Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
29.09.2010.

R 120/10

REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
R 120/10
Dana 29.09.2010. godine
B E O G R A D


APELACIONI SUD U BEOGRADU, u veću sastavljenom od sudija Vesne Obradović, predsednika veća, Vere Petrović i Vere Mušović, članova veća, u parnici tužioca AA iz Beograda, ul. aa, koga zastupa punomoćnik AB, advokat iz Beograda, ul. __, protiv tuženog Grada Beograda koga zastupa Gradski javni pravobranilac iz Beograda ul. Tiršova br. 3, radi naknade štete, rešavajući o sukobu nadležnosti između Višeg suda u Beogradu i Prvog osnovnog suda u Beogradu, u sednici veća održanoj dana 29.09.2010.godine, doneo je

R E Š E Nj E

Za suđenje u ovoj pravnoj stvari stvarno je nadležan Prvi osnovni sud u Beogradu.

O b r a z l o ž e nj e

Rešenjem Prvog osnovnog suda u Beogradu P. 71245/10 od 11.05.2010. godine taj sud se oglasio stvarno nenadležnim i predmet dostavio Višem sudu u Beogradu kao stvarno i mesno nadležnom.

Viši sud u Beogradu nije prihvatio stvarnu nadležnost, uz obrazloženje da je za suđenje u ovoj pravnoj stvari nadležan Prvi osnovni sud u Beogradu, jer je osnovni sud u prvom stepenu nadležan da sudi u sporovima povodom zasnivanja, postojanja i prestanka radnog odnosa, o pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa, o naknadi štete koju zaposleni pretrpi na radu ili u vezi sa radom, pa je aktom P1. 1548/10 od 01.09.2010. godine dostavio spise predmeta Apelacionom sudu u Beogradu radi rešavanja sukoba nadležnosti između ovih sudova.

Rešavajući nastali sukob nadležnosti Apelacioni sud u Beogradu je našao da je za suđenje u ovoj pravnoj stvari stvarno nadležan Prvi osnovni sud u Beogradu.

Odredbom čl. 22 stav 3 Zakona o uređenju sudova je propisano da Osnovni sud u prvom stepenu između ostalog sudi u sporovima povodom zasnivanja, postojanja i prestanka radnog odnosa, o pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa, o naknadi štete koju zaposleni pretrpi na radu ili u vezi sa radom, kao i u sporovima povodom zadovoljavanja stambenih potreba na osnovu rada. Odredbom čl. 23 stav 1 tačka 8 propisano je da Viši sud u prvom stepenu sudi u sporovima između ostalog povodom obaveznog socijalnog osiguranja ako nije nadležan drugi sud, a u istom članu u tački 7 da Viši sud u prvom stepenu između ostalog sudi u građansko pravnim sporovima kad vrednost predmeta spora omogućuje izjavljivanje revizije.

Kako se predmetna parnica vodi povodom naknade štete u vidu izgubljene zarade zbog nezakonitog postupanja tuženog u postupku davanja saglasnosti tužiocu za obavljanje delatnosti auto taksi prevoza u iznosu od 6.570.000,00 dinara sa pripadajućom kamatom i uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, a imajući u vidu da se zaradom smatra i zarada koja sadrži porez i doprinose koji se plaćaju iz zarada (član 105 Zakona o radu), te kako iznos od 6.570.000,00 dinara na dan podnošenja tužbe prema srednjem kursu NBS od 99,14 iznosi 66.269,92 evra, te ova vrednost predmeta spora ne omogućava izjavljivanje revizije, to je za postupanje u ovoj pravnoj stvari nadležan Prvi osnovni sud u Beogradu, iz kog razloga je primenom odredbe čl.23 st. 1 ZPP-a odlučeno kao u izreci rešenja.


Predsednik veća-sudija
Vesna Obradović s.r.


Za tačnost otpravka
Upravitelj pisarnica
Svetlana Antić

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)