Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
13.10.2010.

R 135/10

REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
R 135/10
Dana 13.10.2010. godine
B E O G R A DAPELACIONI SUD U BEOGRADU, u veću sastavljenom od sudija Olge Sokić, predsednika veća, Dragane Mirosavljević i Radmile Đurić, članova veća, u parnici tužioca JP “Srbija Gas” Novi Sad, Narodnog Fronta 12, protiv tuženih BB, VV, radi utvrđenja, rešavajući sukob nadležnosti između Višeg suda u Beogradu i Prvog osnovnog suda u Beogradu, u sednici veća održanoj dana 13.10.2010. godine, doneo je


R E Š E Nj E


Za suđenje u ovoj parničnoj stvari stvarno i mesno je nadležan Prvi osnovni sud u Beogradu.


O b r a z l o ž e nj e


Rešenjem P br. 21130/2010 od 26.07.2010. godine Viši sud u Beogradu oglasio se stvarno nenadležnim za postupanje u ovoj pravnoj stvari uz odluku da se po pravnosnažnosti rešenja predmet dostavi Prvom osnovnom sudu u Beogradu, kao stvarno i mesno nadležnom sudu.

Prvi osnovni sud u Beogradu nije prihvatio stvarnu nadležnost i aktom P br. 81049/2010 od 01.09.2010. godine predmet je dostavio Apelacionom sudu u Beogradu, radi rešavanja sukoba nadležnosti.

Rešavajući nastali sukob nadležnosti, na osnovu ovlašćenja iz odredbe člana 22 stav 1 i člana 23 stav 1 Zakona o parničnom postupku (“Službeni glasnik Republike Srbije” br. 125/04, 111/09) i odredbe člana 24 stav 2 Zakona o uređenju sudova (“Službeni glasnik Republike Srbije” br. 116/08 i 104/09), Apelacioni sud u Beogradu je našao da je za suđenje u ovoj parničnoj stvari stvarno i mesno nadležan Prvi osnovni sud u Beogradu.

Naime, prema stanju u spisima, tužilac je podneo Višem sudu u Beogradu 20.07.2010. godine tužbu sa zahtevom za utvrđenje ništavosti odluke br. 12017 od 08.09.1999. godine, kojom je tuženima dat u zakup na neodređeno vreme __sobni stan, površine __ m2 na __ spratu u __ u Novom Beogradu, i ispražnjenje od svih lica i stvari stana uz predaju istog tužiocu kao i eventualni zahtev za poništaj navedene odluke br. 12017 od 08.09.1999. godine i predaju stana tužiocu, koje obaveze se tuženi može osloboditi ukoliko zaključi sa tužiocem ugovor o razmeni dvoiposobnog stana u __. Prema činjeničnim navodima tužbe, tužilac je doneo 08.09.1999. godine odluku br. 12017 o dodeli stana u zakup na neodređeno vreme tuženom BB pod uslovom da tuženi stan u vlasništvu u __, površine __ m2 prenese u svojinu i posed tužiocu. Tužilac je obavezu predaje stana u zakup tuženima izvršio 30.12.2009. godine, s tim što tuženi nisu ispunili svoju obavezu i preneli pravo svojine na stanu u __ u korist tužioca. Tuženi su izazvali zabludu kod tužioca da će ispuniti svoju obavezu zaključenje ugovora o razmeni, što nisu učinili, a pravna posledica ništavosti i rušljivosti odluke tužioca br. 12017 od 08.09.1999. godine je obaveza tuženih da se isele iz stana dobijenog od strane tužioca po osnovu navedene odluke. Uz tužbu je dostavljena i odluka br. 12017 od 08.09.1999. godine, koja je doneta na osnovu člana 27 Pravilnika o rešavanju stambenih potreba radnika NIS-a, a prema kojoj odluci BB, ovde tuženom, radniku NIS-Energo gas dat je u zakup na neodređeno vreme __soban stan u __, koji će stan koristiti sa članovima porodičnog domaćinstva pod uslovom da prenesu vlasništvo tužiocu stan u ulici __. Prema obrazloženju navedene odluke, ista je doneta u postupku rešavanja stambenih potreba radnika BB koji se nalazio na dvadesettrećem mestu konačne liste reda prvenstva.

Odredbom člana 22 stav 3 Zakona o uređenju sudova (“Službeni glasnik RS” br. 116/2008 i 104/2009) propisano je da osnovni sud u prvom stepenu sudi u stambenim sporovima; sporovima povodom zasnivanja, postojanja i prestanka radnog odnosa; o pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa; o naknadi štete koju zaposleni pretrpi na radu ili u vezi sa radom; sporovima povodom zadovoljavanja stambenih potreba na osnovu rada.

Odredbom člana 83 stav 1 tačka 7 propisano je da Viši sud sudi u građansko-pravnim sporovima kada vrednost predmeta spora omogućuje izjavljivanje revizije.

Polazeći od sadržine tužbenog traženja i citirane odredbe člana 22 stav 3 Zakona o uređenju sudova, za suđenje u ovoj pravnoj stvari nadležan je Prvi osnovni sud u Beogradu, jer je reč o stambenom sporu. Činjenica da se u tužbi tužilac poziva na odredbe Zakona o obligacionim odnosima i traži utvrđenje ništavosti i poništaja odluke br. 12017 od 08.09.1999. godine i da je vrednost predmeta spora 11.000.000,00 dinara ne može voditi nadležnosti Višeg suda, jer je u konkretnom slučaju polazeći od vrste predmeta spora shodno članu 22 stav 3 Zakona o uređenju sudova za suđenje nadležan Osnovni sud.

Stoga je, imajući u vidu predmet tužbenog zahteva, za suđenje u prvom stepenu, u ovom sporu stvarno i mesno nadležan Prvi osnovni sud u Beogradu.

Iz iznetih razloga, primenom odredbe člana 23 stav 1 Zakona o parničnom postupku i 24 stav 2 Zakona o uređenju sudova, odlučeno je kao u izreci.


PREDSEDNIK VEĆA-SUDIJA
Olga Sokić, s.r.

Za tačnost otpravka
Upravitelj pisarnice
Svetlana Antić

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)