Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
13.07.2011.

Gž2 667/11

REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Gž2 667/11
Dana 13.07.2011. godine
B E O G R A D

 

APELACIONI SUD U BEOGRADU, u veću sastavljenom od sudija Spomenke Zarić, predsednika veća, Dobrile Strajina i Vesne Mitrović, članova veća, u parnici tužilja AA i AA1, koje zastupa AB, advokat, protiv tuženih BB, koga zastupa BA, advokat, BB1, BB2, BB3, BB4, BB5, BB6, BB7, BB8 i BB9, čiji je zajednički punomoćnik za prijem pismena tuženi BA1, radi utvrđivanja očinstva, odlučujući o žalbi tuženog BB izjavljenoj protiv presude Višeg suda u Beogradu P. 8155/10 od 29.03.2011. godine, u sednici veća održanoj dana 13.07.2011. godine, doneo je


R E Š E Nj E

VRAĆA SE Višem sudu u Beogradu predmet P. 8155/10 radi dopune postupka.

O b r a z l o ž e nj e

Viši sud u Beogradu je dostavio Apelacionom sudu u Beogradu predmet P. 8155/10 radi odlučivanja o žalbi tuženog Vlastimira Pejića izjavljenoj protiv presude tog suda od 29.03.2011. godine.

Nakon izvršenog uvida u predmet, Apelacioni sud u Beogradu je ocenio da nisu ispunjeni uslovi za odlučivanje o žalbi.

Prema stanju u spisu, prvostepena presuda je uručena punomoćniku tužilja, kao i punomoćniku tuženog BB – advokatu BA. Tuženog Vlastimira Pejića sud je u smislu odredbe člana 142. ZPP imenovao za zajedničkog punomoćnika ostalih tuženih za prijem pismena. Ova okolnost ne znači da advkat BA zastupa i ostale tužene u ovoj parnici, s obzirom da je njemu ovlašćenje za zastupanje dao samo tuženi BB, zbog čega je, između ostalog, prvostepeni sud i imenovao zajedničkog punomoćnika za prijem pismena ostalim tuženima. Iz ovog razloga neophodno je da overeni prepis presude sa uputstvom o pravu na izjavljivanje pravnog leka prvostepeni sud dostavi i lično BB, u njegovom svojstvu punomoćnika tuženih za prijem pismena.

Pored toga, u uvodu pobijane presude došlo je do očigledne omaške u označavanju parničnih stranaka. Tako je kao tužilja označena AAp, iako je njeno ime AA1. Kao jedan od tuženih označen je BB1p, koga su tužilje podneskom od 20.05.2008. godine označile kao: BB1, a iz priloženog rešenja Drugog opštinskog suda u Beogradu O. 815/08 od 15.04.2008. godine proizilazilo bi da se ovaj tuženi zove BB1p1. Kao jedna od tuženih označena je BB9p, iako su je tužilje tokom postupka označavale kao BB9, što bi proizilazilo i iz punomoćja koje je ova tužena svojevremeno dala advokatu BA da je zastupa u ovoj parnici ( punomoćje je priloženo spisima uz zapisnik o glavnoj raspravi održanoj 28.06.2002. godine). Stoga se predmet vraća prvostepenom sudu i da u smislu odredbe člana 349. ZPP ove očigledne omaške u uvodu, kao i u izreci pobijane presude ( u delu odluke o troškovima parničnog postupka) kao i u obrazloženju odluke (strana 2 i po potrebi strana 5) ispravi na odgovarajući način.

Na osnovu odredbe člana 368. stav 2. Zakona o parničnom postupku odlučeno je kao u izreci.

PREDSEDNIK VEĆA-SUDIJA
Spomenka Zarić, s.r.

Za tačnost otpravka
Upravitelj pisarnice
Svetlana Antić.s.r.

 

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)