko Gledović i Ljiljana Jovašević oslobođeni od optužbe da su 10. septembra 2008. godine izvršili krivično delo zloupotreba službenog položaja iz člana 359, stav 1. KZ (od čega okr. Gledović podstrekavanjem).

PODNOSIOCI ŽALBE

Viši javni tužilac u Valjevu, okr. Branko Gledović i njegov branilac, kao i branilac okr. Milana Filipovića. 

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, u sednici veća, dana 22. marta 2016 godine doneo je rešenje Kž1 249/16 kojim je, zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, ukinuo prvostepenu presudu, u odnosu na okr. Branka Gledovića i Milana Filipovića, u osuđujućem delu, i predmet u tom delu vratio prvostepenom sudu na ponovno suđenje (Napomena: prvostepena presuda nije bila ožalbena u delu koji se odnosi na okr. Ljiljanu Jovašević, kao i u oslobađajućem delu u odnosu na okr. Branka Gledovića).

 

01. april 2016. godine
VLADAN PLAVŠIĆ

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom Osnovnog sdua u Mionici okr. Vladan Plavšić je zbog izvršenja produženog krivičnog dela poreska utaja iz člana 229, stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine, te mu je izrečena novčana kazna kao sporedna u iznosu od 50.000,oo dinara. 
 
Okrivljeni Vladan Plavšić je oglašen krivim što je u periodu od 17. januara do 21. maja 2004. godine, u nameri da pomogne Ž.M. koji je vlasnik i direktor preduzeća „M“, protiv koga se vodi odvojen postupak, da ovaj u potpunosti izbegne plaćanje poreza na promet i carinskih dažbina, korišćenjem istog trajnog odnosa i u vremenskoj povezanosti tako što je okr. Plavšić izvršio uvoz i nabavku razne robe za krajnju potrošnju u ime i za račun „M“, a po ovlašćenju koje je imao po ugovoru o delu zaključenom između okr. Plavšića i Ž.M. kao direktora „M“ prema kojem ugovoru je okr. Plavšić imao ovlašćenje da u ime i za račun preduzeća „M“ potpisuje dokumenta, da raspolaže novcem, da vrši prijem i prodaju robe kao i daje naloge za plaćanje i da daje poreske izjave pa je okr. Plavšić izvršio nabavku i uvoz razne robe za krajnju potrošnju u ukupnoj vrednosti od 64.154.372,98 dinara od domaćih i inostranih dobavljača i sastavio i svojim potpisom overio poreske izjave da će navedene proizvode koristiti radi dalje prodaje nakon čega Ž.M. nije prijavio činjenice koje su od značaja za utvrđivanje poreza na promet niti je utvrdio i uplatio porez na promet za ovu robu, niti carinske dažbine za robu pribavljenu od inostranih dobavljača, a iznos obaveza čije se plaćanje izbegava je 13.251.015,66 dinara. 

PODNOSIOCI ŽALBE

Osnovni javni tužilac u Mionici, okrivljeni i njegov branilac. 

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, u sednici veća, dana 17. marta 2016. godine doneo je rešenje Kž1 208/16 kojim je, zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka, ukinuo prvostepenu presudu i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno suđenje.

 

01. april 2016. godine
NIKOLA STANOJEVIĆ

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom Višeg suda u  Beogradu okr. Nikola Stanojević je zbog izvršenja krivičnog dela ubistvo iz člana 113. KZ osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 11 godina, te mu je izrečena mera bezbednosti oduzimanja predmeta i to pištolja. Oštećeni su radi ostvarivanja svojih imovinsko – pravnih zahetva upućeni na parnicu. 
 
Okrivljeni Nikola Stanojević je oglašen krivim što je u noći između 1. i 2. maja 2013. godine, u stanu u Beogradu, lišio života oštećenog A.A, na taj način što je, pošto se prethodno sa oštećenim dogovorio da 1. maja 2013. godine u večernjim satima dođe u njegov stan, pa je poneo pištolj i po ulasku u stan oštećenog, dok je isti sam sedeo na trosedu, ispalio u pravcu grudi oštećenog dva projektila, a kada je oštećeni pao i ostao da leži sa jednom nogom na trosedu a drugom nogom zaglavljenom ispod troseda, nastavio je da puca u leđa oštećenog ispalivši ukupno 8 projektila nanevši mu brojne povrede od kojih je oštećeni preminuo na licu mesta, a potom sa oružjem napustio stan oštećenog. 

PODNOSIOCI ŽALBE

Viši javni tužilac u Beogradu i branilac okrivljenog. 

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, nakon održane sednice veća, dana 18. februara 2016. godine doneo je presudu Kž1 67/16 kojom je odbio kao neosnovane sve žalbe i potvrdio prvostepenu presudu. 

 

detaljnije

4.03.2016.

Donete odluke - drugostepeno krivično mart 2016

25. mart 2016. godine
DEJAN GOJKOVIĆ

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom Višeg suda u Beogradu K. br. 951/13 od 22. oktobra 2015. godine okr. Dejan Gojković je zbog izvršenja sedam krivičnih dela silovanja iz člana 178, stav 1. KZ (od čega tri u pokušaju) osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 18 godina. 
 
Okrivljeni je oglašen krivim što je u periodu od januara 2010. godine do 26. novembra 2013. godine, u Beogradu, u Oblakovskoj ulici i Bulevaru Franša d Eperea, na stepeništu mostarske petlje, koja vodi do autobuskog stajališta gradskog prevoza na autoputu, u smeru ka Nišu, prinudio drugoga na izjednačen čin sa obljubom, upotrebom sile i pretnjom da će neposredno napasti na život oštećenih. 
 
Takođe, prvostepenom presudom okrivljeni je oslobođen od optužbe da je 3. februara 2013. godine izvršio još jedno krivično delo silovanje u pokušaju iz člana 178, stav 4. KZ. 
 
Oštećeni su radi ostvarivanja svojih imovinsko – pravnih zahteva upućeni na parnicu.

PODNOSIOCI ŽALBE

Viši javni tužilac u Beogradu i branilac okrivljenog. 

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, nakon većanja, doneo je 15. marta 2016. godine presudu Kž1 214/16 kojom je preinačio prvostepenu presudu i okr. Dejana Gojkovića zbog izvršenja sedam krivičnih dela silovanja iz člana 178, stav 1. KZ (od čega tri u pokušaju) osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 12 godina. U preostalom, nepreinačenom, delu prvostepena presuda je pitvrđena. 
 
Po nalaženju Apelacionog suda, prilikom donošenja odluke o kazni, prvostepeni sud je pravilno utvrdio sve olakšavajuće i otežavajuće okolnosti koje su od uticaja na to da kazna bude veća ili manja. Međutim, izrečena jedinstvena kazna okrivljenom u trajanju od 18 godina prvostepenom presudom stroža je nego što je to sa stanovišta svrhe kažnjavanja neophodno, a na šta se osnovano u žalbi branioca okrivljenog ukazuje. S toga je prvostepena presuda u navedenom delu preinačena i okrivljeni osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 12 godina, nalazeći da je ovako odmerena kazna adekvatna težini izvršenih krivičnih dela i stepenu krivice okrivljenog kao učinioca, te da će se njome postići svrha kažnjavanja. 

25. mart 2016. godine
BRANKO GLIGORIĆ I DR.

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom Prvog osnovnog suda u Beogradu K. br. 2122/14 od 23. oktobra 2015. godine okr. Branko Gligorić je oslobođen da je izvršio dva krivična dela zloupotreba službenog položaja iz člana 359, stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ (od čega jedno u saizvršilaštvu), dok je okr. Mirjana Gros oslobođena od optužbe da je izvršila, u saizvršilaštvu, jedno krivično delo zloupotreba službenog položaja iz člana 359, stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ. 
 
Optužnicom Prvog osnovnog javnog tužioca u Beogradu: 
 
• okr. Branku Gligoriću je stavljeno na teret da je 28. decembra 2005. godine, u prostorijama JP „Službeni glasnik“, kao službeno lice u svojstvu direktora JP „Službeni glasnik“, prekoračenjem granica svog službenog ovlašćenja pribavio zaposlenima u JP „Službeni glasnik“ imovinsku korist u iznosu od 738.950,oo dinara, tako što je navedenog datuma doneo i potpisao odluku o raspodeli dobiti za 2004. godinu i radnicima koji nisu bili zaposleni u JP „Službeni glasnik“ tokom 2004. godine pa je u istoj naveo da će osnov za obračun zaposlenih biti lični koeficijent iz decembra 2005. godine, a koja odluka je u suprotnosti sa odlukom Upravnog odbora preduzeća od 30. juna 2005. godine, pa je na osnovu te odluke dao usmeni nalog da se iz blagajne preduzeća izvrši isplata dela dobiti preduzeća iz 2004. godine u iznosu od 738.950,oo dinara, pribavivši tim radnicima na navedeni način imovinsku korist; 
 
• okr. Mirjani Gros je stavljeno na teret da je 15. decembra 2006. godine, u prostorijama JP „Službeni glasnik“, u svojstvu službenog lica – kao predsednik Upravnog odbora JP „Službeni glasnik“, prekoračenjem granica svog ovlašćenja, donela i potpisala odluku o načinu raspodele zarade zaposlenima iz dobiti preduzeća za 2005. godinu, kojom je predviđeno da se dobit preduzeća isplati i radnicima koji nisu bili zaposleni u JP „Službeni glasnik“ tokom 2005. godine, već su radni odnos zasnovali tokom 2006. godine, te da su osnov za obračun isplate dobiti lični koeficijenti zaposlenih iz 2006. godine, a koja je u suprotnosti sa odlukom Upravnog odbora preduzeća, a na osnovu koje je okr. Branko Gligorić u svojstvu službenog lica – direktora JP „Službeni glasnik“, prekoračenjem granica svog službenog ovlašćenja, dao usmeni nalog blagajni da se izvrši isplata dela dobiti preduzeća iz 2005. godine, pribavivši tim radnicima na navedeni način imovinsku korist.

PODNOSIOCI ŽALBE

Prvi osnovni javni tužilac u Beogradu. 

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, nakon održane sednice veća, dana 24. februara 2016. godine doneo je presudu Kž1 69/16 kojom je odbio kao neosnovanu žalbu Prvog osnovnog javnog tužioca u Beogradu i potvrdio prvostepenu presudu. 
 
Po nalaženju Apelacionog suda, u odnosu na delo od 28. decembra 2005. godine koje se okr. Branku Gligoriću stavlja na teret, pravilno je prvostepeni sud zaključio da nije dokazano da je navedeni okrivljeni postupao protivno interesima službe, niti da je imao svest o tome da svojim radnjama postupa protivno interesima službe, a što predstavlja bitan element bića krivičnog dela za koje je optužen, pa samim tim nije ni dokazano da je izvršio krivično delo zloupotreba službenog položaja. 
 
Takođe, prvostepeni sud, u pogledu inkriminisanih radnji od 15. decembra 2006. godine, koje se stavljaju na teret okr. Mirjani Gros i Branku Gligoriću, pravilno zaključuje da oni nisu prekoračili granice svojih službenih ovlašćenja, jer iz izvedenih dokaza proizlazi da su se okrivljeni kretali u granicama svojih službenih ovlašćenja, s obzirom na to da je okr. Mirjana Gros kao predsednica Upravnog odbora učestvovala u odlučivanju UO o raspodeli dobiti i potpisala odluku UO i da nije sama donela ovu odluku, a da je okr. Branko Gligorić postupao upravo u skladu sa Statutom JP „Službeni glasnik“ kojim je predviđeno da direktor preduzeća izvršava odluke UO. 

25. mart 2016. godine
ALEKSEJ RASKAZOV

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom Višeg suda u  Beogradu K. br. 226/14 od 28. septembra 2015. godine okr. Aleksej Raskazov je oslobođen od optužbe da je izvršio krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 234, stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ. 
 
