Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
11.06.2021.

Donete odluke - organizovani kriminal jun 2021.

30. jun 2021. godine
RASIM HABIBOVIĆ I DR.

PRVOSTEPENA PRESUDA

Presudom Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje, K Po1 86/19 od 26. oktobra 2020. godine zbog izvršenja, u saizvršilaštvu, produženog krivičnog dela nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi iz člana 350, stav 4. KZ okr. Rasim Habibović i Sibela Bronja Habibović su osuđeni na kazne zatvora u trajanju od po 3 godine, te su im trajno oduzeti mobilni telefoni sa preplatničkim karticama, kao i imovinska korist u iznosu od 2.080,oo USD.

Okrivljeni Rasim Habibović i Sibela Bronja Habibović su oglašeni krivim što su u vremenskom periodu od maja pa do druge polovine avgusta 2008. godine, na teritoriji Republike Srbije i to mesta Tutin, Novi Pazar i na području grada Beograda, te na teritoriji Republike Crne Gore, postali pripadnici organizovane kriminalne grupe organizatora okr. Muse Ahmadzaya, koja je radi sticanja neposredne finansijske koristi postojala određeno vreme i delovala sporazumno u cilju vršenja krivičnog dela nedozvoljeni prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi i što su u dogovoru sa državljaninom Republike Crne Gore, Suadom Džudževićem, koji je zajedno sa drugim NN licima i osuđenim Musom Ahmadzaya  organizovao organizovanu kriminalnu grupu na teritoriji Republike Crne Gore, protiv koga se krivični postupak vodi u Republici Crnoj Gori, na taj način što je osuđeni Musa Ahmadzaya sačinio plan delovanja organizovane kriminalne grupe, da za finansijsku korist ne manju od 300,oo američkih dolara po krijumčarenom licu, za omogućavanje nedozvoljen prelazak državne granice Republike Srbije i Crne Gore, prebacivanje i prihvat na teritoriji Republike Srbije, nedozvoljeni tranzit i smeštaj na području Tutina, a potom i za tranzit ilegalnih migranata od Tutina preko Novog Pazara do Beograda i privremeni smeštaj na području grada Beograda u cilju njihovog daljeg nedozvoljenog tranzita ka zemljama zapadne Evrope, nakon čega je stečenu protivpravnu imovinsku korist osuđeni Musa Ahmadzaya kao organizator delio sa pripadnicima organizovane kriminalne grupe okr. Rasimom Habibovićem i Sibela Bronja Habibović, u zavisnosti od njihovog zadatka u ostvarenoj pojedinačnoj radnji omogućavanja nedozvoljenog prelaza državne granice RS i nedozvoljenog tranzita kroz RS ilegalnim migrantima.

PODNOSIOCI ŽALBE

Branioci okrivljenih.

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Posebno odeljenje za organizovani kriminal Apelacionog suda u Beogradu, nakon održane sednice veća, dana 31. maja 2021. godine donelo je presudu Kž1 Po1 5/21 kojom je odbilo kao neosnovane sve žalbe i potvrdilo prvostepenu presudu. 

30. jun 2021. godine
NIKOLA JAKŠIĆ I DR.

PRVOSTEPENA PRESUDA

Presudom Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje, K Po1 171/16 od 11. juna 2020. godine okr. Nikola Jakšić i Tomislav Pavlović su oslobođeni od optužbe da su, u saizvršilaštvu, izvršili krivično delo zloupotreba službenog položaja iz člana 359, stav 3. KZ, dok su okr. Đura Obradović, Ljubiša Jovanović i Zoran Jovanović oslobođeni od optužbe da su izvršili krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica podstrekavanjem iz člana 234, stav 3. KZ (od čega okr. Ljubiša i Zoran Jovanović u saizvršilaštvu).

Optužnicom Višeg javnog tužioca u Beogradu okr. Nikoli Jakšiću i Tomislavu Pavloviću je stavljeno na teret da su u periodu od 24. decembra 2009. godine do 26. marta 2010. godine, u Beogradu, kao službena lica - samostalni savetnici u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u Upravi za poljoprivredno zemljište iz Beograda, po prethodnom dogovoru, prekoračenjem granica svog službenog položaja i ovlašćenja, okr. Đura Obradović kao većinski vlasnik privrednog društva „BD agro“ a.d. sa sedištem u Dobanovcima, podstrekao odgovorna lica u ovom privrednom društvu i to okr. Ljubišu Jovanovića, generalnog direktora, okr. Bobana Golubovića, tada direktora Sektora pravnih, kadrovskih i opštih poslova, u odnosu na koga je postupak, zbog smrti, obustavljen i okr. Zorana Jovanovića, geometra u Odeljenju pravnih i kadrovskih poslova, koji su po prethodnom dogovoru, iskorišćavanjem svog položaja i ovlašćenja omogućili pribavljanje protivpravne imovinske koristi za okr. Đuru Obradovića i privredno društvo  „BD agro“ a.d.  u iznosu od 622.852.000,oo dinara.

PODNOSIOCI ŽALBE

Tužilac za organizovani kriminal.

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Posebno odeljenje za organizovani kriminal Apelacionog suda u Beogradu, nakon održane sednice veća, dana 26. maja 2021. godine donelo je presudu Kž1 Po1 20/20 kojom je odbilo kao neosnovanu žalbu Tužioca za organizovani kriminal i potvrdilo prvostepenu presudu.

U obrazloženju prvostepene presude se, između ostalog, navodi da je pravilno zaključio prvostepeni sud da navodi optužbe da su okr. Nikola Jakšić i Tomislav Pavlović postupali kao službena lica u državnom organu i po porethodnom dogovoru, prekoračenjem granica svog službenog položaja i ovlašćenja, kao samostalni savetnici preduzimali određene radnje, nisu dokazani, s obzirom na to da su osporeni pre svega Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i ugovorima o delu zaključenim između ovog Ministarstva i okr. Nikole Jakšića dana 3. septembra i 31. decembra 2009. godine, ali i odredbama Zakona o državnim službenicima. U odnosu na okr. Đuru Obradovića pravilno je prvostepeni sud zaključio da Tužilaštvo nije opredelilo radnje koje bi predstavljale radnje krivičnog dela koje mu se stavlja na teret s obzirom na to da davanje upustava i naloga u svojstvu većinskog vlasnika privrednog društva svom generalnom direktoru, direktoru Pravne službe i geometru zaposlenom u privrednom društvu, u cilju realizacije poslovnih planova i interesa privrednog društva, ne mogu biti radnje koje same po sebi predstavljaju radnje krivičnog dela koje mu se stavlja na teret, pa da, dodatno imajući u vidu da nije dokazano da su okr. Ljubiša i Zoran Jovanović izvršili krivična dela koja su im stavljena na teret, nema dokaza da je okr. Obradović, izvršio krivično delo koje mu je stavljeno na teret jer okrivljeni, s obzirom na akcesornu prirodu saučesništva, čije je podstrekavanje poseban oblik, ne može krivično odgovarati za radu podstrekavanja na izvršenje krivičnog dela za koje nema dokaza da je izvršeno. 

25. jun 2021. godine
MILOŠ BIŠKUPIĆ I DR.

