Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
18.05.2011.

Gž 5486/10

REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Gž 5486/10
Dana 18.05.2011.
B E O G R A D


Apelacioni sud u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija Jasminke Stanojević, predsednika veća, Dragane Marinković i Lovorke Stojnov, članova veća, u parnici tužilaca AA i AA1, protiv tuženog BB, koga zastupa advokat BA, radi naknade štete, odlučujući o žalbi tužilaca i tuženog izjavljenih protiv presude Opštinskog suda u Sopotu P.br.216/00 od 31.01.2007. godine, u sednici održanoj 18.05.2011. godine, doneo je


R E Š E Nj E

Apelacioni sud u Beogradu OGLAŠAVA SE stvarno nenadležnim za odlučivanje o žalbama tužilaca i tuženog izjavljenih protiv presude Opštinskog suda u Sopotu P.br.216/00 od 31.01.2007. godine i predmet USTUPA Višem sudu u Beogradu, kao stvarno i mesno nadležnom sudu.


O b r a z l o ž e nj e

Presudom Opštinskog suda u Sopotu P.br.216/00 od 31.01.2007. godine, stavom prvim izreke, delimično je usvojen tužbeni zahtev tužioca Milije Ljevošanina i tuženi obavezan da ovom tužiocu po osnovu pravno neosnovanog obogaćenja zbog neizvršenja građevinskih radova, te po osnovu naknade štete zbog nedostataka- nekvalitetno izvedenih radova na kući tužioca aa, kao i po osnovu štete za neupotrebljeni građevinski materijal isplati ukupan iznos od 1.541,63 evra u dinarskoj protivvrednosti po važećem kursu na dan isplate u roku od 15 dana, dok je odbijen tužbeni zahtev za više traženi iznos, a do 1.914,76 evra, kao i zahtev za naplatu zatezne kamate po domicilnoj stopi počev od 10.10.1992. godine, kao neosnovan. Drugim stavom izreke delimično je usvojen tužbeni zahtev tužioca AA1, pa je obavezan tuženi BB da ovom tužiocu po osnovu pravno neosnovanog obogaćenja zbog neizvršenih građevinskih radova, te po osnovu naknade štete zbog nedostataka-nekvalitetno izvedenih radova na kući tužioca koja se nalazi u ulici bb, kao i po osnovu štete za neupotrebljeni građevinski materijal, isplati ukupan iznos od 1967,06 evra u dinarskoj protivvrednosti po važećem kursu u vreme isplate a u roku od 15 dana, dok se za više traženi iznos do 2.350,10 evra kao i za zateznu kamatu na taj iznos po domicilnoj stopi počev od 15.09.1990. godine pa do isplate, tužbeni zahtev odbija kao neosnovan.

Protiv navedene presude žalbe su izjavili oba tužioca i tuženi.

Pazeći na svoju stvarnu nadležnost po službenoj dužnosti u smislu člana 17. Zakona o parničnom postupku, Apelacioni sud je našao da nije nadležan za odlučivanje o izjavljenim žalbama iz sledećih razloga:

Odredbom člana 24. stav 1 tačka 3. Zakona o uređenju sudova, predviđeno je da apelacioni sudovi odlučuju o žalbama na presude osnovnih sudova u građanskim sporovima, ako za odlučivanje o žalbi nije nadležan viši sud. Odredbom člana 23. stav 2. tačka 2. istog Zakona propisano je da viši sud u drugom stepenu odlučuje o žalbama na odluke osnovnih sudova, i to na rešenja u građanskim sporovima, na presudu u sporovima male vrednosti i u izvršnim i vanparničnim postupcima.

Odredbom člana 467. stav 1. Zakona o parničnom postupku, izmenjenim članom 48. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku („Službeni glasnik RS“ br. 11/2009 od 29.12.2009. godine) propisano je da su sporovi male vrednosti, sporovi u kojima se tužbeni zahtev odnosi na potraživanje u novcu koji ne prelazi dinarsku protivvrednost 3.000 evra po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja tužbe.

Uvidom u spise, Apelacioni sud je našao da, iako je tužba u ovom predmetu podneta protiv istog tuženog, tužioci nisu suparničari u smislu člana 199. Zakona o parničnom postupku, jer u pogledu predmeta spora nisu u pravnoj zajednici i njihovi pojedini tužbeni zahtevi ne zasnivaju se na istom činjeničnom osnovu. U takvoj procesnoj situaciji, a saglasno članu 31. stav 2. istog Zakona, stvarna nadležnost suda se određuje prema vrednosti svakog pojedinog zahteva. Kako se tužbeni zahtevi tužilaca odnose na potraživanje u novcu, a vrednost svakog pojedinog zahteva ne prelazi dinarsku protivvrednost 3.000 evra, po oceni ovog suda, radi se o sporu male vrednosti, iz člana 467. stav 1. ZPP-a.

Saglasno navedenom, primenom člana 17. ZPP-a i člana 4. stav 1. tačka 1., Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, odlučeno je kao u izreci.

Predsednik veća – sudija
Jasminka Stanojević s.r.

Za tačnost otpravka
Upravitelj pisarnica
Svetlana Antić s.r.

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)