Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
10.07.2019.

Donete odluke - organizovani kriminal jul 2019

18. jul 2017. godine
SLAVEN KANTAR I DR.

PRVOSTEPENA PRESUDA

Presudom Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje, K. Po1 68/18 od 19. novembra 2018. godine zbog izvršenja, u saizvršilaštvu, krivičnog dela zloupotreba položaja odgovornog lica u produženom trajanju iz člana 234, stav 3. KZ okr. Slaven Kantar i Vojislav Radaković su osuđeni na kazne kućnog zatvora uz primenu elektronskog nadzora u trajanju od 1 godine, dok je okr. Aleksej Raskazov osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine i 6 meseci, te je oduzeta protivpravna imovinska korist pribavljena krivičnim delom i to od kompanije „Dimatex innternational Inc“ iz Kanade iznos od 1.822.000,oo evra, od kompanije „Trestle Business“ sa Britanskih Devičanskih ostrva iznos od 1.225.000,oo evra, i od kompanije „Midland Resources Holding“ iz Velike Britanije iznos od 800.000,oo evra.

PODNOSIOCI ŽALBE

Tužilac za organizovani kriminal i branioci okrivljenih.

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Posebno odeljenje za organizovani kriminal Apelacionog suda u Beogradu, nakon održanog pretresa, dana 31. maja 2019. godine donelo je presudu Kž1 Po1 3/19 kojom je preinačilo prvostepenu presudu i okr. Slavena Kantara. Vojislava Radakovića i Alekseja Raskazova oslobodilo od optužbe da su, u saizvršilaštvu, izvršili produženo krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 234, stav 3. KZ.

Optužnicom Tužioca za organizovani kriminal okrivljenima je stavljeno na teret da su u periodu od 25. maja 2004. godine do 3. maja 2006. godine, u Beogradu, kao odgovorna lica, i to, okr. Slaven Kantar, kao predsednik Upravnog odbora privrednog društva UP „Stari grad“ a.d. Beograd, okr. Vojislav Radaković u periodu od 25. maja do 11. novembra 2004. godine kao član Upravnog odbora privrednog društva UP „Stari grad“ a.d. Beograd i u periodu od 25. maja 2004. godine do 31. decembra 2005. godine kao generalni direktor tog privrednog društva i okr. Aleksej Raskazov, kao član Upravnog odbora privrednog društva UP „Stari grad“ a.d. Beograd iskorišćavanjem svojih položaja i ovlašćenja, stranim kompanijama „Dimatex innternational Inc“ iz Kanade, „Trestle Business“ sa Britanskih Devičanskih ostrva i „Midland Resources Holding“ iz Velike Britanije, pribavili protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 315.686.616,40, u vidu neosnovanih isplata naknada za usluge konsaltinga, marketinga i menadžmenta, za potrebe privrednog društva UP „Stari grad“ a.d. Beograd, koje nisu izvršene, a privrednom društvu UP „Stari grad“ a.d. Beograd nanelu imovinsku štetu u istom ukupnom iznosu.

Po nalaženju Apelacionog suda, u nedostatku dokaza, nije se mogao sa neophodnim stepenom izvesnosti izvesti zaključak u pogledu objektivnih elemenata krivičnog dela za kojs u okrivljeni terećeni optužbom, te krivice okrivljenih, već je zaključeno da se u konkretnom slučaju može raditi samo o indicijama zbog čega je prvostepena presuda preinačena i okrivljeni su oslobođeni od optužbe, budući da tužilac nije dokazao da su okrivljeni izvršili krivična dela za koja se terete.


 

10. jul 2017. godine
VLADAN ŠUBAREVIĆ I DR.

