Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
10.05.2019.

Donete odluke - organizovani kriminal maj 2019

30. maj 2019. godine
RAJKO ŠIMŠIĆ I DR.

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje, K. Po1 90/17 od 25. oktobra 2018. godine okr. Rajko Šimšić je  zbog izvršenja krivičnog dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela iz člana 346. stav 4. KZ, te krivičnog dela zloupotreba službenog položaja u produženom trajanju iz člana 359, stav1 KZ i krivičnog dela falsifikovanje isprave u saizvršilaštvu u produženom trajanju iz člana 355, stav 2. KZ osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 4 godine, dok je okr. Branko Simić zbog izvršenja krivičnog dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela iz člana 346, stav 4. KZ i krivičnog dela falsifikovanje isprave, u sazivzršilaštvu, u produženom trajanju iz člana 355, stav 2. KZ osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 3 godine i 6 meseci. Takođe, prema okr. Rajku Šimšiću je izrečena i mera bezbednosti zabrane vršenja poziva, delatnosti i dužnosti službenog lica u svim državnim organima Republike Srbije u trajanju od 5 godina, te mu je izrečena mera bezbednosti oduzimanja predmeta i to desktop računara, ID kartice MUP RS, rokovnika i dr, dok je okr. Branko Simić obavezan da na ime imovinske koristi koju je pribavio izvršenjem krivičnog dela plati novčani iznos od 6.000,oo evra u dinarskoj protivvrednosti u korist budžeta Republike Srbije.

Pravnosnažno osuđeni Darko Karajičić je oglašen krivim što je u periodu od 11. januara 2015. godine do 5. novembra 2016. godine, u Beogradu, Užicu, Čajetini i Čačku organizovao organizovanu kriminalnu grupu koja je postojala određeno vreme i delovala sporazumno sa ciljem da radi sticanja finansijske koristi u dužem periodu vrši krivična dela falsifikovanje isprave i zloupotreba službenog položaja, čiji pripadnici su, između ostalih postali i okr. Rajko Šimšić i Branko Simić, pa su tako u okviru planirane aktivnosti organizovane kriminalne grupe, za novčanu nadoknadu u iznosu od 4.000,oo do 16.000,oo evra, licima koja su bila zainteresovana za nabavku originalnih biometrijskih javnih isprava Republike Srbije, lične karte i putne isprave, sa lažnim ličnim podacima nabavili radi upotrebe lažne javne i druge isprave na kojima su se nalazili lažni lični podaci drugih lica, a u zavisnosti od vrste isprave i fotografije zainteresovanih lica predavali ovakve lažne javne i druge isprave zainteresovanim licima, čime su im stvorili uslove i stavili na raspolaganje sredstva za dalje izvršenje krivičnog dela, pružali svu neophodnu logističku podršku prilikom podnošenja zahteva zainteresovanih lica i izdavanje originalnih biometrijskih javnih isprava Republike Srbije, u smislu odlaska u policijsku stanicu sa zainteresovanim licima prilikom predaje zahteva, popunjavanja zahteva za izdavanje biometrijske lične karte i putne isprave sa lažnim ličnim podacima, pratili i pribavljali informacije o toku i ishodu postupka, u vezi sa čim je pravnosnažno osuđeni Darko Karajičić rukovodio i odlučivao o svim bitnim detaljima u postupku, okr. Rajko Šimšić, policijski službenik PU Užice, u okviru delovanja organizovane kriminalne grupe je imao ulogu da po nalogu pravnosnažno osuđenog Darka Karajičića pronalazi, pribavlja i dostavlja lične podatke neophodne za izradu i nabavku radi upotrebe lažnih javnih i drugih isprava, vrši periodične provere preko informacionog sistema MUP-a RS da li su lični podaci neophodni za izradu lažnih javnih i drugih isprava i dalje podobni za korišćenje, proverava tok i ishod postupka po podnetim zahtevima i pruža logističku podršku prilikom podnošenja zahteva, a okr. Branko Simić u okviru delovanja organizovane kriminalne grupe da po nalogu pravnosnažno osuđenog Darka Karajičića, uz novčanu nadoknadu, pronalazi zainteresovana lica kojima su bile potrebne originalne biometrijske lične karte i putne isprave Republike Srbije sa lažnim podacima, da sa tim licima održava kontakt, da od njih uzima novac i njihove fotografije koje su bile neophodne za izradu lažnih javnih isprava i pruža neophodnu logističku podršku, na koji način su nabavili radi upotrebe lažne javne i druge isprave i predali ih zainteresovanim licima, te im omogućili podnošenje zahteva za izdavanje originalnih biometrijskih javnih isprava Republike Srbije, čime su im stvorili uslove i stavili na raspolaganje sredstva za dalje izvršenje krivičnih dela, a time za organizovanu kriminalnu grupu ostvarili protivpravnu imovinsku korist u iznosu većem od 40.000,oo evra.  