PRVOSTEPENA PRESUDA

Presudom Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje za organizovani kriminal K Po1 34/18 od 11. marta 2020. godine okr. Miloš Biškupić je zbog izvršenja krivičnog dela udruživanje radi izvršenja krivičnih dela iz člana 346, stav 2. KZ-a i produženog krivičnog dela pronevera u obavljanju privredne delatnosti iz člana 224, stav 3. KZ-a osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 3 godine, te mu je izrečena mera bezbednosti oduzimanja predmeta i to: mobilnih telefona i pripadajuće kartice i obavezan je da na ime postavljenog imovinsko-pravnog zahteva oštećenom JP „Elektroprivreda Srbije“ isplati iznos od 1.099.400,oo dinara, dok je okr. Bojan Pavlović zbog izvršenja krivičnog dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela iz člana 346, stav 4. KZ-a i krivičnog dela pronevera u obavljanju privredne delatnosti iz člana 224, stav 1. KZ-a osuđen na jedinstvenu kaznu kućnog zatvora u trajanju od 10 meseci bez primene mere elektronskog nadzora, pa mu je izrečena mera bezbednosti oduzimanja predmeta i to: mobilnog telefona sa pripadajućom karticom i obavezan je da na ime postavljenog imovinsko-pravnog zahteva oštećenom JP „Elektroprivreda Srbije“ isplati iznos od 38.000,oo dinara.

Okrivljeni Miloš Biškupić je oglašen krivim što je neutvrđenog dana tokom avgusta meseca 2015. godine, u Lazarevcu, zajedno sa osuđenim Miodragom Đorđevićem, prema kome je krivični postupak pravnosnažno okončan, organizovao organizovanu kriminalnu grupu radi vršenja krivičnog dela pronevera u obavljanju privredne delatnosti i sticanja finansijske koristi, koja je delovala do 13. avgusta 2016. godine, na taj način što su stvorili plan delovanja da prisvajaju gorivo koje je povereno na radu, namenjeno snabdevanju radnih maština pogona „Pomoćna mehanizacija“ organizaciona celina „Površinski kopovi Baroševac“ raspoređenih na poljima „B“ i „D“ JP „Elektroprivreda Srbije“ tako što bi pripadnici organizovane kriminalne grupe, zaposleni u navedenom preduzeću na radnim mestima vozača cisterni za namiru goriva i izdavaoca goriva i maziva, i to okr. Miloš Biškupić, osuđeni Vlado Đurđević, Saša Drinčić, Nikola Pantelić, Miloš Stanojević, Dragan Đurović i okr. Bojan Pavlović prilikom snabdevanja goriva radnih mašina u iste istakali gorivo u količini manjoj od količine u službenim obrascima RB „Kolubara“ i rukovaocima radnih mašina plaćali iznos od 25,oo do 30,oo dinara za litar manje utočenog u radne mašine i u cisterni zadržanog goriva, nakon čega su, cisternu sa gorivom odvozili na stovarište gde su gorivo, za koje je prethodno u izveštajima neistinito prikazano da je istočeno u radne mašine, iz autocisterne istakali u burad i plastične bidone, pri čemu su osuđeni Mirko i Radivoje Tomić, zajedno sa osuđenim Miodragom Đorđevićem do 26. decembra 2015. godine kada je isti lišen slobode, stajali na unapred dogovorenim mestima na prilaznim putevima i kapiji stovarišta i telefonom ih obaveštavali o vremenu kada neopažano mogu da uđu u stovarište radi istakanja proneverenog goriva, a potom da neopaženo izađu, ili su se sa osuđenim Radivojem Tomićem i Miodragom Đorđevićem sastajali na unapred dogovorenim mestima u blizini polja „B“ i „D“, a koje gorivo su potom istakali u plastične bidone koji su se nalazili u kombiju kojim su upravljali osuđeni Radivoje Tomić ili Miodrag Đorđević i za koje gorivo su im plaćali iznose od 70,oo do 85,oo dinara za litar, nakon čega su isto gorivo odvozili u stovarište, a potom su ga osuđeni Mirko i Radivoje Tomić, te Miodrag Đorđević prodavali većem broju fizičkih lica za iznos od oko 105,oo dinara za litar, sve uz znanje i pomoć pripadnika organizovane kriminalne grupe i to osuđenih Vladimira Mirkovića, Srđana Markovića i Ivana Petrovića, koji su ih obaveštavali kojom rutom autocisterna može bezbedno da napusti krug RB „Kolubara“ ili o mestu na kome može neometano da se izvrši pretakanje proneverenog goriva na obodima polja „B“ I „D“, pa su okr. Bojan Pavlović, kao i osuđeni Mirko Tomić, Radivoje Tomić, Saša Drinčić, Dragan Đurović, Vlado Đurđević, Nikola Pantelić, Vladimir Mirković, Srđan Marković, Ivan Petrović i Miloš Stanojević postali pripadnici organizovane kriminalne grupe i prihvatili njene aktivnosti kao svoje i izvršavali zadatke koji su se u konkretnim situacijama pred njih postavljali.

PODNOSIOCI ŽALBE

Tužilac za organizovani kriminal i branioci okrivljenih.

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Posebno odeljenje za organizovani kriminal Apelacionog suda u Beogradu, nakon održane sednice veća 20. aprila 2021. godine donelo je presudu Kž1 Po1 16/20 kojom je, usvajanjem žalbe Tužioca za organizovani kriminal, preinačilo prvostepenu presudu u pogledu pravne prekvalifikacije krivičnog dela, tako što Apelacioni sud radnje okr. Miloša Biškupića pravno kvalifikuje kao produženo krivično delo pronevera u obavljanju privredne delatnosti iz člana 224, stav 3. KZ-a, u saizvršilaštvu, a radnje Bojana Pavlovića pravno kvalifikuje kao krivično delo pronevera u obavljanju privredne delatnosti iz člana 224, stav 1. KZ-a, u saizvršilaštvu, pa okr. Miloša Biškupića osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 3 godine, a okr. Bojana Pavlovića na jedinstvenu kaznu kućnog zatvora u trajanju od 10 meseci bez primene mere elektronskog nadzora. U preostalom, nepreinačenom, delu prvostepena presuda je potvrđena. 

25. jun 2021. godine
MIĆO NIKOLIĆ I DR.

PRVOSTEPENA PRESUDA

Presudom Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje, K Po1 165/16 od 16. januara 2020. godine:

 • okr. Mićo Nikolić je zbog izvršenja krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246, stav 4. KZ i izvršenja, u saizvršilaštvu, krivičnog dela sprečavanje i ometanje dokazivanja iz člana 336 stav 1. KZ je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 14 godina i 6 meseci i novčanu kaznu u iznosu od 200.000,oo dinara, te je od okrivljenog oduzeta imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnih dela i to novac u iznosu od 1.700,oo evra, 27.700,oo dinara i 142 američkih dolara,
 • zbog izvršenja krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246, stav 4. KZ:
 • okr. Miloš Ivaz je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 10 godina i 6 meseci (u koju kaznu mu je uračunata ranije izrečena pravnosnažna kazna zatvora u trajanju od 8 meseci), te je od okrivljenog oduzeta digitalna vagica,
 • okr. Rajko Savić je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 11 godina i 6 meseci,
 • okr. Ismail Krasnići je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 7 godina,
 • okr. Miodrag Vranić je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 4 godine (u koju kaznu mu je uračunata pravosnažna kazna zatvora u trajanju od 8 meseci), te je od okrivljenog oduzeta opojna droga marihuana u količini od 782 grama i
 • okr. Agron Hodža je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 13 godina i
 • okr. Milani Nikolić  je zbog izvršenja, u saizvršilaštvu, krivičnog dela sprečavanje i ometanje dokazivanja iz člana 336, stav 1. KZ izrečena uslovna osuda kojom joj je je utvrđena kazna zatvora u trajanju od 1 godine i istovremeno određeno da se utvrđena kazna zatvora neće izvršiti ukoliko okrivljena za vreme proveravanja u trajanju od 3 godine od dana pravnosnažnosti presude ne izvrši neko novo krivično delo i osuđena je na novčanu kaznu u iznosu od 150.000,oo dinara,
 • zbog izvršenja krivičnog dela spračavanje i ometanje dokazivanja pomaganjem iz člana 336, stav 1. KZ okr. Dragoslav Drobnjaković je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine i 8 meseci i novčanu kaznu u iznosu od 200.000,oo dinara, dok je okr. Miloš Bajić osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine i 6 meseci i novčanu kaznu u iznosu od 200.000,oo dinara

Okrivljeni Mićo Nikolić je oglašen krivim što je u periodu od avgusta 2011. godine do 5. marta 2012. godine organizovao organizovanu kriminalnu grupu, čiji su pripadnici bili okr. Ivaz, Savić, Krasnići i Hodža, kao i Dragan Crvenica, koji je pravnosnažnom presudom povodom istog događaja oglašen krivim, koja organizovana kriminalna grupa je u pomenutom vremenskom periodu delovala sporazumno u međunarodnim razmerama, na teritoriji Republike Albanije, Republike Srbije, Republike Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, u cilju vršenja krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, a sve radi sticanja nezakonite finansijske koristi i to tako što je okr. Nikolić osmislio plan da, uz pomoć ostalih navedenih okrivljenih, u Republici Albaniji i na teritoriji AP Kosovo i Metohija, od NN lica neovlašćeno nabavlja veće količine opojne droge marihuane i tu opojnu drogu transportuje do Novog Sada, gde bi je smestio u stanove i lokale, zakupljene u tu svrhu ili u poslovne prostorije privrednog društva „S“, u vlasništvu okr. Savića, a zatim je neovlašćeno prodavao drugim dilerima narkotika u Novom Sadu, Beogradu, Republici Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj, pa su ostali okrivljeni prihvatili ovakav plan organizatora okr. Nikolića i preduzimali određene konkretne aktivnosti u svrhu realizacije navedenog plana.

Takođe, prvostepenom presudom:

Okrivljeni Miodrag Vranić je oglašen krivim što je u periodu od sredine novembra 2011. godine do 5. marta 2012. godine, u objektu u Kraljevu, radi prodaje, nevolašćeno držao supstancu koja je proglašena za opojnu drogu i to marihuanu i to u ukupnoj količini od 90 kg.

Okrivljeni Mićo Nikolić i Milana Nikolić u periodu od juna do 24. septembra 2015. godine, u Novom Sadu i Požarevcu – Zabeli osuđenom saradniku Draganu Crvenici – učesniku u krivičnom postupku pred Posebnim odeljenjem Višeg suda u Beogradu koji se vodi protiv okr. Mića Nikolića i više drugih lica zbog krivičnog dela udruživanje radi krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga obećali poklon u novcu u nameri da osuđeni saradnik Crvenica davanjem lažnog iskaza utiče na ishod ovog krivičnog postupka, u čemu su im pomogli okr. Dragoslav Drobnjaković i Miloš Bajić stvaranjem uslova za izvršenje ovog krivičnog dela.

PODNOSIOCI ŽALBE

Okr. Mićo Nikolić, Rajko Savić i Milana Nikolić i njihovi branioci, kao i branioci ostalih okrivljenih.

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Posebno odeljenje za organizovani kriminal Apelacionog suda u Beogradu, nakon održane sednice veća, donelo je 28. maja 2021. godine presudu Kž1 Po1 19/20 kojom je:

 • potvrdilo prvostepenu presudu u odnosu na okr. Ismaila Krasnićija, Dragoslava Drobnjakovića i Miloša Bajića,
 • dok je prvostepena presuda preinačena, samo u pogledu odluke o krivičnim sankcijama, u odnosu na sledeće okrivljene i to .

okr. Mića Nikolića koji je zbog izvršenja krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246, stav 4. KZ i izvršenja, u saizvršilaštvu, krivičnog dela sprečavanje i ometanje dokazivanja iz člana 336 stav 1. KZ osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 13 godina i 6 meseci i novčanu kaznu u iznosu od 200.000,oo dinara,

okr. Rajka Savića koji je izvršenja krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246, stav 4. KZ osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 10 godina i 6 meseci,

okr. Miodraga Vranića koji je zbog izvršenja zbog izvršenja krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246, stav 4. KZ osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 3 godine i 6 meseci (u koju kaznu mu je uračunata pravosnažna kazna zatvora u trajanju od 8 meseci),

okr. Agrona Hodžu koji je zbog izvršenja zbog izvršenja krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246, stav 4. KZ osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 12 godina i

okr. Milanu Nikolić kojoj je zbog izvršenja, u saizvršilaštvu, krivičnog dela sprečavanje i ometanje dokazivanja iz člana 336, stav 1. KZ izrečena uslovna osuda kojom mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju od 6 meseci i istovremeno određeno da se utvrđena kazna zatvora neće izvršiti ukoliko okrivljena za vreme proveravanja u trajanju od 2 godine od dana pravnosnažnosti presude ne izvrši neko novo krivično delo i osuđena je na novčanu kaznu u iznosu od 150.000,oo dinara,

- te je preinačena prvostepena presuda u odnosu na okr. Miloša Ivaza u delu odluke u uračunavanju pritvora u izrečenu kaznu.

U preostalom, nepreinačenom, delu prvostepena presuda je potvrđena.


 

11. jun 2021. godine
DEJAN PETROVIĆ

PRVOSTEPENA PRESUDA

Presudom Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje, K Po1 102/18 od 3. jula 2020. godine okr. Dejan Petrović je oslobođen od optužbe da je kao pripadnik organizovane kriminalne grupe izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246, stav 4. KZ.

Optužnicom Tužioca za organizovani kriminal okr. Dejanu Petroviću je stavljeno na teret da je u periodu od 18. juna 2016. godine do kraja decembra meseca 2017. godine radi sticanja finansijske koristi za sebe i ostale pripadnike organizovane kriminalne grupe, postao i delovao kao pripadnik organizovane kriminalne grupe, tako što je na osnovu plana koji je stvorio osuđeni Jakov Kontić da sa ostalim pripadnicima organizovane kriminalne grupe i to osuđenim Milovanom Nikolićem, Sonjom Lazić, Zoranom Konculjićem, te pripadnicima grupe osuđenima u Republici Italiji Ljubišom Bilanom, Stojanom Pavlovićem, Nenadom Kurilom, Zoranom Ristićem, kao i više lica protiv kojih se vodi krivični postupak zbog neovlašćene organizovane trgovine opojnim drogama pred nadležnim pravosudnim organima u Republici Italiji koju su na području Italije organizovali mrežu posrednika za prodaju opojne droge na teritoriji zemalja Zapadne Evrope (Kraljevina Holandija, Republika Italija i Republika Austrija) kupuje, drži, prenosi i prodaje opojnu drogu kokain, čija je proizvodnja, promet i upotreba zabranjena.