PRVOSTEPENA PRESUDA

Presudom Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje, K. Po1 80/17 od 28. maja 2018. godine zbog izvršenja produženog krivičnog dela zloupotreba službenog položaja (od čega okr. Subarević u saizvršilaštvu, a okr. Paunović, Giovani Accrogliano i Vekić u pomaganju), okr. Vladan Šubarević je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 3 godine, okr. Slobodan Paunović i  Giovani Accrogliano su osuđeni na kaznu zatvora u trajanju od po 2 godine i 8 meseci, dok je okr. Dobrila Vekić je osuđena na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine i 6 meseci, te su okrivljeni obavezani da solidarno, na ime dela imovinsko-pravnog zahteva, gradu Beogradu isplate iznos od 44.490.628,89 dinara, dok se okr. Paunović,  Giovani Accrogliano i Vekić obavezani da na ime dela imovinsko-pravnog zahteva Kliničko-bolničkog centra “Bežanijska kosa” solidarno isplate i iznos od 1.391.938,88 dinara. Za preostali deo imovinsko-pravnog zahteva oštećeni grad Beograd i Kliničko-bolnički centar “Bežanijska kosa” su upućeni na parnicu.

Prvostepenom presudom okrivljeni su oglašeni krivim što su:

1.  U periodu od juna 2007. godine do 25. avgusta 2008. godine, u Beogradu, u svojstvu službenih lica, okr. Vladan Šubarević, kao član gradskog veća Gradske uprave grada Beograda zadužen za zdravstvo iskorišćavanjem svojih službenih ovlašćenja u vršenju kontrolno-nadzorne funkcije nad radom Gradske uprave koja sprovodi postupke javnih nabavki faktički vršio koordinaciju postupaka javnih nabavki medicinskog nameštaja i okr. Nikola Milinić, prema kome je postupak razdvojen, kao direktor Kliničko-bolničkog centra “Bežanijska kosa” iskorišćavanjem svojih službenih ovlašćenja pribavili drugom imovinsku korist, a okr. Šubarević i sebi u ukupnom iznosu od 44.490.628,89 dinara oštetivši budžet grada Beograda za navedeni iznos uvećan za PDV u čemu su mu pomogli okr. Slobodan Paunović, Giovani Accrogliano i okr. Dobrila Vekić – pomoćnik ministra za nemedicinu i načelnik službe za ekonomsko finansijske i knjigovodstvene poslove u Kliničko-bolničkom centru “Bežanijska kosa”;

2.  U periodu od 6. marta do 31. decembra 2008. godine u Beogradu, u svojstvu službenih lica, okr. Vladan Šubarević, kao član gradskog veća Gradske uprave grada Beograda zadužen za zdravstvo iskorišćavanjem granica svojih službenih ovlašćenja u vršenju kontrolno-nadzorne funkcije nad radom Gradske uprave koja sprovodi postupke javnih nabavki faktički vršio koordinaciju postupaka javnih nabavki medicinskog nameštaja i okr. Zoran Ivanković, prema kome je postupak razdvojen, kao direktor Kliničko-bolničkog centra “Zvezdara” iskorišćavanjem svojih službenih ovlašćenja, pokušao da pribavi drugom korist na štetu budžeta grada Beograda tako što su pokušali da privredno društvo “Recipe medikal sulplajs” d.o.o. favorizuju u postupku javne nabavke i obezbede mu dodeljivanje ugovora o isporuci dobara, u čemu su im pomogli okr. Slobodan Paunović, kao suvlasnik i direktor napred navedenog privrednog društva i okr. Giovani Accrogliano.

3. U periodu od 11. aprila do 20. juna 2008. godine u Beogradu u svojstvu službenog lica okr. Nikola Milinić, prema kome je postupak razdvojen, kao direktor Kliničko-bolničkog centra “Bežanijska kosa”, iskorišćavanjem svojih službenih ovlašćenja pribavio drugom imovinsku korist u iznosu od 1.391.938,88 dinara oštetivši Kliničko-bolnički centar “Bežanijska kosa” za navedeni iznos uvećan za PDV, u čemu su mu pomogli okr. Slobodan Paunović – suvlasnik i direktor privrednog društva  “Recipe medikal sulplajs” d.o.o. Iz Beograda, okr.  Giovani Accrogliano, kao i okr. Dobrila Vekić – pomoćnik direktora za nemedicinu i načelnik službe za ekonomsko finansijske i knjigovodstvene poslove u Kliničko-bolničkom centru “Bežanijska kosa”.

