Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
3.03.2023.

Donete odluke - organizovani kriminal mart 2023.

27. mart 2023. godine
OLIVER DULIĆ I DR.

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje, K Po1 61/18 od 9. decembra 2021. godine okr. Oliver Dulić, Nebojša Janjić i Zoran Drobnjak oslobođeni su od optužbe da su, kao saizvršioci, izvršili produženo krivično delo zloupotreba službenog položaja iz člana 359, stav 3. KZ.

Optužnicom Tužioca za organizovani kriminal okrivljenima je stavljeno na teret da su u periodu od jula meseca 2009. godine pa do jula meseca 2012. godine, u Beogradu, u svojstvu službenog lica i to: okr. Oliver Dulić, kao Ministar zaštite životne sredine i prostornog planiranja u Vladi Republike Srbije, okr. Nebojša Janjić, kao pomoćnik M-inistra zaštite životne sredine i prostornog planiranja u Vladi Republike Srbije i okr. Zoran Drobnjak, kao generalni direktor JP „Putevi Srije“, u postupku odlučivanja povodom zahteva za izdavanje saobraćajno tehničkih uslova, lokacijskih dozvola, saglasnosti građevinskih dozvola investitoru „Nuba invest“ d.o.o. sa sedištem u Beogradu za izgradnju linijskog infrastrukturnog objekta – telekomunikacione mreže, postavljanja optičkih kablova na državnim putevima I i II reda kojima upravlja JP „Putevi Srbije“, iskoristili svoj sužbeni položaj.

PODNOSIOCI ŽALBE 

Tužilac za organizovani kriminal.

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Posebno odeljenje za organizovani kriminal Apelacionog suda u Beogradu, nakon održane sednice veća, donelo je 31. januara 2023. godine presudu Kž1 Po1 16/22 kojom je odbilo kao neosnovanu žalbu Tužioca za organizovani kriminal i potvrdilo prvostepenu presudu.

Po nalaženju Apelacionog suda pravilno je prvostepeni sud zaključio da tokom postupka nije dokazano da su okrivljeni izvršili produženo krivično delo zloupotreba službenog položaja u saizvršilaštvu, već da je utvrđeno da su okrivljeni, kao službena lica, preduzimali radnje za koje su bili ovlašćeni, kao i da su u postupku izdavanja i donošenja upravnih akata postupali u skladu sa pravilima službe, a u prilog čemu govori i činjenica da je nakon što se po ovlašćenju ministra Olivera Dulića, pomoćnik ministra dopisom obratila Republičkom javnom tužilaštvu zbog činjenice da je savet za borbu protiv korupcije u Vladi Republike Srbije dostavio izveštaj o postupku izdavanja dozvole privrednom društvu „Nuba Invest“ za izgradnju optičkog kabla duž magistralnih i regionalnih puteva, u kom je dala preporuku Vladi da izvrši kontrolu rada Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja i JP „Putevi Srbije“ i utvrdi njihove uloge i odgovornost u konkretnom slučaju i zamolila da Republičko javno tužilaštvo na osnovu spisa predmeta koji su dostavili, u okviru svojih nadležnosti izvrši potrebne provere, navedeno Tužilaštvo u dopisu koji je upućen Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja navelo da je nakon uvida u dokumentaciju utvrđeno da je ovo Ministarstvo u postupku izdvanja dozvole privrednom društvu „Nuba Invest“ za izgradu optičkog kabla duž magistralnih i regionalnih puteva postupalo u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji. S obzirom na navedene razloge, pravilno je prvostepeni sud okrivljene, primenom načela in dubio pro reo (u slučaju sumnje presuditi u korist okrivljenog), oslobodio od optužbe da su izvršili krivično delo koje im je optužnicom stavljeno na teret.  


24. mart 2023. godine
ŽELjKO BANjAC I DR.

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje za organizovani kriminal, K Po1 42/18 od 25. oktobra 2022. godine zbog izvršenja krivičnog dela udruživanje radi vršenja krivčnih dela iz člana 346, stav 3, tačka 1. i produženog krivičnog dela zloupotreba položaja odgovornog lica pomaganjem iz člana 234, stav 3. KZ, okr. Željko Banjac je osuđen na jedinstvenu kaznu kućnog zatvora u trajanju od 1 godine, dok je okr. Vojin Lukić osuđen na jedinstvenu kaznu kućnog zatvora u trajanju od 10 meseci, te su zbog izvršenja krivičnog dela falsifikovanja službene isprave iz člana 357, stav 3. KZ okr. Slavku Boškoviću, Darku Totoviću i Draganu Lekiću izrečena uslovna osuda kojom im je utvrđena kazna zatvora u trajanju od po 6 meseci i istovremeno određeno da se utvrđena kazna zatvora neće izvršiti ukoliko okrivljeni za vreme proveravanja u trajanju od po 3 godine ne izvrše novo krivično delo, dok je okr. Vukašinu Vukašinoviću izrečena uslovna osuda kojom mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju od 8 meseci i istovremeno određeno da se utvrđena kazna zatvora neće izvršiti ukoliko okrivljeni za vreme proveravanja u trajanju od 4 godine ne izvrši novo krivično delo.

