Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
9.03.2011.

Gž 13684/10

REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Gž 13684/10
Dana: 09.03.2011.
B E O G R A D


Apelacioni sud u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija Jasminke Stanojević, predsednika veća, Dragane Marinković i Lovorke Stojnov, članova veća, u parnici tužioca Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda JP, iz Beograda, ulica Njegoševa br. 84, protiv tuženih AA, BB, VV, GG, DD i "ĐĐ", čiji je zakonski zastupnik direktor ĐĐ1, koje zastupa ĐA, advokat, radi duga, odlučujući o žalbi tuženih ĐĐ1 i „ĐĐ“ izjavljenoj protiv rešenja Višeg suda u Beogradu P.br. 6625/10 od 01.03.2010. godine, u sednici održanoj 09.03.2011.godine, doneo je


R E Š E Nj E

UKIDA SE rešenje Višeg suda u Beogradu P.br. 6625/10 od 01.03.2010. godine i predmet VRAĆA istom sudu na ponovni postupak.


O b r a z l o ž e nj e

Rešenjem Višeg suda u Beogradu P.br. 6625/10 od 01.03.2010. godine odbačen je odgovor na tužbu punomoćnika tuženih ĐĐ1 i „ĐĐ“ advokata ĐA, kao neuredan.

Protiv navedenog rešenja ovi tuženi su blagovremeno izjavili žalbu zbog bitnih povreda odredaba parničnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primene materijalnog prava.

Ispitujući pobijano rešenje u smislu člana 372. u vezi člana 388. ZPP-a, Apelacioni sud je našao da je žalba osnovana.

Iz spisa i razloga pobijanog rešenja proizilazi da je sud tužbu u ovoj parnici dostavio tuženim ĐĐ1 i tuženom „ĐĐ“ na odgovor. Punomoćnik ovih tuženih, advokat ĐA je 09.10.2009. godine podneo odgovor na tužbu, koju nije potpisao.

Prvostepeni sud je, polazeći od odredbi člana 100. stav 2. i člana 103. stav 6. ZPP-a, doneo pobijano rešenje, ocenjujući da je dostavljeni odgovor na tužbu neuredan, jer punomoćnik tuženih koji je advokat, odgovor na tužbu nije potpisao.

Donoseći pobijano rešenje prvostepeni sud je učinio bitnu povredu postupka iz člana 361. stav 2. tačka 7. ZPP-a, kao i povrede postupka iz člana 361. stav 1. u vezi člana 285. istog Zakona na koje se osnovano ukazuje i u žalbi tuženih.

Nedostatak potpisa podnosioca podneska, saglasno članu 100. Zakona o parničnom postupku, čini podnesak neurednim. Međutim, suprotno staništu prvostepenog suda, u slučaju odgovora na tužbu, takav nedostatak, kao i drugi koji se tiču obaveznog sadržaja podneska propisanih članom 100. stav 2. ZPP-a nema za posledicu odbačaj u smislu člana 103. istog Zakona, jer takva sankcija nije predviđena posebnom odredbom ovog Zakona koji se odnosi na odgovor na tužbu. Naime, prema odredbi člana 285. Zakona o parničnom postupku, ako odgovor na tužbu ima nedostatke zbog kojih se po njemu ne može postupati (član 100. i 284.), smatraće se da tuženi nije dostavio odgovor na tužbu.

Saglasno napred navedenom, prvostepeni sud je bio dužan da u konkretnoj pravnoj situaciji, ukoliko je ocenio da nije bilo uslova za donošenje presude zbog propuštanja u smislu člana 338. ZPP-a, zakaže pripremno ročište. Svako drugačije postupanje bilo bi suprotno obavezi suda da postupak sprovede bez odugovlačenja i da o zahtevima stranaka odluči u razumnom roku (član 10. ZPP-a).

Iz napred iznetih razloga, primenom člana 387. stav 1. tačka 3. u vezi člana 376. stav 1. ZPP-a, odlučeno je kao u izreci.

Predsednik veća-sudija
Jasminka Stanojević s.r.

Za tačnost otpravka
Upravitelj pisarnica
Svetlana Antić s.r.

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)