Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
17.11.2010.

Gž2 817/10

REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Gž2 817/10
Dana 17.11.2010. godine
B e o g r a dAPELACIONI SUD U BEOGRADU, u veću sastavljenom od sudija Dobrile Strajine, predsednika veća, Vesne Mitrović i Zorice Nikolić, članova veća, u parnici tužilje AA, protiv tuženog BB, trenutno na izdržavanju zatvorske kazne, radi razvoda braka, vrednost predmeta spora 16.250,00 dinara, odlučujući o žalbi tuženog izjavljenoj protiv presude Četvrtog opštinskog suda u Beogradu P.3289/08 od 03.04.2009. godine, u nejavnoj sednici veća održanoj dana 17.11.2010. godine, doneo je


R E Š E Nj E


UKIDA SE presuda Četvrtog opštinskog suda u Beogradu P.3289/08 od 03.04.2009. godine i predmet VRAĆA Prvom osnovnom sudu u Beogradu, na ponovno suđenje.


O b r a z l o ž e nj e

Presudom Četvrtog opštinskog suda u Beogradu P.3289/08 od 03.04.2009. godine, stavom prvim izreke, razvodi se brak zaključen 01.08.1999. godine u Beogradu, zaveden u MK venčanih Opštine Novi Beograd pod tekućim brojem 364 za godinu 1999. između AA rođene _. godine u _, od oca _ i majke _ i BB rođenog _. godine u Beogradu, od oca _ i majke _. Stavom drugim izreke maloletno zajedničko dete stranaka ćerka VV rođena _. godine u _ poverava se na samostalo vršenje roditeljskog prava majci AA sa kojom će živeti na zajedničkoj adresi. Stavom trećim izreke obavezuje se BB da na ime svog doprinosa za izdržavanje maloletne ćerke VV plaća mesečno iznos od 8.500,00 dinara, počev od 28.07.2008. godine pa ubuduće, dok ta zakonska obaveza traje, s tim što je zaostale neisplaćene rate dužan isplatiti odjednom u roku od 15 dana na ruke zakonskoj zastupnici maloletnog deteta AA. Stavom četvrtim izreke uređuju se lični odnosi maloletnog deteta sa ocem, na taj način što će dete sa ocem provoditi vreme i to jednom nedeljno subotom u trajanju od 2 sata, prema dogovoru sa majkom deteta i u njenom prisustvu.

Protiv ove presude blagovremeno je izjavio žalbu tuženi, pobijajući istu u celini, iz svih zakonskih razloga zbog kojih se presuda može pobijati.

Apelacioni sud je ispitao pobijanu presudu u granicama ovlašćenja iz člana 372. Zakona o parničnom postupku u vezi člana 202. Porodičnog zakona, pa je ocenio da je izjavljena žalba osnovana.

Prvostepeni sud je učinio bitnu povredu odredaba parničnog postupka iz člana 361. stav 2. tačka 7. Zakona o parničnom postupku u vezi člana 202. Porodičnog zakona, jer nezakonitim postupanjem nije dao tuženom mogućnost da raspravlja pred sudom.

Iz spisa predmeta se utvrđuje da je tuženi, u toku postupka za razvod braka otišao na izdržavanje višegodišnje kazne zatvora u Centralni zatvor u Bačvanskoj, da je o tome obavestio sud podneskom od 15.01.2009. godine, te da je tražio da mu pozive sud prosledi preko nadležnih organa i da se izvrši sprovod iz Centralnog zatvora. Na ročištu održanom 03.04.2009. godine provostepeni sud je izveo dokaz saslušanjem tužilje kao parnične stranke, smatrajući da je tuženi uredno pozvan pozivom za saslušanje stranaka. Međutim, prema oceni Apelacionog suda prvostepeni sud nije pravilno cenio da je tuženi uredno pozvan, odnosno nije tuženom omogućio da bude prisutan na ročištu 03.04.2009. godine i da isti bude saslušan kao parnična stranka. Ovo zato što se tuženi u vreme održavanja navedenog ročišta nalazio na izdržavanju zatvorske kazne, o čemu je obavestio sud i tražio da bude priveden, a sud nije uputio naredbu zatvorskoj ustanovi u kojoj se tuženi nalazio na izdržavanju kazne da tuženog dovede na zakazano ročiše. Činjenica da je tuženi potpisao poziv za saslušanje parničnih stranaka, u navedenoj situaciji, nije bila dovoljna da sud sasluša tužilju kao parničnu stranku u odsustvu tuženog, jer tuženi, bez naredbe suda da bude priveden na ročište, nije mogao da se odazove pozivu. Zato je žalba tuženog morala biti usvojena, a pobijana presuda ukinuta.

U ponovnom postupku prvostepeni sud će postupiti po primedbama iz ovog rešenja, ponovo održati ročište za izvođenje dokaza saslušanjem parničnih stranaka, na koje će, ukoliko se tuženi i dalje nalazi na izdržavanju kazne zatvora, pozvati tuženog i narediti ustanovi u kojoj tuženi izdržava kaznu zatvora da ga sprovede na ročište. Pošto postupi po navedenim primedbama i oceni i ostale navode izjavljene žalbe u pogledu vršenja roditeljskog prava, doprinosa za izdržavanje i načina održavanja ličnih odnosa tuženog i mal. deteta, prvostepeni sud će ponovo odlučiti o tužbenom zahtevu.

Iz navedenih razloga odlučeno je kao u izreci rešenja, a u smislu člana 376. stav 1. Zakona o parničnom postupku u vezi člana 202. Porodičnog zakona.


PREDSEDNIK VEĆA-SUDIJA
Dobrila Strajina s.r.

Za tačnost otpravka
Upravitelj pisarnice
Svetlana Antić

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)