Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
23.09.2010.

Gž 7774/10

REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRAD
Gž 7774/2010
Dana 23.09.2010.
B E O G R A DAPELACIONI SUD U BEOGRADU, sudija Gordane Todorović, predsednik veća, u parnici tužioca AA, čiji je punomoćnik AB, advokat, protiv tuženog BB, koga zastupa adv.BA, radi naknade štete, dana 23.09.2010.g., doneo je:


R E Š E Nj E


ISPRAVLjA SE presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž.br.7774/10 od 09.07.2010.g. u stavu II izreke presude tako što umesto ''tuženi se obavezuje da tužiocu na ime troškova drugostepenog postupka isplati iznos od 12.000,00 dinara'' treba da stoji ''tužilac se obavezuje da tuženom na ime troškova drugostepenog postupka isplati iznos od 12.000,00 dinara ''

O b r a z l o ž e nj e


Kako je prilikom pismene izrade presude Apelacionog suda u Beogradu Gž.br.7774/10 od 09.07.2010.godine došlo do očigledne greške u pisanju, tako što je u stavu II izreke presude, odnosno rešenju o troškovima parničnog postupka pogrešno navedeno da je tuženi obavezan da tužiocu naknadi troškove postupka, umesto da je tužilac dužan da tuženom naknadi troškove postupka, to je shodno ovlašćenju iz čl.349 ZPP-a odlučeno kao u izreci rešenja.


Predsednik veća-sudija
Gordana Todorović s.r.


Tačnost otpravka overava:
Upravitelj sudskih pisarnica
Svetlana Antić

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)