Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
9.06.2011.

Gž 15253/10

REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Gž br.15253/10
09.06.2011. godine
B E O G R A DAPELACIONI SUD U BEOGRADU, u veću sastavljenom od sudija Tamare Uzelac Đurović, predsednika veća, Dobrile Strajina i Snežane Nastić, članova veća, u parnici tužioca AA, protiv tuženih Republike Srbije, koju zastupa Republičko javno pravobranilaštvo, Beograd, ul. Nemanjina br.22-26 i BB, radi naknade štete, vrednost predmeta spora 21.253.026,00 dinara, rešavajući o žalbi tužioca izjavljenoj protiv rešenja Višeg suda u Beogradu P br.1289/10 od 13.10.2010. godine, u sednici veća održanoj 09.06.2011. godine, doneo je


R E Š E Nj E

ODBIJA SE kao neosnovana žalba tužioca i POTVRĐUJE rešenje Višeg suda u Beogradu P br.1289/10 od 13.10.2010. godine.


O b r a z l o ž e nj e

Pobijanim rešenjem tužba prema tuženoj BB je odbačena.

Protiv navedenog rešenja tužilac je blagovremeno izjavio žalbu pobijajući ga iz svih zakonom propisanih razloga.

Ispitujući pravilnost prvostepenog rešenja u smislu člana 372. u vezi člana 388. ZPP, Apelacioni sud je našao da žalba nije osnovana.

U postupku donošenja prvostepenog rešenja, nisu učinjene bitne povrede odredaba parničnog postupka propisane odredbom člana 361. stav 1. i 2. ZPP.

Prema stanju u spisima tužilac od tuženih potražuje naknadu štete zbog nezakonitog i nepravilnog rada tužene BB, kao nosioca sudijske funkcije. Prvostepeni sud, pozivajući se na član 35. i 151. Ustava Republike Srbije i član 5. Zakona o sudijama, kao i na Evropske standarde (Osnovna načela o nezavisnosti sudstva, Preporuke br.12 Komiteta ministara Saveta Evrope i Evropskog zakona o sudijama) doneo je rešenje kojim je odbacio tužbu protiv tužene BB, obzirom da je ista tužena u svojstvu sudije i da uživa imunitet od građankse odgovornosti za štetu u vršenju svoje sudijske funkcije.

Donoseći takvu odluku, prvostepeni sud je pravilno primenio odredbu člana 279. stav 6. ZPP, pri čemu čemu je za svoju odluku dao dovoljne, jasne i ubedljive razloge koje u svemu prihvata i Apelacioni sud, a koji se navodima žalbe ne dovode u sumnju.

Naime, u konkretnom slučaju tužilac potražuje naknadu štete od tužene kao sudije. Tako postavljen vid pravne zaštite, obzirom na svojstvo tužene kao i pravila o postojanju imuniteta i neodgovornosti sudije za greške u obavljanju finkcije i poznatog ishoda spora, te odredbe člana 172. Zakona o obligacionim odnosima (odgovornost države sa pravom regresa protiv sudije), nije podoban za pružanje sudske zaštite. Pri ovome, za podnošenje ovakve vrste tužbe na strani tužioca ne postoji pravni interes.

Sa svega navedenog, a kako se navodima žalbe ne dovodi u sumnju pravilnost i zakonitost pobijanog rešenja, Apelacioni sud je primenom člana 387. stav 2. ZPP, odlučio kao u izreci ove drugostepene odluke.

PREDSEDNIK VEĆA – SUDIJA
Tamara Uzelac Đurović, s.r.

Za tačnost otpravka
Upravitelj pisarnice
Svetlana Antić

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)