Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
16.12.2010.

Gž 2377/10

REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Gž 2377/10
16.12.2010. godine
B E O G R A D


APELACIONI SUD U BEOGRADU, u veću sastavljenom od sudija Slađane Nakić-Momirović, predsednika veća, Marine Jakić i Nevenke Romčević, članova veća, u parnici tužioca AAAA, koga zastupa advokat AB, protiv tuženog BB, koga zastupa advokat BA, sa umešačem na strani tuženog "VV", koga zastupa advokat VA, radi naknade štete, odlučujući po žalbi umešača izjavljenoj protiv presude Prvog opštinskog suda u Beogradu P 3258/06 od 29.01.2009. godine, u sednici veća održanoj 16.12.2010. godine, doneo je

R E Š E Nj E

Odbacuje se kao neblagovremena žalba umešača na strani tuženika „Sava osiguranje“ AD iz Beograda izjavljena protiv presude Prvog opštinskog suda u Beogradu P 3258/06 od 29.01.2009. godine.

O b r a z l o ž e nj e

Pobijanom presudom pod stavom prvim je delimično usvojen tužbeni zahtev i tuženi Dragoslav Grbić je obavezan da tužiocu na ime naknade štete plati sledeće iznose: za fizički bol 150.000,00 dinara, za strah 100.000,00 dinara i za duševni bol zbog smanjenja životne aktivnosti 300.000,00 dinara, sve sa zakonskom zateznom kamatom od presuđenja do isplate. Pod stavom drugim je odbijen kao neosnovan veći deo tužbenog zahteva i to za iznos od 150.000,00 dinara na ime naknade za fizički bol, za 200.000,00 dinara na ime naknade za strah i 100.000,00 dinara na ime naknade za duševni bol zbog smanjenja životne aktivnosti, sve sa zateznom kamatom na te iznose. Pod stavom trećim tuženi je obavezan da tužiocu plati parnične troškove u iznosu od 102.500,00 dinara, a pod stavom četvrtim tužilac je oslobođen od obaveze plaćanja sudskih taksi.

Protiv ove presude žalbu je izjavio umešač na strani tuženika "VV" zbog pogrešne primene materijalnog prava sa predlogom da drugostepeni sud preinači pobijanu presudu u delu u kojem je usvojen tužbeni zahtev tako što će tužiocu dosuditi niže iznose naknade.

Tužilac je podneo odgovor na žalbu umešača, a tuženi se povodom ove žalbe nije izjašnjavao.

Drugostepeni sud je našao da je žalba umešača neblagovremena.

Prema stanju u spisima predmet spora je naknada štete koju je tužilac pretrpeo u saobraćajnoj nezgodi od 15.08.2003. godine usled povreda tela i zdravlja. Šteta je prouzrokovana upotrebom putničkog motornog vozila reg.br. __, a tuženi BB je vozač i imalac tog vozila. "VV" se kao osiguravač vozila BG 568-563, od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima u svojstvu umešača pridružilo tuženiku. Rešenjem Prvog opštinskog suda u Beogradu od 29.10.2007. godine "VV" je dozvoljeno da u parnici učestvuje kao umešač na strani tuženika.

Prema stanju u spisima prvostepena presuda je dostavljena tužiočevom punomoćniku 07.09.2009. godine, tuženikovom punomoćniku adv. BA 27. avgusta 2009. godine, a punomoćniku umešača adv. VA 11.09.2009. godine. Protiv te presude žalbu je izjavio samo umešač 21.09.2009. godine.

Presuda kojom je štetnik obavezan da naknadi štetu nema pravno dejstvo prema štetnikovom osiguravaču i stoga osiguravač, iako ima interes da tuženi uspe u sporu, nema položaj jedinstvenog suparničara iz čl. 211 stav 1 u vezi čl. 204 ZPP. Po čl. 208 stav 1 ZPP umešač je treće lice koje ima pravni interes da u parnici uspe stranka kojoj se pridružio. On zbog toga po čl. 210 stav 1 ZPP mora primiti parnicu u onom stanju u kakvom se nalazi u trenutku kada se umeša u parnicu, a u daljem toku parnice je ovlašćen da stavlja predloge i preduzima sve ostale parnične radnje u rokovima u kojima bi te radnje mogla da preduzima i stranka kojoj se pridružio. Parnične radnje umešača po čl. 210 stav 4 ZPP za stranku kojoj se umešač pridružio imaju pravno dejstvo ako nisu u suprotnosti sa njenim radnjama, a po čl. 210 stav 3 ZPP ako umešač izjavi pravni lek, primerak njegovog podneska se dostavlja i stranci kojoj se pridružio.

Iz ovog sledi da umešač koji nema položaj jedinstvenog suparničara može da izjavi žalbu u roku u kojem bi tu parničnu radnju mogla da preduzme stranka kojoj se umešač pridružio. Stoga umešaču rok za izjavljivanje žalbe teče od dostavljanja presude stranci kojoj se pridružio, a ne od dostavljanja presude umešaču.

U konkretnom slučaju prvostepena presuda je dostavljena tuženikovom punomoćniku 27. avgusta 2009. godine pa je rok za izjavljivanje žalbe iz čl. 355 stav 1 ZPP protekao 11.09.2009. godine. Umešač na strani tuženika je izjavio žalbu po proteku ovog roka 21.09.2009. godine i zbog toga je žalba neblagovremena.

Iz navedenih razloga na osnovu čl. 374 u vezi čl. 365 stav 2 ZPP je odlučeno kao u izreci rešenja.

PREDSEDNIK VEĆA-SUDIJA
Slađana Nakić-Momirović s.r.

Za tačnost otpravka
Upravitelj pisarnice
Svetlana Antić

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)