PODNOSIOCI ŽALBE

Tužilac za organizovani kriminal.

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Posebno odeljenje za organizovani kriminal Apelacionog suda u Beogradu, nakon održane sednice veća, dana 28. maja 2021. godine donelo je presudu Kž1 Po1 25/20 kojom je odbilo kao neosnovanu žalbu Tužioca za organizovani kriminal i potvrdilo prvostepenu presudu.

Po nalaženju Apelacionog suda pravilno je prvostepeni sud zaključio da se u spisima ne nalazi dovoljno dokaza koji bi ukazivali da bi okr. Dejan Petrović izvršio krivično delo koje mu je optužnicom stavljeno na teret, te je prvostepeni sud rukovodeći se pravnom maksimom in dubio pro reo okrivljenog oslobodio od optužbe za krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.


 

 

detaljnije

21.05.2021.

Donete odluke - organizovani kriminal maj 2021.

27. maj 2021. godine
MILANKO ŠARANČIĆ I DR.

PRVOSTEPENA PRESUDA

Presudom Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje, K. Po1 105/15 od 12. marta 2019. godine okr. Milanko Šarančić, Zoran Milićević, Dragoslav Pejčić i Milorad Čelebić oslobođeni su od optužbe da su izvršili, kao saizvršioci, krivično delo zloupotreba službenog položaja iz člana 359, stav 3. KZ (od čega okr. Šarančić i Milićević u produženom trajanju, a okr. Čelebić pomaganjem). Oštećeno privredno društvo „Srbija Kargo“ a.d. kao pravni sledbenik JP „Železnice Srbije“ je upućeno da imovinsko-pravni zahtev ostvari u parničnom postupku.

Optužnicom Tužioca za organizovani kriminal okrivljeni su oglašeni krivim što su:

 • u periodu od maja 2004. godine do oktobra meseca 2006. godine, i to okr. Milanko Šarančić, kao službeno lice – generalni direktor JP „Železnice Srbije“, i okr. Zoran Milićević, kao službeno lice – pomoćnik direktora za vuču i vozna sredstva, a od 17. maja do druge polovine novembra 2005. godine direktor Direkcije za prevoz u JŽTP „Beograd“ iskorišćavanjem svojih službenih položaja i okr. Dragoslav Pejčić, u svojstvu službenog lica – pomoćnika direktora Sektora za vuču i tehničku dokumentaciju u Sektoru za investicije vuče i voznih sredstava u JŽTP „Beograd“ i predsednik Komisije generalnog direktora za javnu nabavku 6 dizel električih lokomotiva „Makoza“  iz serije 644 iskorišćavanjem svojih službenih položaja prilikom nabavke navedenih lokomotiva, postupajući suprotno Zakonu o javnim nabavkama i suprotno Pravilniku o javnim nabavkama radova, usluga i dobara JŽTP „Beograd“ pribavili imovinsku korist privrednom društvu „F“ iz Italije i „C“ iz Velike Britanije u iznosu od najmanje 666.000,oo evra, a na štetu JP „Železnice Srbije“, na šta ih je podstrekao okr. Milorad Čelebić stvaranjem uslova za izvršenje krivičnog dela i
u periodu od početka 2005. godine do oktobra meseca 2006. godine okr. Milanko Šarančić u svojstvu službenog lica – generalnog direktora JP „Železnice Srbije“, okr. Zoran Milićević u svojstvu službenog lica – pomoćnika direktora za vuča i vozna sredstva, a od 17. maja do druge polovine novembra meseca 2005. godine direktor direkcije za prevoz JŽTP „Beograd“, iskorišćavanjem svojih službenih položaja prilikom navake 10 dizel motornih vozova iz Švedske serije Y1 postupajući suprotno Zakonu o javnim nabavkama i suprotno Pravilniku o javnim nabavkama radova, usluga i dobara JŽTP „Beograd“ pribavili imovinsku korist privrednom društvu „C“ iz Velike Britanije u iznosu od 200.000,oo evra i privrednom društvu „F“ iz Italije u iznosu od 204.197,oo evra, a na štetu JP „Železnice Srbije“ u čemu im je pomogao okr. Milorad Čelebić stvaranjem uslova za izvršenje krivičnog dela. 

PODNOSIOCI ŽALBE

Tužilac za organizovani kriminal.

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Posebno odeljenje za organizovani kriminal Apelacionog suda u Beogradu, nakon održane sednice veća, dana 26. marta 2021. godine donelo je presudu Kž1 Po1 6/20 kojom je odbilo kao neosnovanu žalbu Tužioca za organizovani kriminal i potvrdilo prvostepenu presudu.

Po nalaženju Apelacionog suda pravilno je prvostepeni sud zaključio da tokom postupka nije dokazano da su okr. Šarančić, Milićević i Pejčić, u svojstvu službenih lica, iskorišćavanjem svojih službenih položaja, postupajući suprotno Zakonu o javnim nabavkama i Pravilniku o javnim nabavkama radova, usluga i dobara ŽTP „Beograd“, na štetu JP „Železnice Srbije“ pribavili protivpravnu imovinsku korist inostranim preduzećima u čemu im je pomogao okr. Čelebić stvaranjem uslova za izvršenje krivičnog dela, i to u vreme, na mestu i na način kako im je stavljeno na teret optužnim aktom, pri čemu, po mišljenju Apelacionog suda ni činjenice i indicije na koje se poziva Tužilac u izjavljenoj žalbi, u nedostatku drugih dokaza, ne dovode do nesumnjivog zaključka da su okrivljeni izvršili krivična dela koja su im stavljena na teret. Shodno navedenom, pravilno je prvostepeni sud okrivljene primenom načela in dubio pro reo oslobodio od optužbe.


 

21. maj 2021. godine
STOJAN PETROVIĆ I DR.

PRVOSTEPENA PRESUDA

Presudom Posebnog odeljenja za organizovni kriminal Višeg suda u Beogradu K Po1 133/19 od 26. juna 2020. godine okr. Stojan Petrović je zbog izvršenja jednog produženog krivičnog dela nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi iz člana 350, stav 3. KZ osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 3 godine i 10 meseci (u koju kaznu mu je uračunata i ranije izrečena pravnosnažna kazna), dok je okr. Saša Milutinović zbog izvršenja, u saizvršilaštvu, jednog produženog krivičnog dela nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi iz člana 350, stav 2. KZ osuđen na kaznu kućnog zatvora uz elektronski nadzor u trajanju od 1 godine. Takođe, od okr. Stojana Petrovića je oduzeta imovinska korist pribavljena krivičnim delom i to gotov novac u iznosu od 4.500,oo evra, te je prema okrivljenima izrečena mera bezbednosti oduzimanja predmeta i to: SIM kartica i mobilni telefon sa pripadajućom karticom.

