Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
16.11.2011.

Gž 2839/11

REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Gž 2839/11
16.11.2011. godine
B E O G R A D

 


U IME NARODA

APELACIONI SUD U BEOGRADU, u veću sastavljenom od sudija: Zorice Jašarević, predsednika veća, Branislava Bosiljkovića i Vesne Matković, članova veća, u parnici tužilje AA čiji je punomoćnik AB advokat protiv tuženih BB, BB1 čiji je zajednički punomoćnik BA advokat, radi utvrđenja, odlučujući o žalbi tuženih izjavljenoj protiv presude Prvog opštinskog suda u Beogradu P-11364/2009 od 14.10.2009.godine, u sednici veća održanoj na dana 16.11.2011.godine, doneo je


P R E S U D U

  POTVRĐUJE SE presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu P-11364/2009 od 14.10.2009.godine i žalba tuženih odbija kao neosnovana.


O b r a z l o ž e nj e

Presudom Prvog opštinskog suda u Beogradu P-11364/2009 od 14.10.2009.godine, stavom prvim izreke, utvrđeno je da je tužilja AA vlasnik sa 1/6 na ½ dela stana aa a kao nužni naslednik iza pokojnog supruga PP, što su tuženi dužni da priznaju i trpe. Stavom drugim izreke, obavezani su tuženi da tužilji naknade troškova parničnog postupka u iznosu od 260.770,00 dinara u ruku od 15 dana od dana prijema pismenog otpravka presude.

  Protiv označene presude blagovremeno su tuženi izjavili žalbu, iz svih zakonom propisanih razloga.

Tužilja je dala odgovor na žalbu.

Ispitujući pravilnost pobijane presude, u smislu odredbe člana 372 Zakona o parničnom postupku, Apelacioni sud u Beogradu je našao da žalba tuženih nije osnovana.

U sprovednom postupku nema bitnih povreda odredaba parničnog postupka iz člana 361 stav 2 tačke 1, 2, 5, 7 i 9 ZPP, na koje apelacioni sud pazi po službenoj dužnosti.

Prema činjeničnom stanju utvrđenom u prvostepenom postupku, koje nije sporno među parničnim strankama, tužilja AA bila je u braku sa sada pokojnim PP od _.1975.godine pa do smrti PP dana _.1999.godine. Pokojni PP je dana 17.03.1995.godine ugovorom o poklonu raspolagao stanom aa u korist tužene BB1. Ovim bezteretnim raspolaganjem sada pokojni suprug tužilje povredio je nužni deo tužilje (koji joj pripada shodno odredbi člana 39 i 40 Zakona o nasleđivanju). U ostavinskom postupku raspravljanja zaostavštine iza pokojnog PP pred Prvim opštinskim sudom u Beogradu O.br.7/2000 tužilja Dimitrijević Nada dala je nasledničku izjavu kojom je osporila punovažnost ugovora o poklonu zaključenog između PP i tužene BB1 dana 17.03.1995.godine tvrdeći da je stan koji je predmet ugovora o poklonu njena posebna imovina, radi čega je pravnosnažnim rešenjem Prvog opštinskog suda u Beogradu O.7/2000 od 03.07.2000.godine prekinut postupak raspravljanja zaostavštine iza pok. PP.

Polazeći od tako utvrđenog činjeničnog stanja pravilno je prvostepeni sud primenio materijalno pravo kada je usvojio tužbeni zahtev jer je zaključio da je neosnovan prigovor zastarelosti zahteva tužilje za redukciju ugovora o poklonu u visini njenog nužnog dela s obzirom da je tužilja u ostavinskom postupku kroz osporavanje ugovora o poklonu prekinula zastarelost zahteva za vraćanje poklona radi namirenja nužnog dela, te da tužilji shodno odredbi člana 39 i 40 Zakona o nasleđivanju pripada pravo na nužni deo u visini ½ zakonskog naslednog dela odnosno 1/6 imovine ostavioca koju čini ½ dela stana koji je predmet ugovora o poklonu s obzirom da su na nasleđe pozvana tri naslednika prvog naslednog reda.

Razloge koje je za svoju odluku dao prvostepeni sud u svemu kao potpune, jasne i pravilne prihvata i Apelacioni sud.

Neosnovano se u žalbi ukazuje da tužilja time što u ostavinskom postupku nije postavila zahtev za nužni deo, niti je taj zahtev postavila u tužbi za poništaj ugovora o poklonu već tek podneskom od 27.12.2005.godine u tom postupku je prekludirana u pravu na zahtevanje nužnog dela koji se shodno odredbi člana 59 Zakona o nasleđivanju može tražiti u roku od 3 godine od smrti ostavioca.

Ovo zato što se zastarelost zahteva za nužnim delom prekida i kad nema izričitog zahteva za nužnim delom, u slučaju kada se pobija punovažnost zaveštanja ili poklona, a prekid traje do pravnosnažnosti odluke o punovažnosti zaveštanja odnosno poklona i počinje teći od dana pravnosnažnosti te odluke. Presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu P.6833/00 od 03.09.2008.godine kojom je utvrđeno da je ništav ugovor o poklonu zaključen između sada pok. PP kao poklonodavca Ov.br.5668/93 od 17.03.1993.godine u delu kojim je raspolagao sa ½ dela stana aa, postala je pravnosnažna dana 29.07.2009.godine, a tužilja je u toku tog parničnog postupka podneskom od 27.12.2005.godine postavila zahtev za redukciju ugovora o poklonu u visini njenog nužnog dela, te njen zahtev nije zastareo kako je to pravilno zaključio prvostepeni sud jer se radi o zastarnom karakteru ovih rokova a ne prekluzivnom kako pogrešno smatraju tuženi.

Radi izloženog, a na osnovu odredbe člana 375 ZPP, odlučeno je kao u izreci.

Potvrđena je i odluka o troškovima parničnog postupka, doneta pravilnom primenom odredaba člana 149 i 150 ZPP.

Predsednik veća-sudija,
Zorica Jašarević s.r.

Za tačnost otpravka
upravitelj pisarnice
Svetlana Antić

 

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)