Optužnicom Višeg javnog tužioca u Beogradu okr. Alekseju Raskazovu je stavljeno na teret da je 17. novembra 2006. godine, u Beogradu, kao odgovorno lice – direktor privrednog društva „S“, prekoračenjem granica svog službenog ovlašćenja pribavio sebi protivpravnu imovinsku korist, a preduzeću „M“ naneo imovinsku štetu u iznosu od 104.640.319,48 dinara, na taj način što je bez prethodne odluke Upravnog odbora direktora preduzeća „M“, kao osnivača privrednog društva „S“, kao i bez posebnog ovlašćenja, zaključio ugovor na prenos udela firme „S“ firmi „K“ sa Britanskih Devičanskih ostrva, a čiji je vlasnik i osnivač sam okrivljeni, te je 20. novembra 2006. godine ovaj ugovor overio pred sudom, da bi 27. novembra 2006. godine Agencija za privredne registre donela rešenje o izmeni osnivača, a u korist novog osnivača firme „K“ s Britanskih Devičanskih ostrva, čime je sebi i preduzeću pribavio protivpravnu imovinsku korist u vidu raspolaganja sa 12044 akcija emitenta „L“, čiji je vlasnik privredno društvo „S“ u ukupnoj vrednosti od 104.640.319,48 dinara. 

PODNOSIOCI ŽALBE

Viši javni tužilac u Beogradu. 

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, nakon održane sednice veća, dana 8. marta 2016. godine doneo je presudu Kž1 1380/15 kojom je odbio kao neosnovanu žalbu Višeg javnog tužioca u Beogradu i potvrdio prvostepenu presudu. 
 
Po nalaženju Apelacionog suda prvostepeni sud je pravilnom ocenom izvedenih dokaza utvrdio da tokom postupka nije dokazano da je okrivljeni izvršio krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica. Naime, prvostepeni sud u potpunosti i pravilno utvrđuje da nije dokazano da je okrivljenom za zaključenje predmetnog ugovora o prenosu udela bila prethodno potrebna odluka Upravnog odbora, jer tokom dokaznog postupka nije prezentovana nijedna takva odluka koja je eventualno bila evidentirana u poslovnim knjigama. Takođe, pravilno prvostepeni sud utvrđuje i da nije dokazano da je okrivljenom za predmetni posao bilo potrebno specijalno punomoćje, te da su i pre ovog događaja okrivljeni i direktor predstavništva vršili ovakve promene i na osnovu generalnog punomoćja i da nije bilo problema kada su vršili prenos udela u drugim firmama preko takvog punomoćja, odnosno da je takva bila praksa poslovanja u firmi „M“. Najzad, prvostepeni sud pravilno utvrđuje i da u konkretnom slučaju nema dokaza da je okrivljeni pribavio protivpravnu imovinsku korist. Ovo s toga što akcije nisu bile uključene na Beogradsku berzu do 19. januara 2007. godine, a u periodu od 19. januara do 6. marta 2007. godine nisu iznošene na trgovanje na Beogradskoj berzi, niti je vršena prodaja tih akcija, te je izostala i posledica krivičnog dela koje je okrivljenom stavljeno na teret. 

25. mart 2016. godine
MIRJANA TEŠIĆ PETKOVIĆ

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom Višeg suda u Beogradu K. br. 130/15 od 6. oktobra 2015. godine okr. Mirjana Tešić Petković je zbog izvršenja krivičnog dela primanje mita iz člana 367, stav 2. KZ osuđena na kaznu kućnog zatvora u trajanju od 1 godine, te je od okrivljene oduzeta imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog dela i to novac u iznosu od 85.521,oo dinara koji je okrivljena obavezana da uplati u korist budžeta Republike Srbije. 

PODNOSIOCI ŽALBE

Viši javni tužilac u Beogradu i branilac okrivljene. 

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu je, nakon održanog pretresa, dana 18. februara 2016. godine doneo presudu Kž1 1520/15 kojom je preinačio prvostepenu presudu i odbio optužbu da je okr. Mirjana Tešić Petković izvršila krivično delo korupcije u pravosuđu iz člana 255d, stav 1. KZ. 
 
Optužnim aktom okr. Mirjani Tešić Petković je stavljeno na teret da je u periodu od 1. decembra 2003. godine do 22. decembra 2004. godine, kao sudija Trgovinskog suda u Beogradu, u privrednom sporu kompanije „I“ iz Beograda i preduzeća „K“ iz Konga podstrekavanjem od strane J.V, prema kome je zbog činjenice smrti pravnosnažno obustavljen krivični postupak, da okrivljena u okviru svog službenog ovlašćenja izvrši službenu radnju koju bi morala izvršiti i to donošenjem rešenja kojim se dozvoljava ponavljanje krivičnog postupka, a po predlogu za ponavljanje postupka koji je pravnosnažno okončan na štetu kompanije „I“ primila obećanje poklona za sebe u vidu uplate aranžmana za putovanje na Maltu za članove svoje porodice i takvo rešenje i donela, a u vezi sa obećanim poklonom J.V. kao zamenik generalnog direktora kompanije „I“ potpisao naloge za uplatu po ispostavljenim fakturama JAT – a u iznosima od 77.976,oo dinara i 7.545,oo dinara i tako obećani poklon i primila. 
 
U obrazloženju presude Apelacionog suda se navodi da se ne može prihvatiti zaključak prvostepenog suda da su se u radnjama koje se okrivljenoj stavljaju na teret optužnim aktom stekli svi subjektivni i objektivni elementi krivičnog dela primalje mita, već je u konkretnom slučaju, po nalaženju Apelacionog suda, reč o subjektivnim i objektivnim elementima bića krivičnog dela korupcije u pravosuđu. Naime, u konkretnom slučaju krivično delo korupcije u pravosuđu predstavlja posebno krivično delo u odnosu na krivično delo primanje mita po dva osnova: prvo, po svojstvu učinioca tako što je jasno preciziran status izvršioca, a drugo, u pogledu same radnje izvršenja, budući da je kod krivičnog dela primanja mita radnja izvršenja postavljena u opštem smislu jer je reč o službenoj radnji sui generis dok je u krivičnom delu korupcije u pravosuđu izvršeno preciziranje u čemu se ta službena radnja sastoji. Sledom iznetog, u slučaju kada se za primanje mita goni nosilac sudijske ili tužilačke funkcije, prema zakonu koji je važio u vreme izvršenja krivičnog dela, uvek će postojati krivično delo korupcije u pravosuđu, dok će u drugim slučajevima biti reč o krivičnom delu primanje mita. 
 
Kako je Krivičnim zakonikom predviđeno da krivično gonjenje se ne može preduzeti kada protekne pet godina od izvršenja krivičnog dela za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora preko tri godine, a po Krivičnom zakoniku zastarelost krivičnog gonjenja nastaje u svakom slučaju kad protekne dvostruko vreme koje se po zakonu zatraži za zastarelost krivičnog gonjenja, što je u konkretnom slučaju 10 godina, to je, po nalaženju Apelacionog suda, nastupila apsolutna zastarelost krivičnog gonjenja za krivično delo korupcija u pravosuđu. 

14. mart 2016. godine
BOJAN GULIĆ I DR.

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom Višeg suda u Beogradu K. br.  3508/10 od 25. marta 2015. godine okr. Bojan Gulić je zbog izvršenja produženog krivičnog dela primanje mita iz člana 367, stav 2. KZ osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 4 godine, te mu je izrečena mera bezbednosti zabrane vršenja lekarskog poziva u trajanju od 5 godina i oduzeta mu je imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog dela, te je isti obavezan da u korist budžeta Republike Srbije uplati ukupna iznos od 2.400,oo evra i 300,oo švajcarskih franaka, dok je zbog izvršenja krivičnog dela davanje mita iz člana 368, stav 2. KZ okr. Nikoli Vumiroviću, Ivanu Karaliću i Svetislavu Kovačeviću izrečena uslovna osuda kojom im je utvrđena kazna zatvora u trajanju od po 4 meseca sa rokom proveravanja od 2 godine. 
 
Takođe, prvostepenom presudom je odbijena optužba za izvršenje krivičnog dela davanje mita iz člana 368, stav 2. KZ prema okr. Slavici Mirkov, Aleksandru Bradašu, Mići Sperliću, Milivoju Vukotiću i Dušanu Milovanoviću. 
 
Optužnicom Višeg javnog tužioca u Beogradu okrivljenima je stavljerno na teret sledeće: 
 
• okr. Slavici Mirkov da je u periodu od 7. do 16. oktobra 2009. godine, okr. Bojanu Guliću činila poklone u vidu novca kako bi on u okviru svojih ovlašćenja preduzeo radnje koje bi morao preduzeti; 
• okr. Aleksandru Bradašu  da je 5. januara 2010. godine predao okr. Bojanu Guliću novac u neutvrđenom iznosu za lečenje obavljeno u periodu od 2004. do 2009. godine i zakazivanje bronhoskopije na VMA za njegovog rođaka, u januaru 2010. godine; 
• okr. Mići Sperliću da je u periodu od 2. decembra 2009. godine do 27. januara 2010. godine okr. Bojanu Guliću učinio novčani poklon u iznosu od 500,oo evra kako bi on u okviru svojih ovlašćenja preduzeo radnje koje bi morao preduzeti – hospitalizaciju i lečenje; 
• okr. Milivoju Vukotiću da je 9. februara 2010. godine okr. Bojanu Guliću učinio poklon u vidu novca kako bi on u okviru svojih ovlašćenja preduzeo radnje koje bi morao preduzeti – izdavanje medicinskog nalaza koje bi okr. Vukotiću obezbedio uput za bolničko lečenje na VMA; 
• okr. Dušanu Milovanoviću da je 5. januara 2010. godine okr. Bojanu Guliću predao novac u neutvrđenom iznosu nakon obavljenog lečenja a za njegov prijem, lečenje i operaciju na VMA realizovanu u periodu od 23. novembra do 4. decembra 2009. g odine. 

PODNOSIOCI ŽALBE

Branilac okrivljenog. 

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, nakon većanja, doneo je 2. februara 2016. godine presudu Kž1 1377/15 kojom je preinačio prvostepenu presudu i okr. Bojana Gulića zbog izvršenja produženog krivičnog dela primanje mita iz člana 367, stav 2. KZ osudio na kaznu zatvora u trajanju od 3 godine, te mu je izrečena mera bezbednosti zabrane vršenja lekarskog poziva u trajanju od 3 godine i oduzeta mu je imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog dela, te je isti obavezan da u korist budžeta Republike Srbije uplati ukupna iznos od 2.400,oo evra i 300,oo švajcarskih franaka.
 
Okrivljeni Bojan Gulić je oglašen krivim što je u periodu od 14. decembra 2009. godine do 19. marta 2010. godine, na Klinici za grudnu hirurgiju Vojnomedicinske akademije, kao službeno lice – lekar specijalista grudne hirurgije, profesionalno vojno lice – sanitetski major na službi u Vojnomedicinskoj akademiji Uprave za vojno zdravstvi Ministarstva odbrane RS, u više navrata neposredno zahtevao i primao za sebe novčane poklone od više svojih pacijenata i njihovih srodnika, da u okviru svog službenog ovlašćenja izvrši službene radnje koje bi morao izvršiti, kao i posle izvršenja službenih radnji koje je u okviru svog službenog ovlašćenja morao izvršiti, na taj način što je okr. Gulić najpre u telefonskoj komunikaciji preko svog mobilnog telefona sa pacijentima ili njihovim srodnicima dogovarao prijem pacijenata na bolničko lečenje, kontrolni ili konsultativni pregled u Kliniku za grudnu hirurgiju VMA i zatim tokom bolničkog lečenja, kontrolnih ili konsultativnih pregleda pacijenata u svom kabinetu na VMA primao pacijente i njihove srodnike i tokom razgovora o zdravstvenom stanju, toku lečenja i terapiji pacijenata zahtevao i primao za sebe novčane poklone i to od okr. Nikole Vumirovića, Ivana Karalića i Svetislave Kovačević da u okviru svog službenog ovlašćenja izvrši službene radnje koje bi morao izvršiti, a od Milivoja Vukotića posle izvršenja službenih radnji koje je u okviru svog službenog ovlašćenja morao izvršiti a u vezi sa njim.
 
U obrazloženju presude Apelacionog suda se navodi da je prilikom odlučivanja o žalbi branioca okrivljenog Apelacioni sud izostavio iz činjeničnog opisa produženog krivičnog dela pet radnji iz izreke prvostepene presude, s obzirom na to da je za iste nastupila apsolutna zastarelost daljeg krivičnog gonjenja.
 