Okrivljeni Stojan Petrović je oglašen krivim što je u vremenskom periodu od 3. decembra 2018. godine do 3. aprila 2019. godine, na teritoriji Republike Srbije, u sastavu grupe sa sada pravnosnažno osuđenima Nikolom Jakovljevićem, Slavoljubom Jokovićem, Rajkom Tadićem, Aleksandrom Savićem, Predragom Petrovićem, Milanom Orlovićem i okr. Sašom Milutinovićem, u nameri pribavljanja imovinske koristi ukupno ne manje od 2.500,oo evra po jednom migrantu, omogućavali drugima – stranim državljanima nedozvoljen prelaz državne granice Republike Srbije preko graničnih prelaza sa Republikom Hrvatskom radi njihovog daljeg prelaza do Republike Italije tako što je okr. Stojan Petrović koordinirao radom grupe i to sa Slavoljubom Jokovićem i NN licima u cilju pronalaženja i prihvata stranih državljana zainteresovanih za nedozvoljeni prelaz državne granice, a u dogovoru sa Predragom Petrovićem i Nikolom Jakovljevićem u cilju preuzimanja, smeštaja u vozilo i prevoza stranih državljana – migranata sa teritorije opština Sombor i Ruma, teretnim vozilima koji su na međunarodnim linijama Srbija-Italija upravljali okr. Saša Milutinović i Aleksandar Savić, Rajko Tadić i Milan Orlović, a imovinsku korist stečenu od uspešno krijumčarenih migranata okr. Stojan Petrović raspodeljivao članovima grupe i saizvršiocima tako što bi po preuzimanju novca od Slavoljuba Jokovića za sebe zadržavao oko 500,oo evra po migrantu, a Nikoli Jakovljeviću predavao iznose od po oko 1.500,oo evra po jednom migrantu od čega bi Jakovljević za sebe zadržavao oko 300,oo evra, a vozačima isplaćivao oko 1.200,oo evra po uspešno krijumčarenom migrantu. 

PODNOSIOCI ŽALBE

Tužilac za organizovani kriminal i branilac okr. Stojana Petrovića.

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Posebno odeljenje za organizovani kriminal Apelacionog suda u Beogradu, nakon održane sednice veća, dana 23. aprila 2021. godine donelo je presudu Kž1 Po1 24/20 kojom je preinačilo prvostepenu presudu u pogledu pravne kvalifikacije krivičnog dela i odluke o krivičnoj sankciji u odnosu na Sašu Milutinovića, te je Apelacioni sud radnje ovog okrivljenog kvalifikovao kao krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi iz člana 350, stav 2. KZ i osudio ga na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine. U preostalom, nepreinačenom delu, prvostepena presuda je potvrđena.

Po  nalaženju Apelacionog suda, u pogledu zaključka prvostepenog suda da je okr. Milutinović postupao samo kao saizvršilac a ne kao pripadnik, Apelacioni sud nalazi da je prvostepeni sud pravilno utvrdio činjenično stanje, ali je pogrešno kvalifikovao radnje okrivljenog i učinio povredu Krivičnog zakona što je dovelo do preinačenja prvostepene presude u pogledu ovog okrivljenog i njegovih preduzetih krivično-pravnih radnji. Naime, iz izreke presude koja predstavlja supstrat utvrđenog činjeničnog stanja proizlazi i da je okr. Milutinović postupao u sastavu grupe, da je bio svestan izvršenja svog dela, hteo njegovo izvršenje, bio svestan zabranjenosti dela a u nameri pribavljanja imovinske koristi. Obeležja grupe u smislu Krivičnog zakona konkretno proizlaze iz činjenice da u izvršenju svakog krivičnog dela bilo uključeno više od tri lica operativno povezanih u cilju povremenog vršenja krivičnih dela, a na način koji podrazumeva planiranje, komunikaciju i koordinaciju aktivnosti i ubuduće, što se upravo potvrđuje činjenicom da su krivična dela vršena u vremenskoj povezanosti na istovrstan način sa istovrsnom ulogom okr. Petrovića, Milutinovića i ostalih saučesnika i istovrsnim predmetom ali i korišćenjem iste situacije na jedinstvenom prostoru i sa jedinstvenim umišljajem. Kada se ima u vidu navedeno, po nalaženju Apelacionog suda, ne može se prihvatiti zaključak prvostepenog suda da je reč o postupanju okr. Milutinovića samo kao saizvršioca, već se upravo osnovano tužilačkom žalbom ukazuje na to da je i ovaj okrivljeni postupao u sastavu grupe.


 

 

detaljnije

26.03.2021.

Donete odluke - organizovani kriminal mart 2021.

26. mart 2021. godine
DUŠICA MALOVIĆ KLjAJIĆ I DR.

PRVOSTEPENA PRESUDA

Presudom Višeg suda u Beogradu K Po1 7/19 od 25. oktobra 2019. godine:

 • okr. Dušici Malović Kljajić je zbog izvršenja krivičnog dela zloupotreba službenog položaja iz člana 359, stav 1. KZ izrečena uslovna osuda kojom je utvrđena kazna zatvora u trajanju 6 meseci i istovremeno je određeno da se utvrđena kazna zatvora neće izvršiti ako okrivljena u vremenu proveravanja od 2 godine od dana pravnosnažnosti presude ne učini novo krivično delo,
 • okr. Njegoš Dželetović je zbog izvršenja krivičnog dela primanje mita iz člana 367, stav 1 KZ osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine i 6 meseci, te je od njega oduzeta imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog dela i isti je obavezan da iznos od 1.500,oo evra u dinarskoj protivvrednosti plati u korist Republike Srbije
 • okr. Miloš Lučić je zbog izvršenja krivičnog dela primanje mita u pomaganju iz člana 367, stav 1. KZ osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine i 6 meseci, te je od njega oduzeta imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog dela i isti je obavezan da iznos od 6.000,oo evra u dinarskoj protivvrednosti plati u korist Republike Srbije.

Okrivljena Dušica Malović Kljajić je oglašena krivom što je 22. marta 2011. godine, kao službeno lice, u svojstvu inspektora u Upravi za igre na sreću pri Ministarstvu finansija RS nakon kontrole objekta u Beogradu u kome je utvrdila nepravilnosti u radu, po dogovoru sa osuđenim Darkom Puačom, nevršenjem svoje službene dužnosti propustila da podnese prijavu protiv vlasnika firme, o tome ga obavestila i time mu pribavila korist u vidu omogućavanja privređivanja posebnih igara na sreću u objektu bez prethodno dobijenog odobrenja o ispunjenosti uslova za dobijanje odobrenja i ostvarivanja nezakonite zarade kao i izbegavanja plaćanja novačne naknade za odobrenje i naknade za priređivanje igara na sreću.

Okrivljeni Njegoš Dželetović je oglašen krivim što je u periodu od jula meseca 2010. godine do 17. maja 2011. godine, te u periodu od oktobra meseca 2010. godine do maja meseca 2011. godine, primio na ime poklona od osuđenog Gorana Jankovića, osnivača i vlasnika pravnog lica „Dupla šansa Bet“ najmanje 1500,oo evra, te primio na ime poklona najmanje 150.000,oo dinara od osuđenog Vladimira Radojičića, osnivača i vlasnika pravnog lica „Soccer“, kao i osuđene Mirjane Marinković, da bi kao službeno lice u svojstvu ispektora u Upravi za igre na sreću pri Ministarstvu finansija RS, nakon obaveštavanja putem telefona i SMS porukama o vremenu i mestu planiranih kontrola od strane inspektora Uprave za igre na sreću omogućio da se ne obavlja kontrola objekata u kojima su bez odobrenja priređivali posebne igre na sreću.