Takođe, prvostepenom presudom okr. Vladan Šubarević je oslobođen od optužbe da je izvršio krivično delo zločinačko udruživanje iz člana 346, stav 1. KZ.

Optužnicom Tužioca za organizovani kriminal okr. Vladanu Šubareviću je stavljeno na teret da je u periodu od 1. juna 2007. godine do 31. decembra 2008. godine, u Beogradu, kao član gradskog veća Gradske uprave grada Beograda, zadužen za zdravstvo, organizovao grupu čiji pripadnici su postali okr. Slobodan Paunović – suvlasnik i direktor preduzeća “Recipe medikal suplajs” sa sedištem u Beogradu i okr.  Giovani Accrogliano, prema kojima je krivični postupak za krivično delo zločinačko udruživanje obustavljen usled nastupanja apsolutne zastarelosti krivičnog gonjenja, koja je radi sticanja dobiti imala za cilj vršenje krivičnog dela zloupotreba službenog položaja i pomoganje u zlouporebi službenog položaja, planirajući delatnost kriminalne organizacije na duže vreme, pri čemu je svaki član kriminalne organizacije imao unapred određeni zadatak i ulogu, koristeći u vršenju delatnosti privredne i poslovne strukture i to konkretno okr. Šubarević da iz budžeta Skupštine grada Beograda za pojedine zdravstvene ustanove obezbedi dobijanje većih sredstava za nabavku nameštaja od stvarno potrebnih, da predstavi direktorima zdravstvenih ustanova okr.  Giovani Accrogliano i Slobodana Paunovića kao zastupnike italijanskog proizvođača nameštaja “Vernipol”, utičući i zahtevajući od direktora zdravstvenih ustanova da sprovedu nezakonite postupke  nabavke  medicnskog nameštaja, tako da omogući povlašćeni položaj u postupku javne nabavke za zastupnike prodaje nameštaja italijanskog proizvođača privrednog društva “Vernipol” u Republici Srbiji, a zadatak okr.  Giovani Accrogliano i Slobodana Paunovića je bio da direktorima zdravstvenih ustanova predočavaju kataloge italijanskog proizvođača nameštaja “Vernipol” i sačine prema katalozima detaljan opis nameštaja koji su potom predavali direktorima koji su iste predavali stručnim službama da sačine konkursnu dokumentaciju prema dobijenim katalozima i dobijenim detaljnim opisom nameštaja i radi sprovođenja nabavki bez javnog objavljivanja obezbeđivali tri usklađene ponude preduzeća tako da ponuda preduzeća – ekskluzivnih zastupnika privrednog društva “Vernipol” bude najpovoljnija i pored dvostruko uvećane nabavne cene.

Prvostepenom presudom okr. Vladan Šubarević, Milan Savić, Slobodan Paunović i  Giovani Accrogliano su oslobođeni od optužbe da su izvršili krivično delo zlouporeba službenog položaja (od čega okr. Paunović i  Giovani Accrogliano u pomaganju).

Optužnicom Tužioca za organizovani kriminal okrivljenima je stavljeno na teret da su u peirodu od 24. marta do 10.aprila 2008. godine, u Beogradu, u okviru delovanja grupe, u svojstvu službenih lica, okr. Vladan Šubarević, kao član gradskog veća Gradske uprave grada Beograda, zadužen za zdravstvo iskorišavanjem i prekoračenjem granica svojih službenih ovlašćenja u vršenju kontrolno-nadzorne funkcije nad radom Gradske uprave koja sprovodi postupke javnih nabavki faktički vršio koordinaciju postupaka javnih nabavki, medicinskog nameštaja i okr. Milan Savić kao direktor specijalne bolnice “Sveti Sava” iskorišćavanjem i prekoračenjem granica svojih službenih ovlašćenja pribavili sebi i drugom imovinsku korist u iznosu od 2.337.140,94 dinara, oštetivši budžet grada Beograda za iznos od 3.003.766,20 dinara, u čemu su im pomogli okr. Slobodan Paunović i  Giovani Accrogliano.