Razmatrajući odluku u delu o vrsti i visini krivične sankcije, po mišljenju drugostepenog suda, prvostepeni sud je pravilno utvrdio i cenio, te dao adekvatan značaj olakšavajućim i otežavajućim okolnostima, pa je tako od olakšavajućih okolnosti cenio činjenicu da je okrivljeni delimično priznao izvršenje krivičnog dela, njegove lične i porodične prilike, raniji život, a od otežavajućih okolnosti cenio da je u kratkom vremenskom periodu preduzeo više krivično – pravnih radnji, način izvršenja dela, iskorišćavanje teških situacija odnosno okolnosti, da su mu bili povereni životi i zdravlje ljudi, da su njegovi pacijenti kako je i sam naveo bili uglavnom teški bolesnici, te da je iskorišćavajući njihov težak položaj određivao i nametao “kao tarifu” iznose koji su ljudi, odnosno pacijenti morali da plate. Kada se imaju u vidu otežavajuće i olakšavajuće okolnosti, te brojnost krivično – pravnih radnji, Apelacioni sud je, s obzirom na to da je izostavio određen broj krivično – pravnih radnji, smanjio kaznu, nalazeći da će se kaznom zatvora u trajanju od 3 godine dovoljno uticati kako na okrivljenog tako i na druge da ne vrše ovakva ili slična krivična dela.


11. mart 2016. godine

DEJAN IVKOVIĆ

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom Višeg suda u Beogradu K. br. 130/14 od 6. novembra 2015. godine okr. Dejan Ivković je zbog izvršenja dva krivična dela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246, stav 1. KZ osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 2 godine, te mu je izrečena mera bezbednosti oduzimanja predmeta i to 7,94 grama opojne droge marihuana i 12,58 grama opojne droge marihuana. 
 
Okrivljeni Dejan Ivković je oglašen krivim što je:
 
• 22. juna 2004. godine, u Beogradu, neovlašćeno radi prodaje držao i neovlašćeno prodavao supstance koje su proglašene za opojnu drogu – marihuanu, na taj način što je u stanu držap tri PVC kesice sa ukupnp 7,94 grama marihuane, a istog dana, u ulazu zgrade, neovlašćeno prodao A.A. jedan paketić sa ukupno 8,23 grama opojne droge marihuana, 
 
• 28. februara 2008. godine, u Beogradu, na drvetu, između grana, neovlašćeno radi prodaje držao supstance koje su proglašene za opojnu drogu i to 12,58 grama kanabisa sa psihoaktivnom komponentom THC. 

PODNOSIOCI ŽALBE

Viši javni tužilac u Beogradu i branilac okrivljenog. 

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, nakon većanja, doneo je 17. februara 2016. godine presudu Kž1 75/16 kojom je odbio kao neosnovane sve žalbe i potvrdio prvostepenu presudu.7. mart 2016. godine

VELjKO BELIVUK

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom Višeg suda u Beogradu K. br.  4234/10 od 20. novembra 2015. godine okr. Veljko Belivuk je zbog izvršenja krivičnog dela teške telesne povrede iz člana 121, stav 1. KZ osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 5 godina i 15 dana, dok je prema istom odbijena optužba da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 348, stav 1. KZ. 
Okrivljeni Vljeno Belivuk je oglašen krivim što je 20. oktobra 2007. godine, ispred splava “B” u Beogradu, teško telesno povredio A.A, na taj način što je nakon verbalnog sukoba sa oštećenim i njegovim prijateljima oštećenog udario metalnom barskom stolicom po glavi i naneo mu tešku telesnu povredu. 

PODNOSIOCI ŽALBE

Branilac okrivljenog. 

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, nakon održane sednice veća, doneo je 25. februara 2016. godine presudu Kž1 143/16 kojom je odbio kao neosnovanu žalbu branioca okrivljenog i potvrdio prvostepenu presudu. 7. mart 2016. godine
PREDRAG ČANOVIĆ

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom Drugog osnovnog suda u Beogradu K. br. 972/15 od 16. novembra 2015. godine okr. Predrag Čanović je zbog izvršenja krivičnog dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja iz člana 297, stav 4. u vezi sa članom 289, stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ osuđen na kaznu kućnog zatvora u trajanju od 1 godine, te mu je izrečena mera bezbednosti zabrane upravljanja motornim vozilom “B” kategorije u trajanju od 1 godine. Oštećeni su radi ostvarivanja svojih imovinsko – pravnih zahteva upućeni na parnicu. 
 
Okrivljeni Predrag Čanović je oglašen krivim što je 7. marta 2008. godine, u Beogradu, na kolovozu Novog obrenovačkog puta, kao učesnik u saobraćaju na putevima, ne pridržavajući se saobraćajnih propisa, tako ugrozio javni saobraćaj da je doveo u opasnost život i telo ljudi, na taj način što je upravljajući motornim vozilom marke “Zastava”, brzinom od 85 km/č, iz smera Obenovca ka Beogradu, postupio suprotno zakonu, jer brzinu kretanja svog vozila nije prilagodio smanjenoj vidljivosti usled noćnih uslova vožnje, tako da vozilo može blagovremeno da zaustavi pred svakom preprekom koju pod datim uslovima može da predvidi, pa je desnim delom prednje strane svog motornog vozila udario u pešaka A.A. koji se nalazio pored leve bočne strane putničkog motornog vozila marke “Jugo 45” gurajući navedeno vozilo desnom saobraćajnom trakom, desne kolovozne trake u istom smeru, a potom i u levi deo zadnje strane navedenog vozila, usled kog udarca se putničko vozilo prevrnulo na krov, pa je oštećeni A.A. od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta, dok je oštećeni B.B, putnik iz navedenog vozila, zadobila lake telesne povrede.

PODNOSIOCI ŽALBE

Drugi osnovni javni tužilac u Beogradu i branilac okrivljenog. 

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, nakon održane sednice veća, doneo je 1. marta 2016. godine presudu Kž1 1524/15 kojom je odbio kao neosnovane sve žalbe i potvrdio prvostepenu presudu. 
 
Po nalaženju Apelacionog suda, u delu odluke o krivičnoj sankciji, prvostepeni sud je pravilno utvrdio sve okolnosti, te je od olakšavajućih okolnosti na strani okrivljenog cenio činjenicu da je u vreme izvršenja krivičnog dela okrivljeni imao 21 godinu, te da je do saobraćajne nezgode došlo i porpustom oštećenog A.A, dok je kao otežavajuću okolnost na strani okrivljenog cenio njegov raniji život, pa je pravilno postupio kada ga je osudio na 1 godinu kućnog zatvora nalazeći da je ista srazmerna težini izvršenog krivičnog dela, stepenu krivice okrivljenog, te okolnostima pod kojima je delo izvršeno, i da je ista nužna, ali i dovoljna za postizanje opšte svrhe izricanja krivičnih sankcija, kao i svrhe kažnjavanja. 


7. mart 2016. godine
ALEKSANDAR TOŠIĆ

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom Višeg suda u Beogradu K. br.  671/14 od 30. juna 2015. godine okr. Aleksandar Tošić je zbog izvršenja krivičnog dela teško ubistvo iz člana 114, stav 1, tačka 1. KZ i krivičnog dela falsifikovanje isprave iz člana 355, stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 30 godina, te je od istog oduzet kuhinjski nož., kao i falsifikovana dokumenta: pasoš , lična korta i vozačka dozvola Republike Slovenije, sve na ime A.U. Oštećeni su radi ostvarivanja svojih imovinsko – pravnih zahteva upućeni na parnicu. 

PODNOSIOCI ŽALBE

Viši javni tužilac u Beogradu, okrivljeni i njegov branilac.

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, nakon održanog pretresa, doneo je 29. decembra 2015. godine presudu Kž1 935/15 kojom je preinačio prvostepenu presudu i okr. Aleksandra Tošića zbog izvršenja krivičnog dela ubistvo iz člana 113. KZ i krivičnog dela falsifikovanje isprave iz člana 355, stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 15 godina i 5 meseci. te je od istog oduzet kuhinjski nož., kao i falsifikovana dokumenta: pasoš , lična korta i vozačka dozvola Republike Slovenije, sve na ime A.U. Oštećeni su radi ostvarivanja svojih imovinsko – pravnih zahteva upućeni na parnicu. 
 
Okrivljeni Aleksandar Tošić je oglašen krivim što je 3. jula 2012. godine, u prostorijama restorana u Obrenovcu, u stanju smanjene uračunljivosti do stepena bitnog, ali ne bitno, lišio života A.A. tako što se najpre raspravljao sa njom u hodniku restorana, nakon čega su ušli u muški VC kada je izvadio iz torbice, koju je nosio oko vrata, kuhinjski nož koji je poneo od kuće, i njime je 16 puta ubo u predelu glave i tela, kojom prilikom je trpela sve veći i veći bol i sve veći i veći strah – do stepena užasa, usled kojih povreda je došlo do pretežno spoljašnjeg i delimično unutrašnjeg iskrvavljenja, od čega je kod pok. A.A. nastupila smrt na licu mesta, nakon čega je nož i pripremljeno oproštajno pismo koje je poneo sa sobom ostvaio u toaletu pored tela pokojne, a zatim napustio lice mesta. 
 
Takođe, okrivljeni je oglašen krivim i što je neutvrđenog dana tokom meseca oktobra 2011. godine, u Obrenovcu, nabavio radi upotrebe lažne javne isprave io to: pasoš, ličnu kartu i vozačku dozvolu Republike Slovenije, a sve na ime A.U, na kojim se dokumentima nalazila fotografija okrivljenog, a za koja obrasci ne odgovaraju originalima. 
 
U obrazloženju presude Apelacionog suda, u delu odluke koji se odnosi na izvršenje krivičnog dela ubistvo, se, između ostalog, navodi da kada je u pitanju subjektivni element opšteg pojma svireposti koji podrazumeva svest i želju učinioca da muče žrtvu i njegovo uživanje u njenom mučenju, odnosno podrazumeva da nije jedini cilj učinioca lišenje života žrtve već i njegovo uživanje u tome što žrtva trpi suvišne psihičke i/ili fizičke patnje, Apelacioni sud, nasuprot stavu prvostepenog suda, nalazi da taj element svireposti u ovom slučaju ipak nije ispunjen, U tom kontekstu pravilno je prvostepeni sud našao da celokupno ponašanje okrivljenog ukazuje na njegovu naročitu upornost i prethodno planiranje izvršenja dela, s obzirom na to da je okrivljeni oštećenoj zadao čak 16 ubodnih rana, pri čemu se iz sadržine pisma, koje je okrivljeni prethodno sastavio i ostavio na mestu izvršenja dela, očigledno proizlazi da je isti planirao ubistvo A.A. ukoliko ista odbije da se sa njim pomiri. Date činjenice, prema oceni Apelacionog suda, same za sebe ne ukazuju na želju okrivljenog da zadavanjem tolikih ubodina muči oštećenu, već isključivo potvrđuju postojanje njegove čvrste namere da oštećenu liši života. U prilog ovakvom zaključku naročito idu činjenice da su ubodine zadate u nizu, u stanju povišene emocinalne napetosti sa afektom besa srednjeg intenziteta, u kratkom vremenskom periodu, kao i da je napad okrivljenog trajao samo dok oštećena nije klonula, tj. do nanošenja oštećenoj smrtonosne povrede koja joj je zadata među poslednjima kako to proizlazi iz nalaza i mišljenja sudskog veštaka. Prema tome, a u vezi sa napred iznetim shvatanjem da svirepost podrazumeva kumulativno ispunjenje objketivnog i subjketivnog elementa, te da je u ovom konkretnom slučaju dokazano postojanje samo objketivnog elementa, to Apelacioni sud nalazi da u ovom slučaju nije dokazano da je okrivljeni izvršio krivično delo za koje je optužen - teško ubistvo, već da se u radnjama okrivljenog stiču bitni elementi krivičnog dela ubistvo. 
Pri donošenju odluke o kazni za krivično delo ubistvo, Apelacioni sud je nalazeći da otrežavajuće okolnosti (raniji život, upornost, prethodno planiranje izvršenja dela ukoliko oštećena odbije da se sa njim pomiri, naročita brutalnost iskazana u kontinuitetu i činjenica da je okrivljeni iskoristio poverenje oštećene koja je pristala da sa njim uđe u toalet) pretežu nad olakšavajućim okolnostima (delimično priznanje izvršenja krivičnog dela, iskreno žaljenje i kajanje zbog onoga što je učinio, kao i da je delo preduzeo u trenutku smanjene uračunljivosti do stepena bitnog usled afekta besa srednjeg intenziteta) zbog čega je našao da je okrivljenom opravdano utvrditi maksimalnu kaznu propisanu za krivično delo. 


