Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
12.01.2011.

Gž 14240/10


REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Gž 14240/10
Dana 12.1.2011.godine
Nemanjina br.9
B E O G R A D

 


APELACIONI SUD U BEOGRADU, u veću sastavljenom od sudija Zorane Delibašić, predsednika veća, Zorice Nikolić i Gordane Todorović, članova veća, u pravnoj stvari tužioca "AA", čiji je punomoćnik AB, protiv tuženog Javnog preduzeća „Televizija Smederevo“ , ul.Goranska bb, BB, direktora i BB1, glavnog i odgovornog urednika, obojica iz Smedereva, radi povrede zabrane govora mržnje, rešavajući o žalbi tužioca izjavljenoj protiv rešenja Višeg suda u Smederevu P.br.11/2010 od 2.9.2010.godine, u sednici veća održanoj dana 12.1.2011.godine, doneo je


R E Š E Nj E

ODBIJA SE KAO NEOSNOVANA žalba tužioca "AA" i POTVRĐUJE rešenje Višeg suda u Smederevu P.br.11/10 od 2.9.2010.godine.

O b r a z l o ž e nj e

Rešenjem Višeg suda u Smederevu P.br.11/10 od 2.9.2010.godine, stavom jedan izreke odbijen je predlog punomoćnika tužioca da se u ovoj pravnoj stvari prekine postupak ili zastane sa postupkom do okončanja krivičnog postupka ili odluke nadležnog javnog tužioca po krivičnoj prijavi protiv sudije Višeg suda u Smederevu SS i sudije Apelacionog suda u Beogradu SS1. Stavom dva izreke je odbačen kao nepotpun i nedozvoljen predlog punomoćnika tužioca za ponavljanje postupka u ovoj pravnoj stvari.

Protiv navedenog rešenja blagovremeno je žalbu izjavio tužilac zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka i pogrešne primene materijalnog prava sa predlogom da drugostepeni sud ukine ožalbeno rešenje i spise predmeta vrati Višem sudu u Smederevu na ponovni postupak. Takođe je u žalbi naveo razloge za izuzeće sudije Apelacionog suda u Beogradu SS1. Zamenik VF predsednika Apelacionog suda u Beogradu je rešenjem VII Su br.39/10-105 od 26.10.2010.godine odbio zahtev tužioca za izuzeće sudije SS1 kao neosnovan iz razloga koji su navedeni u istom rešenju.

Apelacioni sud u Beogradu je ispitao pobijano rešenje u granicama ovlašćenja iz čl.372 ZPP te je utvrdio da žalba nije osnovana.

Viši sud u Smederevu je doneo ožalbeno rešenje tako što je odbacio predlog punomoćnika tužioca za ponavljanje postupka u ovoj pravnoj stvari. Tužilac je tražio ponavljanje postupka iz razloga navedenih u čl.422 st.1 tačka 1,4,5 i 9 ZPP. Međutim, prema obrazloženju rešenja predlog je nedozvoljen jer je u suprotnosti sa odredbom čl.424 st.1 tačka 1,3 i 6 ZPP. Naime, u odnosu na tačku 1 st.1 člana 422 ZPP, tužilac nije priložio dokaze da nezakonitim postupanjem tužiocu nije data mogućnost da raspravlja pred sudom. U odnosu na tačku 4 istog stava i člana, takođe tužilac nije priložio dokaze da se odluka suda zasniva na ispravi koja je falsifikovana. U odnosu na tačku 5 istog stava i člana, tužilac nije priložio dokaz da je do odluke suda došlo usled krivičnog dela sudije Višeg suda u Smederevu SS i sudije Apelacionog suda u Beogradu SS1. U odnosu na tačku 9 istog stava i člana tužilac takođe nije potkrepio navode da je saznao za nove činjenice ili da je mogao da upotrebi nove dokaze na osnovu kojih je za tužioca mogla biti doneta povoljnija odluka, da su te činjenice ili dokazi bili upotrebljeni u ranijem postupku.