PODNOSIOCI ŽALBE 

Branioci okrivljenih.

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Posebno odeljenje za organizovani kriminal Apelacionog suda u Beogradu, nakon održane sednice veća, donelo je 10. maja 2019. godine presudu Kž1 Po1 6/19 kojom je preinačilo prvostepenu presudu, u pogledu odluke o kazni, i okr. Rajka Šimšića zbog izvršenja krivičnog dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela iz člana 346. stav 4. KZ, te krivičnog dela zloupotreba službenog položaja u produženom trajanju iz člana 359, stav1 KZ i krivičnog dela falsifikovanje isprave u saizvršilaštvu u produženom trajanju iz člana 355, stav 2. KZ osudilo na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 3 godine, dok je okr. Branka Simića zbog izvršenja krivičnog dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela iz člana 346, stav 4. KZ i krivičnog dela falsifikovanje isprave, u sazivzršilaštvu, u produženom trajanju iz člana 355, stav 2. KZ osudilo na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 2 godine i 8 meseci. U preostalom, nepreinačenom, delu prvostepena presuda je potvrđena.

Po nalaženju Apelacionog suda, u pogledu odluke o kazni, pravilno je prvostepeni sud u odnosu na okr. Rajka Šimšića od otežavajućih okolnosti cenio okolnosti pod kojima je izvršio krivična dela i to iskazanu bezobzirnost, budući da je tom prilikom zloupotrebljavao pristupne kartice i šifre svojih kolega i upornost koja se ogleda u broju radnji koje su ušle u konstrukciju produženog krivičnog dela za koje je oglašen krivim, dok je od olakšavajućih okolnosti na strani ovog okrivljenog cenio njegov raniji život i njegove lične i porodične prilike. U odnosu na okr. Branka Simića, pravilno je prvostepeni sud od otežavajućih okolnosti našao okolnosti pod kojima je izvršio krivično delo i to značaj uloge koju je u organizovanoj kriminalnoj grupi imao, upornost u vršenju dela, koja se ogleda u broju radnji koje su ušle u sastav produženog krivičnog dela i raniji život, dok olakšavajućih okolnosti na strani ovog okrivljenog sud nije našao. Međutim, Apelacioni sud nalazi da prvostepeni sud olakšavajućih okolnostima na strani ovih okrivljenih nije dao adekvatan značaj, zbog čega je uvažavanjem žalbi njihovih branilaca prvostepenu presudu preinačio u pogledu odluke o kazni.


 

10. maj 2019. godine
JOVICA TASIĆ I DR.