Okrivljeni Željko Banjac i Vojin Lukić su oglašeni krivim što su početkom juna 2015. godine, u Novom Sadu, postali pripadnici grupe koju je radi vršenja krivičnih dela zloupotreba položaja odgovornih lica organizao osuđeni Dmitar Dukić, a čiji pripadnik je bio i osuđeni Vladimir Brtka, i koja je delovala do 1. marta 2017. godine, na taj način što je osuđeni Dmitar Dukić stvorio plan delovanja da posredstvom okr. Željka Banjca i drugih pripadnika grupe stupa u kontakt sa odgovornim licima privrednih subjekata koji su imali nameru da takozvani žiralni novac sa računa svojih privrednih subjekata pretvore u gotovinu, a potom da sačinjava i upotrebljava poslovnu dokumentaciju sa neistinitom sadržinom svog privrednog društva „Merkur maks“ d.o.o. sa sedištem u Novom Sadu i „Dilagra-VB“ d.o.o. sa sedištem u Novom Sadu, koje je po njegovom nalogu osnovao osuđeni Vladimir Brtka, a čijim poslovanjem je osuđeni Dmitar Dukić faktički upravljao, u kojima bi bio neistinito prikazan promet dobara i usluga između privrednih društava koja su poslovala pod njegovom kontrolom sa drugim privrednim subjektima sa teritorije Republike Srbije i da otvara ili koristi već otvorene dinarske tekuće račune fizičkih lica, navodnih prodavaca poljoprivrednih proizvoda, neistinito prikazujući poslovni odnos privrednih društava koja su poslovala pod njegovom kontrolom sa ovim fizičkim licima – poljoprivrednicima, kako bi najpre, bez pravnog osnova primao uplate na tekuće račune svojih privrednih društava po osnovu uspostavljenih računa – otpremnica sa neistinitom sadržinom koje bi okr. Željko Banjac i drugi pripadnici grupe odnosili odgovornim licima privrednih subjekata sa teritorije Republike Srbije, a potom takođe, na osnovu poslovne dokumentacije sa neistinitom sadržinom – priznanica za otkupljene poljoprivredne proizvode, uplaćeni novac, uglavnom istog dana, dalje prebacivao na račune fizičkih lica, navodnih prodavaca poljoprivrednih proizvoda i kao ovlašćeno lice za raspolaganje sredstvima na tim računima podizao novac, zadržavao proviziju i iznosu od 5% od uplaćenih iznosa za sebe i fizička lica vlasnike tekućih računa na koje su vršene uplate i preostali novac u gotovini, posredstvom Željka Banjca i drugih pripadnika grupe, koji bi za sebe, takođe, zadržavali proviziju u iznosu od 5% od uplaćenog iznosa, vraćao uplatiocima ili da sačinjava račune – otpremnice sa neistinitom sadržinom svojih privrednih društava koji bi okr. Vojin Lukić koristio prilikom prodaje robe kupljene „na crno“ od nepoznatih lica, neistinito prikazujući da je ta roba vlasništvo privrednih društava „Merkur maks“ i „Dilagra-VB“, prima uplate po osnovu navodno prodate robe, uz sačinjavanje poslovne dokumentacije sa neistinitom dokumentacijom za otkupljene poljoprivredne proizvode, novac dalje prenosi na račune fizičkih lica, navodnih prodavaca poljoprivrednih proizvoda i kao ovlašćeno lice za raspolaganje na sredstvima tih računa podiže novac i zdržava proviziju od 5% od iznosa prethodno uplaćenog novca za sebe i fizička lica vlasnike tekućeih računa na koje su vršene uplate, a preostali novac u gotovini predaje okr. Vojinu Lukiću, pa su okr. Banjac i Lukić, kao i osuđeni Vladimir Brtka postali pripadnici grupe, prihvatili njene aktivnosti kao svoje i izvršavali određene zadatke koji su se u konkretnim situacijama pred njih postavljali.

Takođe, prvostepenom presudom su i sledeći okrivljeni oglašeni krivim što su u svojstvu odgovornog lica i to:

Prvostepenom presudom su, takođe, okr. Željko Banjac i Vojin Lukić oslobođeni od optužbe da su izvršili krivično delo pranja novca iz člana 231, stav 2. KZ, te su okr. Slavko Bošković, Vukašin Vukašinović, Darko Totović i Dragan Lekić oslobođeni od optužbe da su izvršili krivično delo pranja novca iz člana 231, stav 6. KZ.

Optužnicom tužioca za organizovani kriminal:

PODNOSIOCI ŽALBE 

Tužilac za organizovani kriminal i branioci okrivljenih.

