Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
29.04.2010.

Gž 2302/10

REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Gž 2302/10
Dana: 29.04.2010. godine
B E O G R A D

U IME NARODA
APELACIONI SUD U BEOGRADU, u veću sastavljenom od sudija Slađane Nakić Momirović, predsednika veća, Marine Jakić i Nevenke Romčević, članova veća, u parnici tužilje AA, koju zastupa advokat AB, protiv tužene BB, koju zastupa advokat BA, radi nedopustivosti izvršenja, odlučujući po žalbi tužilje izjavljenoj protiv presude Opštinskog suda u Boru P 231/09 od 08.10.2009. godine, u sednici veća održanoj 29.04.2010. godine, doneo je


P R E S U D U


Odbija se kao neosnovana žalba tužilje i presuda Opštinskog suda u Boru P 231/09 od 08.10.2009. godine potvrđuje.


O b r a z l o ž e nj e


Pobijanom presudom pod stavom I je odbijen tužbeni zahtev kojim je traženo da se utvrdi da je nedopustivo izvršenje određeno rešenjem o izvršenju Opštinskog suda u Boru I 339/08 od 22.04.2008. godine sa ispravkom od 15.09.2008. godine, a pod stavom II tužilja je obavezana da tuženoj plati parnične troškove u iznosu od 26.550,00 dinara.

Protiv ove presude tužilja je blagovremeno izjavila žalbu iz svih razloga propisanih u čl. 360 stav 1 ZPP sa predlogom da drugostepeni sud ukine pobijanu presudu i predmet vrati prvostepenom sudu na ponovno suđenje.

Drugostepeni sud je ispitao pobijanu presudu u smislu čl. 372 ZPP i našao da je žalba neosnovana.

U prvostepenom postupku nije učinjena ni jedna od bitnih povreda odredaba parničnog postupka na koje drugostepeni sud po čl. 372 stav 2 ZPP pazi po službenoj dužnosti. O odlučnim činjenicama su navedeni dovoljni i jasni razlozi koji su saglasni sa sadržinom isprava i zapisnika u spisima, pa žalba neosnovano ukazuje na bitnu povredu iz čl. 361 stav 2 tačka 12 ZPP.

Izvršnom presudom Opštinskog suda u Boru P 503/01 od 12.03.2002. godine tužilja je solidarno sa drugim licima obavezana da tuženoj na ime duga svog pravnog prethodnika pok. PP plati 8.000 DM sa domicilnom kamatom od 01.12.1996. godine do isplate, sve u dinarskoj protivvrednosti po najpovoljnijem kursu poslovnih banaka na dan isplate. Rešenjem Opštinskog suda u Boru I 339/08 od 22.04.2008. godine je radi naplate ovog potraživanja određeno izvršenje na zaradi tužilje. Tužilja smatra da se potraživanje tužene po izvršnoj presudi Opštinskog suda u Boru P 503/01 ne može naplatiti iz imovine tužene u smislu čl. 222 Zakona o nasleđivanju i da je zbog toga izvršenje određeno navedenim rešenjem na njenoj zaradi nedopustivo.

Prvostepeni sud pravilno nalazi da dužnik nema ovlašćenje da zahteva da se u parničnom postupku izvršenje na određenom predmetu (u konkretnom slučaju na zaradi dužnika) proglasi nedopustivim. Ovo zbog toga što je dužniku zaštita obezbeđena kroz izvršni postupak po čl. 13 stav 1, 15, 16 i 17 Zakona o izvršnom postupku. Ovim propisima dužniku u izvršnom postupku je omogućeno da protiv rešenja o izvršenju izjavi žalbu i da u žalbi iznese svaki razlog koji sprečava izvršenje. S toga je žalba protiv rešenja o izvršenju pravno sredstvo kojim je omogućeno da se u izvršnom postupku raspravi da li tužena ima pravo da traži namirenje potraživanja iz presude P 503/01 iz tužiljine lične imovine, ili je odredbama čl. 222 do 224 ZON namirenje ograničeno na predmete zaostavštine koju je tužilja nasledila od pok. PP.

Analognoj primeni čl. 24 Zakona o izvršnom postupku, na koju ukazuje žalba nema mesta. Ovim propisom je predviđeno da lice koje tvrdi da u pogledu predmeta izvršenja ima pravo koje sprečava izvršenje može do okončanja izvršnog postupka da protiv poverioca a pod određenim uslovima i protiv dužnika pokrene parnični postupak radi nedopustivosti izvršenja. Ovaj propis se odnosi na lica koja nemaju status stranke u izvršnom postupku i kojima u okviru izvršnog postupka nije obezbeđena zaštita. Tužilji je kao dužniku i izvršnom postupku obezbeđena zaštita po pravilima tog postupka i s toga se na nju navedeni propis ne može primeniti.

S toga tužilja kao dužnik u izvršnom postupka nema legitimaciju da zahteva da se u parničnom postupku izvršenje na određenom predmetu proglasi nedopustivim niti da vođenjem takve parnice utiče na tok i ishod izvršnog postupka jer joj je zaštita obezbeđena u okviru izvršnog postupka i drugačiji navodi žalbe su neosnovani.

Iz navedenih razloga na osnovu čl.375 ZPP je odlučeno kao u izreci presude.

PREDSEDNIK VEĆA-SUDIJA
Slađana Nakić Momirović s.r.


Za tačnost otpravka
Upravitelj pisarnice
Svetlana Antić s.r.

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)