4. mart 2016. godine
DALIBOR RISTIĆ I DR.

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom Višeg suda u Beogradu K. br. 1098/11 od 11. septembra 2015. godine okr. Dalibor Ristić i Dragan Ristić su oslobođeni od optužbe da su izvršili krivično delo iznuda iz člana 214, stav 1. KZ, te je Dragan Ristić oslobođen od optužbe i da je izvršio krivično delo falsifikovanje isprave iz člana 355, stav 2. KZ.

Optužnicom Višeg javnog tužioca u Beogradu okrivljenima je stavljeno na teret da su jula meseca 2007. godine, u Beogradu, u kafiću „I“, kao saizvršioci pokušali pretnjom da iznude od A.A. novac tako što je okr. Dragan Ristić telefonom pozvao piceriju „K“ vlasništvo oštećenog A.A. i kako oštećeni nije bio u piceriji ostavio broj da bi mu se A.A. po povratku sa puta javio, kada mu se okrivljeni predstavio i rekao da imaju nekih problema, te da će zbog toga doći u piceriju da bi okrivljeni zajedno došli do picerije naredili oštećenom da pođe svojim kolima za njima, što je on iz straha i učinio jer je znao o kakvim licima se radi pa dok su sedeli za stolom u kafiću okr. Dalibor je rekao da je njegov brat Dragan nekoliko dana ranije jeo picu i polomio zub te da bi morao to da mu nadoknadi tako što će svakom od svojih pet radnika odbiti od plate po 100,oo evra i taj novac od 500,oo evra dati njima sutradan u kafiću, pa je sutra oštećeni nazvao i rekao da taj novac neće dati nakon čega su oštećeni iz nepoznatih razloga odustali od daljeg izvršenja krivičnog dela.

Takođe, optužnicom Višeg javnog tužioca u Beogradu okr. Draganu Ristiću je stavljeno na teret da je u toku 2009. godine, u Padinskoj Skeli, preinačio pravu ispravu, oznaku šasije na motoru u nameri da motor koristi kao pravi u saobraćaju.

Prvostepenom presudom je, takođe, okr. Miša Luković oglašen krivim zbog izvršenja krivičnog dela iznuda iz člana 214, stav 3. KZ i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine.

Okrivljeni Miša Luković je oglašen krivim što je tokom 2007. godine, u Beogradu, u nameri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, pretnjom prinudio B.B, da u svojstvu prodavca zaključi ugovor o kupoprodaji nepokretnosti sa V.V, tako što je sin oštećene B.B. tražio od okr. Lukovića pozajmicu od 10.000,oo evra kako bi završio adaptaciju stana, nakon čega je okrivljeni angažovao G.G. da za njega izvede kompletan enterijer i završne – zanatske radove na ovom stanu, koji je i izvršio sve potrebne radove i pripremio stan za prodaju kada je okrivljeni D.D. rekao da ima kupca koji će kupiti stan za iznos od 47.000,oo evra, s tim što će na ime ovih radova zadržati 10.000,oo evra, a ostatak novca vratiti oštećenom, pa je tako sa kupcem V.V. sačinio ugovor o kupoprodaji stana, koji su V.V. i B.B. overili u sudu, u kom ugovoru je navedena kupoprodajna cena od 43.000,oo evra, pa nakon dva meseca pošto B.B. nije dobila pomenuti novac od prodaje tog stana, telefonom pozvala okrivljenog i tražila dogovoren novac, na šta joj je on veoma grubo odgovorio i opsovao je da ga više ne poziva, a potom pozvao njenog sina, zapretivši mu.

PODNOSIOCI ŽALBE

Viši javni tužilac u Beogradu i branioci okrivljenih.

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, nakon većanja, doneo je 4. februara 2016. godine presudu Kž1 1490/15 kojom je potvrdio prvostepenu presudu u oslobađajućem delu, dok je u osuđujućem delu prvostepena presuda, zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka, ukinuta i predmet vraćen prvostepenom sudu na ponovno suđenje, pri čemu će se novi glavni pretres održati pred potpuno izmenjenim većem.


 

4. mart 2016. godine
ČASLAV PETROVIĆ I DR.

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom Višeg suda u Beogradu K. br. 151/14 od 10. juna 2015. godine zbog izvršenja po jednog krivičnog dela nesavestan rad u službi iz člana 361, stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ okr. Časlav Petrović i Vladimir Ivić su osuđeni na kazne zatvora u trajanju od po 1 godinu.

Okrivljeni su oglašeni krivim što su tokom maja meseca 2007. godine, u Beogradu, u prostorijama Agencije za privatizaciju, i to okr. Časlav Petrović – izvršni direktor Agencije i okr. Vladimir Ivić – direktor Sektora za davanje saglasnosti Centra za podršku privatizacije Agencije, kao službena lica, kršenjem propisa – opšteg akta, očigledno nesavesno postupali u vršenju službe, pa je nastupila imovinska šteta za „DHUTP „N“ u iznosu od 119.105.965,oo dinara.

Takođe, prvostepenom presudom okr. Goran Knežević je oslobođen od optužbe da je izvršio krivično delo nesavestan rad u službi iz člana 361, stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ.

Optužnicom Višeg javnog tužioca u Beogradu okr. Goranu Kneževiću je stavljeno na teret da je tokom aprila 2007. godine, u Beogradu, u prostorijama DHUTP „N“, kao službeno lice – predsednik Upravnog odbora, kršenjem propisa – opšteg akta, nesavesno postupao, iako je morao biti svestan da usled toga može da nastupi imovinska šteta koja prelazi iznos od 1.500.000,oo dinara.

PODNOSIOCI ŽALBE

Viši javni tužilac u Beogradu, okrivljeni i njihovi branioci.

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, nakon većanja, doneo je 27. januara 2016. godine presudu Kž1 1196/15 kojom je potvrdio prvostepenu presudu u oslobađajućem delu, dok je prvostepenu presudu u osuđujućem delu, zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka, ukinuo i vratio prvostepenom sudu na ponovno suđenje.


 

detaljnije

12.02.2016.

Donete odluke - drugostepeno krivično februar 2016

26. februar 2016. godine
NENAD BABIĆ I DR.

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom Višeg suda u Beogradu K. br. 3896/10 od 10. jula 2015. godine zbog izvršenja, u saizvršilaštvu, krivičnog dela izazivanje opšte opasnosti iz člana 278, stav 4. u vezi sa stavom 1. KZ okr. Miloš Jovanović je osuđen na kaznu kućnog zatvora u trajanju od 1 godine, okr. Milan Samardžija je osuđen na kaznu kućnog zatvora u trajanju od 8 meseci i okr. Nenad Babić je zbog izvršenja navedenog krivičnog dela i krivičnog dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 348, stav 4. u vezi sa stavom 1. i 2. KZ osuđen na jedinstvenu kaznu kućnog zatvora u trajanju od 1 godine.

Okrivljeni Nenad Babić, Miloš Jovanović i Milan Samardžija su oglašeni krivim što su 19. jula 2010. godine, u Beogradu, u stanju smanjene uračunljivosti, opšte opasnom radnjom – eksplozivom, a upotrebom vatrenog oružja – ručne bombe „kašikare“ izazvali opasnost za život i telo ljudi i imovinu većeg obima, a okr. Babić neovlašćeno držao i nosio rasprskavajuće oružje – bombu „kašikaru“ čije nabavljanje i držanje uopšte nije dozvoljeno građanima, na taj način što su nakon što su sva trojica konzumirala alkohol u stanu okr. Jovanovića, okr. Babić vozilom okr. Samardžija otišao do svog stana, u kome je neovlašćeno držao navedenu bombu, pa su zatim sva trojica seli u vozilo okr. Samardžije, kojim je on i upravljao, i najpre se vozili po naselju Borča – Greda, a zatim po prethodnom dogovoru sve trojice okrivljenih da navedenu bombu bace na lokal „Z“, okr. Samardžija upravljajući vozilom isto dovezao do navedene radnje oštećenog, nakon čega su okr. Babić i Jovanović izašli iz vozila, dok je okr. Samardžija čekao u kolima, pazeći da neko ne naiđe, pa je okr. Babić navedenu bombu aktivirao i ubacio kroz razbijeni prozor u prostorije radnje koja se nalazi u dvorištu stambene zgrade, u kojoj su boravile oštećene A.A. i njena unuka, usled čega je došlo do eksplozije kojom prilikom je nastupila opasnost za život i telo oštećene A.A. i njene unuke i prouzrokovana šteta na prostorijama zgrade i opremi u iznosu od oko 600.000,oo dinara.

PODNOSIOCI ŽALBE

Viši javni tužilac u Beogradu i branilac okr. Miloša Jovanovića.

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, nakon većanja, dana 3. februara 2016. godine doneo je presudu Kž1 1440/15 kojom je odbio kao neosnovane sve žalbe i potvrdio prvostepenu presudu.


26. februar 2016. godine
DUŠAN PANAJOTOVIĆ I DR.

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom Višeg suda u Beogradu K. 497/12 od 14. marta 2013. godine okr. Dušan Panajotović je zbog izvršenja krivičnog dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 348, stav 1. KZ osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 6 meseci, te je prema istom izrečena mera bezbednosti oduzimanja pištolja, dok je okr. Dejan Vučinć zbog izvršenja krivičnog dela neovlašćeno držanje opojnih droga iz člana 246a, stav 1. KZ osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 3 meseca.
Takođe, prvostepenom presudom okr. Dušan Panajotović, Dejan Vučinić, Milorad Raduški, Dragan Mirkvoić i Vinko Daradan su oslobođeni od optužbe da su izvršili krivično delo otmice iz člana 134, stav 4. KZ i krivično delo udruživanje radi vršenja krivičnih dela iz člana 346. KZ.

PODNOSIOCI ŽALBE

Viši javni tužilac u Beogradu i branioci okr. Dušana Panajotovića.

DRUGOSTEPENA ODLUKA

pelacioni sud u Beogradu, nakon održanog pretresa, dana 11. juna 2015. godine doneo je presudu Kž1 4146/13 kojom je preinačio prvostepenu presudu i zbog izvršenja krivičnog dela iznuda iz člana 214, stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ okr. Dragana Mirkovića osudio na kaznu zatvora u trajanju od 3 godine, dok je okr. Dušana Panajotovića zbog izvršenja navedenog krivičnog dela i krivičnog dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 348, stav 1. KZ osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 3 godine i 6 meseci, a okr. Dejana Vučinića bog izvršenja navedenog krivičnog dela i krivičnog dela neovlašćeno držanje opojnih droga iz člana 246a, stav 1. KZ osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 4 godine i 2 meseca.  Prema okr. Dušanu Panajotoviću je izrečena i mera bezbednosti oduzimanja pištolja. Takođe, drugostepenom presudom, zbog nedostatka dokaza, okr. Dušan Panajotović, Dejan Vučinić, Milorad Raduški, Dragan Mirković i Vinko Daradan su oslobođeni od optužbe da su izvršili krivično delo krivično delo udruživanje radi vršenja krivičnih dela iz člana 346. KZ, dok su okr. Milorad Raduški i Vinko Daradan oslobođeni od optužbe da su izvršili krivično delo otmice iz člana 134, stav 4. KZ. U preostalom, nepreinačenom, delu prvostepena presuda je potvrđena.
Okrivljeni Dušan Panajotović, Dejan Vučinić i Dragan Mirković su oglašeni krivim da su 21. maja 2010. godine, u kafeu u Beogradu, vlasništvo okr. Panajotovića, u nameri da sebi pribave protivpravnu imovinsku korist, silom i pretnjom ubistvom i teškim telesnim povredama pokušali da od oštećenog A.A. iznude novac u iznosu od 50.000,oo evra. Takođe, okr. Dušan Panajotović je oglašen krivim i što je 16. septembra 2010. godine, u stanu u Beogradu, neovlašćeno držao pištolj i 75 metaka, koje je prethodno neovlašćeno nabavio.
Apelacioni sud je, u delu u kome je okr. Dušana Panajotovića, Dejana Vičinića i Dragana Mirkovića oglasio krivim, nakon održanog pretresa i ocene svih izvedenih dokaza našao sa se u radnjama ovih okrivljenih stiču obeležja krivičnog dela iznude. Naime, Apelacioni sud je, za razliku od javnog tužioca, radnje ovih okrivljenih pravno kvalifikovao kao krivično delo iznuda koje je ostalo u pokušaju s obzirom na to da oštećeni okr. Raduškom nesporno nije isplatio bilo kakav novac kao posledicu sile i pretnji upućenih prema njemu. Pri tome, i Apelacioni sud je imao u vidu da je oštećeni u određenom vremenskom periodu bio zadržan u kancelariji okr. Vučinića od strane okrivljenih i NN lica, ali je istovremeno cenio da je isti ubrzo pušten i to bez isplate novca koji je od njega iznuđivan, što ukazuje da se u konkretnom slučaju ne radi o zadržavanju okrivljenog jer se oštećeni po pravilu zadržava sve do isplate novca ili kakve druge imovinske koristi. U tom smislu, Apelacioni sud nalazi da zadržavanje oštećenog u konkretnom slučaju predstavlja deo prinude usmerene u cilju njegovog zastrašivanja radi donošenja novca, a ne radi njegovog lišenja slobode do donošenja novca koji mu je tražen, zbog čega je našao da se u konkretnom slučaju radi o krivičnom delu iznude i to kvalifikovanog oblika s obzirom na iznos imovinske koristi koji su okrivljeni pokušali da iznude od oštećenog.

TREĆESTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, odlučujući u trećem stepenu, dana 29. januara 2016. godine, nakon većanja, doneo je presudu Kž3 30/15 kojom je odbio kao neosnovane sve žalbe i potvrdio drugostepenu presudu ovog suda od 11. juna 2015. godine.


19. februar 2016. godine
NEMANjA ARSENOVIĆ

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom Višeg suda u Beogradu K. br. 987/14 od 22. septembra 2015. godine okr. Nemanja Arsenović je oslobođen od optužbe da je izvršio krivično delo teško ubistvo iz člana 114, tačka 9. KZ u vezi sa članom 30. KZ. Oštećeni je radi ostvarivanja svog imovinsko – pravnog zahteva upućen na parnicu.
Optužnicom Okružnog javnog tužioca u Beogradu okr. Nemanji Arsenoviću je stavljeno na teret da je 14. decembra 2006. godine, u Beogradu, zajedno sa okr. Ilijom Vilotićem i Branimirom Matićem, u odnosu na koje je doneta pravnosnažna presuda, pokušao da liši života više lica, pa su oštećenog A.A. lišili života, a oštećenom A.B. naneli teške telesne povrede, u čemu im je pomogao Aleksandar Miljić, u odnosu na kojeg je doneta pravnosnažna presuda, na taj način što su se Branimir Matić, okr. Nemanja Arsenović i Ilija Vilotić dogovorili o načinu na koji da liše života oštećene A.A. i A.B, pa su se Ilija Vilotić i okr. Nemanja Arsenović sa Aleksandrom Miljićem, koji je poznavao navedene oštećene jer je od njih kupovao drogu, kontaktirali oštećene telefonom i ugovorili sastanak radi kupovine droge, znajući da oštećeni svojim vozilom dolaze zajedno kada se vrši primopredaja droge, nakon čega su Ilija Vilotić, Aleksandar Miljić i Nemanja Arsenović ušli u vozilo i Miljić kontaktirao telefonom oštećenog A.A. i sa njim dogovorio da se radi prodaje narkotika nađu kod zapadne tribine stadiona FK “Crvena Zvezda”, pa su se sa Branimirom Matićem po dogovoru našli na parkingu, nakon čega su došli do mesta ugovorenog kontakta sa oštećenima, pa su se zaustavili u neposrednoj blizini ugovorenog mesta primopredaje, iz vozila je izašao Aleksandar Miljić, krenuo ka ugovorenom mestu, gde ga je sačekalo vozilo u kome su se nalazili oštećeni, koje se zaustavilo pored njega, u kom momentu je Matić prišao zaustavljenom vozilu i u pravcu oštećenih ispalio više projektila iz vatrenog oružja, pri čemu je oštećenom A.B. naneo povrede usled kojih je preminuo, a oštećenom A.A. teške telesne povrede, posle čega su se svi udaljili sa lica mesta.

PODNOSIOCI ŽALBE

Viši javni tužilac u Beogradu.

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, nakon većanja, doneo je 1. februara 2016. godine presudu Kž1 1396/15 kojom je odbio kao neosnovanu žalbu Višeg javnog tužioca u Beogradu i potvrdio prvostepenu presudu.

Po nalaženju Apelacionog suda, kako osim iskaza osuđenog saučesnika Aleksandra Miljića nije bilo dokaza koji bi ukazivali na okr. Nemanju Arsenovića kao na učinioca krivičnog dela, a da se u konkretnom slučaju, u smislu Zakonika o krivičnom postupku, presuda ne može zasnivati isključivo na tom dokazu, pravilno je prvostepeni sud postupio kada je zaključio u ponovljenom postupku da nije dokazano da je okr. Arsenović izvršio krivično delo teško ubistvo i oslobodio ga od optužbe.


19. februar 2016. godine
MIROSLAV PEJČIĆ

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom  Višeg suda u Beogradu K. br. 4/15 od 7. septembra 2015. godine okr. Miroslav Pejčić je zbog izvršenja 13. novembra 2014. godine, u šumi u Beogradu, krivičnog dela silovanje, u pokušaju, iz člana 178, stav 1. KZ u vezi sa članom 30. KZ osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 4 godine, te mu je izrečena mera bezbednosti.

PODNOSIOCI ŽALBE

Viši javni tužilac u Beogradu i branilac okrivljenog.

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, nakon većanja, dana 1. februara 2016. godine doneo je presudu Kž1 1492/15 kojom je preinačio prvostepenu presudu, u pogledu odluke o krivičnoj sankciji, i to tako što je okr. Miroslava Pejčića zbog izvršenja krivičnog dela silovanje, u pokušaju, iz člana 178, stav 1. KZ u vezi sa članom 30. KZ osudio na kaznu zatvora u trajanju od 3 godine i 6 meseci.

Po nalaženju Apelacionog suda, u delu odluke o krivičnoj sankciji, osnovano se žalbom branioca okrivljenog ukazuje da je prvostepeni sud propustio da utvrdi olakšavajuće okolnosti na strani okrivljenog, koju olakšavajuću okolnost predstavlja zdravstveno stanje okrivljenog, pa Apelacioni sud nalazi, imajući u vidu otežavajuće okolnosti, odnosno njegov raniji život, te jačinu povrede zaštićenog dobra, jer je krivično delo ostalo u pokušaju, da je adekvatna kazna okrivljenom kazna zatvora u trajanju od 3 godine i 6 meseci.


18. februar 2016. godine
MILOŠ BOJANIĆ I DR.

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom Višeg suda u Beogradu K. br. 917/14 od 3. juna 2015. godine okr. Miloš Bojanić je zbog izvršenja krivičnog dela teško ubistvo iz člana 114, tačka 9. KZ osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 20 godina, dok je okr. Aleksandar Lazić zbog izvršenja krivičnog dela teško ubistvo pomaganjem iz člana 114, tačka 9. u vezi sa članom 35. KZ osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 7 godina. Prema okr. Aleksandru Laziću je izrečena i mera bezbednosti oduzimanja predmeta i to jednog lovačkog noža. Oštećeni su radi ostvarivanja svojih imovinsko - pravnih zahteva upućeni na parnicu.

PODNOSIOCI ŽALBE

Viši javni tužilac u Beogradu i branioci okrivljenih.

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, nakon održanog pretresa, doneo je 1. decembra 2015. godine presudu kojom je preinačio prvostepenu presudu i okr. Miloša Bojanića zbog izvršenja krivičnog dela teško ubistvo iz člana 114, tačka 9. u vezi sa članom 19, stav 2. KZ osudio na kaznu zatvora u trajanju od 9 godina, dok je okr. Aleksandar Lazić oslobođen od optužbe da je izvršio krivično delo  teško ubistvo pomaganjem iz člana 114, tačka 9. u vezi sa članom 35. KZ. U preostalom, nepreinačenom, delu prvostepena presuda je potvrđena.

Okrivljeni Miloš Bojanić je oglašen krivim što je 3. decembra 2008. godine, ispred restorana u Beogradu, prekoračenjem granice nužne odbrane lišio života više lica i to: A.A. i B.B. i pokušao da liši života V.V, tako što je sa okr. Aleksandrom lazićem bio u pomenutom restoranu, gde je okr. Aleksandar Lazić dodao lovački nož okr. Milošu Bojaniću, a potom je nakon kraće rasprave u restoranu koja je nastala prilikom izlaska iz restorana i u kojoj raspravi je u jednom trenutku okr. Bojanić imao lovački nož u ruci, ispred restorana došlo do tuče između više lica, kada je okr. Bojanić navedenim lovačkim nožem više puta ubo oštećenog V.V. i B.B, kao što je ubo i oštećenog A.A, kojom prilikom je oštećeni V.V. zadobio tešku telesnu povredu opasnu po život, dok su oštećeni A.A. i B.B. zadobili povrede od kojih je nastupila smrt.

Optužnicom Višeg javnog tužioca u Beogradu okr. Aleksandru Laziću se stavlja na teret da je u napred navedenom događaju pomogao okr. Milošu Bojaniću da liši života više lica i to: A.A. i B.B. i da je pokušao da liši života V.V.

Po nalaženju Apelacionog suda prvostepena presuda je zasnovana na nepotpuno utvrđenom činjeničnom stanju u pogledu direktnog umišljaja oba okrivljena za izvršenje krivičnog dela teško ubistvo, te prvostepeni sud za takav zaključak nije dao ni jasne razloge. Naime, osnovani su navodi iz žalbe da je prvostepeni sud pogrešno ocenio izvedene dokaze utvrđujući da su sukob izazvali svojim ponašanjem okrivljeni, a da tuči nije prethodilo nikakvo dobacivanje i provociranje od strane grupe mladića koji su bili u društvu sa oštećenima. Iz iskaza svih saslušanih svedoka (a koji su prijatelji oštećenih) i odbrane okrivljenih nesumnjivo je utvrđeno da je dobacivanja i provokacija što je sa okrivljenima te večeri bila i G.G, bilo prilikom ulaska u kafanu, unutra u kafani, kao i pri izlasku iz kafane. Nasuprot stavu prvostepenog suda, Apelacioni sud nalazi da okrivljeni i njihovi prijatelji ni jednom svojom radnjom nisu doprineli tome. Naprotiv oni su odmah nakon povratka Lazića i D.D. u kafanu odlučili da istu napuste, jer im tu više nije bilo prijatno, čime su pokazali jasnu nameru da izbegnu bilo kakav sukob.

Takođe, osnovano se žalbama branilaca okrivljenih navodi i da je potpuno nejasan stav u pogledu toga kako je započela tuča ispred kafane i da li je bilo protivpravnog napada prema okrivljenima. Naime, tuča počinje tako što B.B. hvata za vrat okr. Lazića, a zatim ga udara pesnicom u glavu. U tom trenutku okr. Bojanić vadi nož i kreće prema njima. Nakon toga i sam Bojanić dobija od B.B. udarac u glavu, a pok. A.A. i oštećeni V.V. istrčavaju iz kafane sa jasnom namerom da se pridruže tuči na strani svojih prijatelja. U situaciji kad su oba okrivljena okružena većim brojem lica koja su ih prethodno isprovocirala, a zatim i protivpravno napala okr. Bojanić nožem zadaje više uboda oštećenima. Ovaj napad je, po oceni Apelacionog suda, protivpravan jer nije izazvan ponašanjem okr. Lazića. Radnje koje okr. Bojanić preduzima prema B.B, po oceni ovog suda, učinjene su sa namerom da od svog prijatelja odbije istovremeni protivpravni napad i spreči njegovo dalje povređivanje. Odbrana koju je preduzeo okr. Bojanić bila je istovremena sa tim protivpravnim napadom.

Međutim, Apelacioni sud nalazi da je okr. Bojanić delujući u nužnoj odbrani, prekoračio onu meru nužne odbrane koja je bila neophodno potrebna da od svog prijatelja i sebe otkloni istovremeni protivpravni napad. Imajući u vidu sve napred navedeno prvostepena presuda je u odnosu na okr. Bojanića preinačena i istom je izrečena kazna zatvora u trajanju od 9 godina nalazeći da se može očekivati da će se sa ovako izrečenom kaznom u potpunosti ostvariti svrha izricanja krivičnih sankcija i svrha kažnjavanja.