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Posebno odeljenje za organizovani kriminal Apelacionog suda u Beogradu, nakon održane sednice veća, donelo je 2. marta 2023. godine rešenje Kž1 Po1 15/22 kojim je, usvajanjem žalbi, ukinuo prvostepenu presudu i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno suđenje.

Po nalaženju Apelacionog suda, prvostepena presuda je doneta uz bitne povrede odredaba krivičnog postupka, budući da je izreka prvostepene presude nerazumljiva, protivrečna sama sebi i datim razlozima, presuda nema razloga, jer u obrazloženju presude u pogledu činjenica koje su predmet dokazivanja nisu navedeni dovoljni razlozi, dok su razlozi koji su dati nejasni i u znatnoj meri protivrečni, zbog čega je i činjenično stanje ostalo pogrešno i nepotpuno utvrđeno.

 


21. mart 2023. godine
DALIBOR OGNjANOVIĆ I DR.

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje, K Po1 15/19 od 5. oktobra 2020. godine, zbog izvršenja krivičnog dela neovlašćenja proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246, stav 3. KZ okr. Marko Miković i Dušan Jovčić su osuđeni na kazne zatvora u trajanju od po 5 godina, dok su zbog izvrešenja krivičnog dela neovlašćenog držanja opojnih droga iz člana 246a, stav 1. KZ, okr. Dalibor Ognjanović i Aleksandar Jović osuđeni na kazne zatvora u trajanju od po 3 meseca. Takođe, izrečena je i mera bezbednosti oduzimanja predmeta, pa su od okr. Jovčića oduzeti biljni zasadi koji su se nalazili u 473 saksije, biljne materije zelene boje koje se nalaze u 282 plastična kalupa, sirova biljna materija kanabis u količini od 1743,58 gr i 1169,69 grama, dok su od okr. Ognjanovića oduzeti opojna droga kanabis neto mase 2,84 grama, a od okr. Jovića opojna droga kanabis u jednoj cigareti tzv. „džoint“ neto mase 0,24 grama.

Takođe, prvostepenom presudom okr. Dalibor Ognjanović, Aleksandar Drefnjak, Marko Mandić, Janko Janičić i Aleksandar Jović su oslobođeni od optužbe da su izvršili krivično delo udruživanje radi vršenja krivičnih dela iz člana 346, stav 5. KZ, te su okr. Dalibor Ognjanović, Aleksandar Drefnjak, Marko Mandić, Janko Janičić i Aleksandar Jović oslobođeni od optužbe da su u periodu od sredine 2014. godine pa do 2. februara 2015. godine, na teritoriji Republike Srbije, u Beogradu, Novom Sadu i Jagodini, kao organizovana kriminalna grupa izvršili krivično delo neovolašćena proizvodnja i stavljanje upromet opojnih droga iz člana 246, stav 4. KZ.

PODNOSIOCI ŽALBE 

Tužilac za organizovani krimina i branioca okr. Dalibora Ognjanovića, Marka Mikovića, Dušana Jovčića i Aleksandra Jovića.

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Posebno odeljenje za organizovani kriminal Apelacionog suda u Beogradu, nakon održanog pretresa, dana 7. marta 2022. godine donelo je presudu Kž1 Po1 2/21 kojom je preinačilo prvostepenu presudu i zbog izvršenja krivičnog dela neovlašćenja proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246, stav 3. KZ okr. Dalibora Ognjanovića, Aleksandra Drefljaka, Marka Mandića, Marka Mikovića, Dušana Jovčića, Janka Janičića i Aleksandra Jovića osudio na kazne zatvora u trajanju od po 5 godina, te im je izrečena mera bezbednosti oduzimanja predmeta, pa je prema okr. Dušanu Jovčiću oduzet biljni zasad koji se nalazio u 473 saksije i biljna materija  zelene boje koja se nalazila u 282 odvojena plastična kalupa, sirova biljna materija kanabis u količini od 1743,58 grama i 1169,69 grama.

Okrivljeni Dalibor Ognjanović, Aleksandar Drafljak, Marko Mandić, Marko Miković, Dušan Jovčić, Janko Janičić, Aleksandar Jović i Bojan Bojković, prema kome je postupak razdvojen, su oglašeni krivi što su:

Takođe, prvostepenom presudom prema okr. Daliboru Ognjanoviću i Aleksandru Joviću je, zbog nastupanja aspolutne zastarelosti krivičnog gonjenja, odbijena optužba da su izvršili po jedno krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga iz člana 246a, stav 1. KZ, te je prema istima izrečena mera bezbednosti oduzimanja predmeta i to: 2,84 grama opojne droge kanabis i ručno pravljene cigarete od opojne droge kanabis težine 0,24 grama, tzv. „džoint“

 U preostalom, nepreinačenom, delu prvostepena presuda je potvrđena.