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje za organizovani kriminal, K Po1 137/15 od 16. januara 2018. godine zbog izvršenja krivičnog dela nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi i člana 350. KZ (od čega okr. Tasić, Micov, Vasilev, Borski, Stojanov, Rangelov i Mitić u produženom trajanju) okr. Jovica Tasić je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 5 godina, okr. Dragan Micov je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 3 godine i 9 meseci, okr. Ivan Vasilev, Ljuben Borski, Asen Stojanov, Ivan Rangelov i Dalibor Mitić su osuđeni na kazne zatvora u trajanju od po 3 godine i 6 meseci, okr. Nebojša Atanasov i Nenad Pešić su osuđeni na kazne zatvora u trajanju od po 3 godine, okr. Dejan Rašić je osuđen na kaznu kućnog zatvora uz primenu elektronskog nadzora u trajanju od 8 meseci, okr. Goran Andrejić je osuđen na kaznu kućnog zatvora uz primenu elektronskog nadzora u trajanju od 1 godine i okr. Goran Nikolić je osuđen na kaznu kućnog zatvora u trajanju od 8 meseci. Prema okrivljenima je izrečena i mera oduzimanja predmeta i to: mobilnih telefona i vozila, te je okr. Jovici Tasiću, Ivanu Vasilevu, Ljubenu Borskom, Nebojši Atanasovu, Nenadu Pešiću, Asenu Stojanovu, Ivanu Rangelovu, Daliboru Mitiću i Goranu Andrejiću oduzeta imovinska korist pribavljena krivičnim delom. Takođe, Ivanu Rangelovu je izrečena mera bezbednosti zabrane vršenja poziva radnika Ministarstva unutrašnjih poslova RS u trajanju od 5 godina.

Okrivljeni Jovica Tasić je oglašen krivim što je u vremenskom periodu od 4. januara do 22. februara 2015. godine, na teritoriji Bosilegrada, Vranjske banje, Surdulice, Vladičinog Hana i Beograda organizovao organizovanu kriminalnu grupu, koja je postojala određeno vreme i delovala sporazumno u cilju vršenja više krivičnih dela nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi, a radi sticanja finansijske koristi, na taj način što je sačinio plan delovanja organizovane kriminalne grupe, da za finansijsku korist, u ukupnom iznosu od minimum 9.700,oo evra, u Srbiji organizuje prihvat, nedozvoljeni boravak i dalji nedozvoljeni tranzit stranih državljana – lica koja su na nedozvoljeni način prešli granicu Republike Srbije, a sve u cilju njihovog odlaska ka nekoj od zemalja Evropske unije, te su u tom cilju pripadnici ove organizovane kriminalne grupe, pored više NN lica, postali okr. Dragan Micov, Ivan Vasilev, Ljuben Borski, Nebojša Atanasov, Nenad Pešić, Asen Stojanov, Ivan Rangelov i Dalibor Mitić, te sada osuđeni Danilo Stojanović, Igor Kostić i Dimitrije Penev, koji su prihvatili naloge organizatora organizovne kriminalne grupe i po istima postupali nakon čega su stečenu finansijsku korist, organizatori pripadnici organizovane kriminalne grupe delili u zavisnosti od njihove pojedinačne uloge u ostvarenoj pojedinačnoj radnji omogućavanja nedozvoljenog boravka ili tranzita kroz Srbiju, te je tako okr. Tasić uzimao novac od NN lica iz Bugarske u rasponu od 50,oo do 300,oo evra po jednom migrantu dok bi pripadnici organizovane kriminalne grupe dobijali od organizatora organizovane kriminalne grupe od 50,oo do 500,oo evra po jednoj turi nedozvoljenog prebacivanja migranata preko granice Srbije, a u čemu su bile uračanate zarade i troškovi organizatora i pripadnika organizovane kriminalne grupe, na koji način su omogućili stranim državljanima – migrantima nedozvoljen boravak u Srbiji i nedozvoljen tranzit kroz Srbiju.

PODNOSIOCI ŽALBE 

Tužilac za organizovani kriminal i branioci okrivljenih.

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Posebno odeljenje za organizovani kriminal Apelacionog suda u Beogradu, nakon održane sednice veća, donelo je 12. aprila 2019. godine rešenje Kž1 Po1 18/18 kojim je, zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, ukinulo prvostepenu presudu i predmet vratilo prvostepenom sudu na ponovno suđenje. 

 

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)