U odnosu na okr. Aleksandra Lazića prvostepena presuda je preinačena jer, po nalaženju Apelacionog suda, prvostepeni sud nije na nesumnjiv način utvrdio da je umišljaj okr. Lazića bio da davanjem noža unutra u kafani pomogne okr. Bojaniću da više lica liši života. Naime, nije nesumnjivo utvrđeno da je između njih postojao dogovor da tako nešto učine, a na šta ne upućuje ni jedan izvedeni dokaz, niti prvostepeni sud to na bilo koji način utvrđuje. U konkretnom slučaju u trenutku kada je okr. Lazić dao okr. Bojaniću nož ispod stola nije bilo nikakvog nagoveštaja da će između njih doći do sukoba. Kako nije bilo ni nikakvog dogovora između njih dvojice Apelacioni sud nalazi da u tom trenutku okr. Lazić nije mogao imati nikakvo saznanje da će, ne samo doći do tuče, nego i da će okr. Bojanić upotrebiti nož.


 

12. februar 2016. godine
MARINA JOVANOVIĆ BAJOVIĆ I DR.

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom Višeg suda u Smederevu K. br. 126/14 od 30. marta 2015. godine okr. Marini Jovanović Bajović je zbog izvršenja krivičnog dela kršenje zakona od strane sudije, javnog tužioca ili njegovog zamenika izrečena uslovna osuda kojom joj je utvrđena kazna zatvora u trajanju od 6 meseci sa rokom proveravanja od 1 godine, zbog izvršenja krivičnog dela zloupotreba službenog položaja u pokušaju iz člana 359, stav 1. u vezi sa članom 30. KZ okr. Zoranu Jovanoviću i Dejanu Mašiću je izrečena uslovna osuda kojom im je utvrđena kazna zatvora u trajanju od po 6 meseci sa rokom proveravanja od po 1 godinu, dok je okr. Nikola Šiljić je zbog izvršenja krivičnog dela teške telesne povrede iz člana 121, stav 2. KZ osuđen na kaznu kućnog zatvora u trajanju od 6 meseci. Oštećeni je radi ostvarivanja svog imovinsko -  pravnog zahteva upućen na parnicu.

Okrivljena Marina Jovanović Bajović je oglašena krivom što je u toku noći 11/12. jul 2006. godine, u Selevcu i Smederevskoj Palanci, kao dežurni istražni sudija Opštinskog suda u Smederevskoj Palanci, u sudskom postupku, u nameri da okr. Nikoli Šiljiću, policijskom službeniku PS Smederevska Palanka, pribavi kakvu korist i to u vidu nepokretanja krivičnog postupka protiv njega, a oštećenom A.A. nanese štetu u vidu nepokretanja krivičnog postupka protiv okr. Šiljića u kom postupku bi on zaštitio i odbranio svoje povređeno dobro, prekršila zakon na taj način što je povodom zadobijanja telesnih povreda u Selevcu, sačinila zapisnik o uviđaju 12. jula 2006. godine sa neistinitom sadržinom da je A.A. zadobio povredu prilikom pada na terasi Sportskog kluba u Selevcu, dana 11. jula 2006. godine i to za vreme dok se u prostorijama Sportskog kluba u Selevcu, a nakon fudbalske utakmice između policijskih službenika PO Selevac i veterana FK Selevac, kojoj večeri je i ona prisustvovala, te nakon zadobijanja povrede je saznala da je okr. Nikola Šiljić pesnicom udario oštećenog po licu od kog udarca je oštećeni pao na betonski pločnik i zadobio povrede, za koje je utvrđeno da su teške telesne povrede opasne po život, pa po tom saznanju, kao dežurni istražni sudija i kao poznanik okr. Nikole Šiljića, aktera konfliktnog događaja sa oštećenim A.A, te znajući da je okr. Šiljić i dugogodišnji kolega njenog supruga sa kojim se i privatno družio van posla nije se izuzela od vršenja sudijske dužnosti, događaj nije prijavila dežurnoj službi policijske stanice Smederevska Palanka radi angažovanja ekipe za vršenje uviđaja i nije prijavila krivično delo i učinioca krivičnog dela, a po pozivanju od strane dežurne službe PS Smederevska Palanka, koja služba je u međuvremenu obaveštena da je lice zadobilo tešku telesnu povredu, da kao istražni sudija prisustvuje uviđaju i isti obavlja, i po izlasku na lice mesta, nije obavestila ostale učesnike uviđajne ekipe da je oštećeni zadobio povrede usled udarca i pada na terasu, kako bi zamenik Opštinskog javnog tužioca i inspektori policijske stanice preduzeli potrebne radnje radi rasvetljavanja ovog događaja, već je sačinila navedeni zapisnik o uviđaju sa neistinitom sadržinom.

Okrivljeni Zoran Jovanović je oglašen krivim što je u toku noći 11/12. jula 2006. godine, kao službeno lice, stariji zastavnik i komandir PO Selevac, iskorišćavanjem svog službenog položaja i ovlašćenja i nevršenjem svoje dužnosti, svesnim propuštanjem da prijavi krivično delo i učinioca pokušao da pribavi kakvu korist okr. Nikoli Šiljiću, a oštećenom A.A. nanese štetu, na taj način što se u cilju prikrivanja napred navedenog izvršenog dela i njegovog učinioca i pravog činjeničnog stanja, sa svojom suprugom okr. Marinom Jovanović – Bajović i ostalim okrivljenima dogovorio da ne prijave dežurnoj službi PS Smederevska Palanka krivično delo i učinioca, te nakon što ga je okr. Šiljić obavestio o predmetnom događaju  okrivljeni je nakon toga izašao na teren i video oštećenog da povređen leži, te rekao okr. Šiljiću da će on i njegova supruga da mu pomognu da se ne sazna istina kako je oštećeni povređen, pa je iz tog razloga zahtevao od lekara ambulante Selevac, koji je ukazao pomoć oštećenom na licu mesta, da ne zove hitnu pomoć bolnice „Stefan Visoki“, što je ovaj pokušao da učini, a zatim je naloženo policajcima PO Selevac da oštećenog odvezu u bolnicu u policijskim kolima, pa je sa ostalim okrivljenima otišao u bolnicu gde lekarima nije rekao na koji način je oštećeni povređen, a takođe o događaju nije obavestio dežurnu službu da bi ista formirala ekipu za uviđaj i obezbedila lice mesta, a potom, kada je od strane dežurne službe bio pozvan na uviđaj, prilikom obavljanja uviđaja, kao član uviđajne ekipe, zameniku Opštinskog javnog tužioca i komandiru PS Smederevska Palanka i prisutnim policijskim službenicima je svesno propustio da prijavi krivično delo i učinioca.

Okrivljeni Nikola Šiljić je oglašen krivim što je u toku noći 11. jula 2006. godine, u Selevcu, teško telesno povredio oštećenog A.A.

Okrivljeni Dejan Mašić je oglašen krivim što je u periodu od 11. jula 2006. godine, u Selevcu i Smederevskoj Palanci, kao službeno lice – policijski službenik PS Smederevska Palanka, iskorišćavanjem svog službenog položaja i nevršenjem svoje službene dužnosti, svesnim propuštanjem da prijavi krivično delo i učinioca, pokušao da pribavi kakvu korist okr. Nikoli Šiljiću, a oštećenom A.A. nanese štetu.

PODNOSIOCI ŽALBE

Okrivljena Marina Jovanović – Bajović, Zoran Jovanović i njihovi branioci, kao i branilac okr. Nikole Šiljića i Dejana Mašića.

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, nakon održanog pretresa, doneo je 10. decembra 2015. godine presudu kojom je preinačio prvostepenu presudu i okr. Marinu Jovanović Bajović, Zorana Jovanovića i Dejana Mašića oglasio krivim zbog izvršenja po jednog krivičnog dela pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela iz člana 333, stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ izrekao im uslovne osude kojom im je utvrdio kazne zatvora u trajanju od po 4 meseca sa rokom proveravanja od po jednu godinu. U preostalom, nepreinačenom delu prvostepena presuda je potvrđena.

Po nalaženju Apelacionog suda, u preinačujućem delu, okrivljeni su oglašeni krivim zbog izvršenja po jednog krivičnog dela pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela budući da iz činjeničnih navoda optužnice koji su na nesumnjiv način dokazani, proizlazi da se u radnjama okrivljenih stiču upravo obeležja ovog krivičnog dela a ne krivičnog dela koje je okrivljenima stavljeno na teret.


 

12. februar 2016. godine
MILOŠ STANOJEVIĆ

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom Višeg suda u Beogradu K. br. 1/14 od 19. marta 2015. godine okr. Miloš Stanojević je zbog izvršenja krivičnog dela ubistvo iz člana 113. KZ u sticaju sa krivičnim delom nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz člana 348, stav 1. KZ osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 13 godina. Oštećeni su radi ostvarivanja svojih imovinsko – pravnih zahteva upućeni na parnicu.

Okrivljeni Miloš Stanojević je oglašen krivim što je u vremenskom periodu pre 29. marta 2009. godine, neovlašćeno nabavio pištolj koji je neovlašćeno držao 29. marta 2009. godine u Beogradu i kojim je lišio života oštećenog A.A, na taj način što je oštećenog sačekao ispred kuće i kada je oštećeni izašao iz kuće i prišao parkiranom vozilu, u kome je oštećenog čekao B.B, okrivljeni je sa pištoljem u ruci izašao iz obližnjeg prolaza, prišao oštećenom A.A. i u njegovom pravcu ispalio više projektila u predelu glave i tela nanevši mu tešku telesnu povredu usled kojih je oštećeni preminuo na licu mesta, nakon čega se udaljio.

Takođe, prvostepenom presudom okr. Stefan Lazarević i Stevan Buzaković su oslobođeni od optužbe da su izvršili po jedno krivično delo ubistva pomaganjem iz člana 113. u vezi sa članom 35. KZ.

Optužnicom Višeg javnog tužioca u Beogradu okr. Stefanu Lazareviću i Stevanu Buzakoviću je stavljeno na teret da su početkom aprila 2009. godine pomagali unapred obećanim prikrivanjem pištolja – sredstva kojim je okr. Miloš Stanojević izvršio krivično delo ubistva.

PODNOSIOCI ŽALBE

Viši javni tužilac u Beogradu, okr. Miloš Stanojević i njegovi branioci, kao i oštećeni.

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, nakon održane sednice veća, dana 15. januara 2016. godine doneo je presudu Kž1 1160/15 kojom je odbio, kao neosnovane, žalbe Višeg javnog tužioca u Beogradu, okr. Miloša Stanojevića i njegovih branilaca i potvrdio prvostepenu presudu. Žalba oštećenih je odbačena kao nedozvoljena imajući u vidu da po zakonu oštećeni mogu izjaviti žalbu samo zbog odluke o troškovima krivičnog postupka i o dosuđenom imovinsko – pravnom zahtevu, a žalba oštećenih je izjavljena zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i odluke o krivičnoj sankciji.


 

detaljnije

5.01.2016.

Donete odluke - drugostepeno krivično januar 2016

29. januar 2016. godine
ILIJA FILIPOVIĆ

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom  Višeg suda u Valjevu K. br. 5/15 od 17. avgusta 2015. godine okr. Ilija Filipović je zbog izvršenja krivičnog dela izazivanje opšte opasnosti iz člana 278, stav 4. u vezi sa stavom 3. i 1. KZ u sticaju sa krivičnim delom neovlašćena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 348, stav 4. u vezi sa stavom 2. i 1. KZ i krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti iz člana 138, stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 12 godina (u navedenu kaznu su mu uračunate i ranije izrečene pravnosnažne kazne), te je od okrivljenog oduzeta automatska puška. Oštećeni je radi ostvarivanja svog imovinsko – pravnog zahteva upućen na parnicu.

