Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
25.08.2010.

Gž 1272/10

REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Gž 1272/10
Dana 25.08.2010. godine
B E O G R A D


APELACIONI SUD U BEOGRADU, u veću sastavljenom od sudija Vesne Mitrović, predsednika veća, Vere Petrović i Vere Mušović, članova veća, u parnici tužilje AA, koju zastupa AB, advokat i AB1, advokat, protiv tuženog BB, koga zastupa BA, radi utvrđenja bračne tekovine, vrednost predmeta spora 510.000,00 dinara, odlučujući o žalbi tužilje izjavljenoj protiv međupresude Drugog opštinskog suda u Beogradu P.br. 335/04 od 06.10.2008. godine, u nejavnoj sednici veća održanoj dana 25.08.2010. godine, doneo jeR E Š E Nj E


UKIDA SE međupresuda Drugog opštinskog suda u Beogradu P.br. 335/04 od 06.10.2008. godine i predmet VRAĆA Prvom osnovnom sudu u Beogradu, na ponovno suđenje.O b r a z l o ž e nj e


Međupresudom Drugog opštinskog suda u Beogradu P.br. 335/04 06.10.2008. godine, stavom prvim izreke, utvrđuje se da nije osnovan tužbeni zahtev tužilje AA da stan vv __ u __, predstavlja bračnu tekovinu tužilje AA i tuženog BB. Stavom drugim i trećim izreke odlučeno je da se do pravnosnažnosti ove presude zastaje sa raspravljanjem o visini udela u sticanju u bračnoj zajednici, a o visini tužbenog zahteva i troškovima parničnog postupka biće odlučeno konačnom presudom.


Protiv ove međupresude blagovremeno je izjavila žalbu tužilja, pobijajući istu u celini, iz svih zakonskih razloga zbog kojih se presuda može pobijati.

Apelacioni sud je ispitao pobijanu međupresudu u granicama ovlašćenja iz člana 372. Zakona o parničnom postupku, pa je ocenio da je izjavljena žalba osnovana.

Donoseći pobijanu međupresudu prvostepeni sud je učinio bitnu povredu odredaba parničnog postupka iz člana 361. stav 1. Zakona o parničnom postupku u vezi člana 335. istog Zakona, na koju se u žalbi posebno ukazuje. Ovo zato što prvostepeni sud nije pravilno primenio odredbu člana 335. Zakona o parničnom postupku, a to je bilo od uticaja na donošenje zakonite i pravilne presude.

Članom 335. Zakona o parničnom postupku propisano je da ako je tuženi osporio i osnov tužbenog zahteva i iznos tužbenog zahteva, a u pogledu osnova stvar je sazrela za donošenje odluke, sud može iz razloga celishodnosti da donese prvo presudu samo o osnovu tužbenog zahteva (međupresudu). Do pravnosnažnosti međupresude sud će zastati sa raspravljanjem o iznosu tužbenog zahteva.

Iz navedene zakonske odredbe proizlazi da je međupresuda vrsta presude koja nije konačna i izvršna i može se doneti samo povodom kondemnatornog zahteva u parnici za osudu na činidbu, koja ima za predmet određenu sumu novca ili količinu zamenljivih stvari. Kada je osporen i osnov i iznos tužbenog zahteva međupresuda se po predlogu zainteresovane stranke ili po službenoj dužnosti može doneti samo u pogledu osnova, a ne i iznosa tužbenog zahteva. Njome se utvrđuje da pravni osnov zahteva postoji i ona ima karakter utvrđujuće presude, zbog čega i njena sadržina treba da odgovara takvoj presudi. Zbog ovakve svoje prirode ona se ne može doneti u sporu po tužbi za utvrđenje, jer se o takvom zahtevu odlučuje konačnom presudom.

U konkretnom slučaju zahtev za utvrđenje tužiljinog suvlasničkog udela po osnovu bračne tekovine je deklarativne, a ne kondemnatorne prirode, pa se o tom zahtevu ne može odlučivati međupresudom, već samo konačnom presudom. Pravna priroda ovog zahteva opredeljuje i vrstu presude kojom se odlučuje o njemu, bez obzira da li se radi o zahtevu za utvrđenje isključivog prava svojine ili utvrđenja prava susvojine u određenom alikvotnom, odnosno idealnom delu. Utvrđivanje veličine suvlasničkog udela nema značaja naknadnog utvrđivanja i odlučivanja o iznosu tužbenog zahteva posle pravnosnažnosti međupresude kojom je utvrđeno postojanje osporenog osnova zahteva za osudu na činidbu. Zato je žalba tužilje morala biti usvojena, a pobijana međupresuda ukinuta.

U ponovnom postupku prvostepeni sud će postupiti po primedbama iz ovog rešenja i o tužbenom zahtevu tužilje odlučiti konačnom presudom.

Iz navedenih razloga odlučeno je kao u izreci rešenja, u smislu člana 376. stav 1. Zakona o parničnom postupku.

PREDSEDNIK VEĆA-SUDIJA, s.r.
Vesna Mitrović

Za tačnost otpravka
Upravitelj pisarnice
Svetlana Antić

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)