Okrivljeni Miloš Lučić je olgašen krivim što je u periodu od jula meseca 2010. godine do 17. maja 2011. godine, na teritoriji Republike Srbije, pomogao osuđenom Darku Puači stvorivši uslove za izvršenje krivičnog dela, da kao službeno lice u svojstvu inspektora za igre na sreću u Upravi za igre na sreću pri Ministarstvu finansija RS, kojem su povereni poslovi kontrole i inspekcijskog nadzora nad celokupnim materijalnim – finansijskim poslovanjem priređivača posebnih igara na sreću, posredno primio poklon za sebe, da u okviru svog službenog ovlašćenja izvrši službenu radnju koju ne bi smeo izvršiti i omogući osuđenom Boži Tepavčeviću, da se kao osnivač i vlasnik pravnog lica „Koloseum“, na teritoriji Republike Srbije bavi priređivanjem igara na sreću bez prethodno dobijenog odobrenja o ispunjenosti uslova za priređivanje posebnih igara na sreću, na način što je posredujući dogovorio sa osuđenim Božom Tepavčevićem da mu dostavlja podatke o vremenu i mestu planiranih kontrola inspektora za igre na sreću, koje bi prethodno dobijao od osuđenog Darka Puače, pa je tako od novca koji je dobijao svakog meseca u navedenom periodu od osuđenog Bože Tepavčevića na ime poklona, zadržavao za sebe deo u iznosu od 500,oo evra, a deo u iznosu od 1.000,oo evra predavao osuđenom Darku Puači zato što mu je osuđeni Darko Puača putem telefona i SMS porukama dostavljao podatke o vremenu i mestu od strane inspektora Uprave za igre na sreću koje je on dalje prosleđivao osuđenom Boži Tepavčeviću.

Takođe, prvostepenom presudom:

 • okr. Dušici Malović Kljajić je oslobođena od optužbe da je izvršila krivično delo udruživanje radi vršenja krivičnog dela iz člana 346, stav 4. KZ, te je da je izvršila još jedno krivično delo zloupotreba službenog položaja iz člana 359 stav 3 KZ-a, kao i da je izvršila kriivično delo primanje mita iz člana 367, stav 1. KZ,
 • okr. Njegoš Dželetović je oslobođen od optužbe da je izvršio krivično delo udruživanje radi vršenja krivičnog dela iz člana 346, stav 2. KZ, te da je izvršio krivično delo zloupotreba službenog položaja iz člana 359, stav 3. KZ, kao i da je izvršio još jedno krivično delo primanje mita iz člana 367, stav 1. KZ,
 • okr. Nikola Komatina je oslobođen od optužbe da je izvršio krivično delo udruživanje radi vršenja krivičnog dela iz člana 346, stav 4. KZ, te da je izvršio krivično delo zloupotreba službenog položaja iz člana 359, stav 1. KZ. Takođe, prema ovom okrivljenom je odbijena optužba da je izvršio još jedno krivično delo zloupotreba službenog položaja iz član 359, stav 1. KZ.
 • okr. Miloš Lučić je oslobođen od optužbe da je izvršio krivično delo udruživanje radi vršenja krivičnog dela iz člana 346, stav 4. KZ, te da je izvršio krivično delo zloupotreba službenog položaja u pomaganju iz člana 359, stav 3. KZ,
 • okr. Saša Marčeta je oslobođen od optužbe da je izvršio krivično delo davanje mita iz člana 368, stav 1. KZ, te da je izvršio krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 234, stav 3. KZ,
 • okr. Željko Dorontić je oslobođen od optužbe da je izvršio krivično delo davanje mita iz člana 368, stav 1. KZ, te da je izvršio krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 234, stav 3. KZ,
 • okr. Zoran Stojanović  je oslobođen od optužbe da je izvršio krivično delo davanje mita iz člana 368, stav 1. KZ i
 • okr. Goran Vasilić je oslobođen od optužbe da je izvršio krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 234, stav 3. KZ.

Oštećena Republika Srbija je za ostvarivanje svog imovinsko-pravnog zahteva upućena na parnicu.

PODNOSIOCI ŽALBE

Tužilac za organizovani kriminal, okr. Njegoš Dželetović i njegov branilac, te branioci okr. Dušice Malović Kljajić i Miloša Lučića.

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, nakon održane sednice veća, dana 4. marta 2021. godine doneo je presudu Kž1 Po1 12/20  kojom je:

 • preinačio prvostepenu presudu, samo u pogledu odluke u uračunavanju pritvora okr. Milošu Lučiću, dok je u ostalom nepreinačenom osuđujućem delu prvostepena presuda potvrđena,
 • potvrdio prvostepenu presudu u odnosu na okr. Njegoša Dželetovića kojom je oslobođen od optužbe da je izvršio krivično delo udruživanje radi vršenja krivičnih dela iz člana 346, stav 2. KZ, te, zbog apsolutne zastarelosti krivičnog gonjenja, odbio optužbu u odnosu na okr. Dušicu Malović Kljajić i Nikolu Komatinu za izvršenje krivičnog dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela iz člana 346, stav 4. KZ. U odnosu na okr. Miloša Lučića prvostepena presuda za izvršenje krivičnog dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela iz člana 346, stav 4. KZ ostaje neizmenjena,
 • potvrdio prvostepenu presudu u odnosu na okr. Njegoša Dželetovića i Dušicu Malović Kljajić kojom su oslobođeni od optužbe da su izvršili krivično delo zloupotreba službenog položaja iz člana 359, stav 3. KZ, dok je u odnosu na okr. Miloša Lučića i Nikolu Komatinu prvostepena presuda ostala neizmenjena za izvršenje ovog krivičnog dela,
 • potvrdio prvostepenu presudu u odnosu na okr. Njegoša Dželetovića i Dušicu Malović Kljajić kojom su oslobođeni od optužbe da su izvršili krivično delo primanje mita iz člana 367, stav 1. KZ, te u odnosu na okr. Sašu Marčetu kojom je oslobođen od optužbe da je izvršio krivično delo davanje mita iz člana 368, stav 1. KZ, te je, zbog nastupanja apsolutne zastarelosti krivičnog gonjenja, odbijena optužba prema okr. Željku Dorontiću i Zoranu Stojanoviću da su izvršili krivično delo davanje mita iz člana 368, stav 1. KZ,
 • potvrdio prvostepenu presudu u delu u kome su okr. Goran Vasilić, Željko Dorontić i Saša Marčeta oslobođeni od optužbe da su izvršili krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 234, stav 3. KZ i
 • potvrdio prvostepenu presudu u delu u kome je prema okr. Nikoli Komatini odbijena optužba za izvršenje krivičnog dela zloupotreba službenog položaja iz člana 359, stav 1 KZ.

 

 

detaljnije

9.02.2021.

Donete odluke - organizovani kriminal februar 2021.

9. februar 2021. godine
SVETLANA STOJANOVIĆ I DR.

