Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
26.09.2013.

Gž 14675/10

REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Gž 14675/10
26.09.2013. godine
B E O G R A D

 


APELACIONI SUD U BEOGRADU u veću sastavljenom od sudija Slađane Nakić-Momirović predsednika veća, Marine Jakić i Nevenke Romčević članova veća, u parnici tužioca Udruženje osiguravača Srbije – Garantni fond iz Beograda, Bulevar Despota Stefana 68-b, koga zastupa adv. AB, protiv tuženih BB, BB1 i BB2, koje zastupa adv. BA, radi regresa, odlučujući o predlogu tuženih za donošenje dopunskog rešenja, u sednici veća održanoj 26.09.2013. godine doneo je


R E Š E Nj E

ODBIJA SE kao neosnovan predlog tuženih za donošenje dopunskog rešenja o parničnim troškovima.


O b r a z l o ž e nj e

Presudom Apelacionog suda u Beogradu Gž 14675/10 od 27.06.2012. godine je preinačena presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P 48058/10 od 25.05.2010. godine i odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtev kojim je traženo da se tuženici obavežu da tužiocu solidarno plate regres svako po 518.196,00 dinara sa zakonskom zateznom kamatom od 30.06.2009. godine do isplate a tužilac je obavezan da tuženicima plati parnične troškove u iznosu od 110.125,00 dinara.

Podneskom od 14.09.2012. godine tuženici su predložili donošenje dopunskog rešenja o parničnim troškovima. Tuženici predlažu da sud dopunskim rešenjem obaveže tužioca da pored već dosuđenih troškova plati dodatnih 8.150,00 dinara na ime sudske takse na odgovor na tužbu i sudsku taksu na žalbu i drugostepenu odluku.

Sud je razmotrio navedeni predlog u smislu čl. 343 do 345 u vezi čl. 354 ZPP („Sl. glasnik RS“ 125/04 i 111/09) koji se primenjuje na osnovu čl. 506 st. 1 ZPP („Sl. glasnik RS“ 72/11) i odlučio kao u izreci iz sledećih razloga.

Iz povratnice u spisima proizlazi da je presuda Gž 14675/10 od 27.06.2012. godine dostavljena punomoćniku tuženih 07.09.2012. godine, predlog za donošenje dopunskog rešenja je podnet 14.09.2012. godine i isti je blagovremen i dozvoljen.

Drugostepenom presudom je na osnovu čl. 161 st. 2 ZPP odlučeno o troškovima celog postupka i zbog toga je predlog za donošenje dopunske odluke neosnovan. Tuženici nisu opredelili po visini zahtev za sudsku taksu na odgovor na tužbu, sud je nalogom sa ročišta od 25.05.2010. godine pozvao tužene da plate taksu za odgovor na tužbu u iznosu od 20.125,00 dinara, pa je visina ovog izdatka odmerena prema nalogu suda. Zahtev za taksu na žalbu i drugostepenu odluku nije opredeljen po visini, nije podnet dokaz da je taksa na žalbu plaćena i navedeni izdatak nije unet u obračun troškova koji se u smislu čl. 150 st. 1 i 159 st. 1 ZPP dosuđuju tuženicima. Apelacioni sud je navedenom presudom na osnovu čl. 161 st. 2 ZPP odlučio o troškovima celog postupka i zbog toga nema uslova za donošenje dopunskog rešenja.

Iz navedenih razloga je odlučeno kao u izreci.

PREDSEDNIK VEĆA-SUDIJA
Slađana Nakić-Momirović

LjA
 

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)