Po nalaženju Apelacionog suda, u osuđujućem delu, izvedenim dokazima je nesumnjivo utvrđeno postojanje dve improvizovane labaratorije koje su bile opremeljene za nedozvoljenu proizvodnju biljke kanabis, čija proizvodnja, promet i upotreba je zabranjena, a koja je proglašena za opojnu drogu. Osim navedenog, pronađena količina biljke kanabis nedvosmisleno ukazuje da je njena proizvodnja vršena u cilju prodaje, a neposredna veza okrivljenih sa proizvodnjom opojne droge, odnosno činjenica da su preduzimali radnje koje su navedene u izreci presude, utvrđena je dokazima koji su izvedeni i prikupljeni tokom postupka.

TREĆESTEPENA ODLUKA

Posebno odeljenje za organizovani kriminal Apelacionog suda u Beogradu, odlučujući u trećem stepenu, nakon održane sednice veća, dana 9. februara 2023. godine donelo je rešenje Kž3 Po1 1/22 kojim je ukinulo drugostepenu presudu u i predmet vratilo drugostepenom sudu na ponovno suđenje.

Po nalaženju trećeg stepena Apelacionog suda, drugostepena presuda je doneta uz bitnu povredu odredaba krivičnog postupka s obzirom na to da je izreka drugostepene presude nerazumljiva i suprotna razlozima koji su dati u obrazloženju, da u drugostepenoj presudi nisu dati jasni razlozi o činjenicama koje su predmet dokazivanja, a pojedine odlučne činjenice od značaja za pravilno i zakonito presuđenje ostale su neutvrđene i nedovoljno razjašnjene, pri čemu postoji znatna protivrečenost između onoga što se navodi u razlozima presude o sadržini zapisnika o iskazima datim u postpuku i samih zapisnika, zbog čega nije moguće ispitati pravilnost i zakonitost drugostepene presude.
 


10. mart 2023. godine
GORAN STANKOVIĆ

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje, K Po1 148/21 od 29. juna 2022. godine okr. Goran Stanković je zbog izvršenja krivičnog dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela iz člana 346, stav 4. KZ i krivičnog dela zloupotreba službenog položaja iz člana 359, stav 1. KZ osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora kućnog zatvora u trajanju od 1 godine, uz elektronski nadzor,te mu izrečena mera bezbednosti zabrane vršenja poziva – radnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije u trajanju od 4 godine.

Okrivljeni Goran Stanković je oglašen krivim što je u vremenskom periodu od marta do sredine novembra 2019. godine, na teritoriji Beograda, postao pripadnik organizovane kriminalne grupe suorganizatora osuđenih Darka Todorovića i Saše Glišića, koja je postojala određeno vreme i radi sticanja finansijske koristi delovala sporazumno u vršenju krivičnog dela posredovanje u vršenju prostitucije, na taj način što u okviru plana delovanja organizovane kriminalne grupe sačinjene od strane navedenih suorganizatora organizovane kriminalne grupe da u cilju sticanja finansijske koristi od prostitucije ženskih osoba koje su pronalazili i podsticali za pružanje seksualnih usluga, stavljajući im u izgled zaradu od polovine ugovorenog iznosa za pružanje seksualnih usluga i kojima su radi prikrivanja identiteta davali pseudonime, pa su nakon pristanka istih da se pod navedenim uslovima odaju prostituciji, organizovali pružanje njihovih seksualnih usluga u stanovima u Beogradu koje su osuđeni suorganizatori neposredno ili kroz izdate naloge pripadnicima organizovane kriminalne grupe prethodno pronalazili i uzimali u zakup a sve kako bi u tim stanovima boravile angažovane ženske osobe i pružale seksualne usluge, kao i što su neposredno izdavanjem naloga pripadnicima organizovane kriminalne grupe pronalazili i uzimali u zakup stanove u Beogradu u kojima su boravile pripadnice organizovane kriminalne grupe tzv „sekretarice“ koje su postupajući po njihovim nalozima stupale u kontakte sa korisnicima seksualnih usluga tzv. „klijentima“, koordinisale predaju angažovanih ženskih osoba radi pružanja seksualnih usluga zainteresovanim tzv. „klijentima“ i koje su putem internet sajtova oglašavale pružanja usluga prostitucije angažovanih ženskih osoba, pa su osuđeni Darko Todorović i Saša Glišić izdavanjem naloga pripadnicima organizovane kriminalne grupe organizovali fizičko obezbeđenje iznajmljenih stanova u kojima su angažovane ženske osobe pružale usluge prostitucije i kontrolu dolaska novih klijenata u stanove, kao i što su neposredno ili na osnovu izdatih naloga pripadnicima organizovane kriminalne grupe organizovali prevoz i predaju angažovanih ženskih osoba korisnicima seksualnih usluga, te što su organizovali način podele novca stečenog od pružanja usluga prostitucije, koja raspodela je direktno zavisila od broja pružanih seksualnih usluga angažovanih ženskih osoba i izvršenih zadataka pripadnika organizovene kriminalne grupe, koji su u navedenom vrmenskom periodu postali osuđeni Miloš Tanasković, Staša Momčilović, Jelena Momčilović, Dragana Pejić, Maja Ivanović, Nemanja Radojkić, Zoran Jolić, Nemanja Stojić, Srđan Golubović, Danijel Klarl, Radomir Vujović, Marko Žarković i Goran Stanković koji je zadatke vršio po nalogu suorganizatora na osnovu kojih je u svojstvu službenog lica policijskog službenika PU za grad Beograd iskorišćavao službena ovlašćenja tako što je vršio provere u evidenciji MUP vezano za vozila i lica koja su se pojavljivala i dovodila u vezu sa dolaskom klijenata na adrese na kojima se odvijala prostitucija i kao takve ih prenosio suorganizatoru Darku Todoroviću, na koji način je za organizovanu kriminalnu grupu pribavljao korist.