PRVOSTEPENA PRESUDA

Presudom  Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje za organizovani kriminal,  K Po1 34/19 od 3. februara 2020. godine, zbog izvršenja krivičnog dela primanje mita iz člana 367, stav 3. KZ (od čega okr. Stojanović pomaganjem) okr. Svetlana Stojanović je osuđena na kaznu zatvora u trajanju od 5 godina, te joj je izrečena mera bezbednosti zabrane vršenja javnih funkcija u trajanju od 5 godina, dok je okr. Miroljubu Stojanoviću izrečena kazna zatvora u trajanju od 4 godine i 6 meseci.

Okrivljena Svetlana Stojanović je oglašena krivom što je 8. novembra 2018. godine, kao službeno lice – sudija Osnovnog suda u Lazarevcu, posredno zahtevala i primila novčani iznos od R. M, da u okviru svog službenog ovlašćenja kao predsednik veća u postupku vođenom protiv okr. V. M, zbog krivičnog dela nedozvoljeni prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi izvrši službenu radnju, koju ne bi smela izvršiti, tj. da namerno unese bitnu povredu odredaba krivičnog postupka u pismeni otpravak presude, koja bi po svom značaju prouzrokovala ukidanje presude, a sve u cilju donošenja povoljnije odluke za okrivljenog u ponovljenom postupku, preko svog supruga okr. Miroljuba Stojanovića, koji joj je pomogao, i to tako što je preko „Viber“ aplikacije dana 8. novembra 2018. godine dogovorio da R. M. dođe u kuću u kojoj žive okrivljeni, a po njegovom dolasku u njihovu kuću Miroljub Stojanović mu rekao: „Ti si zeznuo stvar što nisi nastavio... mi smo se bili nešto dogovorili, ti si posle odustao od toga... to je moglo da se završi elegantno onda kada smo ti i ja pričali, sad bi ti bio slobodan čovek... jedini način je da se presuda uradi naopako i namerno pogreši i kad ode na apelaciju da se poništi i da se krene ispočetka“ te je od njega zahtevao da preda iznos od 2.000 eura i rekao: „Inače, godinu i po dana ideš“, nakon čega je u prostoriju u kojoj su se nalazili R. M i okr. Miroljub Stojanović ušla okr. Svetlana Stojanović koja je lično objasnila R.M. da će prilikom izrade pismenog otpravke presude namerno napraviti bitnu povredu takve težine da sud koji bude postupao po žalbi mora ukinuti presudu, nakon čega je R.M. otišao po novac, te ponovo došao u kuću okrivljenih i novac u iznosu od 2.000 eura predao  okr. Miroljubu Stojanoviću, koji ga je prebrojao i stavio u džep, gde je u navedenom iznosu i pronađen prilikom pretresa stana od strane ovlašćenih lica SBPOK.

PODNOSIOCI ŽALBE

Branioci okrivljenih.

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Posebno odeljenje Apelacionog suda u Beogradu, nakon održane sednice veća, dana 9. decembra 2020. godine donela je presudu Kž1 Po1 14/20 kojom je odbilo, kao neosnovane, sve žalbe i potvrdilo prvostepenu presudu.

Po nalaženju Apelacionog suda, u delu odluke o krivičnoj sankciji, prvostepeni sud je pravilno kao olakšavajuće okolnosti na strani okr. Svetlane Stojanović cenio činjenicu da je porodična žena i da ranije nije osuđivana, dok je od otežavajućih okolnosti cenio pobude iz kojih je delo učinjeno i jačinu ugrožavanja zaštićenog dobra, dok je na strani okr. Miroljuba Stojanovića cenio činjenicu da ranije nije osuđivan i da je porodičan čovek, dok je od otežavajućih okolnosti cenio visok stepen upornosti prilikom izvršenja dela i jačinu zaštićenog dobra, pa ih je pravilno osudio na kazne zatvora u trajanju od 5 godina, odnosno 4 godine i 6 meseci nalazeći da će se istima u potpunosti ostvariti svrha kažnjavanja.


 

 

detaljnije

15.01.2021.

Donete odluke - organizovani kriminal januar 2021.

19. januar 2021. godine
VLADIMIR BABIĆ I DR.

PRVOSTEPENA PRESUDA

Presudom Posebnog odeljenja za organizovni kriminal Višeg suda u Beogradu K Po1 100/16 od 24. decembra 2019. godine okr. Vladimir Babić, Aleksandar Stamenković, Srđan Janković i Dušan Strugarević su oslobođeni od optužbe da su izvršili krivično delo udruživanje radi vršenja krivičnih dela iz člana 346, stav 5. KZ. Takođe, prvostepenom presudom zbog izvršenja krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246, stav 1. KZ (od čega okr. Babić i Stamenković u saizvršilaštvu) okr. Vladimir Babić je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 5 godina i 6 meseci, okr. Aleksandar Stamenković je osuđen na kanu zatvora u trajanju od 5 godina i okr. Srđan Janković je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 4 godine i 6 meseci, te je od okr. Aleksandra Stamenkovića oduzeta opojna droga kokain ukupne neto količine 1990,97 grama i prema njemu je irzečena mera bezbednosti oduzimanje predemta koji je bio upotrebljen za izvršenje krivičnog dela i to putničkog motornog vozila. Prvostepenom presudom je, takođe, okr. Dušan Strugarević oslobođen od optužbe da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246, stav 4. KZ.

Optužnicom Tužioca za organizovani kriminal:

 • okr. Vladimiru Babiću je stavljeno na teret da je od marta 2015. godine, u Beogradu, organizovao organizovanu kriminalnu grupu, čiji su pripadnici postali okr. Aleksandar Stamenković, Srđan Janković i Dušan Strugarević, koja je delovala sporazumno, u cilju vršenja krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, radi sticanja nezakonite finansijske koristi, a koja je delovala do 21. februara 2016. godine, tako što je okr. Babić stvorio plan da na teritoriji Kraljevine Holandije, u gradu Amsterdamu, radi prodaje kupuje opojnu drogu kokain, čiji je promet zabranjen, u tu svrhu obezbeđivao novac, putnička motorna vozila u kojima je izgrađivao skrovita mesta za prenos opojne droge, preko graničnog prelaza, novac i vozilo stavljao na raspolaganje okr. Stamenkoviću i Strugareviću i lično ili zajedno sa ovim licima, radi prodaje, kupovali opojnu drogu u gradu Amsterdamu, a zatim u okviru plana okr. Stamenković i Strugarević putničkim motornim vozilom drogu prenosili do teritorije grada Beograda, a zatim je istu preuzimao okr. Janković, koji je i prodavao, a dobijeni novac međusobno delili i
 • okr. Dušanu Strugareviću je stavljeno na teret da u periodu od marta 2015. godine, u Beogradu, kao član organizovane kriminalne grupe učestvovao u prenošenju neovlašćeno radi prodaje kupljene droge u Kraljevini Holandiji, u gradu Amsterdamu, i to tako što je u specijalno izgrađenim skrovitim mestima u putničkom motornom vozilu zajedno sa okr. Stamenkovićem to prenosio preko graničnog prelaza, na teritoriju grada Beograda, radi neovlašćenog stavljanja u promet supstance koja je proglašena za opojnu drogu – kokain, a okr. Janković isti je prodavao na teritoriji grada Beograda i Republike Srbije.