Okrivljeni Ilija Filipović je oglašen krivim što je u toku noći između 3. i 4. septembra 2013. godine, na putu Valjevo – Banja Vrujci i u Banji Vrujci – naseljeno mesto Berkovac, opština Mionica, do parkinga ispred ugostiteljskog objekta „B“, u stanju bitno smanjene uračunljivosti, neovlašćeno nosio automatsku pušku sa prigušivačem zvuka, zajedno sa dva okvira za municiju i 22 metka, i to tako što je, nakon što se najpre 3. septembra 2013. godine verbalno sukobio zbog narušavanja javnog reda i mira sa vlasnikom ugostiteljskog objekta „B“, oštećenim A.A, nakon čega je na zahtev oštećenog napustio objekat, te se uputio ka Valjevu, iz podruma zgrade uzeo navedeno vatreno oružje zajedno sa dva okvira za municiju i 22 metka, te se ponovo vratio u Banju Vrujci, na parking ispred navedenog ugostiteljkog objekta, te je izazavši iz vozila i držeći automatsku pušku, istu uperio ka navedenom ugostiteljskom objektu u kome je u tom trenutku bio okupljen veći broj gostiju i zaposlenog osoblja, te sa razdaljine od 17.04 do 27.44 m od prednjeg staklenog zida restorana pojedinačnom paljbom ispalio u pravcu staklenog zida restorana navedenog objekta 22 metka, koji su pogodili unutrašnjost objekta i pojedini od tih metaka rikošetirali u raznim pravcima, pri čemu je okrivljeni izazvao konkretnu opasnost za život i telo većeg broja ljudi.

Takođe, okrivljeni Ilija Filipović je oglašen krivim i što je 4. septembra 2013. godine, u službenim prostorijama PS Mionica, u stanju bitno smanjene uračunljivosti, ugrozio sigurnost policijskog službenika, oštećenog B.B.

PODNOSIOCI ŽALBE

Okrivljeni i njegov branilac.

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, nakon većanja, dana 9. decembra 2015. godine doneo je presudu Kž1 1189/15 kojom je preinačio prvostepenu presudu, u pogledu odluke o krivičnoj sankciji, i to tako što je okr. Iliju Filipović zbog izvršenja krivičnog dela izazivanje opšte opasnosti iz člana 278, stav 4. u vezi sa stavom 3. i 1. KZ u sticaju sa krivičnim delom neovlašćena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 348, stav 4. u vezi sa stavom 2. i 1. KZ i krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti iz člana 138, stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 9 godina (u navedenu kaznu su mu uračunate i ranije izrečene pravnosnažne kazne).

Po nalaženju Apleacionog suda, u delu odluke o krivičnoj sankciji, osnovano se izjavljenim žalbama okrivljenog i njegovog branioca ukazuje da su pojedinačne kazne u odnosu na okrivljenog prestrogo odmerene, a samim tim i jedinstvena kazna, te da je bilo mesta primeni instituta ublažavanja kazne.


22. januar 2016. godine
NENAD ROSO I DR.

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom Prvog osnovnog suda u Beogradu K. br. 17841/10 od 3. jula 2015. godine okr. Nenad Roso, Željko Šeatović, Jovica Veličkov i Nadežda Stojković su oslobođeni od optužbe da su, kao saizvršioci, izvršili krivično delo prevare u produženom trajanju iz člana 208, stav 4. u vezi sa stavom 1. KZ. Oštećeni su radi ostvarivanja svojih imovinsko – pravnih zahteva upućeni na parnicu.

Optužnicom Prvog osnovnog javnog tužioca u Beogradu okr. Nenadu Rosou, Željku Šeatoviću, Jovici Veličkovu i Nadeždi Stojković je stavljeno na teret da su u periodu od decembra meseca 2007. godine pa do avgusta 2009. godine, u Beogradu, u nameri da sebi pribave protivpravnu imovinsku korist veću od 1.500.000,oo dinara, kao saizvršioci lažnim prikazivanjem činjenica da upotreba električnog aparata „Rajf generator“ u kombinaciji sa upotrebom određenih preparata i lekova, dovodi do izlečenja teških bolesti doveli u zabludu oštećena lica i time ih naveli da im ista na štetu svoje imovine predaju ukupan iznos od 15.576.515,oo dinara, tako što su se prethodno reklamirali na televiziji, pri čemu se okr. Nenad Roso lažno predstavljao kao doktor alternativne medicine za koju ne poseduje sertifikat o stručnosti za bavljenje istom, promovišući svoju metodu lečenja nazvanu „Nulta terapija“, a koja se sprovodi upotrebom električnog aparata koji je nazvao „Rajf generator“, a koja se sprovodi upotrebom električnog aparata koji je nazvao „Rajf generator“ koji je izrađivao i servisirao okr. Željko Šeatović, s tim što navedeni aparat nije registrovan kod nadležnih organa Republike Srbije, niti za isti okrivljena lica poseduju sertifikat i atest o tehničkoj ispravnosti, predstavljajući oštećenim licima da će korišćenjem navedenog aparata i upotrebom lekova „F“, „P“ i „L“ dovesti do izlečenja bolesti karcinoma i leukemije, te su se tako oštećena lica javljala na mobilne telefone okr. Nadežde Stojković radi zakazivanja pregleda, koje je inače okr. Nenad Roso vršio u navedenim lokacijama po Beogradu, a od okr. Jovice Veličkova poručivali preporučene preparate.

PODNOSIOCI ŽALBE

Prvi osnovni javni tužilac u Beogradu.

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, u sednici veća, dana 21. decembra 2015. godine doneo je rešenje Kž1 1073/15 kojim je prvostepena presuda ukinuta i predmet vraćen prvostepenom sudu na ponovno suđenje.  

Po nalaženju Apelacionog suda prvostepenom presudom učinjena je bitna povreda odredaba krivičnog postupka s obzirom na to da je izreka prvostepene presude protivrečna sama sebi, a presuda nema uopšte razloga i u njoj nisu navedeni razlozi o činjenicama koje su predmet dokazivanja, a dati razlozi su potpuno nejasni i u znatnoj meri protivrečni, zbog čega je prvostepena presuda morala biti ukinita i predmet vraćen prvostepenom sudu na ponovno suđenje.


 

19. januar 2016. godine
MILORAD BANOVIĆ I DR.

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom Prvog osnovnog suda u Beogradu K. br. 4593/10 od 17. aprila 2015. godine prema okr. Milorada Banoviću je odbijena optužba da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja iz člana 297, stav 4. u vezi sa članom 289, stav 3. KZ, dok je okr. Branko Pavlović oslobođen od optužbe da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja iz člana 297, stav 4. u vezi sa članom 289, stav 3. KZ i prema istom je odbijena optužba da je izvršio krivično delo nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi iz člana 296, stav 1. KZ.

Optužnicom:

• okr. Miloradu Banoviću je stavljeno na teret da je 6. juna 2003. godine, u Beogradu, na kolovoznoj traci auto – puta namenjenoj za odvijanje saobraćaja u jednom smeru iz pravca Niša prema Novom Beogradu, na mostu „Gazela“, kao učesnik u saobraćaju na putevima, upravljao putničkim motornim vozilom, protivno Zakonu o osnovama bezbednosti javnog saobraćaja na putevima, jer je otpočeo menjanje saobraćajne trake a da se prethodno nije uverio da to može da učini bez opasnosti za druge učesnike u saobraćaju, ne vodeći pritom računa o položaju, pravcu kretanja i brzini vozila, iako je to bio dužan, usled čega je putnik iz vozila okr. Banovića, mal. A.A. preminuo, dok su putnici iz vozila okr. Banovića, B.B. i mal. V.V. zadobili lake telesne povrede;

• okr. Branku Pavloviću je stavljeno na teret da je 6. juna 2003. godine, u Beogradu, na auto putu Niš – Beograd, na mostu „Gazela“, upravljajući svojim vozilom iz pravca Niša prema Beogradu, srednjom saobraćajnom trakom, brzinom od 156,4 km/č, iako je na tom delu maksimalna dozvoljena brzina 80 km/č, a gustina saobraćaja je nalagala kretanje i brzinom manjom od dozvoljene, postupio suprotno Zakonu o osnovama bezbednosti javnog saobraćaja na putevima, pa je time tako ugrozio javni saobraćaj da je doveo u opasnost život i telo ljudi tako što je zbog nedozvoljene, prevelike i nebezbedne brzine u sustizanju naletelo na vozilo kojim je upravljao okr. Banović, brzinom od oko 60 km/č, prednjim desnim delom svog vozila udario u zadnji levi ugaoni deo vozila kojim je upravljao okr. Banović, kojom prilikom je usled siline udara dete u vozilu kojim je upravljao okr. Banović zadobilo smrtonosne povrede glave, a putnici u vozilu lake telesne povrede. Takođe, okr. Pavloviću je stavljeno na teret i da je, nakon što je izazvao saobraćajni udes, napustio vozilo i udaljio se sa lica mesta, ostavivši bez pomoći dete koje je unesrećeno u nezgodi, koju je prouzrokovao svojim vozilom, da bi se tek nakon dva dana javio Sekretarijatu za unutrašnje poslove u Beogradu.

PODNOSIOCI ŽALBE

Punomoćnik oštećenog kao tužioca.

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, nakon održanog pretresa, dana 2. decembra 2015. godine doneo je presudu Kž1 944/15 kojom je odbio, kao neosnovanu, žalbu oštećenog kao tužioca i potvrdio prvostepenu presudu.

U obrazloženju presude Apelacionog suda se, između ostalog, navodi da je sporan u konkretnom slučaju uzrok saobraćajne nezgode, koju odlučnu činjenicu je Apelacioni sud, kao što je to utvrdio i prvostepeni sud, utvrdio na osnovu nalaza i mišljenja veštaka iz kojih proizlazi da je osnovni uzrok saobraćajne nezgode na strani okr. Banovića koji je ostvario nebezbedno skretanje iz srednje u krajnje levu saobraćajnu traku u trenutku kad se tom trakom kretalo vozilo kojim je upravljao okr. Pavlović, pri čemu se kao najveća moguća brzina vozila kojim je upravljao okr. Pavlović, po svim veštačenjima proizlazi brzina od oko 120 km/č.


 

19. januar 2016. godine
RADE VASOVIĆ I DR.

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom Višeg suda u Smederevu K. br. 46/14 od 4. juna 2015. godine okr. Rade Vasović je oslobođen od optužbe da je izvršio, u saizvršilaštvu, dva krivična dela zloupotreba službenog položaja iz člana 359, stav 4. KZ, dok su okr. Zoran Munić, Vladimir Pavlović, Miomir Krstić i Aleksandar Pavlović oslobođeni od optužbe da su izvršili po jedno krivično delo zloupotreba službenog položaja iz člana 359, stav 4. KZ (od čega okr. Munić i Pavlović u saizvršilaštvu, a okr. Krstić i Pavlović podstrekavanjem). Oštećena, Republika Srbija, je radi ostvarivanja imovinsko – pravnog zahteva upućena na parnicu.

Optužnicom nekadašnjeg Okružnog, sada Višeg javnog tužioca u Smederevu:

• okr. Vasoviću i Muniću je stavljeno na teret da su u periodu od 12. maja 2003. godine do 16. marta 2005. godine, u Smederevu, kao službena lica i to okr. Vasović kao načelnik Odeljenja Republičke tržišne inspekcije u Smederevu i kao predsednik Komisije za procenu robe u Odeljenju Smederevo, a okr. Munić kao tržišni inspektor i član Komisije za procenu robe u Odeljenju Smederevo, iskorišćavanjem svog službenog ovlašćenja, pribavili imovinsku korist preduzećima „P“; „L“; „R“ i „I“ u ukupnom iznosu od 8.631.753,48 dinara;

• okr. Vasoviću i Pavloviću je stavljeno na teret da su u maju mesecu i 2006. godine, u Smederevu u Selevcu, kao službena lica i to okr. Vasović kao načelnik Odeljenja Republičke tržišne inspekcije u Smederevu i kao predsednik Komisije za procenu robe u Odeljenju Smederevo, a okr. Pavlović kao tržišni inspektor Odeljenja Republičke tržišne inspekcije u Smederevu i član Komisije za procenu robe, iskorišćavanjem svog službenog položaja i prekoračenjem granica svog službenog ovlašćenja, pribavili imovinsku korist A.A, kao vlasniku SZTR „Z“ u iznosu od 982.023,oo dinara;

• okr. Krstiću i Pavloviću je stavljeno na teret da su u toku februara i marta meseca 2005. godine, u Smederevu i Beogradu, podstrekli okr. Vasovića na izvršenje krivičnog dela zloupotrebe službenog položaja.

PODNOSIOCI ŽALBE

Viši javni tužilac u Smederevu.

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, u sednici veća, dana 23. decembra 2015. godine doneo je presudu Kž1 1020/15 kojom je odbio, kao neosnovanu, žalbu Višeg javnog tužioca u Smederevu i potvrdio prvostepenu presudu.