PODNOSIOCI ŽALBE 

Tužilac za organizovani kriminal i branilac okrivljenog.

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Posebno odeljenje za organizovani kriminal Apelacionog suda u Beogradu, nakon održane sednice veća, donelo je dana 10. februara 2023. godine presudu Kž1 Po1 22/22 kojom je odbilo kao neosnovane sve žalbe i potvrdilo prvostepenu presudu.
 


10. mart 2023. godine
GORAN STANKOVIĆ

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje, K Po1 148/21 od 29. juna 2022. godine okr. Goran Stanković je zbog izvršenja krivičnog dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela iz člana 346, stav 4. KZ i krivičnog dela zloupotreba službenog položaja iz člana 359, stav 1. KZ osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora kućnog zatvora u trajanju od 1 godine, uz elektronski nadzor,te mu izrečena mera bezbednosti zabrane vršenja poziva – radnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije u trajanju od 4 godine.

Okrivljeni Goran Stanković je oglašen krivim što je u vremenskom periodu od marta do sredine novembra 2019. godine, na teritoriji Beograda, postao pripadnik organizovane kriminalne grupe suorganizatora osuđenih Darka Todorovića i Saše Glišića, koja je postojala određeno vreme i radi sticanja finansijske koristi delovala sporazumno u vršenju krivičnog dela posredovanje u vršenju prostitucije, na taj način što u okviru plana delovanja organizovane kriminalne grupe sačinjene od strane navedenih suorganizatora organizovane kriminalne grupe da u cilju sticanja finansijske koristi od prostitucije ženskih osoba koje su pronalazili i podsticali za pružanje seksualnih usluga, stavljajući im u izgled zaradu od polovine ugovorenog iznosa za pružanje seksualnih usluga i kojima su radi prikrivanja identiteta davali pseudonime, pa su nakon pristanka istih da se pod navedenim uslovima odaju prostituciji, organizovali pružanje njihovih seksualnih usluga u stanovima u Beogradu koje su osuđeni suorganizatori neposredno ili kroz izdate naloge pripadnicima organizovane kriminalne grupe prethodno pronalazili i uzimali u zakup a sve kako bi u tim stanovima boravile angažovane ženske osobe i pružale seksualne usluge, kao i što su neposredno izdavanjem naloga pripadnicima organizovane kriminalne grupe pronalazili i uzimali u zakup stanove u Beogradu u kojima su boravile pripadnice organizovane kriminalne grupe tzv „sekretarice“ koje su postupajući po njihovim nalozima stupale u kontakte sa korisnicima seksualnih usluga tzv. „klijentima“, koordinisale predaju angažovanih ženskih osoba radi pružanja seksualnih usluga zainteresovanim tzv. „klijentima“ i koje su putem internet sajtova oglašavale pružanja usluga prostitucije angažovanih ženskih osoba, pa su osuđeni Darko Todorović i Saša Glišić izdavanjem naloga pripadnicima organizovane kriminalne grupe organizovali fizičko obezbeđenje iznajmljenih stanova u kojima su angažovane ženske osobe pružale usluge prostitucije i kontrolu dolaska novih klijenata u stanove, kao i što su neposredno ili na osnovu izdatih naloga pripadnicima organizovane kriminalne grupe organizovali prevoz i predaju angažovanih ženskih osoba korisnicima seksualnih usluga, te što su organizovali način podele novca stečenog od pružanja usluga prostitucije, koja raspodela je direktno zavisila od broja pružanih seksualnih usluga angažovanih ženskih osoba i izvršenih zadataka pripadnika organizovene kriminalne grupe, koji su u navedenom vrmenskom periodu postali osuđeni Miloš Tanasković, Staša Momčilović, Jelena Momčilović, Dragana Pejić, Maja Ivanović, Nemanja Radojkić, Zoran Jolić, Nemanja Stojić, Srđan Golubović, Danijel Klarl, Radomir Vujović, Marko Žarković i Goran Stanković koji je zadatke vršio po nalogu suorganizatora na osnovu kojih je u svojstvu službenog lica policijskog službenika PU za grad Beograd iskorišćavao službena ovlašćenja tako što je vršio provere u evidenciji MUP vezano za vozila i lica koja su se pojavljivala i dovodila u vezu sa dolaskom klijenata na adrese na kojima se odvijala prostitucija i kao takve ih prenosio suorganizatoru Darku Todoroviću, na koji način je za organizovanu kriminalnu grupu pribavljao korist.