Okrivljeni Vladan Šubarević, Jasminka Jelić, Slobodan Paunović i  Giovani Accrogliano su, takođe, prvostepenom presudom oslobođeni od optužbe da su izvršili krivično delo zloupotreba službenog položaja u pokušaju (od čega okr. Paunović i  Giovani Accrogliano pomaganjem).

Optužnicom Tužioca za organizovani kriminal okrivljenima je stavljeno na teret da su u periodu od oktobra meseca 2007. godine do 21. oktobra 2008. godine, u Beogradu, u okviru delovanja grupe u svojstvu službenih lica, okr. Vladan Šubarević, kao član gradskog veća Gradske uprave grada Beograda zadužen za zdravstvo iskorišćavanjem i prekoračenjem granica svojih službenih ovlašćenja u vršenju kontrolno-nadzorne funkcije nad radom Gradske uprave koja sprovodi postupke javnih nabavki faktički vršio koordinaciju postupka javnih nabavki medicinskog nameštaja i okr. Jasminka Jelić, kao direktor Doma zdravlja “Milutin Ivković” Palilula, iskorišćavanjem i prekoračenjem granica svojih službenih ovlašćenja, pokušali da pribave drugom korist na štetu budžeta grada Beograda, tako što su pokušali da privredno društvo “Recipe medikal suplajs”  d.o.o.  favorizuju u postupku javne nabavke i obezbede mu dodeljivanje ugovora o isporuci dobara u čemu su im pomogli okr. Slobodan Paunović i  Giovani Accrogliano.

PODNOSIOCI ŽALBE

Tužilac za organizovani kriminal, okr. Dobrila Vekić i njen branilac, te branioci okr. Vladan Šubarevića, Slobodana Paunovića,  Giovani Accrogliano , Jasminke Jelić  i Milana Savića.

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Posebno odeljenje za organizovani kriminal Apelacionog suda u Beogradu, nakon održanog pretresa, dana 3. jula 2019.godine donelo je presudu Kž1 Po1 26/18 kojom je preinačilo prvostepenu presudu okr. Vladana Šubarevića oslobodilo  od optužbe da je u periodu od juna 2007. godine do 25. avgusta 2008. godine izvršio krivično delo zlouporeba službenog položaja u saizvršilaštvu iz člana 359, stav 3. KZ, te je preinačilo prvostepenu presudu, u pogledu pravne kvalifikacije dela i odluke o krivičnoj sankciji, tako što je radnje ovog krivičnog dela u odnosu na okr. Slobodana Paunovića,  Giovani Accrogliano i Dobrile Vekić, za koju su prvostepenom presudom oglašeni krivim, pravno kvalifikovao kao krivično delo zloupotreba službenog položaja u pomaganju i osudio okr. Slobodana Paunovića  i Giovani Accrogliano na kazne zatvora u trajanju od po 2 godine, dok je okr. Dobrilu Vekić osudio na kaznu kućnog zatvora uz primenu elektronskog nadzora u trajanju od 1 godine, dok je u preostalom, nepreinačenom osuđujućem delu u odnosu na ove okrivljene prvostepena presuda potvrđena. Takođe, presudom Apelacionog suda okr. Giovani Accrogliano je obavezan da na ime imovinsko-pravnog zahteva gradu Beogradu isplati iznos od 15.697.600,oo dinara, dok su oštećeni grad Beograd i Kliničko-bolnički centar “Bežanijska kosa” za preostali deo imovinsko-pravnog zahteva upućeni na parnicu. Prvostepena presuda je u oslobađajućem delu potvrđena u celosti.