Okrivljeni Vladimir Babić je oglašen krivim što je u periodu od 13. do 17. decembra 2015. godine otputovao u Kraljevinu Holandiju, grad Amsterdam, gde je neovlašćeno radi prodaje kupio opojnu drogu kokain u dva pakovanja, neto količine 1990,97 grama i ostavio u „šteku“ u Amsterdamu, a dana 17. februara 2016. godine, po dogovoru između okr. Babića i Stamenkovića, okr. Stamenković i to vozilom kojim je upravljao okr. Strugarević preko graničnog prelaza Horgoš napustili teritoriju Republike Srbije, a okr. Stamenković prešao preko istog graničnog prelaza peške, a zatim su se zajedno odvezli navedenim vozilom do grada Amsterdama gde je okr. Stamenković preuzeo opojnu drogu kokain koju je prethodno okr. Babić kupio i ostavio u „šteku“ u gradu Amsterdamu, u neto količini 1990,97 grama, radi neovlašćenog stavljanja u promet supstance koja je proglašena za opojnu drogu i ovu opojnu drogu smestio u sepcijalni bunker u navedeno putničko motorno vozilo kako bi je preneo preko graničnog prelaza i 21. februara 2016. godine okr. Stamenković i Strugarević prešli granični prelaz Horgoš i ušli na teritoriju Republike Srbije gde su zaustavljeni i prilikom pregleda putničnog motornog vozila u specijalno izgrađenom bunkeru, upakovana u dva paketa, pronađena opojna droga kokain, ukupne neto količine 1990,97 grama, kada je ista i  oduzeta, a dana 13. januara 2016. godine okr. Janković na parkingu u Beogradu neovlašćeno stavio opojnu drogu kokain čiji je promet zabranjen, upakovao u jednu pamučnu čarapu u kojoj se nalazi najlon kesa sa 49,95 grama kokaina i predao R.Š.

PODNOSIOCI ŽALBE

Tužilac za organizovani kriminal i branioci okr. Vladimira Babića, Aleksandra Stamenkovića i Srđana Jankovića.

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Posebno odeljenje za organizovani kriminal Apelacionog suda u Beogradu, nakon održane sednice veća, dana 9. novembra 2020. godine donelo je presudu Kž1 Po1 15/20 kojom je preinačilo prvostepenu presudu, u delu odluke o kazni u odnosu na okr. Babića i Stamenkovića, te je zbog izvršenja krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246, stav 1. KZ, u saizvršilaštvu, okr. Vladimira Babića osudio na kaznu zatvora u trajanju od 5 godina i 3 meseca, a okr. Aleksandra Stamenkovića u trajanju od 4 godine i 9 meseci. U preostalom delu prvostepena presuda je potvrđena.

Po nalaženju Apelacionog suda, u delu odluke o krivičnoj sankciji, pravilno je prvostepeni sud kao olakšavajuće okolnosti na strani okr. Babića cenio porodične prilike, raniji život i da se korektno držao pred sudom, dok otežavajućih okolnosti nije bilo, u odnosu na okr. Stamenkovića je pravilno kao olakšavajuće okolnosti cenio porodične prilike, raniji život, da se korektno držao pred sudom i da je delimično priznao izvršenje krivičnih dela, dok otežavajućih okolnosti nije bilo, a takođe je pravilno na strani okr. Jankovića kao olakšavajuće okolnosti cenio porodične prilike i da se korektno držao pred sudom dok je kao otežavajuću okolnost pravilno cenio njegov raniji život. Međutim, prema stavu Apelacionog suda, prvostepeni sud je propustio da adekvatan značaj da činjenici da okr. Babić i Stamenković nikada ranije nisu osuđivani a što je rezultiralo suviše oštrom krivičnom sankcijom koja je prema njima izrečena, pa je Apelacini sud, ponovo ceneći utvrđene olakšavajuće okolnosti na strani okr. Babića i Stamenkovića te odsustvo otežavajućih okolnosti zaključio da će se u konkretnom slučaju svrha kažnjavanja  ostvariti i osudom na efektivnu kaznu zatvora od 5 godina i 3 meseca  u odnosu na Vladimira Babića, odnosno 4 godine i 9 meseci u odnosu na okr. Aleksandra Stamenkovića.


 

15. januar 2021. godine
IVAN MILUNOVIĆ

PRVOSTEPENA PRESUDA

Presudom  Višeg suda u Beogradu K Po1 30/20 od 11. juna 2020. godine okr. Ivan Milunović je zbog izvršenja krivičnog dela primanje mita iz člana 367, stav 6. KZ-a osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine, te mu je oduzet primljeni novac u iznosu od 233.000,00 dinara.

Okrivljeni Ivan Milunović je oglašen krivim što je tokom septembra meseca 2019. godine, u svojstvu odgovornog lica, vršioca dužnosti direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kraljevo – ustanove kulture od nacionalnog značaja, neposredno zahtevao i primio poklon u novcu u iznosu od 233.000,00 dinara, da u okviru svog ovlašćenja izvrši radnju koju bi morao izvršiti, na taj način što je arhitekti B.Č. prethodno saopštio da je neophodno da mu Z.S. – investitor objekta u Vrnjačkoj Banji preda poklon u neutvrđenom novčanom iznosu kako bi Zavod za zaštitu spomenika kulture u Kraljevu izdao rešenje o utvrđivanju uslova za preduzimanje mera tehničke zaštite za dogradnju i nadogradnju ugostiteljskog objekta na katastarskoj parceli na kojoj je Z.S. investitor objekta, što je preduslov za izradu urbanističkog projekta i dobijanje građevinske dozvole, što je B.Č. preneo Z.S, a potom je 23. septembra 2019. godine neposredno zahtevao poklon i to novčani iznos od 2.000,oo evra, kako bi mu Zavod za zaštitu spomenika u Kraljevu izdao zahtevano rešenje, a nakon što je Z.S. pristao da mu preda poklon u novcu, dana 26. septembra 2019. godine, u restoranu u Kraljevu, Z.S. pokazao nacrt dopisa Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Kraljevu kojim se određuju uslovi pod kojima se mogu preduzetu mere tehničke zaštite za izradu urbanističkog projekta, rekonstrukciju, dogradnju i nadogradnju ugostiteljskog objekta, a potom je tražio da mu poklon ne predaje u devizama kako su prethodno dogovorili, zbog čega je Z.S. u menjačnici izvršio promenu novčanog iznosa od 2.000,oo evra i potom primio od Z.S. poklon u novcu i to iznos od 233.000,oo dinara, kome je istovremeno predao potpisan i overen dopis Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Kraljevu, nakon čega je lišen slobode.

PODNOSIOCI ŽALBE

Tužilac za organizovani kriminal, okrivljeni i njegov branilac.

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Posebno odeljenje Apelacionog suda u Beogradu, nakon održane sednice veća, dana 9. decembra 2020. godine donela je presudu Kž1 Po1 18/20 kojom je odbilo kao neosnovane sve žalbe i potvrdio prvostepenu presudu.

Po nalaženju Apelacionog suda, u delu odluke o krivičnoj sankciji, kazna zatvora u trajanju od 2 godine je adekvatna društvenoj opasnosti i stepenu krivice okrivljenog i u potpunosti odgovara nastupelim posledicama, a kako je to pravilno zaključio i prvostepeni sud.


 

 

detaljnije

Fortior est qui se, quam qui fortissima vincit moenia – Jači je onaj ko sebe pobedi, nego onaj ko bedeme savlada (Ovidije)