PODNOSIOCI ŽALBE 

Tužilac za organizovani kriminal i branilac okrivljenog.

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Posebno odeljenje za organizovani kriminal Apelacionog suda u Beogradu, nakon održane sednice veća, donelo je dana 10. februara 2023. godine presudu Kž1 Po1 22/22 kojom je odbilo kao neosnovane sve žalbe i potvrdilo prvostepenu presudu.
 9. mart 2023. godine
RASIM HABIBOVIĆ I DR.

PRVOSTEPENA PRESUDA

Presudom Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje, K Po1 86/19 od 26. oktobra 2020. godine zbog izvršenja, u saizvršilaštvu, produženog krivičnog dela nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi iz člana 350, stav 4. KZ okr. Rasim Habibović i Sibela Bronja Habibović su osuđeni na kazne zatvora u trajanju od po 3 godine, te su im trajno oduzeti mobilni telefoni sa preplatničkim karticama, kao i imovinska korist u iznosu od 2.080,oo USD.

Okrivljeni Rasim Habibović i Sibela Bronja Habibović su oglašeni krivim što su u vremenskom periodu od maja pa do druge polovine avgusta 2008. godine, na teritoriji Republike Srbije i to mesta Tutin, Novi Pazar i na području grada Beograda, te na teritoriji Republike Crne Gore, postali pripadnici organizovane kriminalne grupe organizatora okr. Muse Ahmadzaya, koja je radi sticanja neposredne finansijske koristi postojala određeno vreme i delovala sporazumno u cilju vršenja krivičnog dela nedozvoljeni prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi i što su u dogovoru sa državljaninom Republike Crne Gore, Suadom Džudževićem, koji je zajedno sa drugim NN licima i osuđenim Musom Ahmadzaya  organizovao organizovanu kriminalnu grupu na teritoriji Republike Crne Gore, protiv koga se krivični postupak vodi u Republici Crnoj Gori, na taj način što je osuđeni Musa Ahmadzaya sačinio plan delovanja organizovane kriminalne grupe, da za finansijsku korist ne manju od 300,oo američkih dolara po krijumčarenom licu, za omogućavanje nedozvoljen prelazak državne granice Republike Srbije i Crne Gore, prebacivanje i prihvat na teritoriji Republike Srbije, nedozvoljeni tranzit i smeštaj na području Tutina, a potom i za tranzit ilegalnih migranata od Tutina preko Novog Pazara do Beograda i privremeni smeštaj na području grada Beograda u cilju njihovog daljeg nedozvoljenog tranzita ka zemljama zapadne Evrope, nakon čega je stečenu protivpravnu imovinsku korist osuđeni Musa Ahmadzaya kao organizator delio sa pripadnicima organizovane kriminalne grupe okr. Rasimom Habibovićem i Sibela Bronja Habibović, u zavisnosti od njihovog zadatka u ostvarenoj pojedinačnoj radnji omogućavanja nedozvoljenog prelaza državne granice RS i nedozvoljenog tranzita kroz RS ilegalnim migrantima.

PODNOSIOCI ŽALBE

Branioci okrivljenih.

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Posebno odeljenje za organizovani kriminal Apelacionog suda u Beogradu, nakon održane sednice veća, dana 6. februara 2023. godine donelo je presudu Kž1 Po1 20/22 kojom je odbilo kao neosnovane sve žalbe i potvrdilo prvostepenu presudu (Napomena: ponovna presuda Apelacionog suda je doneta nakon što je Vrhovni kasacioni sud RS dana 22. februara 2022. godine usvojio kao osnovan zahtev za zaštitu zakonitosti branilaca okrivljenih i ukinuo pravnosnažnu presudu Apelacionog suda Kž1 Po1 5/21 od 31. maja 2021. godine).
 3. mart 2023. godine
RAMADANI TAULANDA I DR.

PRVOSTEPENA PRESUDA

Presudom Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje za organizovani kriminal, K Po1 35/20 od 9. juna 2021. godine:

Takođe, prema okr. Ramadaniju Taulandu, Iljaziju Loriku, Limaniji Džemaledinu, Ramadaniju Vulneti, Redžepiju Redžepi i Đorđu Stanimiroviću je izrečena mera bezbednosti oduzimanja predmeta i to: putničkih motornih vozila i mobilnih telefona sa pripadajućim SIM karticama, a oduzeta je i imovinska korist pribavljena krivičnim delom i to: od okr. Ramadanija Taulanda u iznosu od 6.400,oo evra, od okr. Iljazija Lorika u iznosu od 4.800,oo evra, od okr. Ramadanija Vulneta u iznosu od 7.650, oo evra, od okr. Limanija Džemaledina u iznosu od 1.650,oo evra i od okr. Redžepija Redžepa u iznosu od 4.050,oo evra.