U odnosu na predlog tužioca za prekid ovog postupka i predlog da se zastane sa ovim postupkom do okončanja krivičnog postupka po krivičnoj prijavi protiv sudije Višeg suda u Smederevu SS i sudije Apelacionog suda u Beogradu SS1, Viši sud je ocenio da pošto krivični postupak nije u toku, nema razloga za prekid postupka iz čl.215 st.1 tačka 1 ZPP niti razloga za zastajanje sa postupkom iz čl.219 st.1 i 2 ZPP, jer odredbama ZPP-a nije propisano da se u ovakvim slučajevima zastaje sa postupkom. Pored toga, iz spisa predmeta se utvrđuje da je Republičko javno tužilaštvo dopisom Gt-1 br.848/10 od 24.9.2010.godine obavestilo Viši sud u Smederevu da nije podignut zahtev za zaštitu zakonitosti i da je o tome obavešten podnosilac predloga za podizanje zahteva za zaštitu zakonitosti.

Imajući uvidu napred izneto, pravilno je Viši sud odbacio kao nedozvoljen predlog tužioca za ponavljanje postupka u ovoj pravnoj stvari.

  Prema čl.422 st.1 ZPP-u ponavljanje postupka se može dozvoliti kada je odlukom suda pravnosnažno završen. Pod takvom odlukom se smatra presuda, platni nalog, rešenje o smetanju poseda ili pravnosnažna rešenja kojima je postupak pravnosnažno okončan odbacivanjem tužbe zbog apsolutne nenadležnosti, proteka prekluzivnih zakonskih rokova u kojima se tužba mogla podneti, presuđene stvari, zbog toga što je o predmetu spora zaključeno sudsko poravnanje, postojanja parnice, nepostojanja pravnog interesa za podnošenje tužbe za utvrđenje ili prejudicijalne protivtužbe. Ponavljanje postupka je dopušteno i protiv rešenja kojim se tužba ili žalba odbacuje ako je to rešenje sposobno za materijalnu pravnosnažnost.

Odluka postaje formalno pravnosnažna nastupanjem pravnosnažnosti prema obema strankama. Materijalna pravnosnažnost se odnosi na sadržinu odluke i ispoljava se u njenom dejstvu. Za sud, materijalna pravnosnažnost znači vezanost utvrđenim sadržajem.

Ponavljanje postupka podrazumeva ponovno odlučivanje o tužbenom zahtevu ili procesnim smetnjama, odnosno prigovorima o postojanju procesnih smetnji za vođenje postupka.

U konkretnoj pravnoj stvari, nije odlučeno o tužbenom zahtevu tužioca, niti o procesnim smetnjama i prigovorima, već je tužba odbačena kao neuredna iz razloga koji su navedeni u rešenju višeg suda.

Neosnovan je navod u žalbi tužioca da je učinjena bitna povreda odredaba parničnog postupka iz čl.361 st.2 tačka 7 ZPP jer je predsednik veća ovlašćen, a po dozvoljenom predlogu za ponavljanje postupka, da održi ročište. S obzirom da je predlog za ponavljanje postupka odbačen kao nedozvoljen, predsednik veća, je ovlašćen da bez održavanja ročišta, donese ožalbeno rešenje u smislu čl.426 st.1 ZPP.

Neosnovan je navod u žalbi da je prvostepeni sud učinio bitnu povredu parničnog postupka iz čl.361 st.2 tačka 12 ZPP, obzirom da je izreka razumljiva i neprotivureči razlozima navedenim u ožalbenom rešenju.

Neosnovan je navod u žalbi tužioca da je Viši sud u trebalo da prekine ili zastane sa postupkom do okončanja krivičnog postupka protiv sudije Višeg suda u Smederevu SS i sudije Apelacionog suda u Beogradu SS1, sa razloga što do pokretanja postupka nije ni došlo. Krivični postupak pokreće se po zahtevu javnog tužioca jer se, prema navodima tužioca, radi o krivičnim delima koja se gone po službenoj dužnosti u smislu čl.19 Zakonika o krivičnom postupku. Kako navedeni postupak nije pokrenut, to nije bilo mesta prekidu niti zastoju postupka do okončanja krivičnog postupka protiv ovih sudija.

Pri odlučivanju, drugostepeni sud je imao u vidu i ostale navode u žalbi ali je ocenio da nisu od uticaja na donošenje drugačije odluke.

Kako prvostepeni sud nije učinio bitne povrede odredaba parničnog postupka iz čl.361 st.2 tačka 1,2,5,7 i 9 ZPP, to je odbijena kao neosnovana žalba tužioca i potvrđeno ožalbeno rešenje u smislu čl.387 st.1 tačka 2 ZPP.

PREDSEDNIK VEĆA-SUDIJA
Zorana Delibašić, s.r.

Za tačnost otpravka
Upravitelj pisarnice
Svetlana Antić

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)