Po nalaženju Apelacionog suda, a nasuprot žalbenim navodima, prvostepeni sud je pravilno našao da se na osnovu izvedenih dokaza ne može izvesno zaključiti da postoje činjenice od kojih zavisi postojanje obeležja krivičnih dela stavljena optužbom okr. Vasoviću, Muniću i Pavloviću na teret, već da se rado samo o sumnji u pogledu njihovog postojanja koju je, primenom načela in dubio pro reo (u slučaju sumnje treba presuditi u korist okrivljenog), rešio u njihovu korist i oslobodio ih od optužbe da su izvršili krivično delo zloupotreba službenog položaja.

Takođe je, po oceni Apelacionog suda, prvostepeni sud u prilog zaključku zašto nalazi da nije dokazano da su okr. Krstić i Pavlović izvršili krivično delo zloupotreba službenog položaja dao jasne razloge koje kao pravilne prihvata i Apelacioni sud, zbog čega ih je oslobodio od optužbe.


 

5. januar 2016. godine
JUGOSLAV PETROVIĆ I DR.

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom Višeg suda u Beogradu K. br. 434/11 od 18. maja 2015. godine okr. Jugoslav Petrović je zbog izvršenja krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246, stav 1. KZ osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 3 godine, te je od istog oduzeta predmetna opojna droga u količini od 971,00 grama opojne droge heroin.

Okrivljeni Jugoslav Petrović je oglašen krivim što je tokom decembra meseca 2010. godine, neovlašćeno radi dalje prodaje nabavio, držao i prenosio supstance koje su proglašene za opojne droge, na taj način što je po prethodnom dogovoru nabavio od NN lica sa teritorije Kosova i Metohije opojnu drogu heroin, mase 971,00 grama, da bi 27. decembra 2010. godine svojim vozilom došao u Beograd, pri čemu je ispred zadnjeg sedišta automobila okrivljenog pretresom pronađena navedena droga.

Takođe, prvostepenom presudom okr. Aleksandar Todosijević, Radomir Delić, Ivan Zuvić i Srđan Filipović su oslobođeni od optužbe da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246, stav 1. KZ.

Optužnicom Višeg javnog tužioca u Beogradu okr. Aleksandru Todosijeviću, Radomiru Deliću, Ivanu Zuviću i Srđanu Filipoviću je stavljeno na teret da su, zajedno sa okr. Jugoslavom Petrovićem, u sastavu grupe, nabavljali, držali i prenosili supstance koje su proglašene za opojne droge.

PODNOSIOCI ŽALBE

Viši javni tužilac u Beogradu i branilac okr. Jugoslava Petrovića.

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, nakon većanja, doneo je 30. novembra 2015. godine rešenje Kž1 1161/15 kojim je ukinuo prvostepenu presudu , zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno suđenje.


 

5. januar 2016. godine
MILE SVETOZAREVIĆ I DR.

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom Višeg suda u Beogradu K. br. 251/12 od 3. juna 2015. godine zbog izvršenja, u saizvršilaštvu, krivičnog dela teško delo protiv opšte sigurnosti iz člana 288, stav 2. KZ u vezi sa krivičnim delom nepropisnog i nepravilnog izvođenja građevinskih radova iz člana 281, stav 1. KZ okr. Mile Svetozarević je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 4 godine, dok je okr. Stevan Stevanović osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 6 godina, te je okrivljenima izrečena mera bezbednosti zabrane vršenja delatnosti u građevinarstvu u trajanju od po 5 godina. Oštećeni su radi ostvarivanja svojih imovinsko – pravnih zahteva upućeni na parnicu.

Okrivljeni su  oglašeni krivim što su u periodu od 26. do 29. septembra 2011. godine, u Beogradu – opština Zemun, kao odgovorna lica za izvođenje građevinskih radova i to okr. Stevanović kao osnivač i vlasnik preduzeća “Stevan Stevanović Grading SS”, izvođač radova i okr. Svetozarević kao osnivač i vlasnik preduzeća “Tehnomenadžer” – podizvođač odnosno izvođač radova čiji je naručilac preduzeće okr. Stevanovića, nisu postupili po propisima i opšte priznatim tehničkim pravilima i time su izazvali opasnost za život i telo ljudi, usled čega su život izgubila četiri lica, a jedno je zadobilo teške telesne povrede.

Takođe, prvostepenom presudom okr. Nedeljko Ilić je oslobođen od optužbe da je izvršio, u saizvršilaštvu, krivično delo teško delo protiv opšte sigurnosti iz člana 288, stav 2. KZ u vezi sa krivičnim delom nepropisnog i nepravilnog izvođenja građevinskih radova iz člana 281, stav 1. KZ.

Optužnicom Višeg javnog tužioca u Beogradu okr. Nedeljku Iliću je stavljeno na teret da je u periodu od 26. do 29. septembra 2011. godine, u Beogradu – opština Zemun, kao odgovorno lice za rukovođenje i izvođenje građevinskim radovima, nije postupio po propisima i opšte priznatim tehničkim pravilima, usled čega su život izgubila četiri lica, a jedno lice je zadobilo teške telesne povrede.

PODNOSIOCI ŽALBE

Viši javni tužilac u Beogradu, okr. Stevan Stevanović i njegov branilac, kao i branilac okr. Mileta Svetozarevića.

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, nakon većanja, doneo je 17. decembra 2015. godine rešenje Kž1 1077/15 kojim je ukinuo prvostepenu presudu u celosti i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno suđenje.

Po nalaženju Apelacionog suda prvostepena presuda je u odnosu na osuđujući deo doneta uz bitne povrede odredaba krivičnog postupka, jer je izreka prvostepene presude, između ostalog, nerazumljiva. Naime, prvostepeni sud je okrivljene oglasio da su postupali suprotno obavezama propisanim članom 153. Zakona o planiranju i izgradnji, koji se odnosi na “stručni nadzor” i isti se ni jednom odredbom ne odnosi na izvođača radova, odgovornog izvođača radova, niti njihove obaveze, pa je za sada ostala nejasna veza između radnji okrivljenih sa normom koju je prvostepeni sud primenio, te je nejasno i zbog kojih su radnji okrivljeni oglašeni krivim, a što prvostepenu presudu čini nerazumljivom.

U odnosu na oslobađajući deo prvostepene presude ista je, takođe, po nalaženju Apelacionog suda, doneta uz bitnu povredu odredaba krivičnog postupka, jer o odlučnim činjenicama nedostaju jasni razlozi, a dati razlozi su nejasni i u znatnoj meri protivrečni. Naime, osnovano javni tužilac navodi da nije sporno da okr. Ilić nema visoki stručnu spremu i da je obavljao poslove na radnom mestu poslovođe, ali prvostepeni sud je akcenat dao na formalnim uslovima, koje nesporno okrivljeni Ilić nije imao, ali za sada nije dao jasne razloge o ulozi okrivljenog u konkretnom slučaju. Imajući u vidu napred navedeno prvostepeni sud će u ponovnom postupku jasno i nedvosmileno utvrditi ulogu okr. Ilića u konkretnom događaju, ne samo u formalnom smislu, već i u svetlu faktičkih ovlašćenja na gradilištu, te ceniti i ostale žalbene navode, nakon čega će biti u mogućnosti da donese pravilnu i zakonitu odluku, za koju će dati jasne i uverljive razloge.


 

5. januar 2016. godine
PETRA CVIJIĆ

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom Drugog osnovnog suda u Beogradu K. br.  432/14 od 29. maja 2015. godine okr. Petra Cvijić je oslobođena od optužbe da je izvršila krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja iz člana 297, stav 4. u vezi sa članom 289, stav 3. KZ. Oštećena je radi ostvarivanja svog imovinsko – pravnog zahteva upućena na parnicu.
Optužnim predlogom Drugog javnog tužioca u Beogradu okr. Petri Cvijić je stavljeno na teret da je 9. decembra 2012. godine, u Beogradu, kao učesnik u saobraćaju, ne pridržavajući se saobraćajnih propisa, tako ugrozila javni saobraćaj da je dovela u opasnost život i telo ljudi, jer nije obratila pažnju na pešaka koji se nalazi na kolovozu, na taj način što je upravljajući putničkim motornim vozilom, prednjom levom bočnom stranom vozila udarila u pešaka S.B. koji je prelazio kolovoz, dolazeći vozilu sa leve strane, kojom prilikom je S.B. zadobio teške telesne povrede opasne po život, usled kojih povreda je i preminuo.

PODNOSIOCI ŽALBE

Drugi osnovni javni tužilac u Beogradu.

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, nakon održanog pretresa, doneo je 15. decembra 2015. godine presudu Kž1 1029/15 kojom je odbio kao neosnovanu žalbu Drugog osnovnog javnog tužioca u Beogradu i potvrdio prvostepenu presudu.

Po nalaženju Apelacionog suda prvostepeni sud je pravilno zaključio da u toku krivičnog postupka nije dokazano da je okrivljena izvršila krivično delo na način kako joj je to stavljeno na teret optužnim predlogom, jer iz dokaza koji su izvedeni tokom krivičnog postupka ne proizlazi da nije obratila pažnju na pešaka koji se nalazio na kolovozu i da je usled toga došlo do predmetne saobraćajne nezgode. Samim tim, nisu izvedeni dokazi koji bi potvrdili navode iz optužbe da je okrivljena kritičnom prilikom postupakl protivno saobraćajnim propisima i da je time izvršila krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.


 

5. januar 2016. godine
SLOBODAN ŠARENAC

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom Višeg suda u Beogradu K. br. 85/10 od 6. oktobra 2015. godine okr. Slobodan Šarenac je oslobođen od optužbe da je izvršio krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 234, stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ. Oštećeni je radi ostvarivanja svog imovinsko – pravnog zahteva upućen na parnicu.

Optužnicom nekadašnjeg Okružnog javnog tužioca u Beogradu okr. Slobodanu Šarencu je stavljeno na teret da je tokom 1999. godine, kao odgovorno lice – predsednik Holding kompanije “Ineks Intereksport”, prekoračio granice svojih ovlašćenja i pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 450.000,oo DEM, na taj način što je 28. maja 1999. godine izvršio prenos vlasništva nad poslovnom zgradom u Sarajevu, površine 239 m2, na DP “Ineks Intereksport”, koju firmu su osnovali bivši radnici poslovne jedinice DP “Ineks Intereksport”, sa sedištem u Sarajevu, tako što je navedenog dana u Osnovnom sudu u Zvorniku izvršio overu “sporazuma” kojim je okončan deobni bilans između “Ineks Intereksport” Beograd i DP “Ineks Intereksport” Sarajevo kojim se bez ikakvih uslova prenosi raspolaganje pomenute nepokretnosti na DP “Ineks Intereksport” Sarajevo i time se navodno okončava započeti a nedovršeni deobni bilans sa pozivanjem na nepostojeću odluku Upravnog odbora preduzeća “Ineks Intereksport” Beograd zato što se propisima BiH nije mogla izvršiti prodaja nepokretnosti koje je u vlasništvu pravnog lica sa teritorije SRJ, nakon čega je navedenu nepokretnost prodao za iznos od 450.000,oo DEM i novac zadržao za sebe.

PODNOSIOCI ŽALBE

Viši javni tužilac u Beogradu.

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, nakon većanja, doneo je 28. decembra 2015. godine presudu Kž1 1482/15 kojom je odbio kao neosnovanu Višeg javnog tužioca u Beogradu i potvrdio prvostepenu presudu.

Po nalaženju Apelacionog suda pravilno je prvostepeni sud okrivljenog oslobodio od optužbe da je izvršio krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica, jer tokom postupka nije dokazano da je okrivljeni kao predsednik Holding kompanije “Ineks Inter – eksport” Beograd prekoračio granice svojih ovlašenja i pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 450.000,oo DM. Naime, neosnovani su žalbeni navodi tužioca da je sporazum potpisan bez odluke Upravnog odbora, jer na to ne ukazuje nijedan izvedeni dokaz, a kako je prvostepeni sud nesumnjivo utvrdio da je predmetna odluka Upravnog odbora postojala, onda tužilac nije dokazao da je okrivljeni prekoračio granice svojih ovlašćenja. Takođe, nije bilo dokaza da je okrivljeni pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 450.000,oo DM, jer nijednim izvedenim dokazom tužilaštvo nije potvrdilo ove navode iz optužnice.


 

 

detaljnije

Iustitia nihili expetit praemii – Pravda ne traži nikakve nagrade (Ciceron)