Okrivljeni Ramadani Tauland je oglašen krivim što je u vremenskom periodu od februara do septembra 2019. godine, na teritoriji Republike Srbije i to u Preševu, Bujanovcu, Vranju, Leskovcu, Nišu, Aleksincu i Beogradu, organizovao ogranizovanu kriminalnu grupu, koja je postojala određeno vreme i delovala sporazumno u cilju vršenja krivičnog dela nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi, a radi sticanja neposredne finansijske koristi, tako što je sačinio plan delovanja organizovane kriminalne grupe, da, za finansijsku korist, organizuje prihvat ilegalnih migranata koji su van mesta određenog za prelaz državne granice uz izbegavanje granične kontrole iz Republike Severne Makedonije nedozvoljeno ušli na teritoriju Republike Srbije u reon Preševa da organizuje nedozvoljen boravak na području Preševa i nedozvoljen tranzit ilegalnih migranata vozilima koje je za te svrhe nabavljao zajedno sa pripadnikom organizovane kriminalne grupe okr. Iljazijem Lorikom, sa kojim je u nameri sakrivanja identiteta vlasnika i korisnika ostavljao registarske oznake koje pripadaju drugim vozilima, a zatim su ih koristili u javnom saboraćaju ili su ih predavali ostalim pripadnicima organizovane kriminalne grupe kako bi vršili nedozvoljen transport ilegalnih migranata preko teritorije centralne Srbije u blizini grada Beograda (Mali Požarevac), a sve u cilju daljeg nedozvoljenog tranzita ilegalnih migranata ka zemljama Evropske unije, nakon čega je ostvarenu finansijsku korist okr. Ramadani Tauland delio sa pripadnicima organizovane kriminalne grupe u zavisnosti od njihovog ostvarenog zadatka u svakoj pojedinačnoj radnji omogućavanja nedozvoljenog prelaza državne granice i nedozvoljenog tranzita ilegalnih migranata kroz Republiku Srbiju, dok su pored okr. Iljazija Lorika, u navedenom vremenskom periodu pripadnici organizovane kriminalne grupe postali i okr. Limani Džemaledin, Filip Đorđević, Ramadani Vulnet, Redžepi Redžep zajedno sa okr. Rinorom Ljatifovićem, osuđenim Ivicom Pešićem i više NN lica, pa su prihvatili naloge organizatora organizovane kriminalne grupe i zajedno sa okr. Nikolom Dodićem i Đorđem Stanimirovićem, koji su postupali u dogovoru sa pripadnikom organizovane kriminalne grupe okr. Filipom Đorđevićem i preduzimali radnje izvršenja krivičnih dela.

PODNOSIOCI ŽALBE

Tužilac za organizovani kriminal, okr. Ramadani Vulnet i njegov branilac, te branioci svih ostalih okrivljenih.

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Posebno odeljenje za organizovani kriminal Apelacionog suda u Beogradu, nakon održane sednice veća, dana  27. decembra 2022. godine doneo je presudu Kž1 Po1 13/22 kojom je:

  • preinačio prvostepenu presudu, u delu odluke o kazni i odluke o oduzimanju imovinske koristi u odnosu na okr. Ramadanija Taulanda, Iljazija Lorika i Filipa Đorđevića, te je zbog izvršenja produženog krivičnog dela nedozvoljeni prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi iz člana 350, stav 4. KZ u sticaju sa produženim krivičnim delom posebni slučajevi falsifikovanje isprave iz člana  356, stav 5. u vezi sa članom 355, stav 2. KZ okr. Ramadanija Taulanda osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 4 godine, dok je okr. Iljazija Lorika osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 3 godine i 1 meseca, a okr. Filipa Đorđevića je zbog izvršenja krivičnog dela krijumčarenje ljudi iz člana 350, stav 4. KZ osudio na kaznu zatvora u trajanju od 3 godine i 6 meseci. Takođe, od okr. Ramadanija Taulanda i Iljazija Lorika je oduzeta i imovinska korist i to od okr. Ramadanija Taulanda u iznosu od 5.400,oo evra a od okr. Iljazija Lorika u iznosu od 3.960,25 evra. U preostalom, nepreinačenom, delu prvostepena presuda je potvrđena, osim za radnje krivičnog dela opisane pod tačkom 9. u odnosu na okr. Ramadanija Taulanda, Iljazija Lorika i Filipa Đorđevića,
  • potvrdio prvostepenu presudu u odnosu na Ramadanija Vulneta, Limanija Džemaledina i Redžepija Redžepa i
  • zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, ukinuo prvostepenu presudu u odnosu na krivično delo opisano pod tačkom 9. izreke i u tom delu je predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno suđenje (tačkom 9. prvostepene presude okr. Ramadani Tauland, Iljazi Lorik, Nikola Dodić, Filip Đorđević, Đorđe Stanimirović, zajedno sa NN licem zvanim „Malik“ su oglašeni krivim da su u vremenskom periodu od 4. do 5. aprila 2019. godine, izvršili krivično delo u kojem je okr.  Ramadani Tauland organizovao nedozvoljen tranzit 17 ilegalnih migranata koji su sa teritorije Republike Severne Makedonije ilegalno prešli na prostor Republike Srbije).