Po nalaženju Apelacinog suda, u delu u kome je prvostepena presuda preinačena i okr. Vladan Šubarević oslobođen od optužbe da je u periodu od juna 2007. godine do avgusta 2008. godine, izvršio krivično delo zloupotreba službenog položaja u saizvršilaštvu, kada se svi izvedeni dokazi dovedu u međusobnu vezu i u vezu sa nespornim činjenicama utvrđenim u toku postupka,  nisu mogli biti dokazani navodi optužbe da je okr. Šubarević iskorišćavanjem svojih službenih ovlašćenja u vršenju kontrolno-nadzorne funkcije nad radom Gradske uprave koja sprovodi postupke javnih nabavki, faktički vršio koordinaciju postupka javnih nabavki medicnskog nameštaja, i time sebi i drugom pribavio imovinsku korist u iznosu od 44.490.628,89 dinara. Naime, kada se ima u vidu sve izneto, Apelacioni sud zaključuje da tokom postupka nije dokazano koje je to službeno ovlašćenje okr. Šubarević u vezi sa javnim nabavkama iskoristio budući da odredbom statuta Grada se propisuje da je Gradsko veće organ koji vrši kontrolno-nadzornu funkciju nad radom Gradske uprave, dakle, ne vrši je član Gradskog veća, kao pojedinac, već Gradsko veće kao kolektivni organ. Pri tome, ni jedan član Gradskog veća nije imao bilo kakva ovlašćenja, niti mogućnost da samostalno donosi odluke po bilo kom osnovu, posebno ne po osnovu kontrolno-nadzorne funkcije nad radom Gradske uprave. Stoji činjenica da je utvrđeno postojanje određenog uticaja ali ne i službenih ovlašćenja u postupanju okr. Šubarevića u odnosu na učesnike u predmetnim javnim nabavkama, ali sud nije imao ovlašćenja da razmatra takav uticaj sa krivično-pravne strane, jer tako nešto nije bilo predmet optužbe Tužioca za organizovani kriminal.

Kada je u pitanju krivično delo za koje su okr. Slobodan Paunović,  Giovani Accrogliano i Dobrila Vekić oglašeni krivim Apelacioni sud nalazi da je ocenom i analizom svih izvedenih dokaza prvostepeni sud pravilno zaključio da je u periodu od novembra 2007. godine do avgusta 2008. godine  direktor Kliničko-bolničkog centra “Bežanijska kosa” iskorišćavanjem svojih službenih ovlašćenja na način kako je to opisano u izreci presude pribavio drugom imovinsku korist u iznosu od 44.490.628,89 dinara što predstavlja razliku između ugovorene i kupoprodajne cene i nabavne cene predmetnog nameštaja i istovremeno pričinio štetu budžetu grada Beograda za navedeni iznos uvećan za PDV a u čemu su mu u opisanim radnjama pomogli Paunović,  Giovani Accrogliano i Vekić. Međutim, Apelacioni sud je utvrdio da je u pogledu radnji koje ulaze u sastav produženog krivičnog dela zloupotreba službenog položaja, a koja su od strane okrivljenih učinjena na strani oštećenog Kliniččko-bolničkog centra “Bežanijska kosa” i Kliničko-bolničkog centra “Zvezadara” i za koje su prvostepenom presudom oglašeni krivim izvršena u vremenskom periodu od 11. aprila do 20. juna 2008. godine, odnosno od 6. marta do 31. decembra 2008. godine, te kako u konkretnom slučaju u pogledu ova dva krivičnog dela visina pribavljene imovinske koristi ne prelazi imovinski cenzuz od 1.500.000,oo dinara za kvalifikovani oblik krivičnog dela zloupotreba službenog položaja, polazeći pri tome od visine zaprećene kazne za ovo krivično delo, to je u konkretnom slučaju proteklo dvostruko vreme koje se po zakonu traži za zastarelost krivičnog gonjenja, tako da u pogledu ovog krivičnog dela utvrdio da je nastupila apsolutna zastarelost krivičnog gonjenja, pa je ove radnje izostavio iz izreke osuđujuće presude. 

 

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)