 


 

detaljnije

10.02.2023.

Donete odluke - organizovani kriminal februar 2023.

10. februar 2023. godine
PIROGLU ECEVIT

PRVOSTEPENA PRESUDA

Rešenjem Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje za organizovani kriminal Kre PO1 12/22-Kv Po1 557/22 od 9. decembra 2022. godine utvrđeno je da su ispunjene zakonske pretpostavke za izručenje pravosudnim organima države Republike Turske okr. Piroglu Ecevit, državljanina Republike Turske, po zamolnici Vrhovnog javnog tužilaštva – Silopi, Republike Turske od 5. jula 2021. godine, radi krivičnog gonjenja okr. Piroglu Ecevita.

PODNOSIOCI ŽALBE

Okrivljeni i njegovi branioci.

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Posebno odeljenje za organizovani kriminal Apelacionog suda u Beogradu, nakon održane sednice veća, dana 18. januara 2023. godine donelo je rešenje Kž Po1 Kre 23/22 kojim je, uvažavanjem žalbi okrivljenog i njegovih branioca, ukinulo rešenje Višeg suda i predmet uputilo prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje.

Po nalaženju Apelacionog suda, osnovano se žalbom okrivljenog i njegovih branilaca navodi da u prvostepenom rešenju nisu primenjene odredbe Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, zbog čega su razlozi o odlučnim činjenicama nejasni i nerazumljivi, što je dovelo do pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, te se ukidanje rešenja pokazuje nužnim.

U obrazloženju rešenja Apelacionog suda se, između ostalog, navodi da u obrazloženju prvostepenog rešenja nisu dati dovoljno jasni razlozi da ima dovoljno dokaza za osnovanu sumnju za svako od krivičnih dela za koje se traži njegovo izručenje. Naime, iz obrazloženja prvostepenog rešenja proizlazi da se samo paušalno navodi da iz spisa predmeta proizlaze dokazi koji ukazuju na postojanje osnovane sumnje o krivičnim delima koja se okrivljenom stavljaju na teret, međutim, prvostepeni sud ne obrazlaže da li ima dovoljno dokaza za osnovanu sumnju za svako od krivičnih dela, a kako je to predviđeno Zakonom o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima.

Takođe, prvostepeni sud, navodeći pojedinačna krivična dala za koja se traži izručenje, ukazuje da je jedno od krivičnih dela saobrazno zakonodavstvu Republike Srbije, ali prema krivičnom zakonodavstvu Republike Srbije za to krivično delo je propisana novčana kazna ili kazna zatvora do 6 meseci, što je suprotno članu 2. Ugovora između Republike Srbije i Republike Turske o izručenju kojim je propisano da će se izručenje vršiti za krivična dela za koja prema zakonodavstvu od strane molilje i zamoljene strane propisana kazna lišenja slobode ili naloga za pritvor od najmanje godinu dana ili teža kazna, te prvostepeni sud ne spominjući kaznu za to delo, kao i zastarelost krivičnog gonjenja o odlučnim činjenicama propušta da da valjane razloge.

Pored toga, osnovano se izjavljenim žalbama branioca okrivljenog ukazuje da se okrivljeni, prilikom saslušanja kod sudije za prethodni postupak, nije izjašnjavao povodom optužbi za tri krivična dela zbog kojih se traži izručenje okrivljenog, a kako je to propisano Zakonom o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima.

U ponovnom postupku, naloženo je prvostepenom sudu da otkloni bitne povrede odredaba krivičnog postupka na koje mu je ukazano ovim rešenjem, te u tom smislu zatraži od države molilje da pruži dokaze o ispunjenosti pretpostavki za izručenje, te na odgovarajući način utvrdi da li u konkretnom slučaju, a imajući u vidu krivična dela koja se okrivljenom stavljaju na teret, eventualno došlo do zastarelosti krivičnog gonjenja, te navesti jasne i argumentovane razloge o dokazima koji ukazuju na postojanje osnovane sumnje da je okrivljeni izvršio krivična dela zbog kojih se traži i izručenje, nakon čega će biti u mogućnosti da donese pravilnu i na zakonu zasnovanu odluku.

 

detaljnije

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje